ILPP1/4512-1-99/15-5/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT cywilnoprawnych umów zlecenia.
ILPP1/4512-1-99/15-5/MKinterpretacja indywidualna
 1. działalność wykonywana osobiście
 2. radcowie prawni
 3. umowa zlecenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 17 lutego 2015 r. i 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r. i 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT cywilnoprawnych umów zlecenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT cywilnoprawnych umów zlecenia. Dnia 17 lutego 2015 r. wniosek uzupełniono o brakującą opłatę, a w dnia 20 kwietnia 2015 r. o doprecyzowanie opisu stanu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest radcą prawnym wykonującym zawód na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umów zlecenia. Umowy zlecenia zawarte są z osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Przedmiotem zawartych umów zlecenia jest osobiste wykonywanie stałej obsługi prawnej. Zainteresowany nie wykonuje zawodu w ramach kancelarii radcy prawnego, ani w spółce. Nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zleceniodawcy, jako płatnicy umów zlecenia, pobierają i odprowadzają zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a osiągane przychody w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych traktowane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Od dnia l stycznia 2015 r. umowy przewidują, że:

 1. Zleceniobiorca osobiście świadczy czynności określone ustawą o radcach prawnych;
 2. zlecone czynności świadczone są w siedzibie zleceniodawcy w stałych dniach w określonym tygodniowo wymiarze czasu, np. 2 godziny tygodniowo itd. Jedna umowa zawiera zapis: „Zlecone czynności zleceniobiorca będzie wykonywał zarówno w siedzibie zleceniodawcy jak i w siedzibie Zleceniobiorcy w czasie i na zasadach uzgodnionych ze zleceniodawcą”;
 3. zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia Zleceniobiorcy warunków potrzebnych do wykonywania zleconych czynności;
 4. w zakresie warunków wykonywania zleconych czynności Zleceniobiorca podporządkowany jest zleceniodawcy;
 5. zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez Zleceniobiorcę jak za własne działania lub zaniechania;
 6. wynagrodzenie jest miesięczne w stałej kwocie, płatne w terminie określonym w umowie.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. umowy nie zawierały zapisów określonych w pkt 3, 4 i 5. Ponieważ do dnia 31 grudnia 2014 r. umowy nie zawierały zapisów o odpowiedzialności zleceniodawcy wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez Zleceniobiorcę, Wnioskodawca dokonał wcześniej zarejestrowania w zakresie podatku VAT z tytułu ww. umów i składał deklaracje VAT-7 do m-ca grudnia 2014 r. Po dokonaniu od l stycznia 2015 r. zmian umów zlecenia w miesiącu styczniu 2015 r. dokonał wyrejestrowania jako podatnik VAT poprzez złożenie VAT-Z. Od m-ca stycznia 2015 r. za świadczone usługi Wnioskodawca wystawia rachunki.

Dnia 20 kwietnia 2015 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu sprawy wskazując, że:

Wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia stanowi przychód wymieniony w art. 13 pkt 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)”.

Stan przyszły.

Wnioskodawca zamierza również zawrzeć z osobą prawną umowę cywilnoprawną (umowę zlecenia) na świadczenie pomocy prawnej, polegającej na reprezentowaniu jej w postępowaniu sądowym - jako pełnomocnik. Umowa nie będzie zawierała zapisów określonych w pkt 2, 3, 4, 5, a wynagrodzenie będzie jednorazowe w stałej kwocie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wykonywane przez Wnioskodawcę czynności na podstawie zmienionych od dnia l stycznia 2015 r. umów zlecenia, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT...
 2. Czy opisana umowa – w zdarzeniu przyszłym – w zakresie reprezentowania osoby prawnej w postępowaniu sądowym, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności, co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Według art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę na podstawie zmienionych od 1 stycznia 2015 r., umów zlecenia są objęte zakresem art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisami art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie tych umów zlecone czynności Zainteresowany wykonuje osobiście, również w siedzibie zleceniodawcy, w czasie i na zasadach uzgodnionych ze zleceniodawcą, wynagrodzenie jest miesięczne w stałej kwocie, płatne w terminie wskazanym w umowie, w zakresie warunków wykonywania zleconych czynności jest podporządkowana zleceniodawcy. Umowy przewidują, że zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności zleceniobiorcy jak za własne działania lub zaniechania.

Świadczenie przez Wnioskodawcę usług prawnych na podstawie ww. umów cywilnoprawnych nie stanowi wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej, z tego tytułu nie jest podatnikiem VAT, a wykonywane czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podobne stanowisko przedstawił:

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy:
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach:
 3. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu na wniosek Zainteresowanego wydał następujące interpretacje: (...).

Stanowisko w zakresie zdarzenia przyszłego.

Ponieważ umowa, którą Wnioskodawca zamierza zawrzeć z osobą prawną na reprezentowanie jej w postępowaniu sądowym, nie będzie przewidywała odpowiedzialności zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich za czynności wykonywane przez Zleceniobiorcę, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT jako niespełniająca wszystkich przesłanek określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Przed zawarciem tej umowy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rejestracji w podatku VAT z tytułu tej umowy.

Opodatkowaniu podatkiem VAT nie będą podlegać pozostałe umowy zawierające warunki określone w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, jako spełniające przesłanki z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwana dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Jak wynika z treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie czynności wykonywane przez osoby fizyczne traktuje się jako wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą.

