1061-IPTPP2.4512.79.2016.2.IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania wygaśnięcia umowy leasingu jako zdarzenie neutralne w kontekście rozliczeń podatku należnego i naliczonego.
1061-IPTPP2.4512.79.2016.2.IRinterpretacja indywidualna
 1. Konfuzja
 2. leasing
 3. odliczenie podatku
 4. umowa
 5. wygaśnięcie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 marca 2016 r. (data wpływu 31 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wygaśnięcia umowy leasingu jako zdarzenie neutralne w kontekście rozliczeń podatku należnego i naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wydania przedmiotu leasingu za odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Leasingodawcę oraz uznania wygaśnięcia umowy leasingu jako zdarzenie neutralne w kontekście rozliczeń podatku należnego i naliczonego.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 marca 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

.... S.A. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka lub .....) jest czynnym podatnikiem VAT, posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski. Spółka jest wiodącym w kraju i w Europie producentem i dystrybutorem naczep i przyczep, a także zabudów do samochodów ciężarowych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka rozważa decyzję o zwiększeniu swoich możliwości produkcyjnych poprzez pozyskanie nowych aktywów w drodze leasingu finansowego udzielonego przez ..... Sp. z o.o. (czynnego podatnika VAT, dalej: WI).

W pierwszej kolejności WI - spółka zależna Wnioskodawcy - nabędzie od włoskiego podmiotu powiązanego - ..... - (dalej: IR) grupę aktywów, w skład której wchodzą linie produkcyjne i maszyny wykorzystywane do wysoko wyspecjalizowanej produkcji naczep do samochodów ciężarowych, w tym m.in. urządzenia służące do malowania kataforetycznego, urządzenia spawalnicze, lakiernicze, montażowe, tworzące linie produkcyjne (dalej: Aktywa).

Po wykonaniu demontażu linii produkcyjnych i maszyn we Włoszech, Aktywa te zostaną przetransportowane do Polski, zmodernizowane i zainstalowane w nowo wybudowanej hali produkcyjnej.

Po zakończeniu tego procesu Aktywa zostaną przez WI udostępnione na rzecz Spółki na podstawie umowy leasingu (dalej: Umowa lub Umowa leasingu). Zgodnie z Umową, WI (dalej również: Leasingodawca lub Finansujący) udostępni na rzecz ..... (dalej również: Leasingobiorca lub Korzystający), wskazane powyżej Aktywa w zamian za regularnie uiszczane opłaty leasingowe (raty kapitałowe oraz odsetkowe). Leasingobiorca wykorzystywać wówczas będzie pozyskane Aktywa w ramach swojej działalności gospodarczej, polegającej na produkcji i dystrybucji naczep i przyczep, a także zabudów do samochodów ciężarowych.

Umowa leasingu zawarta zostanie na czas określony i będzie spełniała przesłanki uznania jej za umowę leasingu finansowego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w zw. z art. 17f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U z 2014 r. poz. 851 j.t.). W szczególności, dla potrzeb podatku dochodowego odpisów amortyzacyjnych od wskazanych Aktywów dokonywać będzie Korzystający. Ponadto, Umowa zawierać będzie postanowienie, iż po uiszczeniu wszystkich rat leasingowych przedmiot leasingu przejdzie na własność Korzystającego.

W związku z udostępnieniem Aktywów na podstawie umowy leasingu WI wystawi fakturę dokumentującą tę czynność wraz z wykazanym na niej VAT należnym.

Rozważane jest również przyszłe połączenie .... oraz WI w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej: KSH), tj. połączenie poprzez przejęcie, w ramach którego ..... będzie podmiotem przejmującym WI. Niewykluczone, że do potencjalnego połączenia spółek dojdzie jeszcze w okresie trwania Umowy leasingu. W takim przypadku, w rezultacie połączenia, Umowa leasingu wygasłaby jeszcze przed upływem podstawowego okresu Umowy, zaś ..... stałby się właścicielem przedmiotu leasingu.

W piśmie z dnia 25 marca 2016 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Na podstawie umowy leasingu jaka zostanie zawarta pomiędzy ..... sp. z o.o. (dalej: WI) oraz Spółką, WI wyda na rzecz Spółki przedmiot leasingu i udokumentuje ten fakt wystawioną fakturą. Faktura dokumentująca wydanie towarów (Aktywów) na podstawie umowy leasingu zostanie zatem wystawiona przez WI na rzecz Spółki.
 3. Towary (Aktywa) udostępnione Spółce na podstawie umowy leasingu będą wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług wykonywanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, polegającej na produkcji i dystrybucji naczep i przyczep, a także zabudów do samochodów ciężarowych.
 4. Umowa leasingu finansowego, o której mowa w opisie sprawy nie została jeszcze przez strony zawarta, w konsekwencji ostateczne jej brzmienie nie jest jeszcze znane. Niemniej jednak strony umowy nie przewidują aby umowa leasingu zawierała zapisy dotyczące skutków wygaśnięcia przedmiotowej umowy lub wcześniejszego jej rozwiązania w wyniku zaistnienia określonych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym i niezależnym od działań stron umowy. Wszystkie skutki wygaśnięcia przedmiotowej umowy w przypadku ewentualnego połączenia stron (o ile do niego dojdzie) wynikać będą z brzmienia obowiązujących przepisów prawa.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wygaśnięcie Umowy leasingu w efekcie połączenia WI oraz ..... pozostanie dla Wnioskodawcy, jako następcy prawnego WI, zdarzeniem neutralnym w kontekście rozliczeń VAT należnego, tj. Wnioskodawca nie będzie uprawniony/zobowiązany do skorygowania rozliczeń VAT należnego wykazanego przez WI z tytułu wydania Aktywów na podstawie Umowy leasingu... (pytanie oznaczone we wniosku ORD-IN jako nr 3)
 2. Czy wygaśnięcie Umowy leasingu w efekcie połączenia WI oraz .... pozostanie zdarzeniem neutralnym podatkowo w kontekście rozliczeń VAT naliczonego, tj. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty (obniżenia) podlegającej odliczeniu kwoty VAT naliczonego, wynikającej z wystawionej przez Leasingodawcę faktury, dokumentującej wydanie towarów na podstawie Umowy leasingu... (pytanie oznaczone we wniosku ORD-IN jako nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Wygaśnięcie Umowy leasingu w efekcie połączenia WI oraz ..... pozostanie dla Wnioskodawcy, jako następcy prawnego WI, zdarzeniem neutralnym w kontekście rozliczeń VAT należnego, tj. Wnioskodawca nie będzie uprawniony/zobowiązany do skorygowania rozliczeń VAT należnego wykazanego przez WI z tytułu Aktywów na podstawie Umowy leasingu.
 2. Wygaśnięcie Umowy leasingu w efekcie połączenia WI oraz ..... pozostanie zdarzeniem neutralnym podatkowo w kontekście rozliczeń VAT naliczonego, tj. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty (obniżenia) podlegającej odliczeniu kwoty VAT naliczonego wynikającej z wystawionej przez Leasingodawcę faktury, dokumentującej wydanie towarów na podstawie Umowy leasingu.

Uzasadnienie

Ad. 1 (oznaczone we wniosku ORD-IN jako nr 3)

Sukcesja generalna po połączeniu

W świetle przepisów uregulowanych w tytule IV dziale I KSH wyróżniono dwa sposoby łączenia spółek kapitałowych. Jednym z nich jest połączenie przez przejęcie, tj. przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Stosownie do treści art. 494 § 1 KSH spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Zgodnie z art. 93 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Stosownie zaś do § 2 niniejszego artykułu, powyższe uregulowania mają zastosowanie odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych).

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na rozważane połączenie, zarówno na gruncie prawa handlowego jak i prawa podatkowego, Wnioskodawca, jako spółka przejmująca będzie następcą prawnym WI. W konsekwencji, od dnia połączenia to Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania (w tym zobowiązania podatkowe) podmiotu przejmowanego, tj. WI.

Korekta podstawy opodatkowania w świetle przepisów ustawy o VAT

Biorąc pod uwagę, że Spółka wstąpi z dniem połączenia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki (w tym zobowiązania podatkowe WI), będzie ona również zobowiązana do dokonania korekty podstawy opodatkowania, w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w przepisach ustawy o VAT.

W świetle art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, jest zasadniczo „wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika”.

Stosownie do art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Innymi słowy, możliwość pomniejszenia obrotu przez podatnika uwarunkowana jest zaistnieniem jednej z przesłanek określonych w powyższym przepisie. W takim przypadku, obowiązkiem podatnika jest prawidłowe udokumentowanie tego zdarzenia.

Obowiązek odpowiedniego udokumentowania sprzedaży realizowanej przez podatnika wynika z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, natomiast z treści art. 106j ustawy o VAT, wynika obowiązek wystawienia faktury korygującej w przypadku, gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
 2. udzielono opustów i obniżek cen,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Odnosząc się do kwestii potencjalnego obowiązku Spółki, jako następcy prawnego WI, do skorygowania podstawy opodatkowania i VAT należnego w przypadku wygaśnięcia Umowy leasingu na skutek połączenia podmiotów przez przejęcie WI, dla ustalenia czy opisana w zdarzeniu przyszłym sytuacja, skutkuje możliwością czy też obowiązkiem dokonania korekty rozliczeń VAT należnego, istotne jest przeanalizowanie istnienia, w analizowanym przypadku, przesłanek wystawienia faktury korygującej w kontekście powołanego powyżej art. 106j ust. 1 ustawy o VAT.

Analizę możliwości zastosowania art. 106j ust. 1 ustawy o VAT należy, zdaniem Wnioskodawcy, rozpocząć od zbadania istoty wygaśnięcia umowy na skutek połączenia dwóch podmiotów.

Wygaśnięcie zobowiązania w drodze konfuzji

W konsekwencji rozważanego połączenia Wnioskodawcy z WI i następującej na jego skutek sukcesji generalnej w rozumieniu przepisów prawa handlowego i podatkowego dojdzie do wygaśnięcia Umowy leasingu, tj. nastąpi wygaśnięcie praw i obowiązków umownych w efekcie tzw. konfuzji tj. szczególnego zdarzenia prawnego prowadzącego do skumulowania długu i wierzytelności w jednej osobie. Wnioskodawca występując w stosunku zobowiązaniowym w roli Leasingobiorcy jednocześnie wstąpi w prawa i obowiązki WI, tj. Leasingodawcy.

Wnioskodawca podkreślił, że wygaśnięcie Umowy leasingu w drodze konfuzji powoduje połączenie dłużnika i wierzyciela w jednej osobie. W konsekwencji, z dniem połączenia Spółka nie będzie już dłużnikiem WI. Istotne, zdaniem Wnioskodawcy, jest również to, że w analizowanym przypadku Spółka nie zostanie zwolniona przez wierzyciela od uiszczania rat, bowiem jej zobowiązanie wygaśnie.

Ponadto, nie dojdzie w tym przypadku do zwrotu towarów. Spółka zaznaczyła, że zgodnie z postanowieniami Umowy, intencją stron jest przeniesienie prawa własności Aktywów po uregulowaniu rat leasingowych. W efekcie połączenia podmiotów przed zakończeniem Umowy, intencje te zostaną spełnione. Dostawa towarów, w postaci przeniesienia prawa do rozporządzania Aktywami jak właściciel, zgodnie z uwagami wskazanymi powyżej zostanie wykonana w momencie jej dokonania, tj. wydania Aktywów, natomiast z dniem połączenia podmiotów, Spółka, jako następca prawny WI stanie się z mocy prawa właścicielem tych Aktywów i w dalszym ciągu będzie je wykorzystywać do działalności produkcyjnej (tak jak w okresie trwania Umowy). Nie dojdzie w tym przypadku do zwrotu towarów na rzecz Leasingodawcy. W konsekwencji, warunek, o którym mowa w art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, skutkujący koniecznością wystawienia faktury korygującej, nie zostanie spełniony.

