IBPBI/2/423-889/14/MO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy płatności, które Spółka otrzyma po wykonaniu poszczególnych etapów i zadań określonych w Umowie będą stanowić przychody Spółki w momencie odbioru etapu lub zadania określonego w Umowie, nie później niż w dniu wystawienia faktury? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy płatności, które Spółka otrzyma po wykonaniu poszczególnych etapów i zadań określonych w Umowie będą stanowić przychody Spółki w momencie odbioru etapu lub zadania określonego w Umowie, nie później niż w dniu wystawienia faktury (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy płatności, które Spółka otrzyma po wykonaniu poszczególnych etapów i zadań określonych w Umowie będą stanowić przychody Spółki w momencie odbioru etapu lub zadania określonego w Umowie, nie później niż w dniu wystawienia faktury.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 5 września 2008 r. Spółka zawarła z Kontrahentem umowę o realizację pracy rozwojowej („Umowa”). Na podstawie Umowy Kontrahent powierzył Spółce wykonanie pracy polegającej na wytworzeniu dwóch w pełni wyposażonych transporterów („Transportery”) spełniających kryteria określone w otrzymanych od Kontrahenta założeniach taktyczno-technicznych („ZTT”).

Spółka i Kontrahent podpisali aneksy do Umowy: Aneks nr 1 z 26 czerwca 2009 r., Aneks nr 2 z 22 grudnia 2010 r., Aneks nr 3 z 15 lutego 2011 r. oraz Aneks nr 4 z 6 marca 2014 r., w których strony doprecyzowały w szczególności termin realizacji oraz zakres prac.

Podział pracy na etapy i zadania, terminy ich realizacji oraz wynagrodzenie zostały określone w Harmonogramie kosztowo-rzeczowym realizacji pracy rozwojowej, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy. Szczegółowy zakres prac, które będą przedmiotem odbiorów poszczególnych etapów, określa Załącznik nr 4 do Umowy.

Spółka wykonała dotychczas następujące zadania:

1.1. Projekt wstępny wykonania Transporterów.

1.2. Zakup wyposażenia i systemów pojazdów wg. ZTT.

2.1.C. Realizacja zakupów wyposażenia.

W Umowie ustalono, że Kontrahent udzieli Spółce przedpłat na zakupy wyposażenia, stanowiące zadanie 1.2 oraz 2.1.C. W ramach realizacji zadań 1.2. i 2.1.C Spółka dokonała zakupów wyposażenia niezbędnego do wytworzenia przedmiotów Umowy. Zakupy były dokonywane przez pracowników Spółki, którzy dokonali wyboru pomiędzy dostępnymi na rynku komponentami, mając na uwadze ich przydatność do realizacji Umowy. Spółka decydowała, od jakich dostawców nabędzie komponenty, wykorzystała wiedzę i doświadczenie, którymi dysponuje, w celu dokonania najlepszych zakupów. Na Spółce ciąży odpowiedzialność takiego doboru komponentów i wyposażenia, aby z ich wykorzystaniem była możliwa realizacja Umowy. Spółka poniosła koszty transportu i ubezpieczenia komponentów. Po zakupie, Spółka zwiększyła stan magazynowy o nabyte wyposażenie i stopniowo pobiera je do produkcji. Na zakończenie Umowy, własność wszystkich zakupionych na podstawie Umowy elementów wyposażenia zostanie przeniesiona na Kontrahenta, niezależnie od tego, czy dany komponent został wykorzystany przy produkcji Transporterów.

W ramach odbioru zadania 1.2. oraz zadania 2.1.C, Spółka przedłożyła Kontrahentowi faktury dokumentujące dokonane zakupy oraz dokumentację techniczną i jakościową dotyczącą zakupionego wyposażenia.

W dniu 15 grudnia 2008 r. Spółka wystawiła na Kontrahenta fakturę na kwotę określoną w Umowie tytułem płatności za wykonanie zadania 1.1. Spółka rozpoznała tę kwotę jako przychód podlegający opodatkowaniu w momencie wystawienia faktury.

W dniu 17 sierpnia 2009 r. Spółka otrzymała od Kontrahenta zaliczkę na wykonanie zadania 1.2. Spółka wystawiła fakturę zaliczkową i potraktowała tę kwotę jako wpłatę na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, o której mowa w art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT. Następnie, po wykonaniu zadania 1.2., 9 grudnia 2009 r. Spółka wystawiła fakturę, w której rozliczyła otrzymaną zaliczkę. Spółka rozpoznała przychód z tego tytułu w grudniu 2009 r.

Po wykonaniu zadania 2.1.C, 22 grudnia 2010 r. Spółka wystawiła z tego tytułu fakturę na kwotę określoną w Umowie. W tym samym miesiącu Spółka rozpoznała przychód podatkowy z tego tytułu.

