ILPB2/4511-1-820/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
ILPB2/4511-1-820/15-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. Francja
 2. praca
 3. studenci
 4. umowa zlecenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika jest:

 • prawidłowe – w odniesieniu do braku obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do kwalifikacji źródła przychodu w umowie międzynarodowej.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność w zakresie usług tłumaczeniowych.

Spółka w ramach europejskiego programu studenckich praktyk zawodowych w okresie od 29 czerwca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. przyjęła na praktyki studentkę przekładoznawstwa wielojęzycznego, obywatelkę Francji mającą stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych we Francji.

Europejski program studenckich praktyk zawodowych jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej i dzięki wsparciu programu Unii Europejskiej (...). Celem programu jest oferowanie programów nauczania, w których jednym z punktów jest zdobywanie wiedzy praktycznej, umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia w środowisku zawodowym obcego kraju, zapoznania się z językiem obcym i kulturą danego kraju oraz promowanie współpracy między Instytucjami Szkolnictwa Wyższego i pracodawcami. Program jest wspierany przez X oraz Y, które reprezentują dostawców usług tłumaczeniowych. Program ma za zadanie utworzenie europejskiego modelu praktyk zawodowych w branży tłumaczeniowej oraz stworzenie ustrukturyzowanego modelu nauczania dla wielu różnych programów studiów magisterskich w dziedzinie tłumaczeń w Europie.

Program praktyk zakłada, że przed ich rozpoczęciem powinno zostać ustalone wynagrodzenie za praktykę. Informacje o tym wynagrodzeniu podaje się w umowie o organizację praktyki wraz z informacją o oczekiwanym wkładzie w praktykę obu stron.

Jako podstawa rozpoczęcia praktyk podpisana została trójstronna umowa o praktyki zawarta pomiędzy studentem, koordynatorem programu z ramienia uczelni oraz podmiotem, u którego odbywa się praktyka. Umowa określa m.in.: czas trwania praktyki, program realizowany w trakcie praktyk oraz wynagrodzenie studentki. wynoszące miesięcznie równowartość 500 Euro w przeliczeniu na polskie złote.

Zgodnie z programem praktyk strony powinny przestrzegać prawa obowiązującego w kraju, w którym odbywa się praktyka, co oznacza konieczność podpisania dodatkowej umowy, jako podstawy do wypłacenia ustalonego wynagrodzenia za praktyki. Zgodnie z założeniami programu wynagrodzenie musi być wypłacone w zgodności z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym odbywa się praktyka i udokumentowane w deklaracji podatkowej zgodnie z prawem tego kraju.

Dnia 29 czerwca 2015 r. podpisana została umowa zlecenia zawarta na podstawie „umowy o praktyki” realizowanej w ramach projektu. Zleceniobiorca - Praktykant zobowiązał się świadczyć usługi w zakresie tłumaczeń oraz inne usługi wynikające z umowy o praktyki. Umowa o praktyki stanowi integralny załącznik do umowy zlecenia określający szczegółowo zakres czynności wchodzących w skład programu praktyk.

Trójstronna umowa o praktyki nie przewiduje, poza opisanym w pkt 5 wynagrodzeniem za praktyki, wypłacania żadnego innego wynagrodzenia lub zwrotu kosztów zakwaterowania, wyżywienia, czy przejazdów ani ze strony Wnioskodawcy ani Organizatora praktyk.

