Umowa zlecenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa zlecenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
lip

Istota:

Zakwalifikowanie przychodów z tytułu zawarcia umowy zlecenia do odpowiedniego źródła przychodów

Fragment:

Zaliczenie przychodów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy, zależy od łącznego spełnienia następujących warunków: zleconą usługę podatnik wykona osobiście, tj. bez udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które wykonywałyby czynności związane z istotą tej usługi, umowa zlecenia lub umowa o dzieło została zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną i jej jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, umowa zlecenia lub umowa o dzieło nie zostanie zawarta w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W konsekwencji, co do zasady, do przychodów z działalności wykonywanej osobiście nie można zaliczyć przychodów uzyskanych przez podatnika na podstawie umów zlecenia w warunkach określonych w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, których zakres pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku, w którym zakres czynności wykonywanych w ramach umowy zlecenia jest identyczny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej przychód uzyskany z tytułu tej umowy stanowi przychód z działalności gospodarczej. Ostateczne przesądzenie do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć przychody podatnika ze świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia, które pokrywają się z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, możliwe jest tylko w konkretnym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w art. 5a pkt 6 oraz w art. 5b ust. 1 powoływanej ustawy.

2018
20
cze

Istota:

Na Spółce dokonującej wypłat należności z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które: są obywatelami Ukrainy, oświadczyły, że posiadają centrum interesów życiowych w Polsce i nie przedstawiły Spółce certyfikatów rezydencji, ciążą obowiązki płatnika określone w art. 41 ust. 1 updof.

Fragment:

Zdaniem Spółki umowy zlecenia mają charakter działalności o samodzielnym charakterze. Dochody uzyskane przez cudzoziemców z Ukrainy będą zwolnione w Polsce a opodatkowane w całości na Ukrainie. Przepis ten będzie miał zastosowanie pod warunkiem przedłożenia przez zleceniobiorcę z Ukrainy certyfikatu rezydencji. W przypadku osoby, która nie przedłoży płatnikowi certyfikatu rezydenta na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik obowiązany jest obliczyć i pobrać podatek dochodowy od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia w wysokości 20% przychodu. Zdaniem Spółki, przepis ten w niniejszym stanie faktycznym nie może być stosowany ponieważ zleceniobiorcy złożyli oświadczenia, że w Polsce posiadają ośrodek interesów życiowych, co jest równoznaczne, że mają w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy. Jednocześnie Spółka podnosi, że art. 15 Konwencji, który dotyczy pracy najemnej, a nie umów zlecenia nie będzie miał zastosowania w niniejszym stanie faktycznym. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, jeżeli osoba z Ukrainy z którą zawarł umowy zlecenia lub umowy o dzieło złoży płatnikowi oświadczenie że posiada ośrodek interesów życiowych w Polsce lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym (bez przedkładania certyfikatu rezydencji), to zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, brak jest podstawy prawnej do zastosowania przez płatnika art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy.

2018
26
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ma zamiar zawierać umowy zlecenia z osobami fizycznymi, będącymi w szczególności obywatelami Ukrainy (dalej: „ obywatele Ukrainy ” lub „ Zleceniobiorcy ”). Umowy zlecenia łączące Wnioskodawcę z obywatelami Ukrainy będą spełniały następujące warunki: zawierane będą w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę; obywatele Ukrainy będą zawierać umowy zlecenia, jako osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej; Zleceniobiorcy będą posiadali wymagane polskimi przepisami pozwolenia na pobyt i pracę; umowy zlecenia będą odpłatne i będą opiewać na kwoty wynagrodzenia wyższe niż 200 zł; w ciągu roku podatkowego Zleceniobiorcy, świadcząc usługi na rzecz Wnioskodawcy, będą przebywać na terenie Polski poniżej lub powyżej 183 dni; Zleceniobiorcy będą posiadać rachunki bankowe w oddziałach polskich banków; Zleceniobiorcy będą posiadać polski numer identyfikacji podatkowej; Zleceniobiorcy, w oparciu o cywilnoprawną umowę zlecenia (a zatem bez znamion pracowniczego podporządkowania), w miejscu uzgodnionym z Wnioskodawcą, w tym w placówkach Jego kontrahentów, będą wykonywać samodzielnie czynności w obszarze wsparcia (...)

2018
20
maj

Istota:

Czy na Wnioskodawcy jako płatniku – ciążyć będzie obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom, wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski kwot będących równowartością 25% diet jako należności z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania za granicą i ryczałtów z tytułu noclegów i/lub zwrotu kosztów zdefiniowanej w umowie podróży zgodnie z rozporządzeniem MPiPS?

