Umowa zlecenia | Interpretacje podatkowe

Umowa zlecenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa zlecenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy.
Fragment:
Zleceniobiorca będzie zobowiązany w terminie 14 dni poinformować Wnioskodawcę o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w ankiecie, związanych z wykonywaną umową zlecenia. Zdarzenie nr 7 Obywatel Ukrainy będzie wykonywał czynności w oparciu o umowę zlecenia w Polsce. Obywatel Ukrainy będzie wykonywał czynności na podstawie umowy zlecenia (przy czym nie będzie to umowa zawierana w ramach prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności gospodarczej); w momencie podpisywania umowy przedstawi Zleceniodawcy ważny certyfikat rezydencji podatkowej, dokumentujący dla celów podatkowych miejsce zamieszkania w Polsce. Dochód z umowy zlecenia będzie jego jedynym dochodem w Polsce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w zakresie zdarzenia przyszłego opisanego jako zdarzenie Nr 1 Wnioskodawca (zleceniodawca) będzie miał obowiązek podatkowy, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do obywatela z Ukrainy, który będzie wykonywał czynności w Polsce w oparciu o umowę zlecenia zawartą z Wnioskodawcą i czy będzie On obowiązany do odprowadzenia do właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce zaliczek na podatek od osób fizycznych z tytułu zawarcia z tym obywatelem Ukrainy umowy zlecenia, a jeżeli tak to w jakiej wysokości? Czy w zakresie zdarzenia przyszłego opisanego jako zdarzenie (...)
2017
16
gru

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie obywatelki Ukrainy.
Fragment:
Wnioskodawczyni z tą osobą zawarła umowę zlecenie na świadczenie przez nią na rzecz Wnioskodawczyni usług pomocy domowej w tym sprzątania, prania, pomocy przy myciu i sporządzaniu posiłków. Po zawarciu umowy zlecenia Wnioskodawczyni zgłosiła tę osobę do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, z tego tytułu również co miesiąc odprowadza do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczki te Wnioskodawczyni oblicza z wynagrodzenia osoby zatrudnionej przy zastosowaniu uregulowań zawartych w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustalając podstawę opodatkowania od wynagrodzenia brutto Wnioskodawczyni odejmuje składki na ubezpieczenie społeczne oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% kwoty brutto. Od tak ustalonej podstawy ustala podatek w wysokości 18% od którego odejmuje część składki na ubezpieczenie zdrowotne i pozostałą kwotę jako zaliczkę Wnioskodawczyni przekazuje Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Z powyższego wynika zatem, że umowa zlecenia nie była zawarta przez Wnioskodawczynię jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Umowa ta dotyczyła bowiem wykonywania na rzecz Wnioskodawczyni usług pomocy domowej w tym sprzątania, prania, pomocy przy myciu i sporządzaniu posiłków.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia
Fragment:
Czy w opisanym stanie faktycznym Zleceniodawca lub Wnioskodawczyni zobowiązani byli zgłosić umowę zlecenia do Urzędu Skarbowego? Czy po stronie Zleceniodawcy bądź Wnioskodawczyni powstał obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawczyni w związku z zawarciem umowy zlecenia bez wynagrodzenia oraz obowiązku zgłoszenia tej umowy do Urzędu Skarbowego. Natomiast w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Zleceniodawcy w związku z zawarciem umowy zlecenia bez wynagrodzenia oraz obowiązku zgłoszenia tej umowy do Urzędu Skarbowego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 W opisanym stanie faktycznym ani po stronie Zleceniodawcy ani Wnioskodawczyni nie powstał obowiązek zgłoszenia umowy zlecenia do Urzędu Skarbowego. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, a zatem nie powstaje przychód, który podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zleceniobiorca w zamian za pracę Wnioskodawczyni, dzieli się z nią zdobytą wiedzą i doświadczeniem, które pozwala jej uzupełnić, poszerzyć i podnieść własną wiedzę oraz zdobyć doświadczenie niezbędne do podniesienia kwalifikacji zawodowych.
2017
14
paź

