0115-KDIT2-1.4011.243.2017.2.MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Jakie obowiązki podatkowe po stronie Wnioskodawcy i Jego małżonki rodzić będzie zawarcie umowy użyczenia i pobierania pożytków, w której będzie zapis, że wszelkie koszty użytkowania przedmiotu użyczenia ponosi w całości biorący w użyczenie, tj. fundacja?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 19 lipca 2017 r. (data wpływu 25 lipca 2017 r.) uzupełnionym w dniu 15 września 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego użyczenia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny uzupełniony w dniu 15 września 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego użyczenia nieruchomości.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

Pana S. A.,

 • Zainteresowaną niebędącego stroną postępowania:

Panią A. A.,

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wraz z małżonką są współwłaścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni 7,14 ha składającego się z dwóch działek o numerach X/1 oraz Y/1 zlokalizowanych w L. w powiecie b. Działka nr Y/1 zabudowana jest budynkiem — stajnią wraz z całą infrastrukturą, tj. pomieszczeniami gospodarczymi, toaletą oraz zapleczem socjalnym. Na działce tej znajdują się także wybiegi dla koni, pastwisko, łąka oraz fundamenty krytej ujeżdżalni. Wnioskodawca wraz z małżonką są także właścicielami kilku koni hodowlanych. Grunty stanowiące współwłasność Wnioskodawcy należą w przeważającej większości do klasy gruntów ornych, w związku z czym Wnioskodawca wraz z małżonką są podatnikami podatku rolnego na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym.

Wnioskodawca wraz z małżonką zamierzają utworzyć fundację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.). Fundacja będzie posiadała osobowość prawną i będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Fundacja nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.

Głównymi celami statutowymi będzie między innymi opieka nad zwierzętami, w tym końmi chorymi, porzuconymi, starymi, ich leczenie i rehabilitacja; szerzenie kultury jeździectwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców pobliskich miejscowości; edukacja dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego postępowania ze zwierzętami; organizowanie imprez jeździeckich, wystaw, pokazów, zawodów; zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych z zakresu opieki nad końmi; prowadzenie schroniska dla koni porzuconych czy nabytych przez fundację, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; podejmowanie inicjatyw nowelizacji przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia koni.

Tym samym fundacja będzie realizować następujące cele społecznie użyteczne:

 • prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie kultury;
 • prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie oświaty i wychowania;
 • prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 • prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej i dobroczynności;
 • prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska;
 • prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju regionalnego oraz samorządności lokalnej.

Wnioskodawca nie wyklucza także prowadzenia przez fundację pensjonatu dla koni oraz nauki jazdy konnej. Dochód z tego tytułu będzie przeznaczony w pełni na realizację celów statutowych. Działalność fundacji nie będzie nastawiona na wypracowywanie zysku a całość dochodów fundacja przeznaczać będzie na realizację celów statutowych. Wnioskodawca wraz z małżonką zamierzają przekazać ustanowionej przez siebie fundacji zabudowaną działkę nr X/1 o powierzchni 4,59 ha w drodze umowy nieodpłatnego użyczenia i pobierania pożytków. Wnioskodawca planuje w przekazanej nieruchomości ustanowić siedzibę fundacji.

Na majątek fundacji będą składać się: fundusz założycielski oraz dochody uzyskane w toku jej działania. Dochodami fundacji będą natomiast: odsetki bankowe od funduszu założycielskiego, dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy; dochody z majątku ruchomego oraz nieruchomego oraz inne wpływy majątkowe, pożytki wynikające z umowy nieodpłatnego użyczenia i pobierania pożytków zawartej z Wnioskodawcą i jego małżonką. Konkretyzując, Wnioskodawca wskazuje, że dochodami fundacji mogą być w szczególności dochody z:

 • pensjonatu dla koni,
 • nauki jazdy konnej,
 • ze szkoleń,
 • ze sprzedaży koni,
 • z treningu samych koni,
 • ze sprzedaży słomy, siana, owsa, innych płodów rolnych,
 • z usług rolniczych np. posiadanym sprzętem rolniczym,
 • z transportu koni,
 • z dzierżawy/wynajmu np. ujeżdżalni, terenu, czy też posiadanego sprzętu.

