0112-KDIL3-3.4011.238.2017.1.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o współpracę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 grudnia 2017 r. (data wpływu 19 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o współpracę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów uzyskiwanych na podstawie umowy o współpracę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednym z dwóch członków dwuosobowego zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (nazywanej dalej dla uproszczenia: „spółką A Sp. z o.o.”). Swoje obowiązki członka zarządu wykonuje w oparciu o stosunek powołania, tj. stosunek powstały na skutek podjęcia przez wspólników spółki A Sp. z o.o. stosownej uchwały. Niezależnie od aktu powołania do zarządu spółki A Sp. z o.o. stosunek organizacyjny (w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych) Wnioskodawcę nie wiąże ze spółką A Sp. z o.o. żaden inny stosunek prawny. Wnioskodawca otrzymuje od spółki A Sp. z o.o. stosowne wynagrodzenie tylko na podstawie aktu powołania (stosunku organizacyjnego) do zarządu spółki.

Spółka A Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie, w szczególności, następujących elementów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 1. 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
 2. 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 3. 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 4. 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
 5. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 6. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 7. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,
 8. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 9. 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,
 10. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.

Wnioskodawca zamierza – niezależnie od swej aktywności zawodowej w ramach pełnienia funkcji członka zarządu w spółce A Sp. z o.o. – rozpocząć prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej, w ramach której dominującym przedmiotem działalności gospodarczej będzie działalność objęta następującymi elementami Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 1. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 2. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 3. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.

Innymi słowy, zważywszy na posiadane przez Wnioskodawcę wykształcenie (mgr inż. towaroznawstwa), zamierza on rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług polegających na nadzorze nad funkcjonującymi w podmiotach gospodarczych systemach zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwem informacji.

Zapotrzebowanie na usługi, których rozpocząć Wnioskodawca planuje dopiero, jest także w spółce A Sp. z o.o. W ewentualnej umowie o współpracę (zwana dalej: „umową o współpracę”), jaką zawarłby Wnioskodawca ze spółką A Sp. z o.o., dookreślono by zakres usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz spółki A Sp. z o.o. w następujący sposób:

A w ramach nadzoru nad system zarzadzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji

 1. przygotowanie i przegląd procedur,
 2. nadzór nad procesem audytów,
 3. doskonalenie procesu zarządzania,
 4. doradzanie spółce A Sp. z o.o. przed podmiotami zewnętrznymi w powyższym zakresie.

Podkreślić należy, że zgodnie z poszczególnymi przepisami ewentualnej umowy o współpracę, powierzenie Wnioskodawcy świadczenia usług doradztwa we wskazanym wyżej zakresie nie będzie oznaczać powołania w skład organów spółki A Sp. z o.o. Przy wykonywaniu usług objętych umową o współpracę Wnioskodawca nie będzie podlegał również kierownictwu spółki A Sp. z o.o. Efekt podejmowanych przez Wnioskodawcę czynności w ramach świadczonych usług, w postaci wykonanych analiz, działań, czynności czy wniosków (itp.) Wnioskodawca będzie przedstawiał odpowiednim rzeczowo działom lub komórkom organizacyjnym spółki A Sp. z o.o., oraz, w uzasadnionych okolicznościach, zarządowi tej spółki na okresowych lub doraźnych spotkaniach, zależnie od okoliczności i potrzeb, ustnie lub na piśmie. Projektuje się także (w ewentualnej umowie o współpracę), że Wnioskodawca może świadczyć usługi w dowolnym, wybranym przez siebie miejscu i czasie. Przewidziany jest również obowiązek Wnioskodawcy, w razie zaistnienia takiej potrzeby, uczestniczenia w okresowych spotkaniach roboczych, o czym będzie on powiadamiany przez odpowiednie działy spółki A Sp. z o.o.

Wskazać również należy, że w ramach realizacji obowiązków określonych w umowie o współpracę Wnioskodawca będzie wykonywać tylko własne czynności powierzone mu przez spółkę A Sp. z o.o., we własnym interesie i na swoją rzecz oraz na własne ryzyko i rachunek. Wyraźnie również wyłączy się w projektowanej umowie o współpracę prawo Wnioskodawcy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki A Sp. z o.o. oraz przewiduje się, że wykonywanie usług objętych umową będzie podlegało ocenie przez osoby uprawnione wskazane w tejże umowie.

Z tytułu wykonywania przedmiotowych usług na podstawie umowy o współpracę dla Wnioskodawcy zostanie określone miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie.

