Umowa zlecenia | Interpretacje podatkowe

Umowa zlecenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa zlecenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania usług świadczonych przez opiekunów, wychowawców, przewodników i pilotów wycieczek za usługi nabyte dla bezpośredniej korzyści turysty oraz uwzględnienia w podstawie opodatkowania – marży – wypłacanych Zleceniobiorcom diet i ponoszonych przez Wnioskodawcę kosztów składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartych umów zlecenia.
Fragment:
Przedmiotowe umowy zlecenia będą przewidywać także karę umowną na rzecz Wnioskodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zlecenia przez Zleceniobiorcę. Wysokość takiej kary umownej będzie zależna od wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi, przy czym Wnioskodawca będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdyby szkoda Wnioskodawcy przewyższała wysokość kary umownej. Ponadto z umowy zlecenia będzie wynikać, że Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wykonanie czynności określonych w umowie zlecenie względem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług, objętych przedmiotem umowy. Odpowiedzialność ta dotyczyć będzie przede wszystkim szkód, wyrządzonych przy wykonywaniu powierzonych czynności, spowodowanych nieprzestrzeganiem przez Zleceniobiorcę przepisów prawa związanych z ochroną przeciwpożarową oraz bezpieczeństwa i higieny. Umowa zlecenie nie będzie wyłączała możliwości zawarcia przez Zleceniobiorcę we własnym zakresie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej względem osób trzecich. Ponadto z umowy zlecenie będzie wynikać, że Zleceniobiorca będzie (...)
2016
28
lis

Istota:
W zakresie uznania usług świadczonych przez opiekunów, wychowawców, przewodników i pilotów wycieczek za usługi nabyte dla bezpośredniej korzyści turysty oraz uwzględnienia w podstawie opodatkowania – marży – wypłacanych Zleceniobiorcom diet i ponoszonych przez Wnioskodawcę kosztów składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartych umów zlecenia.
Fragment:
Przedmiotowe umowy zlecenia będą przewidywać także karę umowną na rzecz Wnioskodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zlecenia przez Zleceniobiorcę. Wysokość takiej kary umownej będzie zależna od wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi, przy czym Wnioskodawca będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdyby szkoda Wnioskodawcy przewyższała wysokość kary umownej. Ponadto z umowy zlecenia będzie wynikać, że Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wykonanie czynności określonych w umowie zlecenie względem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług, objętych przedmiotem umowy. Odpowiedzialność ta dotyczyć będzie przede wszystkim szkód, wyrządzonych przy wykonywaniu powierzonych czynności, spowodowanych nieprzestrzeganiem przez Zleceniobiorcę przepisów prawa związanych z ochroną przeciwpożarową oraz bezpieczeństwa i higieny. Umowa zlecenie nie będzie wyłączała możliwości zawarcia przez Zleceniobiorcę we własnym zakresie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej względem osób trzecich. Ponadto z umowy zlecenie będzie wynikać, że Zleceniobiorca będzie (...)
2016
28
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu umowy zlecenia.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym przypadku może dojść do zawarcia umów zlecenia w zakresie pokrywającym się z działalnością gospodarczą jednej ze stron umowy zlecenia. Wówczas wypłata wynagrodzenia za wykonane usługi następowałaby na podstawie umowy zlecenia i wystawionego rachunku, nie zaś na podstawie faktury. Konsekwencją takiego sposobu „ zatrudniania ” przy świadczeniu usług na rzecz Stowarzyszenia byłoby wyłączenie przychodów uzyskiwanych na podstawie przedstawionych wyżej umów zleceń z kategorii przychodów z działalności gospodarczej strony umowy zlecenia - osoby fizycznej. A zatem zleceniobiorca w omawianym przypadku, podpisując umowę zlecenia w takim samym zakresie co prowadzona w przyszłości przez niego działalność gospodarcza, nie ma obowiązku rozliczenia podatku i innych obciążeń wynikających z umów zlecenia w ramach swojej działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy, przychody ww. osób fizycznych (stron umowy zlecenia) z tytułu świadczenia usług są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, co pozwala Stowarzyszeniu zawierać z nimi umowy zlecenia pomimo, że Stowarzyszenie zawiera je w tym samym zakresie co planowana działalność gospodarcza tych osób. Konsekwencją stanowiska Zleceniobiorcy jest wyłączenie przychodów uzyskiwanych na podstawie omawianych umów z kategorii przychodów z działalności gospodarczej w stosunku do tych, którym należy przypisać wykonywanie w ramach prowadzonej przez podatnika działalności jako osoba fizyczna.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w stosunku do obywatela Ukrainy zatrudnionego na umowę zlecenie w Polsce.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością planuje zatrudnienie, w oparciu o umowę zlecenie, obcokrajowca narodowości ukraińskiej (obywatela Ukrainy). Osoba ta będzie posiadała wizę pracowniczą na okres 6 miesięcy, a po około 2 miesiącach będzie dążyła do uzyskania Karty Pobytu z prawem pracy od wojewody nawet na 3 lata. Obywatel Ukrainy będzie posiadał miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz oświadczy, że dąży aby jego centrum interesów gospodarczych znajdowało się na terenie Polski od momentu zamieszkania w Polsce. Zatem skoro obywatel Ukrainy będzie posiadał centrum interesów gospodarczych w Polsce, a przy tym zamierza pracować na podstawie umowy zlecenie przez wskazany we wniosku okres, to należy go uznać za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W związku z tym należy odwołać się do art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że: za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.
