Umowa zlecenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa zlecenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zaliczenia usług świadczonych przez Zleceniobiorców do usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty i uwzględnienia kosztów tych umów (przy ustalaniu wysokości marży stanowiącej podstawę opodatkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę usług turystyki.

Fragment:

Przedmiotowe umowy zlecenia przewidują także karę umowną na rzecz Zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zlecenia przez Zleceniobiorcę. Wysokość takiej kary umownej uzależniona jest od wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi, przy czym, jako Zleceniodawca Wnioskodawca ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdyby szkoda przewyższała wysokość kary umownej. Ponadto z umowy zlecenia wynika, że Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wykonanie czynności określonych w umowie zlecenie względem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług, objętych przedmiotem umowy. Odpowiedzialność ta dotyczy przede wszystkim szkód, wyrządzonych przy wykonywaniu powierzonych czynności, spowodowanych nieprzestrzeganiem przez Zleceniobiorcę przepisów prawa związanych z ochroną przeciwpożarową oraz bezpieczeństwa i higieny. Umowa zlecenie nie wyłącza możliwości zawarcia przez Zleceniobiorcę we własnym zakresie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej względem osób trzecich. Ponadto z umowy zlecenie wynika, że Zleceniobiorca dysponuje samodzielnością oraz niezależnością w (...)

2018
20
sie

Istota:

Brak opodatkowania świadczenia pomocy prawnej w ramach zawartej umowy zlecenia.

Fragment:

Wnioskodawca jednocześnie ma podpisaną umowę zlecenia ze S. w ......, prowadzącym na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ramach wskazanej umowy zlecenia Wnioskodawca świadczy bezpłatną pomoc prawną dla osób pokrzywdzonych. Wnioskodawca podpisał umowę zlecenia na własne imię i nazwisko nie odnosząc się do prowadzonej kancelarii. W ramach zlecenia Wnioskodawca wykorzystuje pomieszczenia i sprzęt udostępniony przez Zlecającego – S. Wnioskodawca ma wyznaczone miejsce pracy, korzysta z dostępnego w siedzibie zlecającego sprzętu biurowego i komputerowego. Wizyty klientów, odbiorców nieodpłatnych porad prawnych umawiane / ustalane są przez pracowników S. a Wnioskodawca przychodzi na dyżur, konsultację (dzień, godziny określone przez S.) i otrzymuje listę zapisanych na dany dzień klientów. Wszelka dokumentacja osób korzystających z usług S. jest własnością S. i Wnioskodawca nie ma prawa zabierania jej poza siedzibę organizacji. Wnioskodawca korzysta z druków i kart klientów udostępnianych przez S. Jeśli Wnioskodawca sporządza pisma – sporządza je w formie wzorów dla klientów udostępnianych przez S. Wnioskodawca nie podpisuje wzorów pism procesowych, nie reprezentuje klientów S., nie działa w ramach udzielonego przez nich pełnomocnictwa.

2018
4
sie

Istota:

Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcom wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski.

Fragment:

(...) umowy zlecenia, zaliczanych do kategorii tzw. wolnych zawodów, o których mowa w powołanym wyżej art. 14 umowy polsko-niemieckiej. Zatem przenosząc powyższe stwierdzenia na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika (Wnioskodawcy) z tytułu wynagrodzeń wypłacanych Opiekunom wykonującym umowę zlecenia należy zaakcentować, że ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy zidentyfikował jako odrębne źródło przychodu – działalność wykonywaną osobiście. Zgodnie z art. 13 pkt 8 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

2018
1
sie

Istota:

W związku z tym, iż z umowy zlecenia wynika wprost przysługująca zleceniobiorcy należność w wysokości 200 zł, oraz dodatkowo sposób jej wyliczenia, jako iloczyn ustalonej ilości godzin i stawki godzinowej, to należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca zawarł umowę zlecenia z osobą niebędącą pracownikiem (zleceniobiorcą), w której określono przysługujące mu wynagrodzenie (brutto) będące iloczynem godzin i stawki za godzinę tj. 2 godzin x 100 zł = 200 zł. Zatem z umowy zlecenia wynika wprost przysługująca zleceniobiorcy należność w wysokości 200 zł, oraz dodatkowo sposób jej wyliczenia, jako iloczyn ustalonej ilości godzin i stawki godzinowej. W konsekwencji od wynagrodzenia zleceniobiorcy, które nie przekracza 200 zł należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

2018
6
lip

Istota:

Zakwalifikowanie przychodów z tytułu zawarcia umowy zlecenia do odpowiedniego źródła przychodów

