Umowa zamiany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa zamiany. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

Skutki odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku, umowy zamiany i częściowego zniesienia współwłasności.

Fragment:

Zgodnie bowiem z treścią art. 603 Kodeksu cywilnego przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Przepis art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Stosownie zaś do art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Natomiast w myśl art. 158 Kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione. W świetle przywołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że umowa zamiany jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną, w której świadczenia obu stron mają charakter niepieniężny. Rezultatem umowy zamiany nieruchomości (udziału w niej) jest z jednej strony zbycie nieruchomości (udziału w niej) a z drugiej nabycie na własność innej nieruchomości (udziału w niej).

2016
13
kwi

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Umowa Zamiany nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych zarówno według stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2016 roku jak i według stanu prawnego od tej daty?

Fragment:

(...) Umowy Zamiany dochodzi do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przynajmniej jednej ze stron tejże Umowy Zamiany, konieczna jest analiza Umowy Zamiany na gruncie Ustawy o VAT. Wnioskodawca dokonał takiej analizy powyżej, przedstawiając swoje stanowisko w odpowiedzi na pytanie pierwsze niniejszego wniosku i doszedł do wniosku, że z tytułu Umowy Zamiany Polska Spółka podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (w związku ze świadczonymi przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy Zamiany usługami faktoringu, których miejscem świadczenia jest Polska). Zatem, ponieważ Polska Spółka, jako jedna ze stron Umowy Zamiany podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tytułu zawarcia Umowy Zamiany, to Umowa Zamiany, zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2016 roku, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 23 pkt 2 ppkt b) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Ustawa Zmieniająca): „W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626) wprowadza się następujące zmiany: (...)

2016
27
mar

Istota:

W zakresie opodatkowania umowy zamiany w myśl przepisów obowiązujących do 31.12.2015 r. – art. 1 ust. 4 PCC

Fragment:

Zatem, aby określić, czy z tytułu Umowy Zamiany dochodzi do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przynajmniej jednej ze stron tejże Umowy Zamiany, konieczna jest analiza Umowy Zamiany na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca dokonał takiej analizy przedstawiając swoje stanowisko w odpowiedzi na pytanie pierwsze niniejszego wniosku i doszedł do wniosku, że z tytułu Umowy Zamiany Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (w związku ze świadczonymi przez Kontrahenta na podstawie Umowy Zamiany usługami faktoringu, których miejscem świadczenia jest Polska). Zatem, ponieważ Wnioskodawca, jako jedna ze stron Umowy Zamiany podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tytułu zawarcia Umowy Zamiany, to Umowa Zamiany, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2016 r., nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca zauważył, że w przeciwieństwie do czynności cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości czy udziałów i akcji w spółkach handlowych, które nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych wyłącznie, gdy czynności te (strony tych (...)

2016
27
mar

Istota:

W zakresie opodatkowania umowy zamiany w myśl przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. – art. 2 pkt 4 PCC

Fragment:

Zatem, aby określić, czy z tytułu Umowy Zamiany dochodzi do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przynajmniej jednej ze stron tejże Umowy Zamiany, konieczna jest analiza Umowy Zamiany na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca dokonał takiej analizy przedstawiając swoje stanowisko w odpowiedzi na pytanie pierwsze niniejszego wniosku i doszedł do wniosku, że z tytułu Umowy Zamiany Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (w związku ze świadczonymi przez Kontrahenta na podstawie Umowy Zamiany usługami faktoringu, których miejscem świadczenia jest Polska). Zatem, ponieważ Wnioskodawca, jako jedna ze stron Umowy Zamiany podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tytułu zawarcia Umowy Zamiany, to Umowa Zamiany, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2016 r., nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca zauważył, że zgodnie z art. 23 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (ustawa zmieniająca), w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadza się następujące (...)

2014
28
lut

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania umowy zamiany nieruchomości.

Fragment:

Stosownie natomiast do art. 4 pkt 2 przy umowie zamiany ciąży on na stronach czynności. Z kolei art. 5 ust. 1 stanowi, że obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku. Z ust. 2 tego przepisu wynika natomiast, że jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej. Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych określona została w art. 6 ust. 1 ustawy i zgodnie z jego pkt 2 przy umowie zamiany: lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu stanowi ją różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali, w pozostałych przypadkach jest nią wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek. Stosownie natomiast do art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a) stawka podatku od umów zamiany przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, (...)

2014
5
lut

Istota:

Umowa zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wnioskodawczyni na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Jej rodziców spełnienia przesłanki o których mowa w art. 9 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w konsekwencji czego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania zawartego w tym przepisie.

Fragment:

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że umowa zamiany stanowi czynność prawną, która co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy, np. umowa zamiany, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 9 pkt 5 tej ustawy zwalnia się od podatku zamianę budynku mieszkalnego lub jego części, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: praw do domu jednorodzinnego lub praw do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli stronami umowy są osoby zaliczone do I grupy podatkowej zgodnie z przepisami o podatku od spadków i darowizn. Analiza zacytowanego przepisu art. 9 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych prowadzi do wniosku, że skorzystanie z powyższego zwolnienia zależne jest od spełnienia łącznie następujących przesłanek: pomiędzy stronami musi zostać zawarta umowa zamiany, a zatem umowa określona w art. 603 Kodeksu cywilnego i przedmiotem ww. umowy musi być: (...)

