Umowa zlecenia | Interpretacje podatkowe

Umowa zlecenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa zlecenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Realizując projekty dla swoich klientów, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z zawartych z klientami umów o świadczenie usług w zakresie obsługi zewnętrznej, Wnioskodawca zawiera z osobami fizycznymi, będącymi cudzoziemcami, umowy zlecenia. Cudzoziemcy są osobami uznawanymi za polskich rezydentów podatkowych w świetle Ustawy PIT. Projekty dla klientów Wnioskodawcy są realizowane na terenie całej Polski. Zgodnie z treścią umów zlecenia, zleceniobiorcy zobowiązują się do wykonania określonych czynności, za co przysługuje im wskazane w umowie wynagrodzenie brutto. Jednocześnie, w myśl jednego z postanowień standardowej umowy zlecenia, Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia zleceniobiorcom materiałów, narzędzi i środków niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia. Zleceniobiorcy są zaś zobowiązani do wyliczenia się zleceniodawcy z udostępnionych narzędzi i materiałów po zakończeniu umowy zlecenia. W celu umożliwienia zleceniobiorcom wykonania obowiązków wynikających z zawieranych umów zlecenia, Wnioskodawca zapewnia im nieodpłatnie zakwaterowanie. W związku z powyższym, Wnioskodawca zawiera umowy najmu w celach mieszkaniowych. Zgodnie z jednym z postanowień ww. umów, Wnioskodawcy przysługuje prawo oddania lokalu w całości lub w części osobom trzecim do używania. Na tej właśnie podstawie lokale są udostępniane zleceniobiorcom. Lokale udostępniane zleceniobiorcom służą celom zbiorowego zakwaterowania (tzn. nie zdarzają się sytuacje, w których dany lokal mieszkalny byłby udostępniany wyłącznie jednemu zleceniobiorcy do korzystania).
2017
11
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z zawieranych umów, Wnioskodawca zawiera z osobami fizycznymi, będącymi cudzoziemcami, umowy zlecenia. Cudzoziemcy są osobami uznawanymi za polskich rezydentów podatkowych w świetle Ustawy PIT. Spółki z Grupy, które korzystają ze wskazanych wyżej usług Wnioskodawcy, realizują dla swoich klientów projekty polegające na zapewnieniu odpowiedniego personelu w ramach umów o świadczenie usług. Projekty klienckie są realizowane na terenie całej Polski. Zgodnie z treścią umów zlecenia, zleceniobiorcy zobowiązują się do wykonania określonych czynności, za co przysługuje im wskazane w umowie wynagrodzenie brutto. Jednocześnie, na podstawie jednego z postanowień umowy zlecenia, Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia zleceniobiorcom materiałów, narzędzi i środków niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia. Zleceniobiorcy są zaś zobowiązani do wyliczenia się zleceniodawcy z udostępnionych narzędzi i materiałów po zakończeniu umowy zlecenia. W celu umożliwienia zleceniobiorcom wykonania obowiązków wynikających z zawieranych umów zlecenia, Wnioskodawca zapewnia zleceniobiorcom zakwaterowanie. W związku z powyższym, Wnioskodawca zawiera umowy najmu w celach mieszkaniowych. Zgodnie z jednym z postanowień ww. umów, Wnioskodawcy przysługuje prawo oddania lokalu w całości lub w części osobom trzecim do używania.
2017
10
lut

Istota:
Obowiązki płatnika z tytułu zapewnianego tak obywatelom polskim jak i cudzoziemcom nieodpłatnie zakwaterowania oraz transportu.
Fragment:
(...) umową zlecenia – winien ponosić zleceniodawca, a jakie zleceniobiorca. Należy zatem przyjąć, że w tej sprawie obowiązuje ogólna zasada swobody umów i tym samym strony umowy mogą w sposób dowolny umówić się co do tego, jakie koszty obciążają zleceniodawcę, a jakie zleceniobiorcę. To właśnie zgodnie z zasadą swobody umów została sformułowana treść jednego z postanowień standardowej umowy zlecenia zawieranej przez Wnioskodawcę z osobami fizycznymi. Stanowi on, że Wnioskodawca „ jest zobowiązany do zapewnienia zleceniobiorcom materiałów, narzędzi i środków niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia. Zleceniobiorcy są zaś zobowiązani do wyliczenia się zleceniodawcy z udostępnionych narzędzi i materiałów po zakończeniu umowy zlecenia. ” Według Wnioskodawcy, bezsprzecznie omawiane zakwaterowanie należy uznać za środek niezbędny do realizacji umowy zlecenia. Skoro zatem w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca – a nie zleceniobiorca – jest zobowiązany do ponoszenia ww. wydatków, to oznacza, że zapewnienie zleceniobiorcom noclegów nie jest dla zleceniobiorcy przychodem. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że Wnioskodawca (...)
2017
8
lut

