Umowa zlecenia | Interpretacje podatkowe

Umowa zlecenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa zlecenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dochody osiągnięte przez Wnioskodawczynię z tytułu świadczenia usług na rzecz podmiotu (spółki) z Arabii Saudyjskiej na podstawie umowy zlecenia będą podlegały opodatkowaniu wyłącznie w Polsce i nie ma w tym przypadku zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania, tzw. metoda odliczenia proporcjonalnego. W rezultacie tego, nie przysługuje Wnioskodawczyni odliczenie na podstawie art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. odliczenie w ramach tzw. ulgi abolicyjnej. Wnioskodawczyni będzie miała obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce w związku z osiągnięciem przychodów z tytułu zlecenia na rzecz podmiotu z Arabii Saudyjskiej.
Fragment:
Zauważyć należy, że umowy zlecenia są umowami cywilnoprawnymi, uregulowanymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). Według art. 734 § 1 ww. ustawy, przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Stosownie zaś do art. 734 § 2 tej ustawy, w braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa. Uwzględniając powyższe okoliczności stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię jako osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu umowy zlecenia będą stanowiły przychód z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13. Na gruncie stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy zlecenia, należy zastosować uregulowania zawarte w art. 14 Konwencji dotyczące „ wolnych zawodów ”. Mając powyższe na uwadze, w niniejszej sprawie należy wziąć pod uwagę zapisy art. 14 Konwencji Konwencji z dnia 22 lutego 2011 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji (Dz.
2018
9
mar

Istota:
Umowa zlecenie zawarta z obywatelem Ukrainy.
Fragment:
W myśl art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9. Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 koszty uzyskania przychodów z tytułu działalności wymienionej w art. 13 pkt 8 określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. W myśl art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – w wysokości 18% przychodu.
2018
8
mar

Istota:
W związku z zawieranymi przez Spółkę z wykładowcami umów zlecenia, na Spółce ciążyć będą obowiązki płatnika wynikające z treści zacytowanego powyżej art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na obliczeniu i pobraniu zaliczki na podatek dochodowy, przekazaniu jej w stosownym terminie do właściwego urzędu skarbowego oraz przekazaniu podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji (PIT-11) o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Ciążące na Spółce obowiązki płatnika dotyczyć będą zarówno wynagrodzenia pieniężnego, wynikającego z zawartej z wykładowcą umową zlecenia, oraz wartość wszystkich świadczeń ponoszonych przez Spółkę w celu umożliwienia wykładowcy wykonania ww. umowy, tj. takich kosztów jak transport, zakwaterowanie, wyżywienie, a także innych kosztów, w tym opłaty rejestracyjnej, udostępnienie sali, nagłośnienia, a także wszelkiego rodzaju inne opłaty.
Fragment:
W sytuacji gdy lekarz występuje w roli wykładowcy, z takim lekarzem podpisywana jest umowa zlecenia. Wśród tych osób są również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Lekarze prowadzący działalność gospodarczą jedynie informują Spółkę w formularzu zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach, że prowadzą działalność gospodarczą. Wobec powyższego należy stwierdzić, że w sfinansowanie przez Wnioskodawcę w oparciu o umowę sponsoringu kosztów organizacji przez Spółkę szkoleń w postaci kosztów wynajmu sali, wyżywienia, pokrycia kosztów prelegenta, kosztów podróży, zapewnienia hotelu, pokrycia kosztów udziału lekarza w konferencji organizowanej przez podmiot zewnętrzny takich jak opłaty rejestracyjne, koszty podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia w podróży oraz zapewnienia przez Spółkę wykładowcom niebędącym pracownikiem Spółki i przeprowadzającym wykład na podstawie umowy zlecenia zawartej ze Spółką, kosztów związanych z realizacją zlecenia takich jak transport, zakwaterowanie, wyżywienie w związku z uczestnictwem w szkoleniu/konferencji stanowić będą dla tych osób nieodpłatne świadczenia. Wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, istotne jest, czy Wnioskodawca zawiera umowy sponsoringu i umowy zlecenia z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, gdyż mając na uwadze powyższe przepisy stwierdzić należy, że jeżeli osoby te uzyskują przychód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to, wówczas przychód ten należy zakwalifikować u nich do przychodów z działalności gospodarczej.
2018
26
sty

