ITPB3/423-581a/14/DK | Interpretacja indywidualna

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z najmem lokalu mieszkalnego na rzecz zawodnika zatrudnionego w Spółce na podstawie umowy zlecenia
ITPB3/423-581a/14/DKinterpretacja indywidualna
 1. kontrakt
 2. koszt
 3. lokale
 4. najem
 5. umowa najmu
 6. umowa zlecenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 26 lutego 2015 r. dotyczącym udzielenia pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z najmem lokalu mieszkalnego na rzecz zawodnika zatrudnionego w Spółce na podstawie umowy zlecenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego uzupełniony w dniu 26 lutego 2015 r. w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z najmem lokalu mieszkalnego na rzecz zawodnika zatrudnionego w Spółce na podstawie umowy zlecenia.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera kontrakty na profesjonalne uprawnianie piłki nożnej z zawodnikami trudniącymi się zawodowo grą w piłkę nożną. Zawierane umowy są umowami zlecenia w myśl art. 734 Kodeksu cywilnego. Na podstawie ww. umów Wnioskodawca dokonuje zgłoszenia zawodników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wykonuje obowiązki płatnika określone w art. 8 Ordynacji podatkowej, tj. oblicza i pobiera od podatników podatek oraz wpłaca go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Przychody zawodników z tytułu umów zlecenia, o których mowa powyżej, są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawodnicy nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej.

W ramach ww. umowy zlecenia zawodnik świadczy usługi polegające na profesjonalnym uprawnianiu sportu, tj. grze w piłkę nożną na rzecz drużyn piłkarskich. Do czynności realizowanych regularnie przez zawodnika w wykonaniu tejże umowy zalicza się między innymi uczestnictwo w regularnych meczach (odbywane w ramach oficjalnych rozgrywek oraz mecze towarzyskie), które w dużej mierze odbywają się na stadionie w X, tj. miejscowości siedziby Wnioskodawcy. Ponadto zawodnik zobowiązuje się uczestniczyć w treningach drużyny (1-2 dziennie) 5 - 6 razy w tygodniu, które odbywają się na stadionie Wnioskodawcy mieszczącym się w X. Treningi odbywają się także w czasie trwania przerwy pomiędzy poszczególnymi sezonami rozgrywek, jak również podczas regularnej przerwy zimowej występującej w toku sezonu rozgrywkowego.

Na podstawie ww. umowy zlecenia, Wnioskodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Ponadto, w odniesieniu do zawodników, których dotychczasowe miejsce zamieszkania znajdowało się poza miejscowością siedziby Wnioskodawcy (i zarazem miejscowości wykonywania zlecenia), Wnioskodawca zobowiązuje się pokryć zawodnikowi koszty wynajmu mieszkania w miejscowości siedziby wnioskodawcy (lub pobliskiej) przez cały czas trwania zlecenia, w tym również koszty eksploatacyjne związane z najmem, o ile suma tychże wydatków nie przekroczy maksymalnego miesięcznego limitu określonego w umowie zawartej pomiędzy wnioskodawcą i zawodnikiem. W wykonaniu tego zobowiązania Wnioskodawca zawiera w charakterze najemcy, we własnym imieniu, umowy najmu lokali przeznaczonych na cele mieszkalne oraz jako najemca płaci czynsz oraz opłaty eksploatacyjne związane z jego użytkowaniem. Lokal mieszkalny wraz z wyposażeniem Wnioskodawca udostępnia do używania zawodnikowi celem wykonania ciążącego na Wnioskodawcy obowiązku wobec zawodnika wynikającego z umowy zlecenia.

Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zamierza nie kwalifikować wydatków związanych z najmem mieszkania (czynsz oraz opłaty eksploatacyjne) jako przychód w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięty przez zawodnika korzystającego z wynajętego przez wnioskodawcę lokalu mieszkalnego. Jednocześnie Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych zamierza kwalifikować poniesione tytułem czynszu i opłat eksploatacyjnych wydatki na zakwaterowanie zawodnika w miejscu wykonywania zlecenia, jako koszty uzyskania swojego przychodu.

W związku z tym sformułowano następujące pytania.

