0114-KDIP2-1.4010.103.2018.1.JC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy wartość poręczeń o charakterze wzajemnym, udzielonych Zainteresowanym (w tym Wnioskodawcy) zgodnie z Umową przez pozostałych Zainteresowanych (w tym Wnioskodawcę) powoduje powstanie po stronie Zainteresowanych (w tym Wnioskodawcy) przychodu z nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 15 marca 2018 r. (data wpływu 28 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodów w związku z udzielanymi wzajemnie poręczeniami przy transakcjach przeprowadzanych w ramach umowy cash poolingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodów w związku z udzielanymi wzajemnie poręczeniami przy transakcjach przeprowadzanych w ramach umowy cash poolingu.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: C. Sp. z o.o.
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: X, Y, Z Sp. z o.o.

przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca („Wnioskujący” lub „Spółka”) przystąpił do mechanizmu pozwalającego na zarządzanie płynnością finansową (tzw. cash pooling). Spółka oraz inne podmioty należące do Grupy w Polsce (dalej łącznie: „Zainteresowani”) zawarła z bankiem I. S.A. (dalej: „Bank”) umowę świadczenia usługi zarządzania płynnością w formie limitów dziennych (dalej: „Umowa”), czyli tzw. cash poolingu.

Zainteresowani są osobami prawnymi podlegającymi w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm.; dalej: „updop”).

System zarządzania płynnością finansową podmiotów w nim uczestniczących (dalej: „System”) ma charakter cash poolingu w wariancie cash poolingu rzeczywistego, tj. w ramach którego dokonywany jest codzienny transfer środków pieniężnych między Zainteresowanymi za pośrednictwem rachunków bankowych prowadzonych przez Bank. Spółka pełni w ramach Systemu rolę cash pool lidera (dalej: „Lidera”, „Agenta”). Agent pełni w ramach Systemu proste funkcje administracyjne związane z obsługą Systemu.

System jest usługą należącą do usług bankowych polegających na umożliwieniu przez bank grupie kapitałowej bardziej efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi oraz korzystania przez poszczególne spółki z grupy (Zainteresowanych) ze wspólnej płynności finansowej. Usługa ta sprowadza się do koncentrowania środków pieniężnych z rachunków poszczególnych Zainteresowanych na wspólnym rachunku i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą, przy wykorzystaniu korzyści skali. Pozwala to na kompensowanie przejściowych nadwyżek wykazywanych przez jednego z Zainteresowanych z przejściowymi niedoborami zaistniałymi u innych Zainteresowanych. Dzięki temu dochodzi do minimalizowania kosztów kredytowania działalności podmiotów z Grupy poprzez kredytowanie się przy wykorzystaniu środków własnych grupy oraz maksymalizację przychodów Zainteresowanych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych w Banku.

Celem przystąpienia Zainteresowanych do Umowy było zwiększenie efektywności działalności gospodarczej Zainteresowanych poprzez zminimalizowanie kosztów zaciągniętego kredytu i odpowiednie wykorzystanie sumy dziennych sald na rachunkach bankowych Zainteresowanych. Zainteresowani przystępując do Umowy zakładali, że uczestnictwo w Umowie przyczyni się do zmniejszenia obciążeń z tytułu odsetek płatnych od salda ujemnego oraz pozwoli na uzyskiwanie większych przychodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych w Banku.

Na potrzeby realizacji Umowy, Bank utworzył i prowadzi dla Zainteresowanych rachunki bieżące (dalej: „Rachunki”), w ramach których dokonuje się zarządzania wspólną płynnością finansową. Bank prowadzi również rachunki techniczne dla obsługi Systemu:

 • rachunek pomocniczy (dalej: „Rachunek Główny”) wykorzystywany do konsolidacji sald rachunków uczestników Systemu,
 • rachunek służący do dokonywania rozliczeń pieniężnych związanych z funkcjonowaniem Systemu z Bankiem (dalej: „Główny Rachunek Płynności”).

Wszystkie rachunki prowadzone są w tej samej walucie (tj. w PLN).