2016
30
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zatrudnieniem w Polsce na podstawie umowy zlecenia obywatela Ukrainy posiadającego certyfikat rezydencji, którego okres pobytu przekroczy 183 dni w danym roku podatkowym.
Fragment:
Obywatel Ukrainy będzie wykonywał czynności na podstawie umowy zlecenia (przy czym nie będzie to umowa zawierana w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności gospodarczej). Obywatel Ukrainy nie będzie posiadał certyfikatu rezydencji podatkowej. Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z obywatelami Ukrainy, deklarującymi zamiar przyjazdu do Polski tylko w celu wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia, których zamierzeniem jest jednocześnie pobyt czasowy, których rodzina mieszka na Ukrainie i którzy tam posiadają lokum. Wnioskodawca podpisze ze zleceniobiorcą stosowne porozumienie w tym temacie. Zdarzenie nr IV. Obywatel Ukrainy będzie wykonywał czynności w oparciu o umowę zlecenia w Polsce, przy czym jego pobyt w Polsce nie będzie przekraczał okresu 183 dni wdanym roku kalendarzowym. Obywatel Ukrainy będzie wykonywał czynności na podstawie umowy zlecenia (przy czym nie będzie to umowa zawierana w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności gospodarczej). Wnioskodawca nie będzie posiadał certyfikatu rezydencji podatkowej. Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z obywatelami Ukrainy, deklarującymi zamiar przyjazdu do Polski tylko w celu wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia, których zamierzeniem jest jednocześnie pobyt czasowy, których rodzina mieszka na Ukrainie i którzy tam posiadają lokum.
2016
10
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zatrudnieniem w Polsce na podstawie umowy zlecenia obywatela Ukrainy posiadającego certyfikat rezydencji, którego okres pobytu przekroczy 183 dni w danym roku podatkowym.
Fragment:
Obywatel Ukrainy będzie wykonywał czynności na podstawie umowy zlecenia (przy czym nie będzie to umowa zawierana w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności gospodarczej). Obywatel Ukrainy nie będzie posiadał certyfikatu rezydencji podatkowej. Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z obywatelami Ukrainy, deklarującymi zamiar przyjazdu do Polski tylko w celu wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia, których zamierzeniem jest jednocześnie pobyt czasowy, których rodzina mieszka na Ukrainie i którzy tam posiadają lokum. Wnioskodawca podpisze ze zleceniobiorcą stosowne porozumienie w tym temacie. Zdarzenie nr IV. Obywatel Ukrainy będzie wykonywał czynności w oparciu o umowę zlecenia w Polsce, przy czym jego pobyt w Polsce nie będzie przekraczał okresu 183 dni wdanym roku kalendarzowym. Obywatel Ukrainy będzie wykonywał czynności na podstawie umowy zlecenia (przy czym nie będzie to umowa zawierana w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności gospodarczej). Wnioskodawca nie będzie posiadał certyfikatu rezydencji podatkowej. Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z obywatelami Ukrainy, deklarującymi zamiar przyjazdu do Polski tylko w celu wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia, których zamierzeniem jest jednocześnie pobyt czasowy, których rodzina mieszka na Ukrainie i którzy tam posiadają lokum.
2016
10
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zatrudnieniem w Polsce na podstawie umowy zlecenia obywatela Ukrainy posiadającego certyfikat rezydencji, którego okres pobytu przekroczy 183 dni w danym roku podatkowym.
Fragment:
Obywatel Ukrainy będzie wykonywał czynności na podstawie umowy zlecenia (przy czym nie będzie to umowa zawierana w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności gospodarczej). Obywatel Ukrainy nie będzie posiadał certyfikatu rezydencji podatkowej. Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z obywatelami Ukrainy, deklarującymi zamiar przyjazdu do Polski tylko w celu wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia, których zamierzeniem jest jednocześnie pobyt czasowy, których rodzina mieszka na Ukrainie i którzy tam posiadają lokum. Wnioskodawca podpisze ze zleceniobiorcą stosowne porozumienie w tym temacie. Zdarzenie nr IV. Obywatel Ukrainy będzie wykonywał czynności w oparciu o umowę zlecenia w Polsce, przy czym jego pobyt w Polsce nie będzie przekraczał okresu 183 dni wdanym roku kalendarzowym. Obywatel Ukrainy będzie wykonywał czynności na podstawie umowy zlecenia (przy czym nie będzie to umowa zawierana w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności gospodarczej). Wnioskodawca nie będzie posiadał certyfikatu rezydencji podatkowej. Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z obywatelami Ukrainy, deklarującymi zamiar przyjazdu do Polski tylko w celu wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia, których zamierzeniem jest jednocześnie pobyt czasowy, których rodzina mieszka na Ukrainie i którzy tam posiadają lokum.