 1. Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinien rozpoznawać ponoszone bezpośrednio przez Wnioskodawcę przez czas trwania umów zlecenia koszty zakwaterowania zawodników (zleceniobiorców) w miejscowości siedziby Wnioskodawcy jako przychód zawodników (zleceniobiorców) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy obliczać i pobierać od zawodników jako podatników zaliczki na podatek dochodowy z tytułu uzyskania tego przychodu...
 2. Czy wydatki poczynione przez Wnioskodawcę tytułem czynszu najmu lokalu mieszkalnego oraz kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, w którym przez czas trwania umowy zlecenia zamieszkuje zawodnik (zleceniobiorca), stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy...
 3. Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinien rozpoznawać kwoty uiszczone przez Wnioskodawcę na podstawie umów zlecenia na rzecz zawodników (zleceniobiorców) tytułem zwrotu kosztów zakwaterowania zawodników (zleceniobiorców) w miejscowości siedziby Wnioskodawcy jako przychód zawodników (zleceniobiorców) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy obliczać i pobierać od zawodników jako podatników zaliczki na podatek dochodowy z tytułu uzyskania tego przychodu...
 4. Czy kwoty uiszczone przez Wnioskodawcę tytułem zwrotu zawodnikowi poniesionych przez zawodnika kosztów w postaci czynszu najmu lokalu mieszkalnego oraz kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, w którym przez czas trwania umowy zlecenia zamieszkuje zawodnik (zleceniobiorca), stanowi koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy...
 5. Czy umowa najmu wraz z potwierdzeniem realizacji przez zawodnika przelewów na rachunek bankowy wynajmującego tytułem zapłaty czynszu i opłat eksploatacyjnych (względnie pokwitowania zapłaty w gotówce) oraz potwierdzenie realizacji przez Wnioskodawcę przelewu na rachunek bankowy zawodnika tytułem zwrotu tych wydatków, stanowią wystarczający dowód poniesienia przez Wnioskodawcę kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie drugie w zakresie pozostałych pytań sprawa zostanie rozpoznana odrębnie.

We własnym stanowisku w sprawie w odniesieniu do pytania drugiego Wnioskodawca wskazał, że wydatki poniesione przez niego tytułem czynszu i pokrycia kosztów eksploatacyjnych lokalu mieszkalnego, w którym przez czas trwania zlecenia zamieszkiwać będzie zawodnik, stanowią na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) – dalej: Ustawa, koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy jako podatnika tego podatku.

Zauważyć należy, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. działalności klubów sportowych (PKD 93.12.Z), zaś w celu osiągnięcia przychodów z tejże działalności, Wnioskodawca zawiera kontrakty na profesjonalne uprawnianie piłki nożnej z zawodnikami trudniącymi się zawodowo grą w piłkę nożną, które to kontrakty są umowami zlecenia. W ocenie Wnioskodawcy, wydatki poczynione w wykonaniu umowy zlecenia stanowią koszty poniesione w celu osiągnięcia przez Wnioskodawcę przychodu, a zatem stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

Do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy można, w jego ocenie, zaliczyć zwłaszcza koszty poniesione na zapewnienie zawodnikowi mieszkania w miejscu wykonywania zlecenia (czynsz i opłaty eksploatacyjne), do czego Wnioskodawca zobowiązuje się wobec zawodników w umowach zlecenia. Według Wnioskodawcy koszty te ponoszone są w celu osiągnięcia przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy, albowiem służą do należytego wykonania zlecenia przez zawodnika (zleceniobiorcę), natomiast realizacja tego zlecenia w postaci profesjonalnego uprawniania piłki nożnej przez zawodnika na rzecz Wnioskodawcy, bezpośrednio przekłada się na osiągnięcie przez Wnioskodawcę przychodu z działalności klubu sportowego.

W umowach zlecenia Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia zawodnikowi (zleceniobiorcy) lokalu mieszkalnego na czas trwania umowy oraz do pokrywania kosztów jego wynajmu i opłat eksploatacyjnych, przy czym w ocenie Wnioskodawcy koszty te stanowią wydatki poniesione w celu zapewniania zawodnikowi (zleceniobiorcy) należytego wykonania zlecenia.

Mając powyższe na względzie, koszty, o których mowa powyżej stanowią koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.