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zawarcie opisanej umowy zlecenia nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Umowa zlecenie zawierać będzie m.in. postanowienia dotyczące: jednorazowego wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w rozprawach sądowych, odpowiedzialności zleceniodawcy wobec osób trzecich za czynności wykonywane na podstawie umowy zlecenia. Umowa będzie realizowana przez Wnioskodawcę osobiście, w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego, pod nadzorem i na ryzyko zleceniodawcy, w domu lub w siedzibie zleceniodawcy. Przyszła umowa ma charakter jednorazowy, Wnioskodawca nie planuje świadczyć więcej takich usług w ramach umów zlecenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zawarcie opisanej umowy zlecenia nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, zawarcie przedmiotowej umowy zlecenia nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Podatnikiem - według art. 15 ust. 1 ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
29
lip

Istota:
Obowiązki Spółki z o.o. jako płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla zleceniobiorców (osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Polsce, które nie prowadzą działalności gospodarczej) realizujących umowy zlecenia na terytorium Słowacji.
Fragment:
Praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia jest pracą najemną (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt III AUa 1414/11; wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 października 2012 r., sygn.. akt III AUa 1559/11; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 listopada 2016 r., sygn. akt III AUa 521/16). Powyższą kwestię jednoznacznie przesądził również Sąd Okręgowy w Koninie, który w wyroku z dnia 15 lutego 2016 r., sygn. akt III U 695/15 wyjaśnił, że w każdym przypadku pracą najemną będzie forma niesamodzielnej aktywności zawodowej, sprowadzająca się do rzeczywistych i efektywnych czynności wykonywanych na polecenie pracodawcy w ramach umówionego rodzaju pracy. Definicja ta obejmuje również wykonywanie pracy w ramach umowy o dzieło czy też – co ma zasadnicze znaczenie – także umowy zlecenia. Z kolei działalnością na własny rachunek jest prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Umowy zlecenia wskazują, że działalność ma cechy pracy najemnej. W związku z powyższym – w ocenie Wnioskodawcy – realizowane przez Zleceniobiorców umowy zlecenia należy traktować jako wykonywanie pracy najemnej (w rozumieniu art. 15 Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania).
2017
18
lip

Istota:
Czy przychody z umowy zlecenia (zlecenie prac innych niż wymienione w art. 15 ust. 4 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku) podlegają obowiązkowi podatkowemu wynikającemu z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy zleceniobiorcą jest obywatel ukraiński posiadający certyfikat rezydencji wydany przez ukraińską administrację podatkową?
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście mieszczą się przychody z umów zlecenia. Wnioskodawca uważa, że brak w ww. Konwencji ściśle wyartykułowanego zwolnienia z podatku dochodu uzyskanego z tytułu umowy zlecenia wynika z charakteru aktu prawnego. Przedmiotowa Konwencja zawiera regulacje bardziej uniwersalne i ponadczasowe, stąd też nie w pełni doprecyzowane. Zdaniem Wnioskodawcy, w interpretacji uregulowań wykazanych w Konwencji należy wziąć pod uwagę także fakt, że Konwencja została zawarta przed opublikowaniem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – co oznacza, że nie było możliwe literalne i dokładne przytoczenie zwolnionych przychodów zdefiniowanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, biorąc pod uwagę zamiar stron zawierających Konwencję, jak również brak w Konwencji przepisu wyłączającego zwolnienie dla sytuacji, której dotyczy pytanie Wnioskodawca uznaje, że przychody z umowy zlecenia osiągane przez obywateli ukraińskich posiadających stosowne certyfikaty rezydencji są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
26
cze

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Podstawa współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a zatrudnionymi osobami będzie umowa cywilnoprawna - umowa zlecenia. Osoby z którymi będą zawierane umowy zlecenia będą posiadały centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) na terytorium Polski. Planowany okres wykonywania pracy w Niemczech przekroczy 183 dni w dwunastu następujących po sobie miesiącach. Wnioskodawca nie będzie posiadał na terenie Niemiec zakładu. Na podstawie jednej umowy zleceniobiorca będzie wykonywać czynności opieki nad osobą starszą przez okres około 3 miesięcy. Po okresie około 3 miesięcy, tj. po okresie obejmującym jedną umowę zlecenia na wykonywanie czynności opieki nad osobą starszą ten sam zleceniodawca będzie wykonywał na rzecz Wnioskodawcy te same czynności (opieki nad osobą starszą) na podstawie kolejnej umowy (kolejnych umów). Przewidywana częstotliwość i długość to 2-3 trzymiesięczne umowy rocznie, wykonywane w różnych miejscowościach na terenie Niemiec, bez istnienia spójności geograficznej pomiędzy nimi. Zleceniobiorcy nie będą posiadali stałej placówki w Niemczech w celu wykonywania umowy zlecenia na terenie Niemiec. W związku z powyższym zastosowanie znajdą uregulowania zawarte w umowie z dnia 14 maja 2003 r. zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.
2017
2
cze

