IBPBI/2/423-1263/14/IZ | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymane dofinansowanie do zakupionego gruntu w ramach realizacji umowy o dofinansowanie POIG04.06 podlega zwolnieniu przedmiotowemu w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT?
IBPBI/2/423-1263/14/IZinterpretacja indywidualna
 1. beneficjent
 2. dofinansowanie
 3. dotacja
 4. dotacja unijna
 5. fundusz
 6. fundusze europejskie
 7. kapitał ludzki
 8. lokaty
 9. odsetki
 10. pożyczka
 11. programy
 12. przychód
 13. umowa
 14. zwolnienia przedmiotowe
 15. środki pomocowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 października 2014 r. (data wpływu do tut. Organu 14 października 2014 r.), uzupełnionym 20 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania dofinansowania otrzymanego na zakup gruntu pod inwestycję budowlaną w ramach realizacji umowy zawartej z PARP – jest prawidłowe,
 • podstawy prawnej tego zwolnienia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dofinansowania otrzymanego przez Spółkę na zakup gruntu pod inwestycję budowlaną w ramach realizacji umowy zawartej z PARP. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 12 stycznia 2015 r. Znak: IBPBI/2/423-1263/14/IZ wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 20 stycznia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka na przestrzeni 2014 i 2015 r. dokonuje inwestycji w postaci budowy nowego zakładu produkcyjno-laboratoryjnego. W ramach wsparcia dla tej inwestycji Spółka zawarła umowę na dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, program POIG.04.06.

Zgodnie z zapisami niniejszej umowy o dofinansowanie, głównym celem wsparcia jest:

 • zakup gruntu,
 • roboty projektowo-budowlane,
 • zakup maszyn i urządzeń produkcyjno-laboratoryjnych.

W zależności od rodzaju wydatków (jednych z w/w trzech możliwości), umowa przewiduje różny stopień dofinansowania. Zgodnie z harmonogramem realizacji niniejszego projektu został zakupiony grunt od Urzędu Marszałkowskiego, na którym aktualnie realizowane są prace budowlane, które zakończą się w I połowie 2015 r.

Na podstawie aktu notarialnego zawartego w marcu 2014 r. Spółka dokonała zakupu gruntu, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Następnie w lipcu 2014 r. Spółka złożyła do PARP wniosek o płatność, tj. o dofinansowanie wydatków związanych z zakupem niniejszego gruntu, które ma wynosić 50% wydatków kwalifikowanych określonych w umowie. W listopadzie 2014 r. przewidywany jest wpływ niniejszego dofinansowania za zakupiony grunt.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 15 stycznia 2015 r. (wpływ do tut. Organu 20 stycznia 2015 r.) Spółka wskazała, że zgodnie z zapisem § 4 „Wysokość i forma dofinansowania” ww. umowy, po spełnieniu warunków wynikających z umowy oraz Rozporządzenia Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu do maksymalnej wysokości 17 733 000,00zł, w tym:

 • 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 15 073 050,00 zł,
 • 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 2 659 950,00 zł.

Ponadto wskazano, że zgodnie z zapisami umowy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest stroną ww. umowy jako „Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane dofinansowanie do zakupionego gruntu w ramach realizacji umowy o dofinansowanie POIG04.06 podlega zwolnieniu przedmiotowemu w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy - otrzymane dofinansowanie, które Spółka otrzyma w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, związanych z zakupem gruntu, na którym powstaje nowy zakład produkcyjny jest zwolnione przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych - CIT. Stanowisko to wynika z zapisu art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedstawiony stan faktyczny (winno być zdarzenie przyszłe) w sposób bezpośredni odnosi się do zapisu wskazanego w ww. przepisie ustawy CIT, a jednocześnie nie zachodzi w analizowanej sytuacji finansowanie ze środków S., dla którego w art. 17 ust. 1 pkt 21 jest zastrzeżenie i o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a ustawy.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka na przestrzeni 2014 i 2015 r. dokonuje inwestycji w postaci budowy nowego zakładu produkcyjno-laboratoryjnego. W ramach wsparcia dla tej inwestycji Spółka zawarła umowę na dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, program POIG.04.06.

Na podstawie aktu notarialnego zawartego w marcu 2014 r. Spółka dokonała zakupu gruntu, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Następnie w lipcu 2014 r. Spółka złożyła do PARP wniosek o płatność, tj. o dofinansowanie wydatków związanych z zakupem gruntu, które ma wynosić 50% wydatków kwalifikowanych określonych w umowie. W listopadzie 2014 r. przewidywany jest wpływ niniejszego dofinansowania za zakupiony grunt.