2014
21
sty

Istota:

Opodatkowanie czynności wydania nieruchomości zabudowanej w związku z realizacją umowy zamiany

Fragment:

Odpłatna dostawa składników majątkowych nabytych w oparciu o akt notarialny, na podstawie którego Miasto X dokonało aportu tych składników do Spółki, tj. pawilonu magazynowego, pawilonu dyspozytorskiego oraz przyłącza kanalizacyjnego, polegająca na wydaniu ww. obiektów w związku z realizacją umowy zamiany, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ad. 3. Odpłatna dostawa składników majątkowych wytworzonych ze środków zakładu budżetowego przed jego przekształceniem w Spółkę, tj. torów stanowiących pętlę tramwajową („ pętla ”), torów, nawierzchni torowej, drogi i odwodnienia stanowiących tory odstawcze („ tory odstawcze ”), parkanu, sieci elektrotrakcji oraz kanału przeglądowego, polegająca na wydaniu ww. obiektów w związku z realizacją umowy zamiany, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Jednocześnie tut. Organ informuje, że w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy dotyczące opodatkowania czynności wydania nieruchomości zabudowanej w związku z realizacją umowy zamiany uznano w całości za prawidłowe, mimo, że we własnym stanowisku Zainteresowany wskazał, że – Jego zdaniem – odpłatna dostawa towarów polegająca na wydaniu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. (...) w związku z realizacją umowy zamiany podlegać będzie w całości zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.

2014
11
sty

Istota:

Opodatkowanie umowy zamiany nieruchomości pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.)

Fragment:

W związku z powyższym stwierdza się, że z treści przepisu art. 9 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że aby skorzystać z powyższego zwolnienia muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki: musi zostać zawarta wyłącznie umowa zamiany, a zatem umowa określona w art. 603 Kodeksu cywilnego i przedmiotem umowy zamiany musi być: budynek mieszkalny lub jego część albo lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego albo wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym i stronami umowy zamiany muszą być osoby zaliczone do I grupy podatkowej zgodnie z przepisami o podatku od spadków i darowizn. Przez przepisy o podatku od spadków i darowizn rozumie się ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.). W myśl art. 14 ust. 2 wymienionej ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 tej ustawy do I grupy podatkowej zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w 2013 r. Wnioskodawczyni zawarła z rodzicami umowę zamiany lokalu mieszkalnego dla którego właściwy sąd prowadzi księgę wieczystą na nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym.

2013
25
wrz

Istota:

Należy stwierdzić, że jeżeli umowa zamiany zostanie dokonana na podstawie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami, to czynność ta będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

W związku z powyższym stanem faktycznym powstaje pytanie, czy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowa zamiany dokonana w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami... Zdaniem Wnioskodawcy, Zamiana nieruchomości dokonana w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami zwolniona jest z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przewidziany w art. 98b u. g. n. tryb połączenie i podziału działek, a następnie zamiany ich części, w wyniku której nowowydzielone działki stają się odpowiednio własnością stron umowy zamiany posiada cechy scalenia. Umowa zamiany jest jedynie formą realizacji skutków prawnych narzuconą przez ustawę o gospodarce nieruchomościami. Zawarcie takiej umowy podlega przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami i może mieć miejsce tylko w świetle obowiązujących przepisów tej ustawy. Powyższe stanowisko zostało między innymi potwierdzone w interpretacjach: IPPB2/436 - 181/08-2/MZ z dnia 13 sierpnia 2008 r., IPPB2/436-393/10-2/AF z dnia 15 grudnia 2010 r., IPPB2/436-423/11-4/AF z dnia 2 stycznia 2012 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2013
14
sie

Istota:

1. Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w trybie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 — ze zmianami) podlegać będzie część nieruchomości gruntowej nabytej na podstawie przedmiotowej zamiany działek?2. Czy wydatkując całą kwotę przychodu uzyskanego ze sprzedaży działek nabytych na podstawie zamiany - na cele budowy własnego budynku mieszkalnego w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym je Wnioskodawca otrzymał — skorzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Przepis art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży, tj. art. 155 § 1 Kodeksu, zgodnie z którym umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę. W świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że rezultatem umowy zamiany nieruchomości jest z jednej strony zbycie nieruchomości a z drugiej nabycie na własność innej nieruchomości. Tym samym w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej uprzednio w drodze zamiany, datą, od której należy liczyć okres pięcioletni, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 jest rok, w którym dokonano zamiany nieruchomości. W związku z powyższym, sprzedaż nieruchomości stanowi zawsze źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, gdy ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, w tym również nabycie w drodze zamiany. Natomiast nieistotny dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest sam fakt podziału nieruchomości, jeżeli przez podział nieruchomości rozumieć proces mający na celu zyskanie korzystniejszej konfiguracji poszczególnych nieruchomości (działek).