Umowa użyczenia | Interpretacje podatkowe

Umowa użyczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa użyczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania w ramach umowy użyczenia nieruchomości.
Fragment:
Wątpliwości Gminy dotyczą kwestii, czy nieodpłatne przekazanie w ramach umowy użyczenia GOK nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wyjaśnić należy, że z czynnością opodatkowaną mamy do czynienia wtedy, gdy podlega ona opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy oraz jest dokonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Umowa użyczenia jest umową uregulowaną w art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 tej ustawy). Istotnymi cechami tej umowy są zatem dwa elementy: oddanie rzeczy do używania na pewien czas i nieodpłatność. Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy. Oznacza to, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług. Treść powołanych w niniejszej interpretacji przepisów wskazuje, że aby uznać dane świadczenie usług za opodatkowane podatkiem VAT musi ono być odpłatne, w myśl art. 8 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, bądź też nieodpłatne, ale spełniające warunki wynikające z art. 8 ust. 2 ustawy.
2015
11
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umowy użyczenia nieruchomości.
Fragment:
Jakie obowiązki podatkowe rodziłoby zawarcie umowy użyczenia, w której będzie zapis w treści umowy użyczenia, że wszelkie koszty użytkowania przedmiotu użyczenia (lokalu mieszkalnego) ponosi w całości biorący na użyczenie (tj. D.G., który jest bratem szwagierki Wnioskodawcy) w tym opłaty eksploatacyjne, gaz, energia elektryczna... Opis zdarzenia przyszłego oraz pytanie wynika z wniosku oraz jego uzupełnienia. Zdaniem Wnioskodawcy, planowana umowa użyczenia zawierająca zapis „ koszty użytkowania przedmiotu użyczenia (lokalu mieszkalnego) ponosi w całości biorący na użyczenie, w tym: opłaty eksploatacyjne, gaz, energia elektryczna ” nie rodziłaby żadnych obowiązków podatkowych z uwagi na bliskie pokrewieństwo osób będących stronami umowy. Ponadto biorący w użyczenie ponosiłby wszystkie zobowiązania (koszty) związane z użytkowaniem przedmiotu użyczenia, tj. opłaty eksploatacji, koszty gazu, energii elektrycznej przypisane do ww. nieruchomości. Biorący na użyczenie użytkowałby lokal mieszkalny bezpłatnie (tzn. nie uiszczałby dodatkowo żadnych opłat użyczającemu z tytułu użyczenia lokalu mieszkalnego). Zatem użyczający nie osiągnąłby z tytułu zawartej umowy użyczenia żadnej korzyści (żadnego dochodu) rodzącej obowiązek podatkowy.
2015
19
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umowy użyczenia nieruchomości.
Fragment:
Jakie obowiązki podatkowe rodziłoby zawarcie umowy użyczenia, w której będzie zapis w treści umowy użyczenia, że koszty użytkowania przedmiotu użyczenia (lokalu mieszkalnego) ponosi w całości biorący na użyczenie (brat żony Wnioskodawcy), w tym opłaty eksploatacyjne, gaz, energia elektryczna... Zdaniem Wnioskodawcy, planowana umowa użyczenia zawierająca zapis „ koszty użytkowania przedmiotu użyczenia (lokalu mieszkalnego) ponosi w całości biorący na użyczenie, w tym: opłaty eksploatacyjne, gaz energia elektryczna ” nie rodziłaby żadnych obowiązków podatkowych z uwagi na bliskie pokrewieństwo osób będących stronami umowy. Biorący w użyczenie jest bratem żony Wnioskodawcy. Ponadto biorący w użyczenie ponosiłby wszystkie zobowiązania (koszty) związane z użytkowaniem przedmiotu użyczenia, tj. opłaty eksploatacji, koszty gazu, energii elektrycznej) przypisane do ww. nieruchomości. Biorący na użyczenie użytkowałaby lokal mieszkalny bezpłatnie (tzn. nie uiszczałby dodatkowo żadnych opłat użyczającemu z tytułu użyczenia lokalu mieszkalnego). Zatem użyczający nie osiągnąłby z tytułu zawartej umowy użyczenia żadnej korzyści (żadnego dochodu) rodzącej obowiązek podatkowy.
2015
29
maj