W przyszłości Spółka wykona kolejne etapy i zadania określone w Umowie, których rezultatem oraz przedmiotem odbioru będą w szczególności:

 • projekt rozwiązań technicznych;
 • skrócona Analiza Techniczno-Ekonomiczna;
 • zmiany Projektu Wstępnego opracowanego we wcześniejszych etapach pracy;
 • prototypy Transporterów;
 • opracowany przez Spółkę protokół wytworzenia prototypów Transporterów;
 • program badań kwalifikacyjnych wraz z metodykami;
 • protokoły grup badawczych z badań kwalifikacyjnych wraz z metodykami;
 • sprawozdania z badań kwalifikacyjnych prototypów Transporterów instytucji, którym realizacja badań została zlecona;
 • dokumentacja techniczna na wykonanie Partii próbnej DTW uwzględniająca zalecenia z Badań Kwalifikacyjnych i uwagi Kontrahenta sformułowane podczas jej uzgadniania i ceny.

Wyżej wskazane rezultaty poszczególnych etapów i zadań zostaną przekazane Kontrahentowi w formie określonej w Umowie, tj. na przykład w przypadku dokumentów w formie albumu oraz w wersji elektronicznej. Odbiór zadań i etapów dokonywany będzie komisyjnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Spółka dokona również kolejnych zakupów wyposażenia niezbędnego do wytworzenia przedmiotów Umowy. Zakupy te będą stanowiły wykonanie konkretnego zadania w ramach Umowy. W ramach odbioru zadania, Spółka przedłożyła Kontrahentowi faktury dokumentujące dokonane zakupy oraz dokumentację techniczną i jakościową dotyczącą zakupionego wyposażenia.

W Umowie określono szczegółowy termin rozpoczęcia i zakończenia każdego z etapów i zadań oraz datę odbioru komisyjnego poszczególnych zadań. Za wykonanie każdego z ww. zadań Spółce przysługuje wynagrodzenie określone kwotowo.

Wyjątek stanowią zadania polegające na wykonaniu Dokumentacji konstrukcyjnej na prototypy, na weryfikacji dokumentacji konstrukcyjnej po badaniach oraz na wykonaniu dokumentacji na partię próbną Transporterów, za które Spółka nie otrzyma wynagrodzenia, a także zadanie polegające na przeprowadzeniu badań zakładowych prototypów Transporterów, za które Spółka otrzyma wynagrodzenie częściowe (tj. niższe od kosztów, które poniesie w związku z jego realizacją).

Po wykonaniu wszystkich zadań następuje odbiór końcowy, którego przedmiotem będą:

 1. wyroby - Transportery;
 2. sprawozdanie z badań zakładowych;
 3. sprawozdanie z badań kwalifikacyjnych;
 4. dokumentacja eksploatacyjna, naprawcza i Warunki Techniczne Odbioru;
 5. komplet oryginalnych, firmowych nośników z plikami umożliwiającymi instalację i konserwację kompletnego oprogramowania wraz z dokumentacją eksploatacyjną oprogramowania;
 6. dokumentacja konstrukcyjna, która nie będzie przekazywana Kontrahentowi;
 7. sprawozdanie z pracy.

W Umowie ustalono, że Spółka i Kontrahent dopuszczają możliwość dokonania odrębnego odbioru i rozliczenia wydzielonego z etapu zadania, w sposób przewidziany dla odbioru etapu i zgodnie z wynagrodzeniem wynikającym z harmonogramu.

Dokumentacja eksploatacyjna, dokumentacja naprawcza, Warunki Techniczne, wyroby -Transportery, oprogramowanie użytkowe oraz pozostałe wyniki pracy za wyjątkiem dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i kodów źródłowych oprogramowania stanowią własność Kontrahenta. Natomiast własnością Spółki jest dokumentacja konstrukcyjna, technologiczna i kody źródłowe oprogramowania. Prawo do uzyskania praw wyłącznych wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm., „PWP”), tj. patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji, na projekty wynalazcze uzyskane w związku z wykonaniem Umowy przysługuje Spółce. Prawa do wynalazków i wzorów użytkowych tajnych, dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa, przechodzą na Skarb Państwa reprezentowany przez Kontrahenta, a wynagrodzenie określone w niniejszej umowie obejmuje odszkodowanie, o którym mowa w art. 59 PWP. Z chwilą odbioru przedmiotu Umowy i sporządzenia protokołu końcowego, na Kontrahenta przechodzą również majątkowe prawa autorskie do przedmiotów umowy, w zakresie określonym w Umowie.

Spółka ponosi wydatki związane z realizacją Umowy, które ujmuje w księgach rachunkowych w momencie dokonania zakupu towarów lub usług na kontach właściwych dla produkcji w toku. W szczególności dotychczas Spółka:

 • zakupiła z własnych środków pieniężnych wyposażenie w ramach realizacji zadania 2.1.C (Spółka nie otrzymała przedpłaty na realizację tego zadania);
 • poniosła koszty transportu i ubezpieczenia zakupionego wyposażenia;
 • wypłaciła wynagrodzenie podwykonawcom;
 • wykupiła polisę ubezpieczeniową zabezpieczającą przed odpowiedzialnością wynikającą z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy płatności, które Spółka otrzyma po wykonaniu poszczególnych etapów i zadań określonych w Umowie będą stanowić przychody Spółki w momencie odbioru etapu lub zadania określonego w Umowie, nie później niż w dniu wystawienia faktury... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, płatności, które Spółka otrzyma po wykonaniu poszczególnych etapów i zadań określonych w Umowie będą stanowić przychody Spółki w momencie odbioru etapu lub zadania określonego w Umowie, nie później niż w dniu wystawienia faktury.