Fragment:

Zaliczenie przychodów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy, zależy od łącznego spełnienia następujących warunków: zleconą usługę podatnik wykona osobiście, tj. bez udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które wykonywałyby czynności związane z istotą tej usługi, umowa zlecenia lub umowa o dzieło została zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną i jej jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, umowa zlecenia lub umowa o dzieło nie zostanie zawarta w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W konsekwencji, co do zasady, do przychodów z działalności wykonywanej osobiście nie można zaliczyć przychodów uzyskanych przez podatnika na podstawie umów zlecenia w warunkach określonych w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, których zakres pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku, w którym zakres czynności wykonywanych w ramach umowy zlecenia jest identyczny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej przychód uzyskany z tytułu tej umowy stanowi przychód z działalności gospodarczej. Ostateczne przesądzenie do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć przychody podatnika ze świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia, które pokrywają się z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, możliwe jest tylko w konkretnym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w art. 5a pkt 6 oraz w art. 5b ust. 1 powoływanej ustawy.

2018
20
cze

Istota:

Na Spółce dokonującej wypłat należności z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które: są obywatelami Ukrainy, oświadczyły, że posiadają centrum interesów życiowych w Polsce i nie przedstawiły Spółce certyfikatów rezydencji, ciążą obowiązki płatnika określone w art. 41 ust. 1 updof.

Fragment:

Zdaniem Spółki umowy zlecenia mają charakter działalności o samodzielnym charakterze. Dochody uzyskane przez cudzoziemców z Ukrainy będą zwolnione w Polsce a opodatkowane w całości na Ukrainie. Przepis ten będzie miał zastosowanie pod warunkiem przedłożenia przez zleceniobiorcę z Ukrainy certyfikatu rezydencji. W przypadku osoby, która nie przedłoży płatnikowi certyfikatu rezydenta na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik obowiązany jest obliczyć i pobrać podatek dochodowy od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia w wysokości 20% przychodu. Zdaniem Spółki, przepis ten w niniejszym stanie faktycznym nie może być stosowany ponieważ zleceniobiorcy złożyli oświadczenia, że w Polsce posiadają ośrodek interesów życiowych, co jest równoznaczne, że mają w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy. Jednocześnie Spółka podnosi, że art. 15 Konwencji, który dotyczy pracy najemnej, a nie umów zlecenia nie będzie miał zastosowania w niniejszym stanie faktycznym. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, jeżeli osoba z Ukrainy z którą zawarł umowy zlecenia lub umowy o dzieło złoży płatnikowi oświadczenie że posiada ośrodek interesów życiowych w Polsce lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym (bez przedkładania certyfikatu rezydencji), to zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, brak jest podstawy prawnej do zastosowania przez płatnika art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy.

2018
26
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ma zamiar zawierać umowy zlecenia z osobami fizycznymi, będącymi w szczególności obywatelami Ukrainy (dalej: „ obywatele Ukrainy ” lub „ Zleceniobiorcy ”). Umowy zlecenia łączące Wnioskodawcę z obywatelami Ukrainy będą spełniały następujące warunki: zawierane będą w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę; obywatele Ukrainy będą zawierać umowy zlecenia, jako osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej; Zleceniobiorcy będą posiadali wymagane polskimi przepisami pozwolenia na pobyt i pracę; umowy zlecenia będą odpłatne i będą opiewać na kwoty wynagrodzenia wyższe niż 200 zł; w ciągu roku podatkowego Zleceniobiorcy, świadcząc usługi na rzecz Wnioskodawcy, będą przebywać na terenie Polski poniżej lub powyżej 183 dni; Zleceniobiorcy będą posiadać rachunki bankowe w oddziałach polskich banków; Zleceniobiorcy będą posiadać polski numer identyfikacji podatkowej; Zleceniobiorcy, w oparciu o cywilnoprawną umowę zlecenia (a zatem bez znamion pracowniczego podporządkowania), w miejscu uzgodnionym z Wnioskodawcą, w tym w placówkach Jego kontrahentów, będą wykonywać samodzielnie czynności w obszarze wsparcia (...)

2018
20
maj

Istota:

Czy na Wnioskodawcy jako płatniku – ciążyć będzie obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom, wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski kwot będących równowartością 25% diet jako należności z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania za granicą i ryczałtów z tytułu noclegów i/lub zwrotu kosztów zdefiniowanej w umowie podróży zgodnie z rozporządzeniem MPiPS?

