0113-KDIPT2-3.4011.237.2018.1.GG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy przyszłe przychody uzyskane z tytułu wykonywanych usług realizowane na rzecz Spółki, w której obecnie Wnioskodawca pełni funkcję Prezesa Zarządu, będą stanowiły przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.of. opodatkowane, zgodnie z art. 30c u.p.d.o.f. według 19% stawki, tzw. podatkiem liniowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2018 r. wniesionym za pośrednictwem platformy e-PUAP (data wpływu 16 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych ze świadczenia usług na rzecz Spółki za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu za pośrednictwem platformy e-PUAP ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych ze świadczenia usług na rzecz Spółki za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca prowadzi własną działalność gospodarczą i jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Wnioskodawca od 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – dalej „Spółka” na zasadzie powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia i z tego tytułu pobiera należne wynagrodzenie, które zostało zakwalifikowane jako przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., tj. działalność wykonywana osobiście i opodatkowane podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych – skala podatkowa. Zarząd Spółki w chwili obecnej jest jednoosobowy. Zakres obowiązków Zarządu został określony w Regulaminie Zarządu.

Do zakresu obowiązków Zarządu należy:

 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Spółki niezastrzeżone przepisami prawa, statutem, bądź regulaminem Zarządu,
 • reprezentowanie Spółki na zewnątrz zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych,
 • uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu,
 • podejmowanie kluczowych decyzji inwestycyjnych i personalnych,
 • podpisywanie umów w imieniu Spółki z kontrahentami, pracownikami i innymi osobami trzecimi,
 • opracowywanie procedur wewnętrznych, mających zmaksymalizować efektywność i wydajność, a także kontrola ich skuteczności.

Stąd Wnioskodawca jako Prezes Zarządu zajmuje się sprawami Spółki o charakterze zarządczym, tj. sprawowaniem bieżącego nadzoru nad pracą i udzieleniem wytycznych pracownikom Spółki, podejmowaniem decyzji personalnych, zatwierdzaniem umów handlowych, wyrażaniem zgody na rozporządzanie majątkiem Spółki, udziałem w posiedzeniach Zarządu Spółki oraz reprezentowaniem jej na zewnątrz.

W przyszłości w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę ze Spółką. Współpraca będzie obejmowała bieżącą operacyjną działalność handlową w zakresie przedmiotu działalności spółki kapitałowej sklasyfikowaną jako działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PDK 46.18.Z).

Świadczenie usług w zakresie bieżącej operacyjnej działalności handlowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odbywałoby się na podstawie umowy podpisanej ze Spółką. Umowa ta określałaby rodzaj świadczonych usług mających charakter handlowy i operacyjny, a mianowicie:

 1. zawieranie transakcji na rynkach giełdowych, zawieranie transakcji na rynku SPOT, oraz zawieranie transakcji na rynku kontraktów terminowych na energię elektryczną,
 2. rezerwację zdolności przesyłowych na wymianę międzysystemową,
 3. wysyłanie zgłoszeń grafików handlowych do Operatora Handlowego oraz Operatorów Systemów Przesyłowych i Dystrybucyjnych,
 4. terminowe wprowadzanie i rejestrowanie zawartych transakcji w systemach informatycznych firmy,
 5. przygotowanie umów ramowych o współpracy z elektrowniami, dystrybutorami energii, spółkami obrotu oraz klientami końcowymi krajowymi i zagranicznymi.

Umowa będzie określała również szczegółowo odpowiedzialność usługobiorcy względem Spółki. Wnioskodawca w ramach umowy o współpracę będzie odpowiedzialny za:

 1. osiągane wyniki Spółki na transakcjach handlu hurtowego energią elektryczną;
 2. zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu zawierania transakcji;
 3. analizę bieżącej sytuacji na rynku energii elektrycznej oraz tworzenie prognoz cenowych;
 4. przestrzeganie zapisów Instrukcji Zarządzania Ryzykiem w Spółce.

Zgodnie z zawartą umową, Wnioskodawca będzie działał w sposób niezależny, na podstawie własnej oceny co do sposobu i środków potrzebnych do realizacji usług. Wnioskodawca będzie mógł powierzyć wykonanie `obowiązków wynikających z umowy osobie trzeciej. Wnioskodawca będzie ponosił również pełne ryzyko gospodarcze oraz wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Wnioskodawca samodzielnie decydował będzie o miejscu i czasie wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy, zaś w ramach swoich obowiązków Wnioskodawca zobowiązany będzie dokładać należytej staranności wymaganej w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej.