Fragment:

Tak więc umowa zlecenia określa miejsce jego wykonania. Bez odbycia podróży zleceniobiorca nie mógłby w ogóle wykonać zawartej umowy zlecenia. Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane diety i inne należności z tytułu podróży korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić. Aby bowiem omawiany przepis mógł mieć zastosowanie, musi wystąpić podróż, o której mowa w tym przepisie. Tutaj podróż – w rozumieniu tegoż przepisu – nie występuje. Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny, nie ma podstaw do twierdzenia, że wykonując usługi opiekuńcze w Niemczech zleceniobiorcy odbywają podróż. Zleceniobiorcy Wnioskodawcy wykonują bowiem usługi opiekuńcze w miejscu wskazanym w umowie zlecenia jako miejsce ich świadczenia. Skoro tak, to wypłacane przez Wnioskodawcę zleceniobiorcom na podstawie przepisów ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w ramach umowy zlecenia, kwoty w Euro określone w umowach jako „ dieta ” stanowią przychód z umowy zlecenia, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym razem z miesięcznym wynagrodzeniem na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
20
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy.

Fragment:

Charakterystyka umów zawieranych z obcokrajowcami Umowy zlecenia łączące Wnioskodawcę z obywatelami Ukrainy będą spełniały następujące warunki: będą zawierane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, obywatele Ukrainy będą zawierać umowy zlecenia jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, Zleceniobiorcy będą posiadali wymagane polskimi przepisami pozwolenia na pobyt i pracę, umowy zlecenia będą odpłatne i będą opiewać na kwoty wynagrodzenia wyższe niż 200 zł, w ciągu roku podatkowego Zleceniobiorcy, świadcząc usługi na rzecz Wnioskodawcy, będą przebywać na terenie Polski poniżej lub powyżej 183 dni, Zleceniobiorcy będą posiadać rachunki bankowe w oddziałach polskich banków, Zleceniobiorcy będą posiadać polski numer identyfikacji podatkowej, Okoliczności związane z rezydencją podatkową obcokrajowców. Wnioskodawca przewiduje, że podczas zawierania umów zlecenia z obywatelami Ukrainy będą zachodziły zasadniczo następujące przypadki. Rezydencja podatkowa - ukraiński certyfikat Obywatele Ukrainy przy zawarciu umowy zlecenia będą przedkładać certyfikaty rezydencji podatkowej, dokumentujące dla celów podatkowych ich miejsce zamieszkania na Ukrainie (przypadek przyszły nr 1 i nr 2).

2018
16
maj

Istota:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna, która zawarła umowę zlecenie z podmiotem, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4.1 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, wykonywał odpłatnie czynności przewidziane tą umową. Zatem otrzymane wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie nie jest dla niego pomocą udzieloną w ramach programu finansowanego ze środków unijnych. Środki pieniężne za wykonanie zadań Wnioskodawca otrzymał od zleceniodawcy, który za tę wypłatę odpowiadał na podstawie zawartej z nim umowy i którą był zobowiązany zrealizować ze środków finansowych, jakimi dysponował, niezależnie od tego z jakiego źródła finansowania one pochodziły. Otrzymane przez Wnioskodawcę dochody są wynagrodzeniem za wykonanie pracy (usługi) świadczonej na podstawie zawartej ze spółką z o.o. umowy. Pochodzą od zleceniodawcy i wynikają z uzgodnień przyjętych przez zleceniobiorcę – Wnioskodawcę i sp. z o.o. – zleceniodawcę. Zatem, środki finansowe otrzymane od zleceniodawcy nie będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Natomiast Wnioskodawca, zawarł ze sp. z o.o. umowę zlecenie na świadczenie usługi polegającej na oczyszczaniu dna morskiego z zalegających w morzu utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone przepisy prawne należy stwierdzić , że Wnioskodawca jako osoba fizyczna, która zawarła umowę zlecenie z podmiotem, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.4.1 „ Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej ”, wykonywał odpłatnie czynności przewidziane tą umową. Zatem otrzymane wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie nie jest dla niego pomocą udzieloną w ramach programu finansowanego ze środków unijnych. Środki pieniężne za wykonanie zadań Wnioskodawca otrzymał od zleceniodawcy, który za tę wypłatę odpowiadał na podstawie zawartej z nim umowy i którą był zobowiązany zrealizować ze środków finansowych, jakimi dysponował, niezależnie od tego z jakiego źródła finansowania one pochodziły. Otrzymane przez Wnioskodawcę dochody są wynagrodzeniem za wykonanie pracy (usługi) świadczonej na podstawie zawartej ze spółką z o.o. umowy.