Odnosząc się do pozostałych przypadków, w których podatnik, zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą, określonych w art. 106j ustawy o VAT, Wnioskodawca zwrócił uwagę, iż w analizowanej sytuacji, Leasingodawca nie udzieli Leasingobiorcy po dokonaniu dostawy towarów żadnego opustu czy też obniżki ceny (w tym również w formie rabatu). Nie dojdzie do zwrotu przez Leasingobiorcę zapłaty, choćby w części ani pomyłki w cenie czy innej kwocie na fakturze. W konsekwencji, w analizowanej sytuacji, również pozostałe warunki, określone w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT nie zostaną spełnione.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, konfuzja zobowiązań i wierzytelności poprzez połączenie dłużnika (.....) z wierzycielem (WI) w jednej osobie, będzie zdarzeniem neutralnym podatkowo na gruncie uregulowań ustawy o VAT, w kontekście rozliczeń VAT należnego. Innymi słowy, Wnioskodawca nie będzie uprawniony/zobowiązany do skorygowania rozliczeń VAT należnego wykazanego przed połączeniem przez WI z tytułu wydania Aktywów na podstawie Umowy leasingu.

Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe w podobnych stanach faktycznych, przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2014 r., (sygn. IPPP1/443-249/14-2/AS), wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której organ stwierdził, iż „W analizowanej sprawie istotne jest zatem ustalenie, czy opisane w stanie faktycznym zdarzenia losowe powodujące wygaśnięcie bądź przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu z winy leasingobiorcy powodują możliwość dokonania korekty wysokości podstawy opodatkowania ww. dostawy do wysokości kwot faktycznie otrzymanych od korzystającego. (...) w wyniku przedterminowego zakończenia umowy leasingu finansowego w przypadku szkody całkowitej, bądź utraty przedmiotu leasingu nie zachodzą podstawy uzasadniające dokonanie korekty faktury, gdyż nie dochodzi do zwrotu przedmiotu leasingu”;
 • interpretacji indywidualnej z dnia 15 października 2014 r., (sygn. ILPP1/443-34/11/12-S/HW) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której organ uznał, że „Strony zawarły umowę dostawy, ta zaś na gruncie przepisów VAT została zrealizowana z momentem wydania towaru. Te zaś nieuiszczone opłaty leasingowe po zdarzeniach opisanych w stanie faktycznym, tj. wygaśnięcia lub rozwiązania umowy nie zwalniają leasingobiorcę od ich zapłaty, zaś konieczność ich uiszczenia wynika przede wszystkim z wykonania umowy dostawy, w jej aspekcie ekonomicznym, finansowym zrealizowanej z momentem kiedy powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT. Nadal pomimo wygaśnięcia czy rozwiązania umowy leasingowej finansujący winien otrzymać całość wynagrodzenia wynikającego z umowy stanowiącego obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy. Do korekty faktury VAT dokumentującej przedmiotowe zdarzenie gospodarcze może dojść jedynie w sytuacji gdy zaistnieją takie okoliczności przewidziane w umowie leasingowej, które zwalniają leasingobiorcę od uiszczenia rat leasingowych i które spowodują, iż należność z tytułu umowy dostawy pierwotnie określona uległa zmianie. Zatem, odnosząc się do opisu stanu faktycznego oraz w odpowiedzi na zadane pytanie należy stwierdzić, że w związku z wygaśnięciem bądź rozwiązaniem umowy leasingu na skutek przedstawionych w stanie faktycznym zdarzeń, Spółka nie może dokonać korekty obrotu wykazanego w fakturze VAT dokumentującej dostawę przedmiotu leasingu do kwoty rat leasingowych faktycznie otrzymanych od korzystającego w czasie trwania umowy leasingu, z wyjątkiem sytuacji, w której zaistnieją takie okoliczności przewidziane w umowie leasingowej, które zwolnią leasingobiorcę od uiszczenia rat leasingowych i które spowodują, iż należność z tytułu umowy dostawy pierwotnie określona ulegnie zmianie”.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie sądów administracyjnych, przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 1304/11), w którym sąd orzekł, iż „(...) błędne jest stanowisko Ministra Finansów, iż z momentem rozwiązania umowy leasingu wskutek czego nie dochodzi do przeniesienia własności leasingowanego towaru umowa dostawy zmienia swój charakter na usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Po raz wtórny Sąd akcentuje, iż strony zawarły umowę dostawy, ta zaś na gruncie przepisów VAT została zrealizowana z momentem wydania towaru, a zatem nie ma żadnych podstaw zarówno umownych jak i prawnych aby przyjąć, iż między stronami umowy leasingowej nawiązał się inny stosunek obligacyjny - na gruncie VAT stanowiący usługę”.