Umowa przewidywać będzie również kary umowne w przypadku naruszeń postanowień zawartych w umowie, jak również będzie dawać Spółce prawo dochodzenia na drodze cywilnej odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar. Wnioskodawca podkreśla, że Umowa o świadczenie usług dotyczących bieżącej działalności handlowej (agenta sprzedaży) będąca przedmiotem wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie miała charakteru kontraktu menadżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani też umowy o podobnym charakterze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przyszłe przychody uzyskane z tytułu wykonywanych usług realizowane na rzecz Spółki, w której obecnie Wnioskodawca pełni funkcję Prezesa Zarządu, będą stanowiły przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, określony w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.of.?
 2. Czy przychody te będą mogły być opodatkowane, zgodnie z art. 30c u.p.d.o.f. według 19% stawki, tzw. podatkiem liniowym?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Przychody uzyskiwane w przyszłości z usług wykonywanych na podstawie umowy o świadczeniu usług handlowych (agencyjnych), realizowanych przez Niego na rzecz Spółki, w której jest jednocześnie Prezesem Zarządu, mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, określona w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Aby rozstrzygnąć kwestię kwalifikacji przychodów ze świadczonych usług handlowych należy ustalić, czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy można uznać za czynności spełniające przesłanki uznania ich za pozarolniczą działalność gospodarczą, zgodnie z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 5b u.p.d.o.f.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Powołany powyżej art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. określa m.in., że – poza pewnymi wyjątkami – za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność usługową zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły.

Zdaniem Wnioskodawcy, z opisanego stanu faktycznego wynika jednoznacznie, że świadczenie usług na rzecz Spółki spełnia przytoczony warunek. Wnioskodawca podkreśla, że czynności handlowe prowadzone na rzecz Spółki będą świadczone w ramach prowadzonej w sposób zorganizowany i wykonywanej w sposób ciągły działalności gospodarczej. Usługi agencyjne, podobnie jak inne czynności wykonywane w ramach działalności Wnioskodawcy, będą świadczone w imieniu Wnioskodawcy, na Jego wyłączną odpowiedzialność i ryzyko. Wnioskodawca będzie wystawiał na Spółkę faktury za świadczone usługi w kwocie określonej w umowie pomiędzy stronami. Sposób wykonania usług przez Wnioskodawcę ma być uzależniony od charakteru zleconych czynności. Metoda świadczenia usług wyznaczana będzie przez standardy przyjęte przy wykonywaniu tego rodzaju usług. Na podstawie zapisów umowy, przy realizacji zleceń na rzecz Spółki Wnioskodawca będzie działał niezależnie na podstawie własnej oceny sposobu i środków potrzebnych do wypełnienia danego zlecenia przy uwzględnieniu oczekiwań i sugestii Spółki. Umowa nie będzie zastrzegała limitów czasu pracy oraz miejsca świadczenia usług. Wnioskodawca podkreśla, że będzie ponosił pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności, w ramach której świadczy usługi handlowe (agencyjne) na rzecz Spółki. Wnioskodawca będzie ponosił także odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy świadczeniu usług (podwykonawcy).

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe uwagi dotyczące sposobu świadczenia przez Niego usług agencyjnych (pośrednictwa w handlu) na rzecz Spółki wskazują, że te usługi będą wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Wynika to zarówno z charakteru świadczonych usług, jak i ze sposobu ich wykonywania przez Wnioskodawcę, a także uregulowań umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką.

Wyłączenie zawarte w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. obejmuje m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. Poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymienione zostały w art. 13 u.p.d.o.f.

W myśl art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f., za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Natomiast w świetle art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f., za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Taka kwalifikacja przychodów określonych w art. 13 pkt 7 i 9 u.p.d.o.f. wynika przede wszystkim z osobistego charakteru czynności powiązanych z pełnieniem funkcji zarządczych w przedsiębiorstwie, gdzie funkcje i czynności zarządcze dotyczą określonej osoby i tym, samym mogą być wykonywane jedynie przez tę osobę.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca uważa, że opisane we wniosku usługi handlowe (agencyjne) nie będą miały charakteru usług o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego ani umowy o podobnych charakterze Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wynagrodzenie za usługi świadczone w ramach umowy handlowej (agencyjnej) kwalifikuje się do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. i nie podlegają one wyłączeniu z art. 5a pkt 6 tej ustawy.

Ad. 2

Przychody uzyskiwane przez Niego z tytułu opisanej umowy o świadczenie usług na rzecz Spółki będą stanowiły przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako takie będą mogły być rozliczane w oparciu o art. 30c u.p.d.o.f., tj. przy zastosowaniu 19% liniowej stawki podatku.

W myśl art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f., opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 9a ust. 1 u.p.d.o.f., dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach ogólnych określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowaniu form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f. podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% podatkiem liniowym dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W celu ustalenia, jaką stawką podatkową Wnioskodawca może opodatkować przychody z tytułu zawarcia umowy o świadczenie usług handlowych (agencyjnych), istotnym jest zatem ustalenie, czy czynności świadczone przez Wnioskodawcę w ramach wskazanej umowy można uznać za czynności wykonywane w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.