Fragment:

Tak więc umowa zlecenia określa miejsce jego wykonania. Bez odbycia podróży zleceniobiorca nie mógłby w ogóle wykonać zawartej umowy zlecenia. Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane diety i inne należności z tytułu podróży korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić. Aby bowiem omawiany przepis mógł mieć zastosowanie, musi wystąpić podróż, o której mowa w tym przepisie. Tutaj podróż – w rozumieniu tegoż przepisu – nie występuje. Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny, nie ma podstaw do twierdzenia, że wykonując usługi opiekuńcze w Niemczech zleceniobiorcy odbywają podróż. Zleceniobiorcy Wnioskodawcy wykonują bowiem usługi opiekuńcze w miejscu wskazanym w umowie zlecenia jako miejsce ich świadczenia. Skoro tak, to wypłacane przez Wnioskodawcę zleceniobiorcom na podstawie przepisów ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w ramach umowy zlecenia, kwoty w Euro określone w umowach jako „ dieta ” stanowią przychód z umowy zlecenia, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym razem z miesięcznym wynagrodzeniem na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
20
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy.

Fragment:

Charakterystyka umów zawieranych z obcokrajowcami Umowy zlecenia łączące Wnioskodawcę z obywatelami Ukrainy będą spełniały następujące warunki: będą zawierane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, obywatele Ukrainy będą zawierać umowy zlecenia jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, Zleceniobiorcy będą posiadali wymagane polskimi przepisami pozwolenia na pobyt i pracę, umowy zlecenia będą odpłatne i będą opiewać na kwoty wynagrodzenia wyższe niż 200 zł, w ciągu roku podatkowego Zleceniobiorcy, świadcząc usługi na rzecz Wnioskodawcy, będą przebywać na terenie Polski poniżej lub powyżej 183 dni, Zleceniobiorcy będą posiadać rachunki bankowe w oddziałach polskich banków, Zleceniobiorcy będą posiadać polski numer identyfikacji podatkowej, Okoliczności związane z rezydencją podatkową obcokrajowców. Wnioskodawca przewiduje, że podczas zawierania umów zlecenia z obywatelami Ukrainy będą zachodziły zasadniczo następujące przypadki. Rezydencja podatkowa - ukraiński certyfikat Obywatele Ukrainy przy zawarciu umowy zlecenia będą przedkładać certyfikaty rezydencji podatkowej, dokumentujące dla celów podatkowych ich miejsce zamieszkania na Ukrainie (przypadek przyszły nr 1 i nr 2).

2018
16
maj

Istota:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna, która zawarła umowę zlecenie z podmiotem, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4.1 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, wykonywał odpłatnie czynności przewidziane tą umową. Zatem otrzymane wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie nie jest dla niego pomocą udzieloną w ramach programu finansowanego ze środków unijnych. Środki pieniężne za wykonanie zadań Wnioskodawca otrzymał od zleceniodawcy, który za tę wypłatę odpowiadał na podstawie zawartej z nim umowy i którą był zobowiązany zrealizować ze środków finansowych, jakimi dysponował, niezależnie od tego z jakiego źródła finansowania one pochodziły. Otrzymane przez Wnioskodawcę dochody są wynagrodzeniem za wykonanie pracy (usługi) świadczonej na podstawie zawartej ze spółką z o.o. umowy. Pochodzą od zleceniodawcy i wynikają z uzgodnień przyjętych przez zleceniobiorcę – Wnioskodawcę i sp. z o.o. – zleceniodawcę. Zatem, środki finansowe otrzymane od zleceniodawcy nie będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Natomiast Wnioskodawca, zawarł ze sp. z o.o. umowę zlecenie na świadczenie usługi polegającej na oczyszczaniu dna morskiego z zalegających w morzu utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone przepisy prawne należy stwierdzić , że Wnioskodawca jako osoba fizyczna, która zawarła umowę zlecenie z podmiotem, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4.1 „ Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej ”, wykonywał odpłatnie czynności przewidziane tą umową. Zatem otrzymane wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie nie jest dla niego pomocą udzieloną w ramach programu finansowanego ze środków unijnych. Środki pieniężne za wykonanie zadań Wnioskodawca otrzymał od zleceniodawcy, który za tę wypłatę odpowiadał na podstawie zawartej z nim umowy i którą był zobowiązany zrealizować ze środków finansowych, jakimi dysponował, niezależnie od tego z jakiego źródła finansowania one pochodziły. Otrzymane przez Wnioskodawcę dochody są wynagrodzeniem za wykonanie pracy (usługi) świadczonej na podstawie zawartej ze spółką z o.o. umowy.