IBPP3/443-785/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

Nieopłatne przekazanie w użyczenie mienia przez Wnioskodawcę nie podlega VAT, a tym samym brak prawa do odliczenia VAT
IBPP3/443-785/14/AŚinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenia
 3. umowa użyczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 czerwca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku opodatkowania podatkiem VAT czynności użyczenia Zamku na rzecz Centrum
 • braku prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności użyczenia Zamku na rzecz Centrum oraz braku prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina (Wnioskodawca) wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dofinansowania projektu pod nazwą „....” (dalej: projekt) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013 dla Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja - „duże miasta”, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Priorytet VI Zrównoważony Rozwój Miast (nabór nr: ...). Beneficjentem środków finansowych oraz wykonawcą projektu będzie Wnioskodawca.

W ramach projektu będą realizowane następujące prace budowlano-instalacyjne:

 1. roboty remontowe i wykończeniowe wewnątrz budynku,
 2. instalacje centralnego ogrzewania i wentylacyjne,
 3. wewnętrzne instalacje elektryczne,
 4. sieć elektryczna zewnętrzna,
 5. poprawa zagospodarowania terenu (nasadzenie zieleni, budowa chodników oraz nowych miejsc parkingowych, remont i uzupełnienie ogrodzenia),
 6. mała architektura - ławki, kosze na śmieci,
 7. budowa i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej,
 8. . instalacja monitoringu,
 9. wyposażenie obiektu w gabloty, monitory i ekrany do prezentacji multimedialnych.

Przeprowadzone, w ramach projektu prace mają na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego, jakim jest Zamek, dla przyszłych pokoleń. Projekt przewiduje również przywrócenie świetności Zamku oraz dostosowanie go do potrzeb odwiedzających osób. Przeprowadzenie inwestycji jest konieczne ze względu na poprawę walorów użytkowych, kulturalnych i estetycznych budynku Zamku oraz otaczającego go terenu.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W opracowanym budżecie projektu podatek VAT przyjęto, jako koszt kwalifikowany. Efekty projektu wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm., dalej u.s.g.).

Budynek Zamku jest własnością Wnioskodawcy. Na podstawie umowy użyczenia z dnia 31 października 2013 r. (z mocą obowiązującą od 1 listopada 2013 r.) Wnioskodawca przekazał obiekt Centrum Sztuki - Zamek. Centrum - Zamek jest samorządową instytucją kultury. Zgodnie z art. 14 ust. l ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406; dalej u.o.p.d.k.) posiada osobowość prawną. W myśl art. 9 ust. l u.o.p.d.k. jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Wnioskodawca tym samym, jako beneficjent środków nie będzie wykorzystywał rezultatu projektu do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy użyczenie nieruchomości, opisanej w stanie faktycznym wniosku, przez Wnioskodawcę na podstawie umowy użyczenia na rzecz Centrum - Zamek stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT...
 2. Czy w związku z czynnością użyczenia znajdzie zastosowanie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, dokumentującego wydatki związane z realizacją Projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1) Zdaniem Wnioskodawcy czynność użyczenia nieruchomości dokonanej przez Wnioskodawcę na podstawie umowy użyczenia na rzecz Centrum - Zamek nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina poprzez użyczenie nieruchomości realizuje swoje zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym (ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym; t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.; dalej u.s.g.)

W brzmieniu ustalony przez art. 15 ust. 1 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej ustawa VAT) Wnioskodawca, będący gminą w zakresie w którym realizuje zadania własne, dla wdrażania których został powołany nie jest uważany za podatnika w rozumieniu tej ustawy. Podatnikami mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza zdefiniowana została w art. 15 ust. 2 ustawy VAT. Zgodnie z definicją legalną działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Gmina jako wspólnota samorządowa wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art. 2 w związku z art. 1 u.s.g.). W myśl art. 7 ust. 1 pkt 9 u.s.g. do zadań własnych gminy zalicza się sprawy związane z kulturą, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz sprawy związane z ochroną zabytków i opiekę nad zabytkami.

Art. 9 ust. 1 u.s.g. stanowi, że gmina w celu realizacji swoich zadań może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie ze stanem faktycznym Wnioskodawca nałożone na niego zadania ustawowe związane z działalnością kulturalną realizuje za pośrednictwem Centrum - Zamek. Budynek Zamku stanowiący dziedzictwo kulturowe został przekazany na podstawie umowy użyczenia do Centrum - Zamek.

Projekt pt. „..” realizowany przez Wnioskodawcę, stanowi wypełnienie zadań własnych gminy, dla realizacji których została ona powołana. W związku z czym rezultat osiągnięty poprzez realizacje projektu nie będzie stanowił czynności opodatkowanej, ponieważ, Gmina przekazując Zamek na podstawie umowy użyczenia realizuje ciążący na niej obowiązek wynikający z u.s.g.

Wnioskodawca, będąc Gminą poprzez umowę użyczenia zawartą z Centrum realizuje swoje ustawowe zadania związane z ochroną zabytków w związku, z czym czynność użyczenia nieruchomości nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

Ad. 2) W ocenie Wnioskodawcy z uwagi na fakt, że czynność użyczenia nieruchomości dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz Centrum - Zamek nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, ze względu na niespełnienie ustawowych przesłanek, które umożliwiają dokonanie takiego odliczenia.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl tego przepisu warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek nabytych towarów lub usług z możliwością wykonywania czynności opodatkowanych. Przedstawiona powyżej zasada ogranicza prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku wystąpienia zakupów związanych z czynnościami podatnika, które na gruncie ustawy o VAT stanowią czynności zwolnione lub niepodlegające opodatkowaniu VAT.

Gmina poprzez zawartą umowę użyczenia z Centrum realizuje swoje zadania własne, które mają na celu ochronę zabytków i dlatego w zakresie tej czynności nie jest podatnikiem VAT, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu VAT. Biorąc pod uwagę treść art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, że podatnik ma prawo do odliczenia kwot podatku VAT naliczonego od kwot podatku VAT należnego tylko z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem w przypadku, gdy nabywane przez podatnika usługi lub towary związane są z czynnością nie podlegającą VAT nie ma on prawa do odliczenia kwoty podatku VAT od zakupów związanych z tą czynnością, bowiem nie zostaną spełnione ustawowe wymogi umożliwiające dokonanie takiego odliczenia.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że prace budowlano-instalacyjne, które zostaną przeprowadzone w Zamku w celu zachowania dziedzictwa kulturowego, nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych, a tym samym nie znajdzie zastosowanie art. 86 ust. l ustawy o VAT, tj. Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego dokumentującego wydatki na ww. prace budowlano-instalacyjne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7(...).

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Cytowany wyżej art. 15 ust. 2 ustawy, na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2013 r. poz. 35), z dniem 1 kwietnia 2013 r., otrzymuje brzmienie: „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Zgodnie z ust. 6 ww. artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz.Urz. UE. L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie:

 • kultury, w tym kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym),
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o przyznanie dofinansowania projektu pod nazwą „...” (dalej: Projekt) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007–2013. Efekty projektu wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Budynek Zamku jest własnością Wnioskodawcy. Na podstawie umowy użyczenia z dnia 31 października 2013 r. (z mocą obowiązującą od 1 listopada 2013 r.) Wnioskodawca przekazał obiekt Centrum - Zamek. Centrum - Zamek jest samorządową instytucją kultury. Wnioskodawca tym samym, jako beneficjent środków nie będzie wykorzystywał rezultatu projektu do czynności opodatkowanych.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii braku opodatkowania podatkiem VAT czynności użyczenia Zamku na rzecz Centrum Sztuki.

Trzeba wyjaśnić, że z czynnością opodatkowaną mamy do czynienia wtedy, gdy podlega ona opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy o VAT oraz jest dokonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Umowa użyczenia jest umową uregulowaną w art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121). Użyczenie jest umową, w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 k.c.). Istotnymi cechami tej umowy są zatem dwa elementy: oddanie rzeczy do używania na pewien czas i nieodpłatność.

Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy. Oznacza to, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy.

Według regulacji art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Warunki, których spełnienie powoduje, że nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług to:

 • w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie),
 • w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza) należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

W odniesieniu do Wnioskodawcy, należy zauważyć, że nieodpłatne użyczenie Zamku na rzecz Centrum Sztuki, w celu realizacji zadań własnych gminy stanowi sprawę publiczną, należącą do sfery działalności jednostki samorządowej. Zatem nieodpłatne użyczenie Zamku na rzecz Centrum w opisanym kształcie sprawy, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług zrównanego z odpłatnym świadczeniem usług, na gruncie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy o VAT, a czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym czynność użyczenia nieruchomości dokonanej przez Wnioskodawcę na podstawie umowy użyczenia na rzecz Centrum - Zamek nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, jest prawidłowe.

Przechodząc do oceny wątpliwości Wnioskodawcy odnośnie braku prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” należy zauważyć, że godnie z art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak już wskazano powyżej, nieodpłatne użyczenie Zamku na rzecz Centrum stanowi czynność niepodlegającą ustawie o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji należy stwierdzić, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu pn. „...”, w sytuacji gdy zamek zostanie przekazany nieodpłatnie w użyczenie Centrum, pozostają bez związku z czynnościami implikującymi po stronie Wnioskodawcy podatek należny.

Tym samym w odniesieniu do Wnioskodawcy nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wnioskodawca nie ma więc prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizacją ww. projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, ze względu na niespełnienie ustawowych przesłanek, które umożliwiają dokonanie takiego odliczenia, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.