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem VAT świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia
Fragment:
Zainteresowany podkreślił, iż jako przedsiębiorca nie będzie wykonywał czynności określonych w umowie zlecenia. Umowa zlecenia będzie wykonywana na zasadzie podporządkowania, Zleceniodawca będzie sprawował kontrolę nad Zleceniobiorcą i przejmuje na siebie ryzyko i odpowiedzialność za skutki wykonywania tej umowy. Odpowiedzialność za realizację kontraktu oraz działania i uzgodnienia, których dokonuje Zleceniobiorca (Zainteresowany) ponosi Zleceniodawca. Zleceniobiorca działa na podstawie nawiązanego stosunku prawnego pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności w zakresie warunków, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności Zleceniodawcy wobec osób trzecich. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonanie umowy spoczywa w całości na Zleceniodawcy. Ponadto Wnioskodawca podkreśla, iż przychód z zawartej umowy zlecenia jest to przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz że wykonywane przez niego zlecenie będzie się odbywało się na warunkach zbliżonych do umowy o pracę. Mając na uwadze powołane regulacje prawne i wskazanie przez Zainteresowanego, iż przychód z zawartej umowy zlecenia jest to przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia (...)
2017
24
maj

Istota:
Obowiązki płatnika przy zatrudnieniu osób na podstawie umowy zlecenia będących równocześnie pracownikami spółki powiązanej
Fragment:
Chodzi tu o sytuację, gdy osoba zatrudniona na umowę o pracę w jednym podmiocie (w Spółce cywilnej ...) dodatkowo zawrze umowę zlecenia z drugim podmiotem (Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ...), ale pracę wynikającą z umowy zlecenia będzie wykonywała na rzecz swojego pracodawcy (Spółki cywilnej ...). W takiej sytuacji płatnikiem składek z tytułu wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umowy zlecenia staje się także pracodawca, czyli w tym przypadku Spółka cywilna .... W podstawie wymiaru składek ZUS ... Spółka cywilna powinna więc uwzględnić nie tylko wynagrodzenie z umowy o pracę, ale również wynagrodzenie z umowy zlecenia, które zleceniobiorca uzyska od Spółki. Konsekwencją takiego rozwiązania będzie to, że osoby zatrudnionej na umowę zlecenia Spółka ... nie będzie zgłaszać do ubezpieczeń, a co za tym idzie, w Spółce tej wynagrodzenie to nie będzie podstawą do naliczenia składek ZUS. Obowiązków płatnika wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie można jednak przekładać na obowiązki płatnika wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro Wnioskodawca zawarł z pracownikami Spółki cywilnej ... umowy zlecenia i będzie ponosić ekonomiczny ciężar wypłaty wynagrodzeń tym osobom, to w świetle regulacji podatkowych ciążą na Nim obowiązki płatnika związane z obliczeniem, poborem i wpłatą na rachunek bankowy urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy.
2017
18
maj

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu umowy zlecenia.
Fragment:
Wnioskodawca, występujący jako osoba fizyczna, otrzymał propozycję współpracy na podstawie umowy zlecenia. Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę zlecenia ze Stowarzyszeniem X, która ma za przedmiot świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowanej przez Stowarzyszenie na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Przedmiotem współpracy ma być świadczenie pomocy prawnej w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, a więc przedmiot umowy zlecenia pokrywa się z przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Umowa zlecenia będzie zawarta przez wnioskodawcę – osobę fizyczną – prawnika, który zawrze umowę jako osoba fizyczna, niezależnie od prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W umowie zlecenia znajdować się będą następujące warunki: odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat wykonywanych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności; prace będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego, w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy W oraz będą określone ramy czasowe na wykonanie określonego zlecenia; umowa zawarta jest poza działalnością gospodarczą, a wykonujący zlecenie nie będzie ponosić ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
2017
16
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.