Ad. 2 (oznaczone we wniosku ORD-IN jako nr 4)

Korekta podatku naliczonego - zmiana prawa do odliczenia VAT

W świetle powołanych powyżej przepisów, prawo do odliczenia VAT przysługuje podatnikowi zasadniczo w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, natomiast kwotę podatku naliczonego stanowi, co do zasady, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jednocześnie, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b) ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego faktury w przypadku, gdy wystawione faktury lub faktury korygujące podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością.

Jak wskazano powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, Spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez WI z tytułu wydania Aktywów na podstawie Umowy leasingu. Spółka nabędzie bowiem przedmiotowe Aktywa z zamiarem ich wykorzystania do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy, prawa tego nie zmieni fakt połączenia Leasingodawcy i Leasingobiorcy, nawet jeśli do połączenia tych podmiotów dojdzie jeszcze przed upływem okresu trwania Umowy leasingu.

Ponadto, jak wykazano powyżej, w związku z połączeniem stron Umowy leasingu, rozliczenia WI nie będą podlegały korygowaniu - nie znajdzie bowiem zastosowania art. 29a ust. 10 ustawy o VAT. Nie zajdzie również konieczność wystawienia faktury korygującej na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. W rezultacie, należy stwierdzić, że wystawiona przez WI faktura dokumentująca wydanie przedmiotu leasingu wskazywać będzie rzetelne kwoty, tj. zgodne z rzeczywistością. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Spółce niezmiennie przysługiwać będzie prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących wydanie przedmiotu leasingu na podstawie Umowy.

Spółka zwróciła uwagę, że w oparciu o przepisy art. 91 ust. 1 w związku z ust. 7 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru i dokonał takiego obniżenia a następnie to prawo się zmieniło, wówczas podatnik obowiązany jest dokonać korekty kwoty odliczonego podatku.

Powołany przepis znajduje zastosowanie przykładowo, w sytuacji, gdy podatnik nabywa towary i usługi celem ich wykorzystania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych VAT a następnie zmienia przeznaczenie tych towarów i usług i decyduje się wykorzystywać je do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania VAT.

W analizowanym stanie faktycznym, sytuacja opisana w wyżej powołanych przepisach nie będzie miała miejsca. Jak wskazano powyżej, zarówno przed dniem połączenia Spółki z WI jak i po tym dniu, Spółka, jako korzystający z przedmiotu leasingu nieprzerwanie wykorzystywać go będzie w ramach swojej działalności produkcyjnej do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Nie nastąpi zatem zmiana przeznaczenia Aktywów, a w konsekwencji też zmiana prawa do odliczenia VAT w tym zakresie. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie będzie zobowiązana do skorygowania odliczonego podatku naliczonego.

Korekta VAT naliczonego - nieuregulowanie należności

Na podstawie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W świetle powyższych regulacji, jeżeli dłużnik dokonana odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktury, ale w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności nie ureguluje wynikającej z niej należności, jest on zobowiązany do korekty wcześniej odliczanej kwoty podatku.

Spółka zauważyła, że w przypadku połączenia ... z WI, ostatecznie ... dokona na rzecz WI płatności wynikającej z wystawionej przez WI faktury dokumentującej wydanie towarów na podstawie Umowy leasingu, jedynie w tej części jaka dotyczy rat leasingowych należnych do momentu połączenia. W pozostałej części płatność nie zostanie natomiast uregulowana. Niemniej jednak, Wnioskodawca pragnie zauważyć, że z chwilą połączenia przestanie on być dłużnikiem WI. Dłużnik i wierzyciel staną się bowiem jednym podmiotem a ich wzajemne zobowiązania i wierzytelności ulegną konfuzji.