Nadmienić także trzeba, że spółka A Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy kapitałowej X, którą – prócz spółki A Sp. z o.o., tworzą także spółki: B Sp. z o.o., C Sp. z o.o., D Sp. z o.o. oraz spółka E S.A. W spółce B Sp. z o.o. Wnioskodawca jest prezesem jednoosobowego zarządu, a w spółce C Sp. z o.o. oraz w spółce E S.A. jest członkiem dwuosobowego zarządu oraz pracownikiem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychody z tytułu usług wykonanych na podstawie projektowanej umowy o współpracę świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz spółki A Sp. z o.o. stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej: „ustawą”) i czy wynagrodzenie z tytułu tych usług może być opodatkowane podatkiem liniowym w wysokości 19% również w sytuacji, gdy Wnioskodawca świadczący przedmiotowe usługi jest członkiem dwuosobowego zarządu tej spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy będzie on uprawniony do rozliczenia przychodów uzyskiwanych z działalności, którą planuje założyć (co w szczególności dotyczy przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy o współpracę zawartej ze spółką A Sp. z o.o.), jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i stosować stawkę liniową 19%. Okoliczność, że Wnioskodawca jest zarazem członkiem zarządu tejże spółki, nie ma tutaj znaczenia.

Stanowisko Wnioskodawcy uzasadnić należy w następujący sposób.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że ustawodawca w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyróżnia wśród źródeł przychodu m.in. działalność wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Pozarolniczą działalnością gospodarczą, w myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy.

Zgodnie natomiast z art. 13 pkt 7 ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Do przychodów z art. 13 pkt 7 ustawy zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu powołania (uchwały), statuującego powstanie stosunku organizacyjnego wiążącego spółkę z członkiem jej organu. W piśmiennictwie i orzecznictwie wskazuje się, że nie ma przeciwwskazań prawnych ani praktycznych ku temu, aby był to jedyny tytuł prawny łączący członka zarządu ze spółką, w oparciu o który wykonuje swoje obowiązki w organie spółki (tak m.in. A. Szajkowski. A. Szumański w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 151-300, Tom 11, pod red. S. Sołtysińskiego, A. Szajkowskiego, A. Szumańskiego, Wydawnictwo C.H. BECK 2002, s. 365-366; A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, wydanie 2, Warszawa 2001, s. 407-408; Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28.07.1999 r., I PKN 171/99).

Natomiast w świetle art. 13 pkt 9 ustawy również za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Oznacza to, że poza wynagrodzeniem z tytułu samego powołania w skład zarządu, można uzyskiwać wynagrodzenie za faktyczne zarządzanie spółką, a obowiązki te może, ale nie musi, wykonywać członek zarządu. Dla członka zarządu może to zaś być dodatkowy, fakultatywny stosunek prawny, jaki łączy go ze spółką (tzw. stosunek podstawowy, mający charakter wtórny do stosunku organizacyjnego powstałego z chwilą powołania członka zarządu – A. Kidyba, Spółka ..., s. 407-408). To ten jednak wtórny, podstawowy stosunek prawny, niezależnie od tego, czy zawrze go ze spółką członek zarządu czy też nie, zawsze będzie miał charakter osobistego świadczenia i w świetle regulacji ustawy nie będzie miał charakteru pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wobec rozważań określonych powyżej istotnego znaczenia nabiera zatem dookreślenie normatywnego znaczenia zwrotu zarządzanie przedsiębiorstwem, którym posługuje się prawodawca w przepisie art. 13 pkt 9 ustawy. Spółka A Sp. z o.o., której członkiem zarządu jest Wnioskodawca, jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą. Ma ona zatem swoje przedsiębiorstwo. Z kolei zgodnie z art. 201 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieniem i obowiązkiem członka zarządu spółki z o.o. jest prowadzenie jej spraw i reprezentacja. Innymi słowy, biorąc pod uwagę powyższe, uprawnione jest twierdzić, że przez zarządzenie przedsiębiorstwem spółki należy rozumieć prowadzenie jej spraw i reprezentacja.

Powyższe daje z kolei sumpt do ustalenia zakresu znaczeniowego pojęć „prowadzenie spraw spółki” oraz „reprezentacja spółki”. Pozwoli to bowiem stwierdzić, czy któreś z tychże zwrotów obejmuje swoim desygnatem usługi w zakresie doradztwa, jakie planuje wykonywać na rzecz spółki A Sp. z o.o. Wnioskodawca, czy też nie. Za miarodajne należy tu wskazać stanowisko doktryny, gdzie podnosi się, że: „Przepis art. 368 § 1 KSH (odpowiednikiem tego przepisu dla spółki z o.o. jest przepis art. 201 § 1 k.s.h.) wskazuje na dwie sfery aktywności zarządu, tj. prowadzenie spraw spółki, czyli podejmowanie decyzji gospodarczych w spółce (materia stosunków wewnętrznych spółki) oraz reprezentację spółki, czyli składanie oraz przyjmowanie w imieniu spółki oświadczeń woli (materia stosunków zewnętrznych spółki)” (tak A. Szajkowski, A. Szumański w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 301-458, Tom III, pod red S. Sołtysińskiego, A Szajkowskiego, A. Szumańskiego, System Informacji Prawnej Legalis).