Istota:
W zakresie obowi1zku rejestracji do podatku VAT po przekroczeniu obrotu 150000 z3 oraz prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT dla owiadczonych us3ug edukacji artystycznej oraz braku uwzglednienia us3ug jezyka angielskiego owiadczonych w imieniu Wnioskodawcy przez pracownika zatrudnionego na umowe zlecenie w limicie obrotu 150 000 z3.
Fragment:
Odnosz1c sie do kwestii us3ug nauczania jezyka angielskiego przez pracowników Wnioskodawcy zatrudnionych na umowe zlecenie nale?y zauwa?ya, ?e zwolnienie z opodatkowania us3ug nauczania jezyków obcych ustowodawca przewidzia3 w powo3anym wy?ej art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT. Jednak?e przepis ten obejmuje us3ugi inne ni? wymienione w punktach 26, 27 i 29 ust. 1 art. 43 ustawy o VAT. Nale?y zatem w pierwszej kolejnooci zbadaa, czy owiadczone us3ugi nauczania jezyka angielskiego nie stanowi1 us3ug wymienionych w tych punktach. Jak ju? zosta3o wykazane powy?ej Wnioskodawca w ramach wykonywanej dzia3alnooci nie owiadczy us3ug (w tym nauki jezyka angielskiego) zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, 27 i 29 ustawy o VAT. Tym samym, owiadczona przez Wnioskodawce us3uga nauczania jezyka angielskiego wykonywana przez pracownika zatrudnionego na umowe zlecenie nie jest objeta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, 27 i 29 ustawy o VAT, gdy? nie spe3nia warunków, o których mowa w ww. przepisach. Nale?y zatem stwierdzia, ?e w przedstawionym stanie faktycznym us3uga nauczania jezyka angielskiego korzysta ze zwolnienia okreolonego w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT. Maj1c na uwadze powy?sze okolicznooci, us3ugi owiadczone przez Wnioskodawce w zakresie prowadzonej dzia3alnooci, z wy31czeniem us3ug nauki jezyka angielskiego przez pracowników Wnioskodawcy, nie zosta3y objete zwolnieniem.
2017
27
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca jako emeryt zatrudniający obywateli z Ukrainy (osoby, które nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium Polski) na podstawie umowy zlecenia ma obowiązek związany z obliczeniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od umów zleceń oraz sporządzeniem stosownej informacji czy deklaracji podatkowych?
Fragment:
Osoby te zostaną zatrudnione na umowę zlecenia na okres od 2 do 6 miesięcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca jako emeryt zatrudniający obywateli z Ukrainy (osoby, które nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium Polski) na podstawie umowy zlecenia ma obowiązek związany z obliczeniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od umów zleceń oraz sporządzeniem stosownej informacji czy deklaracji podatkowych? Zdaniem Wnioskodawcy, jako emeryt zatrudniający obywateli z Ukrainy do pracy sezonowej na podstawie umowy zlecenia nie ma obowiązku związanego z obliczaniem, potrącaniem i odprowadzaniem podatku od wynagrodzeń z tytułu tych umów. W związku z tym nie ma również obowiązku sporządzania informacji oraz deklaracji podatkowych z tytułu tych umów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).
2016
17
gru

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności wykonywanych na podstawie umowy zlecenia.
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest radcą prawnym, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, który wykonuje swój zawód na podstawie umowy zlecenia. Wnioskodawca zamierza zawrzeć z dotychczasowym Zleceniodawcą nową umowę zlecenia. Przedmiotem ww. umowy zlecenia byłoby świadczenie przez Wnioskodawcę pomocy prawnej. Umowa zlecenia, będzie zawierała postanowienie o tym, że odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane na podstawie tej umowy ponosi Zleceniodawca. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że o ile faktycznie w ramach świadczonych na podstawie umowy zlecenia usług nie będzie Pan ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich, to czynności te, nie będą mieścić się w definicji działalności gospodarczej określonej w ustawie o podatku od towarów i usług. Zatem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym występują przesłanki z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, co oznacza, że zostaną spełnione kryteria wyłączające świadczenie usług z czynności podlegających ustawie o VAT. Świadczenie przez Wnioskodawcę usług prawnych na podstawie umowy zlecenia nie będzie stanowić wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej i w efekcie Wnioskodawca nie będzie z tego tytułu podatnikiem podatku VAT, a wykonywane czynności nie będą podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.
2016
16
gru

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy.
Fragment:
Mając na uwadze art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy jest prawidłowe opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% umowy zlecenia zawartej z cudzoziemcem do 183 dnia pobytu osoby w Polsce, a od 184 dnia zmiana formy opodatkowania umowy zlecenia na zasady ogólne traktując zleceniobiorcę jako rezydenta podatkowego bez konieczności korygowania umów zlecenia z okresu od 1 do 183 dnia pobytu w Polsce (bez zmiany formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych)? Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mając wiedzy co do okresu, w którym podatnik będzie przebywać na terytorium Polski, w momencie pierwszej wypłaty do momentu przekroczenia 183 dni pobytu w roku podatkowym należy pobierać zryczałtowany 20% podatek dochodowy, a po przekroczeniu okresu 183 dni w roku podatkowym, zleceniobiorca staje się rezydentem podatkowym i należy pobierać 18% podatek dochodowy bez konieczności korygowania (zmiany formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych) wypłaconych należności za umowy zlecenia z okresu od 1 do 183 dnia pobytu w Polsce. W deklaracji PIT-4R płatnik powinien wykazać także pobrany zryczałtowany podatek w wysokości 20% wraz z pobraną zaliczką na podatek, aby umożliwić zleceniobiorcy poprawne rozliczenie tego przychodu w zeznaniu rocznym.
2016
10
gru

