IBPBI/2/423-1149/09/SD | Interpretacja indywidualna

Czy uzyskane przychody i poniesione koszty w związku z wykonaniem Umowy, będą wpływać na wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, jako wynik działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia?
IBPBI/2/423-1149/09/SDinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. przychód
 3. specjalna strefa ekonomiczna
 4. umowa
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03 lipca 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 06 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia, czy uzyskane przychody i poniesione koszty w związku z wykonaniem Umowy będą wpływać na wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan faktyczny) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 lipca 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy uzyskane przychody i poniesione koszty w związku z wykonaniem Umowy będą wpływać na wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż części i akcesoriów. Spółka prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia z 2002 r. obejmującego działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy, określonych w następujących pozycjach Polskich Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego:

 • 28.63 - zamki i zawiasy,
 • 34.3 - części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników.

W 2007 r. grupa kapitałowa, do której należy Spółka uzyskała od Koncernu kontrakt na produkcję części do nowo uruchamianych modeli. Realizacja kontraktu powierzona została Spółce pod warunkiem wyprodukowania przez nią oprzyrządowania niezbędnego do produkcji modeli zgodnie ze standardami jakościowymi Koncernu i przeznaczonego wyłącznie na potrzeby tej produkcji.

Zgodnie z zawartą pomiędzy Koncernem a Spółką Umową, własność i prawo wyłącznego dysponowania oprzyrządowaniem przysługuje Koncernowi (przyjęto, iż własność przechodzi ze Spółki na Koncern po pomyślnym przeprowadzeniu testów jakościowych). Spółka dokonuje zakupu części niezbędnych dla wytworzenia oprzyrządowania we własnym imieniu i na własny rachunek, ujmując transakcje w księgach rachunkowych, jako „Tooling: zapasy, produkcja w toku”. Zobowiązania z tytułu tych zakupów wyrażone są zarówno w PLN, jak i w EURO. Strony określiły w Umowie wartość oprzyrządowania, która podlegać ma refundacji przez Koncern na podstawie faktury wystawionej przez Spółkę po uzyskaniu wszystkich zatwierdzeń jakościowych. Wartość ta ustalona została w wyrażonej w EURO zryczałtowanej kwocie.

Biorąc pod uwagę brzmienie Umowy, możliwe są sytuacje, w których kwota zwrócona przez Koncern będzie niższa bądź wyższa od kwoty poniesionych przez Spółkę wydatków związanych z wytworzeniem oprzyrządowania. Ponadto, w wyniku wyrażenia należnej Spółce kwoty zwrotu oraz niektórych kosztów wytworzenia oprzyrządowania w walucie obcej, realizacja Umowy powoduje powstawanie różnic kursowych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy uzyskane przychody i poniesione koszty w związku z wykonaniem Umowy, będą wpływać na wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, jako wynik działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia...

Zdaniem Spółki, wykonanie Umowy będzie mieścić się w zakresie działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, a w konsekwencji wynik zrealizowany na wykonaniu Umowy wpływać będzie na wysokość dochodu zwolnionego od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. określanej dalej jako ustawa o pdop).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, wolne od podatku są dochody (...) uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (...), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o pdop, zwolnienie to przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

W myśl art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników oraz dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę (...).

Z powyższych uregulowań wynika, że dochód przedsiębiorcy podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop pod warunkiem, iż uzyskany jest z działalności gospodarczej prowadzonej:

 1. na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
 2. na podstawie zezwolenia określającego jej przedmiot.

Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), jest nią zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Wykorzystane w przytoczonej definicji pojęcie „działalności” sprecyzowane zostało w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Zgodnie z zawartą w załączniku do PKD charakterystyką, działalność ma miejsce wówczas, gdy czynniki takie jak: wyposażenie, siła robocza, technologia produkcji, sieci informacyjne lub produkty są powiązane w celu wytworzenia określonego wyrobu lub wykonania usługi. Działalność charakteryzowana jest przez produkty wejściowe (wyroby lub usługi), proces technologiczny oraz przez produkty wyjściowe. Działalność może polegać na prostym procesie (np. tkactwo), ale może również dotyczyć całego szeregu „pod-procesów” (...) (np. produkcja samochodów polega na takich działalnościach jak odlewanie, kucie, spawanie, montaż, malowanie itp.). Jeżeli proces produkcyjny jest zorganizowany jako zintegrowany szereg elementarnych działalności, całość jest traktowana jako jedna działalność.