Z powyższego wynika zatem, że zarządzenie przedsiębiorstwem spółki przez członka jej zarządu obejmuje dwojakiego rodzaju czynności:

 • prowadzenie jej spraw poprzez podejmowanie w sferze wewnątrzspółkowej wszelkich decyzji, zwłaszcza gospodarczych, oraz
 • reprezentację spółki poprzez składanie za spółkę oświadczeń woli i ich przyjmowanie, i to we wszelkich sprawach sądowych i pozasądowych (art 204 § 1 KSH).

Analogiczną konstatację (jak w punkcie poprzedzającym in fine), co do ustalenia zakresu znaczeniowego zwrotu zarządzenia przedsiębiorstwem spółki należy odnieść do przypadku zarządzania przedsiębiorstwem spółki kapitałowej, gdy czynności z tego zakresu byłyby wykonywane nie tylko na podstawie stosunku organizacyjnego łączącego członka zarządu ze spółką, ale również do sytuacji, gdy obok stosunku organizacyjnego wiążącego spółkę i członka zarządu podmioty te nawiązałyby pomiędzy sobą drugi stosunek prawny (np. umowę menadżerską), której przedmiotem byłoby zarządzanie przedsiębiorstwem spółki. O tego rodzaju umowach stanowi właśnie ustawodawca w przepisie art. 13 pkt 9 ustawy.

Tymczasem przedmioty tego rodzaju umów wskazanych w art. 13 pkt 9 ustawy i umowy o współpracę, jaką Wnioskodawca zamierza zawrzeć ze spółką A Sp. z o.o., są różne. Uzasadnić to należy w następujący sposób.

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd (spółką) a samodzielnym podmiotem (zarządcą) jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot za wynagrodzeniem tymże przedsiębiorstwem na rzecz i w interesie przedsiębiorcy na jego rachunek i ryzyko. Tego rodzaju kontrakty zawierane między odpowiednimi organami przedsiębiorstwa a osobą fizyczną obejmują zarządzanie przez osobę fizyczną tymże przedsiębiorstwem bez podległości służbowej zarządcy i bez kierownictwa dającego zlecenie za określonym wynagrodzeniem. Ważna jest więc samodzielność menadżera oraz cel umowy, którym jest przeniesienie prowadzenia przedsiębiorstwa na menadżera z przyznaniem mu samodzielności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią.

Takiego charakteru me będzie zaś mieć umowa o współpracę, którą Wnioskodawca zamierza zawrzeć ze spółką A Sp. z o.o. Wnioskodawca występując w stosunku do spółki jako jej doradca nie ma bowiem decydującego zdania, a w szczególności nie będzie on uprawniony do decydowania w zakresie:

 • akceptowania własnych ocen oraz ustaleń faktycznych poczynionych w ramach sprawowanego nadzoru nad powierzonym obszarem działalności spółki A Sp. z o.o. (nadzór nad funkcjonującym systemem zarządzania jakością, ochrony środowiska i bezpieczeństwa informacji),
 • wdrażaniu alternatywnych rozwiązań w funkcjonowaniu systemu zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa informacji.

Ponadto Wnioskodawcy w ramach świadczonych na podstawie projektowanej umowy o współpracę usług nie będą przysługiwać żadne uprawnienia do podejmowania jakichkolwiek czynności kierowania (zarządzania). Usługi te nie będą zatem w żaden sposób związane, czy też nie będą polegać na podejmowaniu decyzji co do gospodarowania majątkiem spółki (prowadzenie spraw spółki). W związku z wykonywaniem usług objętych umową o współpracę Wnioskodawcy nie będzie podlegał również personel spółki A Sp. z o.o. Wnioskodawca nie będzie też posiadał uprawnień do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki A Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem umowy o współpracę (reprezentacja spółki). Należy zatem uznać, iż umową o współpracę, jaką zamierza zawrzeć Wnioskodawca ze Spółką A Sp. z o.o., nie można kwalifikować jako kontraktu menadżerskiego – umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy.