Studentka okazała wydany jej 26 czerwca 2015 r. we Francji certyfikat rezydencji dla celów podatkowych. Na podstawie ww. umowy zlecenia dnia 30 lipca 2015 r. zostało wypłacone studentce wynagrodzenie za cały okres praktyk w kwocie 4 374,46 zł, od którego nie pobrano podatku. Zastosowany został art. 20 ust. 4 umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku zawartej pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca miał obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego studentce...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym nie miał obowiązku pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconego wynagrodzenia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście, uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne nie mające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. W myśl przepisu ust. 2 tejże ustawy przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Studentka okazała certyfikat rezydencji podatkowej wydany we Francji. W niniejszym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku zawarta pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej. W myśl przepisu art. 20 ust. 4 wskazanej powyżej umowy: „bez względu na postanowienia ustępu 3 wynagrodzenia, jakie student lub stażysta, który ma lub miał uprzednio miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie i który przebywa w drugim Umawiającym się Państwie wyłącznie w celu kształcenia się, otrzymuje z tytułu usług świadczonych w tym drugim Państwie, nie podlegają opodatkowaniu w tym drugim Państwie pod warunkiem, że usługi te pozostają w związku z jego kształceniem się lub że wynagrodzenie za te usługi jest niezbędne dla uzupełnienia środków, jakimi dysponuje na swoje utrzymanie.” W świetle przytoczonego przepisu studentka - praktykantka, obywatelka Francji będąca jednocześnie francuskim rezydentem podatkowym, przebywająca w Polsce 2 miesiące w celu odbycia studenckich praktyk zawodowych z europejskiego programu, otrzymuje miesięczne wynagrodzenie o równowartości 500 Euro wypłacane w polskich złotych. Wynagrodzenie to wynika z trójstronnej umowy o praktyki, pozostaje w bezpośrednim i ścisłym związku z kształceniem studentki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe – w odniesieniu do braku obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do kwalifikacji źródła przychodu w umowie międzynarodowej.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 2b ww. ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W stosunku do niektórych dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby zagraniczne, obowiązek potrącenia podatku od tych dochodów spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego dochodu. Takie rodzaje przychodów zostały określone w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 29 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Stosownie do art. 29 ust. 2 tejże ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach europejskiego programu studenckich praktyk zawodowych w okresie od 29 czerwca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. przyjął na praktyki studentkę przekładoznawstwa wielojęzycznego, obywatelkę Francji mającą stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych we Francji.

Jako podstawę rozpoczęcia praktyk podpisana została trójstronna umowa o praktyki zawarta pomiędzy studentem, koordynatorem programu z ramienia uczelni oraz podmiotem, u którego odbywa się praktyka, natomiast dnia 29 czerwca 2015 r. podpisana została umowa zlecenia zawarta na podstawie „umowy o praktyki” realizowanej w ramach projektu. Zleceniobiorca - Praktykant zobowiązał się świadczyć usługi w zakresie tłumaczeń oraz inne usługi wynikające z umowy o praktyki. Umowa o praktyki stanowi integralny załącznik do umowy zlecenia określający szczegółowo zakres czynności wchodzących w skład programu praktyk.

Studentka okazała wydany jej 26 czerwca 2015 r. we Francji certyfikat rezydencji dla celów podatkowych.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona 20 czerwca 1975 roku w Warszawie (Dz. U. z 1977 r. Nr 1 poz. 5).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. umowy dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej samodzielnej działalności podobnego rodzaju, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że dla wykonywania swojej działalności w drugim Umawiającym się Państwie dysponuje ona zwykle stałą placówką. Jeżeli rozporządza ona taką stałą placówką, wówczas dochody podlegają opodatkowaniu w tym drugim Państwie, jednak tylko o tyle, o ile mogą być przypisane tej stałej placówce.

Powyższy przepis ma zastosowanie w przedmiotowej sprawie (a nie jak wskazał Wnioskodawca art. 20 ust. 4 umowy), bowiem podstawą zatrudnienia studentki – praktykantki u Wnioskodawcy była umowa zlecenia, na podstawie której zleceniobiorca zobowiązał się świadczyć usługi w zakresie tłumaczeń oraz inne usługi wynikające z umowy o praktyki.

Z treści art. 14 ust. 1 ww. umowy wynika, że dochód osoby mającej miejsce zamieszkania we Francji z tytułu działalności wykonywanej osobiście podlega opodatkowaniu tylko we Francji.

Dochody te podlegałyby opodatkowaniu również w Polsce, tylko wtedy, gdyby osoba (Zleceniobiorca) dysponowała stałą placówką służącą do wykonywania swojej działalności, położoną na terytorium Polski. Z taką sytuacją jednak nie mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.

Podsumowując, należy wskazać, że wynagrodzenie wypłacone studentce, na podstawie art. 14 ust. 1 ww. umowy, podlega opodatkowaniu tylko we Francji, w związku z powyższym Wnioskodawca nie miał obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z ww. tytułu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.