Umowa zlecenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa zlecenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
gru

Istota:

Ustalenie czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty związane z noclegami lub zakwaterowaniem osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia stanowią koszty uzyskania przychodów.

Fragment:

Wnioskodawca w związku ze świadczeniem usług na obszarze całego kraju, pokrywa koszty noclegów w obiektach hotelowych lub zakwaterowania w najmowanych mieszkaniach lub domach osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. W treści umów zlecenia zawartych pomiędzy Wnioskodawcą a zleceniobiorcami istnieje jednoznaczny zapis o pokrywaniu przez niego kosztów noclegu lub zakwaterowania. Koszty noclegów w obiektach hotelowych dokumentowane są fakturami wystawianymi na Wnioskodawcę. Koszty zakwaterowania w najmowanych mieszkaniach lub domach dokumentowane są na podstawie zawartych umów najmu. Koszty noclegów nie obciążają zleceniobiorców. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z noclegami lub zakwaterowaniem osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia W katalogu przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zawarto zakazu, ani jakiegokolwiek ograniczenia, co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na noclegi na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. W świetle powyższych wyjaśnień, stwierdzić należy, iż poniesione przez Spółkę wydatki w związku z noclegami lub zakwaterowaniem osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia niewątpliwie przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

2018
2
lis

Istota:

Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcom wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski

Fragment:

(...) umowy zlecenia, zaliczanych do kategorii tzw. wolnych zawodów, o których mowa w powołanym wyżej art. 14 umowy polsko-niemieckiej. Zatem przenosząc powyższe stwierdzenia na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika (Wnioskodawcy) z tytułu wynagrodzeń wypłacanych Opiekunom wykonującym umowę zlecenia należy zaakcentować, że ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy zidentyfikował jako odrębne źródło przychodu – działalność wykonywaną osobiście. Zgodnie z art. 13 pkt 8 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

2018
28
paź

Istota:

Brak opodatkowania usług świadczonych na podstawie umowy zlecenia.

Fragment:

Tym samym należy stwierdzić, że zawarcie opisanej we wniosku umowy zlecenia spowoduje powstanie stosunku prawnego posiadającego cechy zbliżone do stosunku pracy, w ramach którego Wnioskodawca – Zleceniobiorca związany będzie ze Zleceniodawcą więzami prawnymi co do warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia, a także odpowiedzialności Zleceniodawcy wobec osób trzecich. Stosunek prawny między Zleceniodawcą a wykonującym zlecenie, będzie obciążać zatrudniającego ryzykiem za wykonanie tych czynności oraz będzie podporządkowywać wykonującego zlecenie co do warunków realizacji umówionych czynności oraz wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę powyższe z uwagi na spełnienie wszystkich warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wykonywane przez Wnioskodawcę czynności realizowane na podstawie umowy zlecenia będącej przedmiotem wniosku nie będą stanowiły samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług opisanych czynności, które Wnioskodawca planuje wykonywać na podstawie opisanej umowy zlecenia należało uznać za prawidłowe.

2018
24
paź

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom, wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski diet

Fragment:

W ww. wyroku, dotyczącym wykonywania usług opiekuńczych w Niemczech, Sąd orzekł, że w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym podróż nie występuje, gdyż zgodnie z umową zlecenia miejscem wykonywania usług opiekuńczych zleceniobiorcy jest adres zamieszkania osoby objętej w Niemczech opieką. Tak więc umowa zlecenia określa miejsce jego wykonania. Bez odbycia podróży zleceniobiorca nie mógłby w ogóle wykonać zawartej umowy zlecenia. Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi firmę, która zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenia do pracy na terenie kraju i za granicą. Wnioskodawca nie posiada zakładu, ani stałej placówki na terenie Niemiec. Umowy zawierane są w Polsce, wynagrodzenie jest wypłacane w Polsce na rachunki bankowe wskazane w umowie przez zleceniobiorców. Delegowanie osób do pracy jest traktowane przez firmę jako podróż, która jest ściśle związana z realizacją zadania. Z tego tytułu wypłacane są zleceniobiorcom diety za czas pobytu za granicą. Zdarzenie, o którym mowa, dotyczy 32 osób, które miały podpisane w Polsce umowy zlecenia do pracy tylko na terenie Niemiec na okres krótszy niż 183 dni (obejmuje okres wykonywania pracy od dnia 13 maja 2017 r. do dnia 11 września 2017 r.). Osoby te mają miejsce zamieszkania w Polsce, ośrodek ich interesów życiowych jest również w Polsce.