Może to być na godziny i dłużej.

Koszty związane z utrzymaniem nieruchomości przekazanej w formie nieodpłatnego użyczenia i pobierania pożytków ponosić będzie fundacja jako biorący w użyczenie.

W związku z prowadzoną przez fundację działalnością ponosić ona będzie następujące koszty:

 • organizacji zawodów jeździeckich, w szczególności koszty oprawy audiowizualnej, koszty poczęstunku dla uczestników, koszty wyżywienia koni w trakcie zawodów, koszty druku materiałów informacyjnych, plakatów, kampanii informacyjnej w mediach;
 • koszty działalności edukacyjnej i oświatowej, w szczególności są to koszty wynajmu pomieszczenia lub innego miejsca, w którym odbywać się będzie dane wydarzenie, koszty oprawy audiowizualnej, koszty poczęstunku dla uczestników, koszty zatrudnienia prelegentów i wykładowców, oraz inne koszty takie jak druk materiałów szkoleniowych i informacyjnych, plakatów, kampanii informacyjnej w mediach;
 • koszty wykupu koni chorych i starych w tym koni przeznaczonych na rzeź;
 • koszty leczenia i rehabilitacji koni starych i chorych;
 • koszty leczenia, wyżywienia i opieki weterynaryjnej koni;
 • koszty darowizn na rzecz innych podmiotów, których działalność statutowa jest zbieżna z celami statutowymi fundacji;
 • koszty związane ze wsparciem (finansowym lub rzeczowym) inicjatyw kulturalnych zgodnych z celami statutowymi fundacji, organizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w ramach realizacji ich celów statutowych oraz przez osoby fizyczne i grupy osób.

Fundacja ponosić będzie w przyszłości ogólne koszty związane z prowadzeniem działalności, w szczególności:

 • koszty opłat za prowadzenie rachunków bankowych i dokonywane operacje bankowe;
 • koszty podróży i noclegów członków zarządu fundacji, współpracowników i wolontariuszy związane z udziałem w przedsięwzięciach prowadzonych przez fundację, bądź w związku z prowadzeniem jej spraw;
 • koszty mediów (telefony, energia elektryczna);
 • koszty usług teleinformatycznych w tym związanych z tworzeniem i utrzymywaniem strony internetowej fundacji;
 • koszty obsługi prawnej, księgowej i podatkowej;
 • koszty zakupu środków trwałych wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej;
 • inne koszty (np. przesyłki pocztowe i kurierskie, pieczątki, wizytówki itp.).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (oznaczone we wniosku nr 2).

Jakie obowiązki podatkowe po stronie Wnioskodawcy i Jego małżonki rodzić będzie zawarcie umowy użyczenia i pobierania pożytków, w której będzie zapis, że wszelkie koszty użytkowania przedmiotu użyczenia ponosi w całości biorący w użyczenie, tj. fundacja?

Zdaniem Zainteresowanych, zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy, natomiast zgodnie z treścią art. 713 ww. ustawy biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej.

Jak przyjmuje się w doktrynie i literaturze przedmiotu (w tym: Kodeks cywilny, Komentarz, prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski. 2014. Źródło Legalis) użyczenie jest umową korzystania z cudzej rzeczy, którego cechą charakterystyczną jest nieodpłatność, co oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania. Nieodpłatny charakter użyczenia zbliża tę umowę do darowizny. Użyczający nie dokonuje jednak, odmiennie niż darczyńca bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku, ponieważ rzecz użyczona nadal pozostaje nieobciążona w jego majątku.

Idąc dalej, zwykłe koszty utrzymania rzeczy to wydatki i nakłady pozwalające zachować rzecz w stanie niepogorszonym, utrwalającym jej właściwości i przeznaczenie, np. koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem użyczanego lokalu czy samochodu, koszty konserwacji, drobnych napraw. Biorący nie może się domagać od użyczającego ponoszenia nakładów, w tym także niezbędnych do utrzymywania rzeczy w stanie zdolnym do umówionego użytku przez czas trwania umowy (W. Popiołek. [w:] K. Pietrzykowski, KC, Komentarz, 12, 2011, s. 606). Jak wynika z ww. przepisów Kodeksu cywilnego w ramach umowy użyczenia u biorącego w użyczenie nie powstaje obowiązek dokonania jakichkolwiek świadczeń na rzecz użyczającego. Przy tym za świadczenie na rzecz użyczającego nie uznaje się zwykłych kosztów utrzymania rzeczy użyczonej, czyli kosztów ponoszonych w celu używania tej rzeczy.

Przenosząc powyższe na grunt przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy co następuje:

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361.2 późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że źródłami przychodów są:

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
2) działalność wykonywana osobiście;
3) pozarolnicza działalność gospodarcza;
4) działy specjalne produkcji rolnej;
5) (uchylony);
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;
8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;
8a) działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
9) inne źródła.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast stosownie do treści art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Reasumując  w opinii Wnioskodawcy i Jego małżonki  na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz obowiązującego stanu prawnego zawarcie przedmiotowej umowy użyczenia i pobierania pożytków nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ brak jest przepisu konstytuującego powstanie takiego źródła przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 poz. 2032 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Artykuł 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że źródłami przychodów są:

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
2) działalność wykonywana osobiście;
3) pozarolnicza działalność gospodarcza;
4) działy specjalne produkcji rolnej;
5) (uchylony);
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;
8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;
8a) działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
9) inne źródła.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast stosownie do treści art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, ze Wnioskodawca wraz z małżonką zamierzają utworzyć fundację, której przekażą zabudowaną działkę nr 198/1 o powierzchni 4,59 ha w drodze umowy nieodpłatnego użyczenia i pobierania pożytków. Koszty związane z utrzymaniem nieruchomości przekazanej w formie nieodpłatnego użyczenia i pobierania pożytków ponosić będzie fundacja jako biorący w użyczenie.

Stosownie do art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 poz. 459 z późn. zm.) przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia (art. 713 ustawy Kodeks cywilny).

W tym miejscu wyjaśnić należy, że użyczenie jest umową korzystania z cudzej rzeczy. Cechą charakterystyczną użyczenia, odróżniającą je od najmu, ale za to upodobniającą do darowizny, jest nieodpłatność, co oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania. Wyłącznym obowiązkiem użyczającego pozostaje znoszenie używania rzeczy przez biorącego oraz powstrzymywanie się od jakichkolwiek czynności ograniczających uprawnienia biorącego wynikających z umowy. Nieodpłatny charakter użyczenia zbliża tę umowę do darowizny. Użyczający nie dokonuje jednak, odmiennie niż darczyńca, bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku, ponieważ rzecz użyczona nadal pozostaje nieobciążona w jego majątku.

Obowiązkiem biorącego do używania jest ponoszenie nakładów i wydatków koniecznych, tzn. takich wydatków i nakładów, które pozwolą zachować rzecz w stanie niepogorszonym, utrwalającym jej właściwość i przeznaczenie. Biorący jest także zobowiązany wykonywać naprawy, które staną się potrzebne wskutek zwykłego używania rzeczy. W sytuacji gdy przedmiot użyczenia obciążają koszty stałe niezależne od istnienia jakiegokolwiek stosunku prawnego, a są one związane z samym faktem istnienia rzeczy, przyjąć należy, iż obciążają one użyczającego. Gdyby obciążenia, o których mowa, przerzucić na biorącego, umowa traciłaby darmy charakter, z uwagi na zwolnienie użyczającego od wspomnianych obciążeń. Zwolnienie to należy uznać za korzyść będącą ekwiwalentem za oddanie rzeczy do używania (np. wydatki związane z ubezpieczeniem nieruchomości, podatki i inne ciężary publicznoprawne).

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy wskazać należy, że przekazanie ustanowionej przez Wnioskodawcę i Jego małżonkę fundacji zabudowanej działki nr 198/1 w drodze umowy nieodpłatnego użyczenia i pobierania pożytków, w sytuacji gdy wydatki ponoszone przez fundację będą miały charakter zwykłych kosztów utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym z dnia zawarcia umowy użyczenia, nie będzie skutkowało powstaniem źródła przychodów podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, na Zainteresowanym i Jego małżonce nie będzie ciążył obowiązek podatkowy z rzeczonego tytułu.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (oznaczonym we wniosku pytaniami nr 3-7) wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.