Umowa warunkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa warunkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy przychód z odpłatnego zbycia akcji imiennych podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w momencie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, czy w momencie ziszczenia się warunku i przeniesienia posiadania akcji?

Fragment:

(...) wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności akcji imiennych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca będący osobą fizyczną zbywa akcje imienne w niepublicznej spółce akcyjnej: zbycie następuje poza działalnością gospodarczą. Zawarta została umowa warunkowa sprzedaży akcji, na mocy której przejście własności i wydanie akcji imiennych nastąpi po ziszczeniu się warunku zawieszającego oraz po zapłacie w całości ceny za akcje w ściśle określonym terminie. Warunek zawieszający polega na wydaniu zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zezwalającego nabywcy akcji na przejęcie kontroli nad spółką akcyjną, w drodze zakupu akcji. Na poczet ceny za akcje wpłacono zadatek w 2007r. Ziszczenie się warunku (...)

2011
1
lut

Istota:

Spółka zawarła aktem notarialnym umowę sprzedaży warunkowej prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej. Nabywca przedmiotowej nieruchomości zobowiązał się zapłacić cenę sprzedaży ustaloną na podstawie wyceny nieruchomości w terminie do 31 grudnia 2004 r. W umowie zapisano, iż sprzedaż nastąpi pod warunkiem, że Gmina nie wykona prawa pierwokupu. Gmina zrezygnowała z prawa pierwokupu. W dniu 20.01.2005 r. Spółka aktem notarialnym przeniosła prawo wieczystego użytkowania gruntu. Czy w związku z ww. stanem faktycznym można powyższą transakcję zaliczyć do przychodu miesiąca grudnia 2004 r. i ująć w ewidencji księgowej 2004 r., mimo, że była to umowa sprzedaży warunkowej?

Fragment:

(...) Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że nabywca na poczet zakupu gruntu przekazał środki finansowe zgodnie z zakreślonymi w umowie przeniesienia dyspozycjami z zachowaniem wymaganego terminu, czyli do 31 grudnia 2004 r. Ponadto, Gmina w dniu 30.12.2004 r. określiła swoje stanowisko, iż rezygnuje z prawa pierwokupu. W dniu 20.01.2005 r. Spółka aktem notarialnym przeniosła prawo wieczystego użytkowania gruntu. Na tle takiego stanu faktycznego podatnik formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują możliwością zaliczenia powyższej transakcji do przychodu roku 2004. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) za datę powstania przychodu (...) uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym: Wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub Wykonano usługę, w tym częściowo (...)