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z zawarciem umowy zlecenia z obywatelem Ukrainy posiadającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ośrodek interesów życiowych.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2017 r. (data wpływu 23 października 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zawarciem umowy zlecenia z obywatelem Ukrainy posiadającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ośrodek interesów życiowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zawarciem umowy zlecenia z obywatelem Ukrainy posiadającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ośrodek interesów życiowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski w formie agencji pracy tymczasowej. Spółka zamierza zawierać umowy zlecenia z osobami fizycznymi, będącymi obywatelami Ukrainy (umowy o świadczenie usług). W ramach zawartych umów Zleceniobiorca otrzymywać będzie wynagrodzenie większe aniżeli 200 zł miesięcznie. Czas wykonywania poszczególnych umów uzależniony będzie od zgłoszonych potrzeb jednostek gospodarczych. Zleceniobiorcy w czasie wykonywania prac, których przedmiot określać będą zawierane umowy zlecenia, będą przebywać na terytorium Polski i osiągać przychody ze świadczonych usług tylko na terytorium Polski.
2017
29
gru

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy.
Fragment:
Zleceniobiorca będzie zobowiązany w terminie 14 dni poinformować Wnioskodawcę o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w ankiecie, związanych z wykonywaną umową zlecenia. Zdarzenie nr 7 Obywatel Ukrainy będzie wykonywał czynności w oparciu o umowę zlecenia w Polsce. Obywatel Ukrainy będzie wykonywał czynności na podstawie umowy zlecenia (przy czym nie będzie to umowa zawierana w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności gospodarczej); w momencie podpisywania umowy przedstawi Zleceniodawcy ważny certyfikat rezydencji podatkowej, dokumentujący dla celów podatkowych miejsce zamieszkania w Polsce. Dochód z umowy zlecenia będzie jego jedynym dochodem w Polsce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w zakresie zdarzenia przyszłego opisanego jako zdarzenie Nr 1 Wnioskodawca (zleceniodawca) będzie miał obowiązek podatkowy, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do obywatela z Ukrainy, który będzie wykonywał czynności w Polsce w oparciu o umowę zlecenia zawartą z Wnioskodawcą i czy będzie On obowiązany do odprowadzenia do właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce zaliczek na podatek od osób fizycznych z tytułu zawarcia z tym obywatelem Ukrainy umowy zlecenia, a jeżeli tak to w jakiej wysokości? Czy w zakresie zdarzenia przyszłego opisanego jako zdarzenie (...)
2017
16
gru

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie obywatelki Ukrainy.
Fragment:
Wnioskodawczyni z tą osobą zawarła umowę zlecenie na świadczenie przez nią na rzecz Wnioskodawczyni usług pomocy domowej w tym sprzątania, prania, pomocy przy myciu i sporządzaniu posiłków. Po zawarciu umowy zlecenia Wnioskodawczyni zgłosiła tę osobę do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, z tego tytułu również co miesiąc odprowadza do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczki te Wnioskodawczyni oblicza z wynagrodzenia osoby zatrudnionej przy zastosowaniu uregulowań zawartych w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustalając podstawę opodatkowania od wynagrodzenia brutto Wnioskodawczyni odejmuje składki na ubezpieczenie społeczne oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% kwoty brutto. Od tak ustalonej podstawy ustala podatek w wysokości 18% od którego odejmuje część składki na ubezpieczenie zdrowotne i pozostałą kwotę jako zaliczkę Wnioskodawczyni przekazuje Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Z powyższego wynika zatem, że umowa zlecenia nie była zawarta przez Wnioskodawczynię jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Umowa ta dotyczyła bowiem wykonywania na rzecz Wnioskodawczyni usług pomocy domowej w tym sprzątania, prania, pomocy przy myciu i sporządzaniu posiłków.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia
Fragment:
Czy w opisanym stanie faktycznym Zleceniodawca lub Wnioskodawczyni zobowiązani byli zgłosić umowę zlecenia do Urzędu Skarbowego? Czy po stronie Zleceniodawcy bądź Wnioskodawczyni powstał obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawczyni w związku z zawarciem umowy zlecenia bez wynagrodzenia oraz obowiązku zgłoszenia tej umowy do Urzędu Skarbowego. Natomiast w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Zleceniodawcy w związku z zawarciem umowy zlecenia bez wynagrodzenia oraz obowiązku zgłoszenia tej umowy do Urzędu Skarbowego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 W opisanym stanie faktycznym ani po stronie Zleceniodawcy ani Wnioskodawczyni nie powstał obowiązek zgłoszenia umowy zlecenia do Urzędu Skarbowego. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, a zatem nie powstaje przychód, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zleceniobiorca w zamian za pracę Wnioskodawczyni, dzieli się z nią zdobytą wiedzą i doświadczeniem, które pozwala jej uzupełnić, poszerzyć i podnieść własną wiedzę oraz zdobyć doświadczenie niezbędne do podniesienia kwalifikacji zawodowych.
2017
14
paź