Biorąc pod uwagę, że powołany powyżej art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, odnosi się do obowiązku dokonania korekty przez „dłużnika”, w analizowanej sytuacji przepis ten również nie znajdzie zastosowania.

Na potwierdzenie swojego stanowiska, Wnioskodawca przytoczył interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 października 2014 r. (sygn. IPPP2/443-727/14-2/BH), w której organ stwierdził, że „W niniejszym przypadku art. 89b ustawy nie będzie miał zastosowania. Powołany przepis nakłada obowiązek skorygowania podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania należności przez dłużnika w określonej sytuacji. W sytuacji opisanej we wniosku taka sytuacja nie wystąpi, ponieważ, jak wskazano wyżej, w związku z połączeniem spółek dojdzie do wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań, zatem po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego. W odpowiedzi na wątpliwości Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w przypadku połączenia Wnioskodawcy z Przekształconą SPV przed dokonaniem zapłaty za Aktywa, w związku z którym dojdzie do wygaśnięcia zobowiązania z tytułu transakcji poprzez konfuzję, regulacje dotyczące korekty VAT naliczonego, wynikające z art. 89b ustawy nie będą miały zastosowania”.

Podobnie, wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 14 sierpnia 2014 r. (sygn. IBPP2/443-476/14/WN), w której uznał, że „W niniejszym przypadku art. 89b ustawy nie będzie miał zastosowania. Powołany przepis nakłada obowiązek skorygowania podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania należności przez dłużnika w określonej sytuacji. W przedmiotowym przypadku taka sytuacja nie wystąpi, ponieważ, jak wskazano wyżej, w związku z połączeniem spółek dojdzie do wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań, zatem po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego. Zatem w przedstawionych okolicznościach sprawy brak będzie obowiązku dokonania korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego z faktur wystawionych przez SPV na Wnioskodawcę w wypadku nieuregulowania zobowiązań należnych Spółce przejmowanej (przekształconej z SPV) od Wnioskodawcy powstałych przed dniem połączenia, w sytuacji gdy termin do dokonania korekty upłynąłby po dniu połączenia i zobowiązanie ulegnie konfuzji”.

Mając powyższe na uwadze, kontuzja zobowiązań i wierzytelności poprzez połączenie ... z WI w jednym podmiocie, będzie zdarzeniem neutralnym podatkowo również w świetle art. 89b ust. 1 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku połączenia stron Umowy leasingu jeszcze przed zakończeniem trwania przedmiotowej Umowy, .....nie będzie zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego, ponieważ w analizowanej sytuacji, nie zajdzie żadna z przesłanek ograniczających prawo do odliczenia VAT naliczonego - nawet w części.

Mając na uwadze powyższą argumentację, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wygaśnięcie Umowy leasingu w efekcie połączenia WI oraz .... pozostanie zdarzeniem neutralnym podatkowo nie tylko w kontekście rozliczeń VAT należnego, ale również w kontekście rozliczeń VAT naliczonego. Tym samym, nawet jeśli do połączenia stron Umowy leasingu dojdzie jeszcze przed zakończeniem okresu jej trwania, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do skorygowania (obniżenia) odliczonej uprzednio kwoty VAT naliczonego, wynikającej z wystawionej przez Leasingodawcę faktury w przedmiotowym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja indywidualna wywiera zatem skutek prawny wyłącznie dla Wnioskodawcy.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zgodnie natomiast z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej uznania wygaśnięcia umowy leasingu jako zdarzenie neutralne w kontekście rozliczeń podatku należnego i naliczonego. Natomiast w zakresie uznania czynności wydania przedmiotu leasingu za odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Leasingodawcę zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie Nr 1061-IPTPP2.4512.41.2016.2.IR.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.