Definicja ta wskazuje, iż w zależności od wytwarzanych wyrobów i wykonywanej usługi, a także sposobu, w jaki zorganizowany jest proces produkcyjny, jako jedna działalność traktowany może być cały zespół powiązanych funkcjonalnie działalności „jednostkowych”. W konsekwencji określenie zakresu danej działalności dokonywane powinno być z uwzględnieniem analizy okoliczności faktycznych każdego przypadku.

Do podobnych wniosków prowadzi również interpretacja sformułowania „działalność” dokonana w oparciu o reguły językowe. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (Warszawa 2002) „działalność” oznacza zespół czynności, działań podejmowanych w jakimś celu, zakresie, czynny udział w czym. Również i ta definicja podkreśla zarówno złożony charakter „działalności”, jak i jej aspekt funkcjonalny - nastawienie na cel.

W ocenie Spółki przedstawione wskazówki interpretacyjne zastosować należy również do ustalania zakresu zwolnionej od podatku CIT „działalności strefowej”. Tym samym, pojęciem „działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej w zakresie wyrobów wytwarzanych na terenie strefy”, objąć należy również inne funkcjonalnie związane z nią „działalności”. Przychody i koszty tak rozumianej całości funkcjonalnej kształtować powinny dochód podlegający zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop.

Stanowisko takie potwierdzone jest w piśmiennictwie organów podatkowych. Tytułem przykładu Spółka wskazała:

 • pismo Urzędu Skarbowego w Tychach z 29 września 2003 r. znak US.PD/OP/415/17/2003,
 • interpretację Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku - Białej z 8 maja 2006 r., znak PDP/423-18/30282.

Pogląd, iż pojęcie zwolnionej od podatku działalności strefowej należy interpretować szeroko, uwzględniając również działalność funkcjonalnie związaną z działalnością wymienioną w zezwoleniu potwierdza również ugruntowane w piśmiennictwie organów podatkowych traktowanie operacji finansowych związanych ze środkami pochodzącymi lub przeznaczonymi na działalność wymienioną w zezwoleniu.

Jako przykład Spółka wskazała:

 • pismo Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi z 12 września 2007 r. znak ŁUS-II-2-423/217/07/JB,
 • pismo Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z 16 października 2006 r. znak US.PD/423-51/WC/06,
 • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 kwietnia 2009 r. znak ILPB3/423-85/09-2/EK.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego będącego podstawą niniejszego wniosku, Spółka podkreśliła, iż konieczność wytwarzania przez nią oprzyrządowania do produkcji części wynika ze stosowanego przez Grupę sposobu organizacji produkcji. Realizacja kontraktu na produkcję części odbywać się może wyłącznie przy zastosowaniu oprzyrządowania wytworzonego na podstawie umowy w oparciu o know-how Koncernu i przez niego w całości lub części refinansowanego. Gwarantuje to zamawiającemu zachowanie wymaganych przez niego standardów jakości. Ponadto oprzyrządowanie nie może być przez Spółkę wykorzystane w jakimkolwiek innym celu niż produkcja części na rzecz Koncernu.

Realizacja Umowy stanowiła warunek podjęcia przez Spółkę produkcji części zamówionych przez Koncern, związana jest zatem bezpośrednio z wymienioną w zezwoleniu działalnością strefową i uzyskiwanym z niej przychodem. Oprzyrządowanie wytwarzane jest na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W konsekwencji poniesione w związku z realizacją Umowy koszty oraz uzyskane przychody (w tym z tytułu różnic kursowych) wpływać będą zdaniem Spółki na wysokość dochodu zwolnionego od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania dotyczącego zdarzenia przyszłego wydano odrębną interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.