Jak stanowi art. 15 ust. 3 ustawy, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

 1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.);
 2. (uchylony);
 3. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Z kolei zgodnie z art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o podatku dochodowym, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 1. (uchylony)
 2. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 3. przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;
 4. przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
 5. przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7;
 6. przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9;
 7. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 8. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
  – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;
 9. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Z powołanego przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie, to jest związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym zlecane czynności co do warunków:

 1. wykonywania tych czynności,
 2. wynagrodzenia oraz
 3. odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

W przypadku dwóch pierwszych warunków stwierdzić należy, że każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym, istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności a podmiotem, który daną czynność wykonuje, jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia. Jednakże nie w każdym stosunku cywilnoprawnym określony jest zakres odpowiedzialności zlecającego za wykonanie zlecanych czynności. Podkreślić należy, że sformułowanie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy odnoszące się do odpowiedzialności, należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności wskazuje, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich.

Nie będzie więc podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług osoba, która w ramach podpisanej umowy, tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne do stosunku pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami. Tylko spełnienie wymogów wyłączających samodzielność działania poprzez zawarcie więzi prawnej między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, co do warunków wykonywania zleconych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich, pozwala jednocześnie wyłączyć wykonywane czynności z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika bowiem z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, nie uznaje się za samodzielną działalność gospodarczą czynności wykonywanych na podstawie stosunku prawnego, z którego wynikają więzi prawne pomiędzy stronami tego stosunku (zleceniodawcą i zleceniobiorcą) regulujące kwestie warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia za wykonywane czynności oraz odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest radcą prawnym wykonującym zawód na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umów zlecenia. Umowy zlecenia zawarte są z osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Przedmiotem zawartych umów zlecenia jest osobiste wykonywanie stałej obsługi prawnej. Zainteresowany nie wykonuje zawodu w ramach kancelarii radcy prawnego, ani w spółce. Nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zleceniodawcy, jako płatnicy umów zlecenia pobierają i odprowadzają zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a osiągane przychody w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych traktowane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Od dnia l stycznia 2015 r. umowy przewidują, m.in. że: zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia Zleceniobiorcy warunków potrzebnych do wykonywania zleconych czynności oraz zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez Zleceniobiorcę jak za własne działania lub zaniechania. Do dnia 31 grudnia 2014 r. umowy nie zawierały tych zapisów. Ponieważ do 31 grudnia 2014 r. umowy nie zawierały zapisów o odpowiedzialności zleceniodawcy wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez Zleceniobiorcę. Po dokonaniu od l stycznia 2015 r. zmian umów zlecenia w miesiącu styczniu 2015 r. dokonał wyrejestrowania jako podatnik VAT poprzez złożenie VAT-Z. Jednocześnie Wnioskodawca zamierza również zawrzeć z osobą prawną umowę cywilnoprawną (umowę zlecenia) na świadczenie pomocy prawnej polegającej na reprezentowaniu jej w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik. Umowa nie będzie zawierała zapisów określonych w pkt 2, 3, 4, 5, (tj. m. in. świadczenia usług w siedzibie zleceniodawcy, zapewnienia przez zleceniodawcę warunków wykonywania zleceń, odpowiedzialności zleceniodawcy za zrealizowane przez zleceniobiorcę zlecenia) a wynagrodzenie będzie jednorazowe w stałej kwocie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii:

 1. Czy wykonywane przez Wnioskodawcę czynności na podstawie zmienionych od dnia l stycznia 2015 r. umów zlecenia podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT...
 2. Czy opisana umowa – w zdarzeniu przyszłym – w zakresie reprezentowania osoby prawnej w postępowaniu sądowym będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT...

Mając powyższe na uwadze, jak również okoliczności sprawy przedstawione we wniosku, a w szczególności uwzględniając fakt, że jak wynika z wniosku, Wnioskodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich za świadczone na podstawie umowy zlecenia czynności, stwierdzić należy, że świadczenie usług na podstawie tak zawartej umowy zlecenia, nie będzie mieściło się w definicji działalności gospodarczej określonej w ustawie o podatku od towarów i usług i w efekcie Zainteresowany nie będzie z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązanym do rozliczania tego podatku. Z tych też względów przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy (w tym, gdy uzyskiwany przychód zakwalifikowano w art. 13 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zamierzone czynności realizowane na podstawie umowy zlecenia nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z kolei w przypadku zawarcia w przyszłości umów cywilnoprawnych (zlecenia) odnoszących się do reprezentacji w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik oraz które nie będą zawierały m.in. zapisów dotyczących odpowiedzialności zleceniodawcy za te czynności, wówczas Wnioskodawca będzie – na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług – podmiotem realizującym samodzielnie działalność gospodarczą, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Skutkiem powyższego podejmowane w ramach tychże umów czynności będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując:

 1. Wykonywane przez Wnioskodawcę czynności na podstawie zmienionych od 1 stycznia 2015 r. umów zlecenia, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
 2. Z kolei reprezentacja osób w postępowaniu sądowym na podstawie zawartych w przyszłości umów nie zawierających zapisów dotyczących odpowiedzialności zleceniodawcy z tytułu świadczenia pomocy prawnej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.