Przychodami, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, stanowi, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przychodami należnymi są takie przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do ich egzekwowania. Moment, w którym podatnik może żądać świadczenia (np. w postaci zapłaty), a więc moment wymagalności, określają strony umowy. Z przepisu tego wynika, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które są definitywne i bezwarunkowe. Aby ustalić, czy podatnik osiągnął przychód podatkowy, należy ustalić, czy przysporzenie jest definitywne i czy jest podatnikowi należne.

Przenosząc powyższe na grunt zdarzenia przyszłego, Spółka wskazuje, że w Umowie z Kontrahent zostało jednoznacznie określone, że przedmiot umowy został podzielony na części, określone jako etapy lub zadania. Z realizacją każdego z etapów lub zadań wiąże się wytworzenie określnego rezultatu prac. Spółka otrzyma i będzie otrzymywać wynagrodzenie związane z wykonaniem poszczególnych etapów i zadań, określonych w Umowie. Po odbiorze poszczególnych etapów lub zadań, Spółka będzie wystawiała fakturę na kwotę określoną w Umowie i na tej podstawie Kontrahent dokona płatności. Przychód ten będzie Spółce należny na podstawie Umowy oraz będzie definitywny. Zgodnie z postanowieniami Umowy, jedynym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby Kontrahent był zobowiązany do wypłaty Spółce wynagrodzenia, jest odbiór etapu lub zadania, na warunkach określonych w Umowie. Po dokonaniu odbioru, Kontrahent jest zobowiązany wypłacić Spółce wynagrodzenie za tę część Umowy. W związku z tym, przychód należny Spółce będzie definitywny w momencie odbioru poszczególnych etapów i zadań.

Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Aby określić moment wykonania świadczenia (dostawy towarów lub wykonania usługi), należy przeanalizować postanowienia umowne. Strony mogą bowiem dowolnie ustalić, jaki zakres prac uznają za wykonane świadczenie. Jeśli więc strony umówią się, że prace wykonane przez jedną stronę na rzecz drugiej zostaną podzielone za poszczególne elementy, stanowiące zamkniętą całość, należy uznać, że element taki stanowi wykonanie umowy w tym zakresie.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w poglądach organów podatkowych, m.in. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 sierpnia 2013 r., IBPBI/2/423-586/13/SD oraz IBPBI/2/423-1027/13/SD. Organ podatkowy wskazał, że Strony umowy mogą swobodnie kształtować jej treść - przepisy prawa podatkowego nie zawierają bowiem norm nakazujących lub zakazujących określonego zachowania, lecz jedynie normy określające konsekwencje zachowań podatnika na gruncie tego prawa. Jeżeli z umowy wynika, że zaplata jest uiszczana po zakończeniu kolejnych etapów robót, wówczas przychody należne powstają w terminie wykonania danego etapu tych robót. Nie będziemy mieli zatem do czynienia z zaliczką, choćby strony tak wpłatę nazwały.

Wykonanie świadczenia, do którego zobowiązana jest Spółka, następuje w momencie protokolarnego odbioru poszczególnych etapów i zadań. Na podstawie protokołu, Spółka wystawia fakturę za prace objęte odbiorem. W związku z tym, dniem powstania przychodu jest dzień protokolarnego odbioru prac stanowiących dany etap lub zadanie, nie później niż dzień wystawienia faktury.

Do przychodów nie zalicza się, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Spółka wystawia fakturę i na jej podstawie otrzyma płatność za prace już wykonane, co potwierdzone zostanie protokołem odbioru. W związku z tym, przychód nie będzie dotyczył prac, które mają być wykonane w przyszłości. W Umowie ustalono, że Spółka otrzyma zaliczki na realizacje niektórych etapów lub zadań, których otrzymanie Spółka dokumentuje wystawiając fakturę zaliczkową. Wpływów tych Spółka nie traktuje jako przychód podatkowy. W związku z tym, wynagrodzenie za prace, które zostały wykonane, co zostało potwierdzone protokołem odbioru prac, nie może zostać uznane za płatności na poczet przyszłych dostaw towarów lub świadczenia usług.

Mając na uwadze przepisy art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3a i ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, oraz przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe, Spółka uzyska przychód podatkowy w momencie odbioru etapu lub zadania określonego w Umowie, nie później niż w dniu wystawienia faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 - 3 (dotyczących zdarzenia przyszłego) oraz nr 1- 3 (dotyczących stanu faktycznego) wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.