Umowa wzajemna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa wzajemna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy dwuletni termin wydatkowania uzyskanego przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczonego na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 upływa z dniem zawarcia umowy warunkowej sprzedaży czy też z dniem zawarcia umowy przenoszącej własność tej nieruchomości ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 27.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dwuletniego okresu na wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE (...) wraz z małżonką dnia 26 kwietnia 2004r. zawarli warunkową umowę sprzedaży nieruchomości. W dniu 7 czerwca 2004r. zawarli umowę przeniesienia własności tej nieruchomości. Łącznie dnia 26 kwietnia 2004r. i 7 czerwca 2004r. otrzymali kwotę 97.000,- zł stanowiącą dochód w rozumieniu przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Cały przychód uzyskany ze sprzedaży (...) zobowiązali się (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku z zawartą umową wzajemną, zawarte w umowie wynagrodzenie podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22 % ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 04.04.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 11.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług zawartego w zapytaniu stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy w związku z zawartą umową wzajemną, zawarte w umowie wynagrodzenie podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22 %. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem wyjaśnia, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy umowa wzajemna o inkaso należności pieniężnych zawarta pomiędzy wnioskodawcą, a spółką "X" daje podstawy do ustalenia dla stron umowy, dochodu na zasadzie art.11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

(...) przyjętych kwot na rachunek bankowy kontrahenta i sporządzania pisemnego zestawienia przyjętych wpłat. Zawarta pomiędzy Spółkami umowa nie przewiduje konwojowania wartości pieniężnych ani też innych usług, świadczonych z reguły przez banki lub przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną mienia. Wnioskodawca ani też Spółka "X" nie świadczą podobnych usług na rzecz podmiotów zewnętrznych . W oparciu o powyższy stan faktyczny Wnioskująca Spółka złożyła zapytanie, "czy umowa wzajemna o inkaso należności pieniężnych , zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką "X" daje podstawy do ustalenia dla jej Stron dochodu na zasadzie art 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ? " . W ocenie Wnioskodawcy istnienie pomiędzy stronami przedmiotowej umowy powiązania w postaci tożsamości Wspólnika nie wpływa na poziom wynagrodzenia ustalonego z tytułu usług objętych umową. Kosztowa formuła budowania ceny jest uzasadniona, gdyż (...)

2011
1
sty

Istota:

1/czy jest obowiązek rejestracji w Polsce dla potrzeb podatku dochodowego podmiotu z siedzibą za granicą prowadzącego na terytoruim Rzeczpospolitej Polskiej zakład w rozumieniu umowy z dnia 24.06.1993 r. między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku i majątku (Dz.U. z 1994 r. Nr 47 poz. 189) ?,
2/ jakie są formy prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez podmioty z siedzibą za granicą ?

Fragment:

(...) Ad1/. Artykuł 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) stanowi, iż podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. W celu jednakże uniknięcia opodatkowania tych samych dochodów dwukrotnie, tj. w państwie siedziby lub zarządu zagranicznej osoby prawnej i w Polsce, zawierane są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W związku z tym badając sytuację podatkową zagranicznej osoby prawnej nie mającej w Polsce siedziby lub zarządu - jeśli z krajem siedziby lub zarządu tego podmiotu zawarta została przez Polskę taka umowa - należy stosować postanowienia właściwej umowy. Z pisma wynika, iż w przedmiotowej sprawie chodzi o sytuację podatkową spółki czeskiej, a więc zastosowanie znajduje Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej (...)