2018
7
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zaliczenia usług świadczonych przez Zleceniobiorców do usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty i uwzględnienia kosztów tych umów (przy ustalaniu wysokości marży stanowiącej podstawę opodatkowania wykonywanych przez Wnioskodawcę usług turystyki.

Fragment:

Przedmiotowe umowy zlecenia przewidują także karę umowną na rzecz Zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zlecenia przez Zleceniobiorcę. Wysokość takiej kary umownej uzależniona jest od wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi, przy czym, jako Zleceniodawca Wnioskodawca ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdyby szkoda przewyższała wysokość kary umownej. Ponadto z umowy zlecenia wynika, że Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wykonanie czynności określonych w umowie zlecenie względem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług, objętych przedmiotem umowy. Odpowiedzialność ta dotyczy przede wszystkim szkód, wyrządzonych przy wykonywaniu powierzonych czynności, spowodowanych nieprzestrzeganiem przez Zleceniobiorcę przepisów prawa związanych z ochroną przeciwpożarową oraz bezpieczeństwa i higieny. Umowa zlecenie nie wyłącza możliwości zawarcia przez Zleceniobiorcę we własnym zakresie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej względem osób trzecich. Ponadto z umowy zlecenie wynika, że Zleceniobiorca dysponuje samodzielnością oraz niezależnością w (...)

2018
20
sie

Istota:

Brak opodatkowania świadczenia pomocy prawnej w ramach zawartej umowy zlecenia.

Fragment:

Wnioskodawca jednocześnie ma podpisaną umowę zlecenia ze S. w ......, prowadzącym na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ramach wskazanej umowy zlecenia Wnioskodawca świadczy bezpłatną pomoc prawną dla osób pokrzywdzonych. Wnioskodawca podpisał umowę zlecenia na własne imię i nazwisko nie odnosząc się do prowadzonej kancelarii. W ramach zlecenia Wnioskodawca wykorzystuje pomieszczenia i sprzęt udostępniony przez Zlecającego – S. Wnioskodawca ma wyznaczone miejsce pracy, korzysta z dostępnego w siedzibie zlecającego sprzętu biurowego i komputerowego. Wizyty klientów, odbiorców nieodpłatnych porad prawnych umawiane / ustalane są przez pracowników S. a Wnioskodawca przychodzi na dyżur, konsultację (dzień, godziny określone przez S.) i otrzymuje listę zapisanych na dany dzień klientów. Wszelka dokumentacja osób korzystających z usług S. jest własnością S. i Wnioskodawca nie ma prawa zabierania jej poza siedzibę organizacji. Wnioskodawca korzysta z druków i kart klientów udostępnianych przez S. Jeśli Wnioskodawca sporządza pisma – sporządza je w formie wzorów dla klientów udostępnianych przez S. Wnioskodawca nie podpisuje wzorów pism procesowych, nie reprezentuje klientów S., nie działa w ramach udzielonego przez nich pełnomocnictwa.

2018
4
sie

Istota:

Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcom wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski.