Rachunki te są prowadzone przez Bank w interesie wszystkich Zainteresowanych. W celu umożliwienia Agentowi realizacji prostych funkcji administracyjnych związanych z obsługą Systemu, w systemie bankowym Agent formalnie wskazany jest jako posiadacz tych Rachunków.

W ramach prowadzonych Rachunków Bank przyznał każdemu z uczestników Umowy dzienny limit zadłużenia (dalej: „Limit Zadłużenia”). Limit ten został ustalony w oparciu o potrzeby gotówkowe danego Zainteresowanego. Limit Zadłużenia może być wykorzystywany przez Zainteresowanego wyłącznie w formie zleceń płatniczych realizowanych przez Bank na rzecz Zainteresowanego. Zainteresowany wykorzystujący Limit Zadłużenia jest zobowiązany do spłaty całości wykorzystanego Limitu Zadłużenia do końca dnia roboczego, w którym został on wykorzystany (w całości lub w części - w zależności od stopnia wykorzystania). System jest oparty o mechanizm prawny zdefiniowany w prawie cywilnym jako wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela poprzez spłacenie cudzego długu za zgodą wyrażoną przez spłacanego dłużnika (subrogacja, zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm., dalej: „KC”). Umowa zakłada bowiem, że spłata wykorzystanego Limitu Zadłużenia może zostać dokonana przez innego uczestnika Systemu. Spłata Limitu Zadłużenia oraz spłata należnych odsetek od Limitu Zadłużenia jest solidarnie poręczana wobec Banku przez Zainteresowanych. W ramach Systemu wszyscy Zainteresowani udzielają sobie wzajemnych poręczeń w równej wysokości. Udzielenie poręczenia stanowi warunek konieczny do zawarcia Umowy cash poolingu z Bankiem.

Po wykorzystaniu Limitu Zadłużenia któregokolwiek z Zainteresowanych następuje spłata na rzecz Banku, tytułem subrogacji zadłużenia Zainteresowanego z tytułu Limitu Zadłużenia przez innego Zainteresowanego w następujący sposób:

 • każdy Zainteresowany dokonujący spłaty automatycznie nabywa wierzytelność Banku wobec Zainteresowanego, którego wykorzystany Limit Zadłużenia nie został spłacony w terminie, do wysokości obciążenia rachunku spłacającego Zainteresowanego;
 • zobowiązanie Zainteresowanego z tytułu wykorzystanego Limitu Zadłużenia, wobec Banku, wygasa i zostaje zastąpione zobowiązaniem tego Zainteresowanego wobec spłacającego Zainteresowanego.

Z technicznego punktu widzenia, struktura Systemu opiera się na bilansowaniu (tj. zerowaniu) sald na prowadzonych przez Bank rachunkach Zainteresowanych oraz Rachunku Głównego, z wykorzystaniem Głównego Rachunku Płynności. Bilansowanie opiera się na przeprowadzaniu na koniec każdego dnia roboczego następujących czynności przez Bank:

 1. jeżeli suma sald dodatnich i ujemnych rachunków Zainteresowanych i Rachunku Głównego jest ujemna, Bank obciąża Główny Rachunek Płynności i uznaje Rachunek Główny kwotą wartości bezwzględnej sumy sald rachunków Zainteresowanych i Rachunku Głównego. Natomiast, jeżeli suma sald dodatnich i ujemnych rachunków Zainteresowanych i Rachunku Głównego jest dodatnia, bank uznaje Główny Rachunek Płynności i obciąża Rachunek Główny sumą sald rachunków Zainteresowanych i Rachunku Głównego;
 2. Bank sprowadza do zera salda rachunków Zainteresowanych i Rachunku Głównego, które wykazują dodatnie saldo i uznaje tymi kwotami rachunek techniczny Banku;
 3. Bank obciąża swój rachunek techniczny oraz uznaje rachunki Zainteresowanych oraz Rachunek Główny wykazujące saldo ujemne kwotą niespłaconego Limitu Zadłużenia.

Umowa przewiduje automatyczne transfery zwrotne realizowane przez Bank następnego dnia funkcjonowania Systemu, czyli powrót sald na Rachunkach Zainteresowanych oraz na Rachunku Głównym do stanu z końca poprzedniego dnia funkcjonowania Systemu.

Ponadto, w ramach systemu Zainteresowani o saldach dodatnich otrzymują odsetki od środków „zdeponowanych” na Rachunku Głównym i Rachunku Głównym Płynności, natomiast Zainteresowani o saldach ujemnych uiszczają odsetki od kwot udzielonego finansowania.

Wskazane wyżej transfery są transferami rzeczywistymi, tzn. Bank faktycznie dokonuje przelewu środków między poszczególnymi rachunkami. Czynność ta wykonywana jest przez system bankowy automatycznie, bez udziału Zainteresowanych - w oparciu o wyrażoną przez nich wcześniej zgodę na takie działanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wartość poręczeń o charakterze wzajemnym, udzielonych Zainteresowanym (w tym Wnioskodawcy) zgodnie z Umową przez pozostałych Zainteresowanych (w tym Wnioskodawcę) powoduje powstanie po stronie Zainteresowanych (w tym Wnioskodawcy) przychodu z nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop?

Zdaniem Zainteresowanych, wartość poręczeń udzielonych Zainteresowanym (w tym Wnioskodawcy) w opisanym powyżej stanie faktycznym dotyczącym Umowy cash poolingu zawartej przez Bank z Zainteresowanymi (w tym z Wnioskodawcą) nie powoduje powstania po stronie Zainteresowanych (w tym Wnioskodawcy) przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia lub częściowo odpłatnego świadczenia w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 updop.

Uzasadnienie stanowiska

Opierając się na obowiązujących przepisach prawa oraz orzecznictwie organów podatkowych, Wnioskujący stoi na stanowisku, iż w odniesieniu do przedmiotowych poręczeń nie mają zastosowania przepisy art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, jako że Zainteresowani (w tym Wnioskodawca) udzielają sobie wzajemnych poręczeń w równej wysokości, dotyczących wykorzystania przez nich Limitów Zadłużenia. Mają więc one charakter wzajemny i ekwiwalentny, dlatego też wartość poręczeń nie stanowi przychodu z nieodpłatnego świadczenia lub częściowo odpłatnego świadczenia.

Wnioskujący podkreśla, że udzielenie poręczenia stanowi warunek konieczny do zawarcia Umowy cash poolingu z Bankiem - poręczenia te stanowią formę zabezpieczenia dla Banku przed ewentualną niewypłacalnością poszczególnych Zainteresowanych, a co za tym idzie, w przypadku realizacji poręczeń, korzyści z tego tytułu osiągnie Bank, nie zaś Zainteresowani. Przedmiotowe poręczenia są de facto elementem konstrukcyjnym usługi cash poolingu realizowanej przez Bank. Wymóg udzielenia poręczenia przez każdego z Zainteresowanych (również przez Wnioskującego) narzucany jest przez Bank i bez realizacji tego wymogu, zawarcie Umowy cash poolingu nie byłoby możliwe. W związku z tym, Zainteresowani (w tym Wnioskujący) nie mieliby możliwości osiągania korzyści związanych z zarządzaniem płynnością finansową i minimalizacją kosztów pozyskanych środków finansowych w ramach Umowy cash poolingu.

Art. 12 ust. 1 pkt 2 updop

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Wnioskujący zwraca uwagę na fakt, że updop nie precyzuje, co należy rozumieć przez „nieodpłatne świadczenie”, ograniczając się jedynie do wskazania w art. 12 ust. 6 updop sposobu i kryteriów ustalania jego wartości. Z tego względu Wnioskujący odwołuje się do definicji wypracowanej w orzecznictwie sądów administracyjnych. W wyroku z 12 grudnia 2008 r. (sygn. akt II FSK 1361/07) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nieodpłatne świadczenie obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub też te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie mające konkretny wymiar majątkowy czy finansowy.

W świetle powyższego, Wnioskujący stoi na stanowisku, że podstawą do stwierdzenia nieodpłatności danego świadczenia jest to, aby podmiot otrzymujący świadczenie nie był zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego - do stwierdzenia nieodpłatności danego świadczenia konieczny jest brak świadczenia ekwiwalentnego. W związku z powyższym, świadczenie uzyskiwane przez podmiot w sytuacji, gdy podmiot ten wykonuje równocześnie analogiczne świadczenie na rzecz podmiotu, od którego uzyskuje świadczenie, nie ma charakteru nieodpłatnego.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskującego, fakt udzielenia poręczeń przez każdego z Zainteresowanych (w tym Wnioskującego) wobec Banku za spłatę zadłużenia pozostałych uczestników Umowy cash poolingu, nie generuje po stronie Zainteresowanych (w tym Wnioskującego) przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskujący podkreśla, że celem przystąpienia Zainteresowanych do Umowy było zwiększenie efektywności działalności gospodarczej Zainteresowanych poprzez minimalizację kosztów zaciągniętego kredytu i odpowiednie wykorzystanie sumy dziennych sald na rachunkach bankowych Zainteresowanych (osiągnięcie oszczędności związanych z kosztami finansowymi, czy też administracyjnymi oraz maksymalizacja przychodów Zainteresowanych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych w Banku), nie zaś uzyskanie nieodpłatnego przysporzenia lub dokonanie takiego przysporzenia na rzecz innego Zainteresowanego.

Ponadto, Wnioskujący wskazuje, iż w ramach Systemu wszyscy Zainteresowani udzielają sobie poręczeń wzajemnych w równej wysokości. Poręczenia te mają zatem charakter wzajemny (każdy z Zainteresowanych, w tym Wnioskujący, poręcza spłatę zadłużenia pozostałych Zainteresowanych, w tym Wnioskującego) i ekwiwalentny (poszczególni Zainteresowani, w tym Wnioskujący, nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udzielonego poręczenia, ale uzyskują w zamian takie same zabezpieczenie od pozostałych Zainteresowanych, w tym Wnioskującego, przystępujących do Umowy cash poolingu oraz, w konsekwencji, możliwość realizowania korzyści w związku z uczestniczeniem w Umowie cash poolingu). W konsekwencji, nie dochodzi do otrzymania przez Zainteresowanych, w tym Wnioskującego, nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop.

Wnioskujący wskazuje, że zaprezentowane powyżej stanowisko, zgodnie z którym - w przypadku gdy strony Umowy cash poolingowej nie będą obciążać się wzajemnie z tytułu poręczeń zabezpieczających Umowę cash poolingową - Zainteresowani (w tym Wnioskujący) nie będą zobowiązani rozpoznawać przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu otrzymanych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, znajduje swoje odzwierciedlenia w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, czego przykładem są:

 • wyrok I SA/Wr 1603/16 z 6 kwietnia 2017 r. wydany przez WSA w Gliwicach (winno być: Wrocławiu), w której WSA stwierdził, że „jeżeli otrzymane poręczenie pociąga za sobą obowiązek świadczenia wzajemnego i ekwiwalentnego na rzecz podmiotu udzielającego takie poręczenie, nie dojdzie do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”;
 • interpretacja indywidualna 2461-IBPB-1-3.4510.801.2016.1.JKT, wydana 21 listopada 2016 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której organ podatkowy stwierdził, że „świadczenia występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi ze sobą umową cash-pooling nie mają charakteru świadczeń nieodpłatnych (częściowo odpłatnych) w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop”;
 • interpretacja indywidualna ITPB3/4510-79/16-4/DK, wydana 9 maja 2016 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym „odpowiedzialność solidarna w zakresie dokonywania na rzecz Banku płatności opłat i kosztów nie ma charakteru świadczeń nieodpłatnych (częściowo odpłatnych) w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy i nie powoduje powstania dla Spółki przychodu z tytułu uzyskania nieodpłatnych świadczeń”;
 • interpretacja indywidualna ITPB3/4510-45/16-8/MKo, wydana 7 kwietnia 2016 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym „pomimo braku wynagrodzenia za poręczenia, zdaniem Wnioskodawcy, udzielone Spółce przez pozostałych Uczestników poręczenia nie stanowią dla Spółki przychodu z nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”;
 • interpretacja indywidualna IBPB-1-3/4510-264/15/SK, wydana 13 października 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym „wzajemne poręczenie/zabezpieczenie zobowiązań Uczestników w ramach Umowy nie spowoduje skutków w podatku dochodowym, a w szczególności powstania przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia” oraz „w przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego nie dojdzie do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy pdop”;
 • interpretacja indywidualna IPPB5/4510-462/15-2/JC, wydana 4 sierpnia 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której organ podatkowy stwierdził, że „Świadczenia występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi ze sobą umową cash poolingu (poręczenia) nie mają charakteru świadczeń nieodpłatnych (częściowo odpłatnych) w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop” oraz „wartość wzajemnych poręczeń Uczestników cash poolingu, które są ściśle związane z zawartą umową cash poolingu i bezpośrednio z niej wynikają nie będzie stanowić u Wnioskodawcy przychodu podatkowego w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 updop”;
 • interpretacja indywidualna ILPB4/4510-1-7/15-2/ŁM, wydana 7 kwietnia 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym „poręczanie przez strony Umowy cash poolingowej wszystkich zobowiązań względem banku wynikających z tej umowy będzie stanowiło świadczenie o charakterze ekwiwalentnym, w związku z czym w przypadku braku wzajemnych obciążeń z tego tytułu nie spowoduje po stronie Spółki powstania obowiązku rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych”;
 • interpretacja indywidualna IBPBI/2/4510-278/15/KP, wydana 23 marca 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym „dokonywanie wzajemnych nieodpłatnych poręczeń przez Uczestników umowy nie spowoduje dla Wnioskodawcy konieczności rozpoznania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych”;
 • interpretacja indywidualna ILPB3/423-49/14-2/JG, wydana 9 maja 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym „w konsekwencji przystąpienia Spółki do Systemu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał zastosowania. Oznacza to, że Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń w związku z uczestnictwem w Systemie ani od Banku, ani od pozostałych uczestników Systemu”;
 • interpretacja indywidualna ILPB4/23-337/12-2/DS, wydana 8 stycznia 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której organ podatkowy stwierdził, że „świadczenia występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi ze sobą umową cash pooling (wzajemne poręczenia) nie mają charakteru świadczeń nieodpłatnych (częściowo odpłatnych) w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności, wskazać należy, iż celem spółek uczestniczących w umowie cash pooling jest osiągnięcie oszczędności związanych z kosztami finansowymi, czy też administracyjnymi, nie zaś uzyskanie nieodpłatnego przysporzenia lub dokonanie takiego przysporzenia na rzecz innego uczestnika umowy cash pooling. Świadczenia spółek uczestniczących w cash pooling uznać należy, co do zasady za świadczenia wzajemne, za współdziałanie przy wykonaniu zobowiązania, gdyż wynikają one z istoty umów tego typu”.

Reasumując, zdaniem Wnioskującego należy przyjąć, że w przedmiotowej sytuacji przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 updop nie będzie miał zastosowania, ponieważ dotyczy on uzyskania nieodpłatnych (częściowo odpłatnych) świadczeń. Poręczenia udzielane pomiędzy poszczególnymi Zainteresowanymi nie mają charakteru świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop. W tej sytuacji, fakt uzyskania w ramach cash poolingu poręczeń od Zainteresowanych (w tym Wnioskującego) bez ponoszenia dodatkowej odpłatności na ich rzecz, nie spowoduje powstania dla Zainteresowanych (w tym Wnioskującego) przychodu z tytułu uzyskania nieodpłatnych świadczeń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Zainteresowanych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do powołanych interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika, w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.