Istota:
W zakresie uznania usług świadczonych przez opiekunów, wychowawców, przewodników i pilotów wycieczek za usługi nabyte dla bezpośredniej korzyści turysty oraz uwzględnienia w podstawie opodatkowania – marży – wypłacanych Zleceniobiorcom diet i ponoszonych przez Wnioskodawcę kosztów składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartych umów zlecenia.
Fragment:
Przedmiotowe umowy zlecenia będą przewidywać także karę umowną na rzecz Wnioskodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zlecenia przez Zleceniobiorcę. Wysokość takiej kary umownej będzie zależna od wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi, przy czym Wnioskodawca będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdyby szkoda Wnioskodawcy przewyższała wysokość kary umownej. Ponadto z umowy zlecenia będzie wynikać, że Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wykonanie czynności określonych w umowie zlecenie względem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług, objętych przedmiotem umowy. Odpowiedzialność ta dotyczyć będzie przede wszystkim szkód, wyrządzonych przy wykonywaniu powierzonych czynności, spowodowanych nieprzestrzeganiem przez Zleceniobiorcę przepisów prawa związanych z ochroną przeciwpożarową oraz bezpieczeństwa i higieny. Umowa zlecenie nie będzie wyłączała możliwości zawarcia przez Zleceniobiorcę we własnym zakresie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej względem osób trzecich. Ponadto z umowy zlecenie będzie wynikać, że Zleceniobiorca będzie (...)
2016
28
lis

Istota:
W zakresie uznania usług świadczonych przez opiekunów, wychowawców, przewodników i pilotów wycieczek za usługi nabyte dla bezpośredniej korzyści turysty oraz uwzględnienia w podstawie opodatkowania – marży – wypłacanych Zleceniobiorcom diet i ponoszonych przez Wnioskodawcę kosztów składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartych umów zlecenia.
Fragment:
Przedmiotowe umowy zlecenia będą przewidywać także karę umowną na rzecz Wnioskodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zlecenia przez Zleceniobiorcę. Wysokość takiej kary umownej będzie zależna od wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi, przy czym Wnioskodawca będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdyby szkoda Wnioskodawcy przewyższała wysokość kary umownej. Ponadto z umowy zlecenia będzie wynikać, że Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wykonanie czynności określonych w umowie zlecenie względem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług, objętych przedmiotem umowy. Odpowiedzialność ta dotyczyć będzie przede wszystkim szkód, wyrządzonych przy wykonywaniu powierzonych czynności, spowodowanych nieprzestrzeganiem przez Zleceniobiorcę przepisów prawa związanych z ochroną przeciwpożarową oraz bezpieczeństwa i higieny. Umowa zlecenie nie będzie wyłączała możliwości zawarcia przez Zleceniobiorcę we własnym zakresie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej względem osób trzecich. Ponadto z umowy zlecenie będzie wynikać, że Zleceniobiorca będzie (...)
2016
28
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu umowy zlecenia.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym przypadku może dojść do zawarcia umów zlecenia w zakresie pokrywającym się z działalnością gospodarczą jednej ze stron umowy zlecenia. Wówczas wypłata wynagrodzenia za wykonane usługi następowałaby na podstawie umowy zlecenia i wystawionego rachunku, nie zaś na podstawie faktury. Konsekwencją takiego sposobu „ zatrudniania ” przy świadczeniu usług na rzecz Stowarzyszenia byłoby wyłączenie przychodów uzyskiwanych na podstawie przedstawionych wyżej umów zleceń z kategorii przychodów z działalności gospodarczej strony umowy zlecenia - osoby fizycznej. A zatem zleceniobiorca w omawianym przypadku, podpisując umowę zlecenia w takim samym zakresie co prowadzona w przyszłości przez niego działalność gospodarcza, nie ma obowiązku rozliczenia podatku i innych obciążeń wynikających z umów zlecenia w ramach swojej działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy, przychody ww. osób fizycznych (stron umowy zlecenia) z tytułu świadczenia usług są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, co pozwala Stowarzyszeniu zawierać z nimi umowy zlecenia pomimo, że Stowarzyszenie zawiera je w tym samym zakresie co planowana działalność gospodarcza tych osób. Konsekwencją stanowiska Zleceniobiorcy jest wyłączenie przychodów uzyskiwanych na podstawie omawianych umów z kategorii przychodów z działalności gospodarczej w stosunku do tych, którym należy przypisać wykonywanie w ramach prowadzonej przez podatnika działalności jako osoba fizyczna.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.