0115-KDIT3.4011.116.2018.1.DB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Wnioskodawca jako osoba fizyczna, która zawarła umowę zlecenie z podmiotem, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4.1 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, wykonywał odpłatnie czynności przewidziane tą umową. Zatem otrzymane wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie nie jest dla niego pomocą udzieloną w ramach programu finansowanego ze środków unijnych. Środki pieniężne za wykonanie zadań Wnioskodawca otrzymał od zleceniodawcy, który za tę wypłatę odpowiadał na podstawie zawartej z nim umowy i którą był zobowiązany zrealizować ze środków finansowych, jakimi dysponował, niezależnie od tego z jakiego źródła finansowania one pochodziły. Otrzymane przez Wnioskodawcę dochody są wynagrodzeniem za wykonanie pracy (usługi) świadczonej na podstawie zawartej ze spółką z o.o. umowy. Pochodzą od zleceniodawcy i wynikają z uzgodnień przyjętych przez zleceniobiorcę – Wnioskodawcę i sp. z o.o. – zleceniodawcę. Zatem, środki finansowe otrzymane od zleceniodawcy nie będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2018 r. (data wpływu 15 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu 1 sierpnia 2017 r. zawarł umowę zlecenie ze sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości D. na świadczenie usługi polegającej na oczyszczaniu dna morskiego z zalegających w morzu utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich. Realizacja zlecenia jest konsekwencją umowy o dofinansowanie działania 1.4.1 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, poddziałanie „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, WE nr 1198/2006 i (WE) nr 791/20017 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011. Umowa dotycząca tego działania została zawarta pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a sp. z o.o. jako beneficjentem i jednocześnie podmiotem, który uzyskał dofinansowanie na podstawie w/w umowy, w celu dystrybucji przyznanych w jednakowej kwocie środków dla uczestników i wykonawców projektu czyli armatorów łodzi rybackich (zatrudnionych przez beneficjenta na umowę zlecenie). Uczestnicy projektu zostali wskazani we wniosku o dofinansowanie w sekcji III opis operacji pkt 7 lista statków biorących udział w operacji. Na liście tej jako uczestnik projektu widnieje również jednostka rybacka Wnioskodawcy, w związku z tym, stał się on jego wykonawcą jako członek organizacji rybackiej (beneficjenta). Pomimo tego, że umowę zawarto z organizacją rybacką to adresatem tejże umowy jest rybak jako członek tej organizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki otrzymane za wykonane zlecenie w związku z realizacją działania 1.4.1 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” poddziałanie „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego ?

Zdaniem Wnioskodawcy, jako wykonawca i uczestnik będący członkiem grupy rybackiej (beneficjenta - podmiotu uzyskującego dofinansowanie), uczestniczącej w realizacji zadania, jest on uczestnikiem tego projektu. Jednocześnie należy traktować, zgodnie z cytowanym wyżej opisem działania 1.4.1 otrzymane środki jako rodzaj rekompensaty w ramach zrównoważonej działalności połowowej wypłacanych z funduszy unijnych. W związku z tym, Wnioskodawca stwierdził, że armator wymieniony w wykazie statków biorących udział w operacji jest uczestnikiem projektu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, mimo zawartej umowy z beneficjentem, otrzymane zgodnie ze zleceniem środki należy traktować jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich tj. zwolnione od podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 14 ust. 1 cyt. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również, dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z poźn. zm.).

Zauważyć należy, że powyższym zwolnieniem objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Użyte w powyższym przepisie pojęcie "z udziałem środków europejskich" należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Zatem przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie tylko w odniesieniu do uczestnika projektu, czyli podmiotu, któremu jest dedykowana ta pomoc i który bezpośrednio realizuje cel projektu. Zwolnienie to nie znajduje zastosowania do wynagrodzeń osób, które jedynie wykonują powierzone im zadania np. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Do środków europejskich zalicza się zatem:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 3. środki na realizację wspólnej polityki rolnej;
 4. środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
 5. środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
 6. środki pochodzące z instrumentu "Łącząc Europę", o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument "Łącząc Europę", zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.).

Z opisu stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że sp. z o.o. jest beneficjentem i jednocześnie podmiotem, który uzyskał dofinansowanie na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach działania 1.4.1 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, poddziałanie „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, WE nr 1198/2006 i (WE) nr 791/20017 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011. Natomiast Wnioskodawca, zawarł ze sp. z o.o. umowę zlecenie na świadczenie usługi polegającej na oczyszczaniu dna morskiego z zalegających w morzu utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone przepisy prawne należy stwierdzić , że Wnioskodawca jako osoba fizyczna, która zawarła umowę zlecenie z podmiotem, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4.1 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, wykonywał odpłatnie czynności przewidziane tą umową. Zatem otrzymane wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie nie jest dla niego pomocą udzieloną w ramach programu finansowanego ze środków unijnych. Środki pieniężne za wykonanie zadań Wnioskodawca otrzymał od zleceniodawcy, który za tę wypłatę odpowiadał na podstawie zawartej z nim umowy i którą był zobowiązany zrealizować ze środków finansowych, jakimi dysponował, niezależnie od tego z jakiego źródła finansowania one pochodziły. Otrzymane przez Wnioskodawcę dochody są wynagrodzeniem za wykonanie pracy (usługi) świadczonej na podstawie zawartej ze spółką z o.o. umowy. Pochodzą od zleceniodawcy i wynikają z uzgodnień przyjętych przez zleceniobiorcę – Wnioskodawcę i sp. z o.o. – zleceniodawcę. Zatem, środki finansowe otrzymane od zleceniodawcy nie będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Odnośnie dokumentów stanowiących załącznik do wniosku, tutejszy organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-001 Szczecin, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.