Fragment:

(...) umowy zlecenia, zaliczanych do kategorii tzw. wolnych zawodów, o których mowa w powołanym wyżej art. 14 umowy polsko-niemieckiej. Zatem przenosząc powyższe stwierdzenia na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika (Wnioskodawcy) z tytułu wynagrodzeń wypłacanych Opiekunom wykonującym umowę zlecenia należy zaakcentować, że ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy zidentyfikował jako odrębne źródło przychodu – działalność wykonywaną osobiście. Zgodnie z art. 13 pkt 8 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

2018
1
sie

Istota:

W związku z tym, iż z umowy zlecenia wynika wprost przysługująca zleceniobiorcy należność w wysokości 200 zł, oraz dodatkowo sposób jej wyliczenia, jako iloczyn ustalonej ilości godzin i stawki godzinowej, to należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca zawarł umowę zlecenia z osobą niebędącą pracownikiem (zleceniobiorcą), w której określono przysługujące mu wynagrodzenie (brutto) będące iloczynem godzin i stawki za godzinę tj. 2 godzin x 100 zł = 200 zł. Zatem z umowy zlecenia wynika wprost przysługująca zleceniobiorcy należność w wysokości 200 zł, oraz dodatkowo sposób jej wyliczenia, jako iloczyn ustalonej ilości godzin i stawki godzinowej. W konsekwencji od wynagrodzenia zleceniobiorcy, które nie przekracza 200 zł należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

2018
6
lip

Istota:

Zakwalifikowanie przychodów z tytułu zawarcia umowy zlecenia do odpowiedniego źródła przychodów

Fragment:

Zaliczenie przychodów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy, zależy od łącznego spełnienia następujących warunków: zleconą usługę podatnik wykona osobiście, tj. bez udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które wykonywałyby czynności związane z istotą tej usługi, umowa zlecenia lub umowa o dzieło została zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną i jej jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, umowa zlecenia lub umowa o dzieło nie zostanie zawarta w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W konsekwencji, co do zasady, do przychodów z działalności wykonywanej osobiście nie można zaliczyć przychodów uzyskanych przez podatnika na podstawie umów zlecenia w warunkach określonych w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, których zakres pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku, w którym zakres czynności wykonywanych w ramach umowy zlecenia jest identyczny z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej przychód uzyskany z tytułu tej umowy stanowi przychód z działalności gospodarczej. Ostateczne przesądzenie do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć przychody podatnika ze świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia, które pokrywają się z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, możliwe jest tylko w konkretnym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w art. 5a pkt 6 oraz w art. 5b ust. 1 powoływanej ustawy.

2018
20
cze

Istota:

Na Spółce dokonującej wypłat należności z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które: są obywatelami Ukrainy, oświadczyły, że posiadają centrum interesów życiowych w Polsce i nie przedstawiły Spółce certyfikatów rezydencji, ciążą obowiązki płatnika określone w art. 41 ust. 1 updof.

Fragment:

Zdaniem Spółki umowy zlecenia mają charakter działalności o samodzielnym charakterze. Dochody uzyskane przez cudzoziemców z Ukrainy będą zwolnione w Polsce a opodatkowane w całości na Ukrainie. Przepis ten będzie miał zastosowanie pod warunkiem przedłożenia przez zleceniobiorcę z Ukrainy certyfikatu rezydencji. W przypadku osoby, która nie przedłoży płatnikowi certyfikatu rezydenta na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik obowiązany jest obliczyć i pobrać podatek dochodowy od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia w wysokości 20% przychodu. Zdaniem Spółki, przepis ten w niniejszym stanie faktycznym nie może być stosowany ponieważ zleceniobiorcy złożyli oświadczenia, że w Polsce posiadają ośrodek interesów życiowych, co jest równoznaczne, że mają w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy. Jednocześnie Spółka podnosi, że art. 15 Konwencji, który dotyczy pracy najemnej, a nie umów zlecenia nie będzie miał zastosowania w niniejszym stanie faktycznym. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, jeżeli osoba z Ukrainy z którą zawarł umowy zlecenia lub umowy o dzieło złoży płatnikowi oświadczenie że posiada ośrodek interesów życiowych w Polsce lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym (bez przedkładania certyfikatu rezydencji), to zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, brak jest podstawy prawnej do zastosowania przez płatnika art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy.