IPTPB2/415-629/12-2/KSM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Urząd Skarbowy nie obciąży Wnioskodawczyni podatkiem dochodowym od „przychodów” z nieruchomości użyczonych nieodpłatnie, czyli od domniemanych zysków?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2012 r. (data wpływu 31 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania umowy użyczenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania umowy użyczenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni, Jej siostra, i rodzice Wnioskodawczyni są właścicielami (po 25%) małej kamienicy, w której mieszkania są wynajmowane.

Kamienica 35 lat była pod zarządem gminy. Jej stan techniczny jest zły. Do tej pory kamienicą zajmowali się rodzice, natomiast przychody, koszty, zyski i płacone podatki były rozliczane po 25% na każdą z osób.

Obecnie, Wnioskodawczyni nie chce partycypować ani w kosztach, ani w przychodach.

Wnioskodawczyni sporządziła więc umowę użyczenia rodzicom, Jej części kamienicy. W umowie jest następujący punkt cyt.: „Biorący do używania zapewnia, że będzie używał przedmiotu umowy wyłącznie w celach mieszkaniowych. Użyczający wyraża zgodę na podnajem używanej powierzchni”. „Przychody i koszty wynikające z podnajmowania używanej powierzchni będą przychodami i kosztami biorących i będą rozliczane przez nich z Urzędem Skarbowym”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Urząd Skarbowy nie obciąży Wnioskodawczyni podatkiem dochodowym od „przychodów” z nieruchomości użyczonych nieodpłatnie, czyli od domniemanych zysków...

Zdaniem Wnioskodawczyni, obowiązek podatku będzie spoczywał tylko na rodzicach Wnioskodawczyni, ponieważ od 1 stycznia 2009 r. uchylono art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni zaznacza, że kwota podatku wpływająca do Urzędu Skarbowego nie uległaby zmianie, a wpłacający byliby zgodni ze stanem faktycznym. Zatem Wnioskodawczyni zwraca się z zapytaniem, ponieważ w Urzędzie Skarbowym (Urząd Rodziców) poinformowano Ich, że taka umowa użyczenia jest zgodna z przepisami i nie obciąży Ich podatkiem od zysków domniemanych, a w Urzędzie Skarbowym X polecono zwrócić się z zapytaniem do Biura Krajowej Informacji Podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosowanie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni sporządziła umowę użyczenia rodzicom swojej części kamienicy. Nie chce ona partycypować ani w kosztach, ani w zyskach osiąganych z posiadania współwłasności przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z art. 710 ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 ze zm.), przez umowę użyczenia rozumie się umowę, na podstawie której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Istotą tej umowy jest jej bezpłatny charakter co oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania.

Z przepisów art. 710 – 719 Kodeksu cywilnego regulujących prawa i obowiązku stron umowy użyczenia wynika, że użytkującego obciążają koszty zwykłego użytkowania rzeczy i utrzymania jej w stanie niepogorszonym. Biorącego do używania można zatem obciążyć obowiązkiem regulowania zwykłych kosztów utrzymania rzeczy użyczonej, np. należnościami za różne postaci energii, wywóz nieczystości, zużycie wody, gazu, drobne remonty i konserwację przedmiotu użyczenia. Inne nakłady poniesione przez biorącego do używania podlegają zwrotowi.

Należy wyjaśnić, iż ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209 poz. 1316 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2009 r. uchylono przepisy art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W następstwie tej zmiany, biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż w związku z nieodpłatnym przekazaniem części kamienicy do używania, po stronie osoby użyczającej (Wnioskodawczyni) nie powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z czym, nie będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) Ordynacja podatkowa interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, a zatem niniejsza interpretacja skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawczyni i nie dotyczy konsekwencji podatkowych z tytułu zwarcia umowy użyczenia dla rodziców Wnioskodawczyni.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.