Ponieważ Wnioskodawca nie pozostawał i nie pozostaje ze Spółką w stosunku pracy, nie znajdą zastosowania przesłanki wyłączające możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej stawką 19%, przewidziane w art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że usługi handlowe (agencyjne) nie będą miały charakteru usług o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego ani umowy o podobnych charakterze, a tym samym dochody z tytułu czynności wykonywanych w ramach zawartej umowy o świadczenie usług handlowych (agencyjnych) nie stanowią ani dochodów, których mowa w art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f., ani dochodów o których mowa w art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe dochody stanowią dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako takie będą mogły być rozliczane w oparciu o art. 30c u.p.d.o.f. , tj. przy zastosowaniu 19% liniowej stawki podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

 • pkt 2 – działalność wykonywana osobiście,
 • pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 i pkt 9 tej ustawy: za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • pkt 7 – przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • pkt 9 – przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 2. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 3. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W świetle wskazanych przepisów, wyłączenie określonych czynności z pozarolniczej działalności gospodarczej może nastąpić tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie trzy przesłanki w nim wymienione, a więc nieziszczenie się któregokolwiek z tych warunków skutkuje brakiem możliwości uznania czynności za niewykonaną w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Poszczególne kategorie tych przychodów wymieniono w art. 13 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca od 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadzie powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia i z tego tytułu pobiera należne wynagrodzenie, które zostało zakwalifikowane jako przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. działalność wykonywaną osobiście i opodatkowane podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych – skala podatkowa. Zarząd Spółki obecnie jest jednoosobowy. Do zakresu obowiązków Zarządu należy m.in.: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Spółki niezastrzeżone przepisami prawa, statutem, bądź regulaminem Zarządu, reprezentowanie Spółki na zewnątrz zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu, podejmowanie kluczowych decyzji inwestycyjnych i personalnych, podpisywanie umów w imieniu Spółki z kontrahentami, pracownikami i innymi osobami trzecimi, opracowywanie procedur wewnętrznych, mających zmaksymalizować efektywność i wydajność, a także kontrola ich skuteczności. Stąd Wnioskodawca jako Prezes Zarządu zajmuje się sprawami Spółki o charakterze zarządczym, tj. sprawowaniem bieżącego nadzoru nad pracą i udzieleniem wytycznych pracownikom Spółki, podejmowaniem decyzji personalnych, zatwierdzaniem umów handlowych, wyrażaniem zgody na rozporządzanie majątkiem Spółki, udziałem w posiedzeniach Zarządu Spółki oraz reprezentowaniem jej na zewnątrz. W przyszłości w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę ze Spółką, która będzie obejmowała bieżącą operacyjną działalność handlową w zakresie przedmiotu działalności spółki kapitałowej sklasyfikowaną jako działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PDK 46.18.Z). Świadczenie usług w zakresie bieżącej operacyjnej działalności handlowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odbywałoby się na podstawie umowy podpisanej ze Spółką. Umowa ta określałaby rodzaj świadczonych usług mających charakter handlowy i operacyjny, a mianowicie: zawieranie transakcji na rynkach giełdowych, zawieranie transakcji na rynku SPOT, oraz zawieranie transakcji na rynku kontraktów terminowych na energię elektryczną, rezerwację zdolności przesyłowych na wymianę międzysystemową, wysyłanie zgłoszeń grafików handlowych do Operatora Handlowego oraz Operatorów Systemów Przesyłowych i Dystrybucyjnych, terminowe wprowadzanie i rejestrowanie zawartych transakcji w systemach informatycznych firmy, przygotowanie umów ramowych o współpracy z elektrowniami, dystrybutorami energii, spółkami obrotu oraz klientami końcowymi krajowymi i zagranicznymi. Umowa o świadczenie usług dotyczących bieżącej działalności handlowej (agenta sprzedaży) będąca przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie miała charakteru kontraktu menadżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani też umowy o podobnym charakterze.

W świetle obowiązujących przepisów prawa, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że stosownie do art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o stosowaniu form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Natomiast, zgodnie z przepisem art. 9a ust. 2 przedmiotowej ustawy, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał opodatkowanie liniowe, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób skreślony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

We wskazanym wyżej terminie możliwe jest złożenie oświadczenia podatnika o wyborze opodatkowania 19% podatkiem liniowym od dochodów z prowadzonej przed Niego działalności gospodarczej.

W ocenie Organu, literalna wykładnia art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że wyłączenie stosowania 19% podatku liniowego do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku podatkowym będzie miało zastosowanie tylko w sytuacji, gdy podatnik będzie wykonywał takie same czynności na podstawie umowy, które wykonywał lub wykonuje w roku bieżącym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Wyżej wymienione wyłączenie nie będzie miało zastosowania w przypadku Wnioskodawcy, ponieważ jak zostało wyżej opisane, Wnioskodawca będzie w ramach umowy wykonywał inne czynności niż wykonuje na podstawie Uchwały o powołaniu na Prezesa Zarządu. Na podstawie umowy niebędącej ani kontraktem menadżerskim, ani umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani też umowy o podobnym charakterze, będzie On wykonywał usługi mające charakter handlowy i operacyjny, z tytułu których uzyska przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. nie będzie miała charakteru kontraktu menadżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani też umowy o podobnym charakterze.

W związku z powyższym, mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że przychody Wnioskodawcy z tytułu usług wykonywanych na podstawie umowy zawartej ze Spółką, będą stanowić przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w efekcie Wnioskodawca będzie miał możliwość opodatkowana dochodu z ww. tytułu 19% podatkiem liniowym, pod warunkiem skutecznego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.