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zawarcie opisanej umowy zlecenia nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Umowa zlecenie zawierać będzie m.in. postanowienia dotyczące: jednorazowego wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w rozprawach sądowych, odpowiedzialności zleceniodawcy wobec osób trzecich za czynności wykonywane na podstawie umowy zlecenia. Umowa będzie realizowana przez Wnioskodawcę osobiście, w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego, pod nadzorem i na ryzyko zleceniodawcy, w domu lub w siedzibie zleceniodawcy. Przyszła umowa ma charakter jednorazowy, Wnioskodawca nie planuje świadczyć więcej takich usług w ramach umów zlecenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zawarcie opisanej umowy zlecenia nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, zawarcie przedmiotowej umowy zlecenia nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Podatnikiem - według art. 15 ust. 1 ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
29
lip

Istota:
Obowiązki Spółki z o.o. jako płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla zleceniobiorców (osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Polsce, które nie prowadzą działalności gospodarczej) realizujących umowy zlecenia na terytorium Słowacji.
Fragment:
Praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia jest pracą najemną (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt III AUa 1414/11; wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 października 2012 r., sygn.. akt III AUa 1559/11; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 listopada 2016 r., sygn. akt III AUa 521/16). Powyższą kwestię jednoznacznie przesądził również Sąd Okręgowy w Koninie, który w wyroku z dnia 15 lutego 2016 r., sygn. akt III U 695/15 wyjaśnił, że w każdym przypadku pracą najemną będzie forma niesamodzielnej aktywności zawodowej, sprowadzająca się do rzeczywistych i efektywnych czynności wykonywanych na polecenie pracodawcy w ramach umówionego rodzaju pracy. Definicja ta obejmuje również wykonywanie pracy w ramach umowy o dzieło czy też – co ma zasadnicze znaczenie – także umowy zlecenia. Z kolei działalnością na własny rachunek jest prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Umowy zlecenia wskazują, że działalność ma cechy pracy najemnej. W związku z powyższym – w ocenie Wnioskodawcy – realizowane przez Zleceniobiorców umowy zlecenia należy traktować jako wykonywanie pracy najemnej (w rozumieniu art. 15 Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania).
2017
18
lip

Istota:
Czy przychody z umowy zlecenia (zlecenie prac innych niż wymienione w art. 15 ust. 4 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku) podlegają obowiązkowi podatkowemu wynikającemu z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy zleceniobiorcą jest obywatel ukraiński posiadający certyfikat rezydencji wydany przez ukraińską administrację podatkową?
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście mieszczą się przychody z umów zlecenia. Wnioskodawca uważa, że brak w ww. Konwencji ściśle wyartykułowanego zwolnienia z podatku dochodu uzyskanego z tytułu umowy zlecenia wynika z charakteru aktu prawnego. Przedmiotowa Konwencja zawiera regulacje bardziej uniwersalne i ponadczasowe, stąd też nie w pełni doprecyzowane. Zdaniem Wnioskodawcy, w interpretacji uregulowań wykazanych w Konwencji należy wziąć pod uwagę także fakt, że Konwencja została zawarta przed opublikowaniem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – co oznacza, że nie było możliwe literalne i dokładne przytoczenie zwolnionych przychodów zdefiniowanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, biorąc pod uwagę zamiar stron zawierających Konwencję, jak również brak w Konwencji przepisu wyłączającego zwolnienie dla sytuacji, której dotyczy pytanie Wnioskodawca uznaje, że przychody z umowy zlecenia osiągane przez obywateli ukraińskich posiadających stosowne certyfikaty rezydencji są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
26
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.