P.P.443-26/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w związku z zawartą umową wzajemną, zawarte w umowie wynagrodzenie podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22 % ?

P.P.443-26/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. podatek od towarów i usług
  2. umowa wzajemna
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 04.04.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 11.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług zawartego w zapytaniu stwierdza,

iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe
UZASADNIENIE

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy w związku z zawartą umową wzajemną, zawarte w umowie wynagrodzenie podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22 %.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem wyjaśnia, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W związku z powyższym opodatkowaniu podlega wszelkie odpłatne świadczenie, niebędące dostawą towarów oraz nieodpłatne świadczenie niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, z którym wiązało się prawo do odliczenia podatku przy nabyciu towarów i usług związanych z tą usługą.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczona przez Jednostkę usługa ma charakter odpłatny, zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według stawki podstawowej określonej w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Dla w/w podmiotu w sprawie będącej przedmiotem wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrolne ani postępowanie przed sądem administracyjnym wszczęte przed złożeniem wniosku.

Powyższa interpretacja:

- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;

- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.