2016
10
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zatrudnieniem w Polsce na podstawie umowy zlecenia obywatela Ukrainy posiadającego certyfikat rezydencji, którego okres pobytu przekroczy 183 dni w danym roku podatkowym.
Fragment:
Obywatel Ukrainy będzie wykonywał czynności na podstawie umowy zlecenia (przy czym nie będzie to umowa zawierana w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności gospodarczej). Obywatel Ukrainy nie będzie posiadał certyfikatu rezydencji podatkowej. Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z obywatelami Ukrainy, deklarującymi zamiar przyjazdu do Polski tylko w celu wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia, których zamierzeniem jest jednocześnie pobyt czasowy, których rodzina mieszka na Ukrainie i którzy tam posiadają lokum. Wnioskodawca podpisze ze zleceniobiorcą stosowne porozumienie w tym temacie. Zdarzenie nr IV. Obywatel Ukrainy będzie wykonywał czynności w oparciu o umowę zlecenia w Polsce, przy czym jego pobyt w Polsce nie będzie przekraczał okresu 183 dni wdanym roku kalendarzowym. Obywatel Ukrainy będzie wykonywał czynności na podstawie umowy zlecenia (przy czym nie będzie to umowa zawierana w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności gospodarczej). Wnioskodawca nie będzie posiadał certyfikatu rezydencji podatkowej. Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę z obywatelami Ukrainy, deklarującymi zamiar przyjazdu do Polski tylko w celu wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia, których zamierzeniem jest jednocześnie pobyt czasowy, których rodzina mieszka na Ukrainie i którzy tam posiadają lokum.
2016
10
cze

Istota:
Możliwość zaliczenia usług opiekunów, wychowawców, przewodników i pilotów wycieczek (zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie) do usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty.
Fragment:
Czy usługi nabywane od Zleceniobiorców na podstawie Umów zlecenie zawartych na opisanych w przedstawionym zdarzeniu przyszłym warunkach powinien Pan zaliczyć do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a nie do usług własnych, o których mowa w art. 119 ust. 5 Ustawy o podatku VAT, a tym samym, czy koszty tych Umów (w tym m.in. finansowane przez Pana składki na ubezpieczenie społeczne oraz diety) pomniejszą marżę stanowiącą podstawę opodatkowania wykonywanych usług turystyki... Zdaniem Wnioskodawcy, usługi nabywane od Zleceniobiorców na podstawie Umów zlecenie zawartych na opisanych w przedstawionym zdarzeniu przyszłym warunkach należy zaklasyfikować do usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty, a tym samym koszty wynikające z tych Umów zlecenie powinny zostać uwzględnione przy wyliczeniu marży będącej podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki. Wyjątkiem są koszty składek na ubezpieczenie społeczne, które powinny być traktowane jako tzw. koszty usług własnych, o których mowa w art. 119 ust. 5 Ustawy o podatku VAT, gdyż koszty te nie stanowią elementu wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy za wykonane usługi. Uzasadnienie stanowiska w sprawie.
2016
10
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2016 r. (data wpływu 4 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Firma „ A ” (dalej „ firma ”) w związku z prowadzoną działalnością planuje zatrudnienie, w oparciu o umowę zlecenie, osób z Ukrainy (dalej „ zleceniobiorcy ”), które będą świadczyć usługi pakowania na rzecz firmy. Zleceniobiorcy będą posiadali wizy krótkoterminowe - na okres 6 miesięcy. Zleceniobiorcy nie będą posiadali miejsca zamieszkania na terytorium Polski, a w umowie z firmą, jako miejsce zamieszkania podany zostanie ich adres zamieszkania na terenie Ukrainy. Zleceniobiorcy będą wykonywać usługi na terenie innej miejscowości (B.), niż miejscowość, w której firma ma swoją siedzibę (C.), ze względu na specyfikę wykonywanych usług. Powyższe ma istotne znaczenie dla zapewnienia wysokiej efektywności wykorzystania czasu wykonywania usług przez zleceniobiorców. W interesie firmy leży, aby zleceniobiorcy efektywnie wykonywali powierzone zlecenia.
2016
1
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.