IBPBI/2/423-1495/14/JD | Interpretacja indywidualna

Jak Spółka powinna rozpoznawać koszty uzyskania przychodów w związku z zawarciem umowy leasingu finansowego Przedsiębiorstwa (składników majątkowych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa)?
IBPBI/2/423-1495/14/JDinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. leasing finansowy
 3. przedsiębiorstwa
 4. umowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 10 grudnia 2014 r. (wpływ do tut. BKIP 17 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu w sytuacji zawarcia umowy leasingu finansowego przedsiębiorstwa.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność bukmacherską polegającą m.in. na organizowaniu i prowadzeniu zakładów wzajemnych. Spółka rozważa prowadzenie działalności w poszczególnych obszarach za pomocą spółek celowych. Strategia taka pozwoli na skuteczną kontrolę kosztów oraz maksymalizację zysków w obszarze działalności danej spółki. Ponadto pozwala na przeniesienie ryzyka związanego z działalnością uboczną poza Spółkę oraz na księgową aktualizację (przeszacowanie) wartości aktywów do wartości rynkowej.

W ramach powyższej strategii Spółka skoncentruje się na działalności podstawowej i oddzieli od działalności stricte bukmacherskiej działalność uboczną (pomocniczą), taką jak działalność marketingowa. W konsekwencji, Spółka rozważa wydzielenie działalności marketingowej prowadzonej obecnie przez Pion Marketingu do spółki celowej, tak by korzystać z niego w ramach outsourcingu. Realizacja strategii odbędzie się w drodze przeniesienia działalności wraz z aktywami (w formie przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki) Pionu Marketingu do spółki celowej należącej do Spółki, w której Spółka bezpośrednio lub pośrednio będzie miała 100% akcji/udziałów.

Spółka jako korzystający zamierza zawrzeć ze spółką celową jako finansującym (dalej: „Finansujący”) umowę leasingu przedsiębiorstwa. Przedmiotem leasingu będą składniki majątkowe tworzące przedsiębiorstwo prowadzącego działalność w zakresie marketingu a stanowiące majątek trwały (dalej: „Przedsiębiorstwo”). Zgodnie z umową leasingu, Finansujący odda Spółce do korzystania na czas oznaczony Przedsiębiorstwo będące jego własnością, a w szczególności składniki majątkowe wchodzące w jego skład. Umowa leasingu będzie przewidywała, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych umową, w tym zapłaty wszystkich rat leasingowych, Finansujący przeniesie na Spółkę własność Przedsiębiorstwa. Przeniesienie może nastąpić również przed terminem na jaki zawarto umowę leasingu, jeżeli Spółka skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu.

Umowa leasingu będzie zawierała postanowienie, że zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, będzie dokonywała Spółka. Jak wskazano wyżej, Finansujący otrzyma Przedsiębiorstwo w drodze aportu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wchodzące w skład Przedsiębiorstwa będącego przedmiotem leasingu będą miały zróżnicowaną wartość księgową oraz ustalaną dla celów podatkowych. Część z nich może być całkowicie zamortyzowana, a część częściowo zamortyzowana.

Rozważane są dwa warianty umowy leasingu finansowego:

 • Wariant I, stosownie do którego raty kapitałowe i odsetkowe w początkowym okresie będą niewielkie, natomiast kwota wykupu na koniec umowy leasingu będzie istotna,
 • Wariant II, stosownie do którego raty kapitałowe i odsetkowe w początkowym okresie będą podwyższone w celu ograniczenia kosztu rat odsetkowych.

W związku z zawarciem umowy leasingu Spółka może ponieść dodatkowe koszty takie jak:

 • prowizje z tytułu zawarcia umowy,
 • opłaty wstępne,
 • opłaty manipulacyjne,
 • konieczne ubezpieczenia przedmiotów leasingu.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jak Spółka powinna rozpoznawać koszty uzyskania przychodów w związku z zawarciem umowy leasingu finansowego Przedsiębiorstwa (składników majątkowych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa)...

Na wstępie Wnioskodawca pragnie wskazać, że ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej „ustawa o CIT”) dopuszcza możliwość zawarcia umowy leasingu finansowego przedsiębiorstwa. Wynika to m.in. z treści art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy CIT, stosownie do którego wartość firmy może powstać w wyniku nabycia przedsiębiorstwa w drodze przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający. Jak wskazał Wnioskodawca, odpisów amortyzacyjnych będzie dokonywała Spółka jako korzystający. Spełniona jest zatem przesłanka uznania zawartej przez Spółkę umowy za umowę leasingu finansowego przedsiębiorstwa.

W związku z zawarciem umowy leasingu finansowego mogą powstać następujące kategorie kosztów po stronie Korzystającego, czyli Spółki:

 • koszt z tytułu amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - dla poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa ustalana jest odrębnie wartość początkowa dla potrzeb amortyzacji podatkowej zgodnie z zasadami przewidzianymi dla leasingu finansowego,
 • część odsetkowa - koszt z tytułu ponoszonych opłat przewyższających wartość początkową przedmiotów leasingu,
 • pozostałe koszty - koszt z tytułu opłat administracyjnych z tytułu uruchomienia umowy leasingu oraz koszty dodatkowe takie jak ubezpieczenie.