2018
10
maj

Istota:

Obowiązki płatnika

Fragment:

Tak więc umowa zlecenia określa miejsce jego wykonania. Bez odbycia podróży zleceniobiorca nie mógłby w ogóle wykonać zawartej umowy zlecenia. Zdaniem Wnioskodawcy, wskazane diety i inne należności z tytułu podróży korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić. Aby bowiem omawiany przepis mógł mieć zastosowanie, musi wystąpić podróż, o której mowa w tym przepisie. Tutaj podróż – w rozumieniu tegoż przepisu – nie występuje. Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny, nie ma podstaw do twierdzenia, że wykonując usługi opiekuńcze w Niemczech zleceniobiorcy odbywają podróż. Zleceniobiorcy Wnioskodawcy wykonują bowiem usługi opiekuńcze w miejscu wskazanym w umowie zlecenia jako miejsce ich świadczenia. Skoro tak, to wypłacane przez Wnioskodawcę zleceniobiorcom na podstawie przepisów ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w ramach umowy zlecenia, kwoty w Euro określone w umowach jako „ dieta ” stanowią przychód z umowy zlecenia, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym razem z miesięcznym wynagrodzeniem na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
10
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych Ukraińcom świadczeń na podstawie umów zlecenia? Czy wartość nieodpłatnych świadczeń zakwaterowania stanowi przychód tych osób podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od których należy pobrać zryczałtowany podatek?

Fragment:

Nie ma zastosowania przepis art. 3 ust. 2b pkt 1, 3-7 z uwagi na tytuł świadczenia, zaś pkt 2 z uwagi na osobę wypłacającą świadczenie z tytułu umowy zlecenia. Zauważyć należy, że wymienione przychody w ust. 2b pkt 2 – działalność wykonywana osobiście, w zw. z art. 13 pkt 8 lit. a obejmuje przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, uzyskane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Jak wyżej wskazano wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 i ust. 2, z której to przychody nie podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody obywateli Ukrainy uzyskane na podstawie umowy zlecenia nie są wypłacane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu ww. przepisu. Przepis art. 29 ust 1 reguluje opodatkowanie na terytorium Polski dochodów osiąganych przez osoby o których mowa w art. 3 ust. 2a, których katalog jest zamknięty, wymieniony w pkt 1 do 5. Żaden z wymienionych w przepisie art. 29 ust. 1 pkt 1-5 tytułów nie obejmuje przychodów wypłacanych przez osobę prowadzącą działalność rolniczą na podstawie umowy zlecenia, na co wskazano wyżej. Z tego samego powodu nie ma zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy dotyczący świadczeń o których mowa w art. 13 pkt 2 i 2-9 cyt. ustawy, a także od wypłat z art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-6 oraz 30a ust. 1 cyt. ustawy.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych świadczenia usług prawniczych

Fragment:

Zaliczenie przychodów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy, zależy od łącznego spełnienia następujących warunków: zleconą usługę podatnik wykona osobiście, tj. bez udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które wykonywałyby czynności związane z istotą tej usługi, umowa zlecenia lub umowa o dzieło została zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną i jej jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, umowa zlecenia lub umowa o dzieło nie zostanie zawarta w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W konsekwencji, co do zasady, do przychodów z działalności wykonywanej osobiście nie można zaliczyć przychodów uzyskanych przez podatnika na podstawie umów zlecenia i o dzieło, których zakres pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku, w którym zakres czynności wykonywanych w ramach umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło jest identyczny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej przychód uzyskany z tytułu tej umowy stanowi przychód z działalności gospodarczej. Każdy przypadek podlega w tym względzie odrębnej ocenie, albowiem nawet niewielkie różnice w przedstawionym stanie faktycznym mogą powodować odmienność skutków podatkowych jakie wywierają one na gruncie prawa podatkowego.

2018
9
mar

Istota:

Dochody osiągnięte przez Wnioskodawczynię z tytułu świadczenia usług na rzecz podmiotu (spółki) z Arabii Saudyjskiej na podstawie umowy zlecenia będą podlegały opodatkowaniu wyłącznie w Polsce i nie ma w tym przypadku zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania, tzw. metoda odliczenia proporcjonalnego. W rezultacie tego, nie przysługuje Wnioskodawczyni odliczenie na podstawie art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. odliczenie w ramach tzw. ulgi abolicyjnej. Wnioskodawczyni będzie miała obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce w związku z osiągnięciem przychodów z tytułu zlecenia na rzecz podmiotu z Arabii Saudyjskiej.

Fragment:

Zauważyć należy, że umowy zlecenia są umowami cywilnoprawnymi, uregulowanymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). Według art. 734 § 1 ww. ustawy, przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Stosownie zaś do art. 734 § 2 tej ustawy, w braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa. Uwzględniając powyższe okoliczności stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię jako osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu umowy zlecenia będą stanowiły przychód z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13. Na gruncie stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy zlecenia, należy zastosować uregulowania zawarte w art. 14 Konwencji dotyczące „ wolnych zawodów ”. Mając powyższe na uwadze, w niniejszej sprawie należy wziąć pod uwagę zapisy art. 14 Konwencji Konwencji z dnia 22 lutego 2011 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji (Dz.