Spółka wskazała, że zgodnie z zapisem § 4 „Wysokość i forma dofinansowania” ww. umowy, po spełnieniu warunków wynikających z umowy oraz Rozporządzenia Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu do maksymalnej wysokości 17 733 000,00zł, w tym:

 • 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 15 073 050,00 zł,
 • 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 2 659 950,00 zł.

Ponadto wskazano, że zgodnie z zapisami umowy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest stroną ww. umowy jako „Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia”.

Rozważając charakter środków finansowych, które Spółka pozyskała na realizację projektu należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), która z dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadziła szereg zmian w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, 5a-5c.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Stosownie do art. 5 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b.

W tym miejscu wskazać należy, że funduszami strukturalnymi są fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Są one wskazane w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11.7.2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006 r., s. 25 ze zm.).

W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 działały dwa fundusze strukturalne:

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (rozporządzenie (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1783/1999; Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006 r., s. 1 ze zm.);
 2. Europejski Fundusz Społeczny (rozporządzenie (WE) Nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1784/1999; Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006 r., s. 12 ze zm.).

W analizowanej sprawie część dofinansowania (85%) stanowi płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Są to zatem środki pochodzące z funduszu strukturalnego, o którym stanowi art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Natomiast 15% dofinansowania wypłacane jest w formie dotacji celowej.

Należy przy tym zauważyć, że ustawodawca w ustawie o finansach publicznych wprowadził z dniem 1 stycznia 2010 r. zmianę charakteru środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych i w obecnie obowiązującym stanie prawnym środki europejskie nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowią jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich.

Reguluje to art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie (...).

Zgodnie z art. 117 ust. 1 omawianej ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji (art. 117 ust. 2 ww. ustawy).

Dochody i wydatki budżetu środków europejskich ujmuje się w ustawie budżetowej.

Programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej (art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

W myśl art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje (pkt 1) oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich (pkt 6).

Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art. 126 ustawy o finansach publicznych).Z kolei dotacjami celowymi są środki przeznaczone m.in. na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 127 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Na mocy art. 188 ust. 1 wskazanej ustawy, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

Instytucja, o której mowa w ust. 1, informuje właściwego dysponenta części budżetowej o zleceniach płatności przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego, a w przypadku programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, także zarząd województwa (art. 188 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów przekazuje na rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego środki na płatności na rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej - na rzecz agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych ustawach.

Ponadto podkreślić należy, że w świetle przywołanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Oceniając skutki podatkowe związane z zawartą przez Spółkę umową o dofinansowanie projektu, wskazać należy, że ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika, względnie na jego rachunek, wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. W obrocie bezgotówkowym będzie to dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunku wierzyciela. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie którymi podmiot może rozporządzać jak właściciel.

W związku z powyższym, otrzymana kwota dofinansowania stanowi przychód podatkowy Spółki w dacie jej otrzymania (art. 12 ust. 1 pkt 1 updop). Przychód ten jednak będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i art. 17 ust. 1 pkt 52 updop.

W myśl ww. przepisów, wolne od podatku są odpowiednio:

 • płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 17 ust. 1 pkt 52 updop),
 • dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 47 updop).

W niniejszej sprawie bezspornym jest, że zawarta umowa o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Regionalnego jest ściśle związana z prowadzoną inwestycją budowlaną. Jednak w omawianej sytuacji nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, która twierdzi, że otrzymane dofinansowanie w postaci środków finansowych przeznaczonych na zakup gruntu będzie objęte zakresem zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 21 updop. Przepis ten dotyczy dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń, z zastrzeżeniem pkt 14, otrzymanych na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie środków podlegających amortyzacji, natomiast w świetle art. 16c pkt 1 updop, amortyzacji nie podlegają grunty, zatem powołany powyżej przepis nie znajdzie zastosowania w rozpatrywanej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że w odniesieniu do:

 • środków europejskich, jakie Wnioskodawca otrzymał będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z powołanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 52 updop,
 • współfinansowania przekazanego w formie dotacji celowej będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z powołanego powyżej art. 17 ust. 1 pkt 47 updop.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania dofinansowania otrzymanego na zakup gruntu w ramach realizacji umowy zawartej z PARP – jest prawidłowe,
 • podstawy prawnej tego zwolnienia – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.