Ad. 1 Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku umowy leasingu operacyjnego odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący. W konsekwencji, po stronie korzystającego w związku z zawarciem umowy leasingu nie powstaje obowiązek ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu. Sytuacja jest natomiast odmienna w przypadku leasingu finansowego. Stosownie bowiem do art. 17f ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy CIT, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. W konsekwencji, po stronie Spółki będzie ciążył obowiązek ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określa art. 16g ustawy CIT. Przepis ten nie wskazuje bezpośrednio sposobu ustalenia wartości początkowej w przypadku umowy leasingu finansowego.

Biorąc jednak pod uwagę charakter umowy leasingu finansowego, potencjalnie metodą ustalenia wartości początkowej, spośród uregulowanych w ww. wymienionym przepisie byłaby cena nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 3 ustawy CIT, to jest kwota należna zbywcy, powiększona o koszty wskazane w tym przepisie.

Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku leasingu finansowego ustawodawca wprowadził szczegółowy sposób rozliczania przez korzystającego części odsetkowej raty leasingowej. Część odsetkowa raty leasingowej stanowi dla korzystającego koszt podatkowy w dacie jego poniesienia. W konsekwencji, w przypadku umowy leasingu finansowego, część odsetkowa nie powinna być uwzględniana w wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych będących przedmiotem leasingu. Przyjęcie w tej mierze odmiennego stanowiska prowadziłoby bowiem do dwukrotnego uwzględnienia tej części opłat leasingowych w kosztach podatkowych korzystającego - raz jako koszty leasingowej raty odsetkowej, a drugi raz przez odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej. W związku z powyższym, korzystający w leasingu finansowym powinien określić w swoich księgach podatkowych wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości sumy kapitałowej części opłat leasingowych, która będzie odpowiadać wartości początkowej przedmiotów leasingu określonej w księgach finansującego.

Zatem Spółka powinna określić w swoich księgach podatkowych wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości, która będzie odpowiadać wartości początkowej przedmiotów leasingu określonej w księgach Finansującego.

Ponadto należy zauważyć, że w skład Przedsiębiorstwa wchodzić mogą inne niż środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, takie jak towary do dalszej odsprzedaży. Zdaniem Wnioskodawcy, koszt uzyskania przychodów w przypadku zbycia innych składników majątkowych należy ustalić analogicznie, to jest w wysokości wynikającej z ksiąg podatkowych Finansującego.

Ad. 2 „Cześć odsetkowa” - koszt podatkowy z tytułu ponoszonych opłat (rat leasingowych) w części przewyższającej wartość początkową przedmiotów leasingu.

Zgodnie z art. 17f ust. 1 ustawy CIT, do kosztów uzyskania korzystającego nie zalicza się opłat w części stanowiącej spłatę wartości początkowej. Należy przy tym zauważyć, że przedmiotem leasingu ma być Przedsiębiorstwo. W konsekwencji, raty kapitałowe stanowiące spłatę wartości początkowej składników opisanych w punkcie 1 nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu. Należy zaznaczyć, że przez wartość początkową rozumie się wartość początkową ustaloną dla celów podatkowych w wielkości, w jakiej ustaliłby ją Finansujący gdyby dokonywał odpisów amortyzacyjnych.

A contrario rata leasingowa w pozostałej części, to jest rata odsetkowa wskazana w umowie leasingu Przedsiębiorstwa będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy.

Art. 17 ust. 2 ustawy CIT wskazuje, że jeżeli wysokość spłat rat kapitałowych przypadających na poszczególne opłaty nie jest określona w umowie leasingu, ustala się ją proporcjonalnie do okresu trwania umowy. A contrario, Wnioskodawca może ustalić odmienny harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetkowych. Dopuszczalne są zatem warianty, stosownie do których:

 • raty kapitałowe i odsetkowe w początkowym okresie będą niewielkie, natomiast kwota wykupu na koniec umowy leasingu będzie istotna,
 • raty kapitałowe i odsetkowe w początkowym okresie będą podwyższone w celu ograniczenia kosztu rat odsetkowych.

Raty odsetkowe powinny stanowić koszt uzyskania przychodów zgodnie ze szczegółowymi zapisami harmonogramu rat leasingowych określającym jaka cześć raty przypada na cześć kapitałową raty, a jaka na część odsetkową.

Ad. 3 Pozostałe koszty - koszt z tytułu opłat administracyjnych za uruchomienie umowy leasingu.

W związku z zawarciem umowy leasingu Spółka może ponieść dodatkowe koszty takie jak:

 • prowizje z tytułu zawarcia umowy,
 • opłaty wstępne,
 • opłaty manipulacyjne,
 • składki ubezpieczeniowe.

Zdaniem Spółki, wskazane powyżej opłaty dotyczą nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z takiej usługi. W konsekwencji, są to zatem opłaty jednorazowe o odmiennym charakterze aniżeli raty leasingowe - dlatego należy zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, a nie proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu. Stanowisko takie potwierdził przykładowo:

 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 grudnia 2013 r. sygn. II FSK 2906/11,
 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 1981/11,
 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 czerwca 2013 r. sygn. II FSK2120/11.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.