Podsumowując, uprawnione jest zatem twierdzić, że w zakresie świadczenia przez Wnioskodawcę na rzecz spółki A Sp. z o.o. usług objętych projektowaną umową o współpracę działać będzie on jak każdy inny podmiot trudniący się działalnością gospodarczą w tym zakresie. Tytułem przykładu wskazać tu można doradcę finansowego lub inwestycyjnego, który tylko doradza, poucza, wskazuje możliwe rozwiązania, ale nie podejmuje wiążących decyzji w zakresie przedmiotu usługi. Doradca taki nie reprezentuje też podmiotu gospodarczego na zewnątrz, nie występuje w jego imieniu wobec osób trzecich. Innymi słowy projektowana umowa o współpracę nie będzie miała charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem czy umowy o podobnym charakterze, jej zawarcie nie będzie oznaczać także zarządzania jakimkolwiek działem lub komórką organizacyjną spółki A Sp. z o.o. Raz jeszcze podkreślić trzeba, że Wnioskodawca nie będzie zatem działać na rachunek i ryzyko swego klienta (spółki A Sp. z o.o.) oraz na jego rzecz i w jego interesie, w takim rozumieniu, że nie będzie w aspektach, które obejmować będzie umowa o współpracę, podejmować wiążących dla spółki czy jej kontrahentów decyzji oraz reprezentować jej (występować jako ona) w związku z wykonywaniem usług.

Zatem przychody, które Wnioskodawca będzie uzyskiwał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia przedmiotowych usług stanowić będą przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie zaś z art. 9a ust. 2 ustawy podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (stawka liniowa). Obok tego zaś Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody (wynagrodzenie) za sprawowanie funkcji członka zarządu (w spółce A Sp. z o.o. oraz pozostałych spółkach grupy kapitałowej X) lub pracownika (w spółce C Sp. z o.o. oraz w spółce E S.A.), które to przychody po potrąceniu kosztów uzyskania przychodów podlegać będą opodatkowaniu według skali.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy: źródłami przychodów są:

 • działalność wykowywana osobiście (pkt 2),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Ponadto w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy: za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W kontekście działalności gospodarczej należy także zacytować art. 14 ust. 1 omawianej ustawy, zgodnie z którym: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 13 pkt 7 i pkt 9 tej ustawy: za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • pkt 7 – przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • pkt 9 – przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Należy zauważyć, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych między przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

W tym miejscu należy również wskazać, że przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowi o tym „wyłączenie” określone w art. 13 pkt 9 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług polegających na nadzorze nad funkcjonującymi w podmiotach gospodarczych systemami zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwem informacji. Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę o współpracę z ww. spółką, zgodnie z którą świadczyłby usługi doradztwa polegające na:

 1. przygotowaniu i przeglądzie procedur,
 2. nadzorze nad procesem audytów,
 3. doskonaleniu procesu zarządzania,
 4. doradzaniu spółce z o.o. przed podmiotami zewnętrznymi w powyższym zakresie

– w ramach nadzoru nad systemem zarzadzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji. Wnioskodawca podkreślił, że przy wykonywaniu usług objętych umową o współpracę nie będzie podlegał kierownictwu spółki. Wnioskodawca przewiduje także w ewentualnej umowie o współpracę, że może świadczyć usługi w dowolnym, wybranym przez siebie miejscu i czasie. Wnioskodawca wskazuje, że w ramach realizacji obowiązków określonych w umowie o współpracę będzie wykonywać tylko własne czynności powierzone mu przez spółkę, we własnym interesie i na swoją rzecz oraz na własne ryzyko i rachunek. Wyraźnie również wyłączy się w projektowanej umowie o współpracę prawo Wnioskodawcy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki. Z tytułu wykonywania przedmiotowych usług na podstawie umowy o współpracę dla Wnioskodawcy zostanie określone miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie.

Mając zatem na uwadze informacje przestawione we wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że umowa o współpracę, którą Wnioskodawca planuje zawrzeć ze spółką, będzie dotyczyć usług doradczych w ramach nadzoru nad systemem zarzadzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji. Natomiast nie będzie ona obejmować czynności o zarządzanie spółką lub czynności o podobnym charakterze. Charakter wykonywanych czynności wskazuje także, że nie zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia tych usług można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Tym samym Wnioskodawca, świadcząc w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz spółki usługi na podstawie umowy o współpracę, której zakres wskazany został w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku, jest uprawniony do kwalifikowania przychodu uzyskanego z tego tytułu jako mającego źródło w pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami art. 5b w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy: podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Reasumując – przychody z tytułu usług wykonanych na podstawie projektowanej umowy o współpracę świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz spółki A Sp. z o.o. stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wynagrodzenie z tytułu tych usług może być opodatkowane podatkiem liniowym w wysokości 19% również w sytuacji, gdy Wnioskodawca świadczący przedmiotowe usługi jest członkiem dwuosobowego zarządu tej spółki.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.