Istota:
Czy zawarta przez Wnioskodawczynię z jej mężem umowa użyczenia nieruchomości jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 11 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania uzyskanych przychodów z tytułu zawartej umowy użyczenia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni zawarła umowę użyczenia udziału w nieruchomości, w której prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu. Stronami umowy są osoby spokrewnione ze sobą - mąż (użyczający) i żona (biorąca w bezpłatne używanie). Nie łączy ich stosunek pracy ani jakikolwiek inny pokrewny stosunek prawny. Pomiędzy małżonkami została zawarta umowa rozdzielności majątkowej i mąż nabywał nieruchomości do majątku własnego. Wnioskodawczyni w umowie użyczenia nieruchomości jest zobowiązana do uiszczenia podatku od przedmiotowej nieruchomości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy zawarta przez Wnioskodawczynię z jej mężem umowa użyczenia nieruchomości jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy Wnioskodawczyni w zakresie i na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązana jest do zgłoszenia naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego faktu zawarcia umowy użyczenia... Czy Wnioskodawczyni, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na użyczonej nieruchomości, będzie miała prawo zaliczyć wydatek poniesiony na podatek od tej nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów...
2015
29
maj

Istota:
Czy w przypadku nieodpłatnego użytkowania części pomieszczeń Spółka powinna traktować to jako nieodpłatne świadczenie usług w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Umowa użyczenia to umowa realna albowiem dla jej zawarcia konieczne jest, oprócz złożenia oświadczeń woli, wydanie rzeczy biorącemu. Ze względu na fakt, że z tytułu umowy użyczenia zobowiązanym do spełnienia świadczenia jest tylko użyczający, umowę tę należy uznać za jednostronnie zobowiązującą – użyczenie nie jest umową wzajemną. Pamiętać należy jednak, że w każdym konkretnym przypadku należy badać, czy dane świadczenie jest jednostronne. Nie zawsze uznać można, że strony zawarły umowę użyczenia, mimo, że tak została przez nie nazwana. Istotne jest bowiem zbadanie, czy druga strona (świadczeniobiorca) ponosi pewne świadczenia na rzecz świadczeniodawcy, bądź czy umowa nie nakłada na świadczeniobiorcę określonych obciążeń. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu i przesyłaniu energii cieplnej na terenie miasta. Spółka m.in. wykorzystuje obce pomieszczenia, w których zainstalowała własne węzły cieplne. Węzły te mają zapewnić dostawę energii cieplnej o określonych parametrach wyłącznie dla odbiorcy, który jest właścicielem wyżej wymienionego pomieszczenia.
2015
5
lut

Istota:
Jakie są skutki podatkowe związane z zawarciem umowy użyczenia pomiędzy Wnioskodawcą a jego rodzicami?
Fragment:
Wnioskodawca zamierzał podpisać umowę użyczenia ww. lokalu (będącego własnością rodziców), którzy zgodnie z odrębnymi przepisami zaliczani są do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy podlegam zwolnieniu z podatku dochodowego z tytułu użyczenia lokalu od rodziców na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, skoro jest osobą zaliczającą się do I grupy podatkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega przychód powstały z tyt. użyczenia mu przez rodziców lokalu, wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Umowa użyczenia jest jedną z umów nazwanych, regulujących zasady używania rzeczy. Zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2015
29
sty

Istota:
Nieopłatne przekazanie w użyczenie mienia przez Wnioskodawcę nie podlega VAT, a tym samym brak prawa do odliczenia VAT
Fragment:
Umowa użyczenia jest umową uregulowaną w art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121). Użyczenie jest umową, w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 k.c.). Istotnymi cechami tej umowy są zatem dwa elementy: oddanie rzeczy do używania na pewien czas i nieodpłatność. Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy. Oznacza to, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług. Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy. Według regulacji art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych (...)
2014
23
gru

Istota:
Brak opodatkowania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynku
Fragment:
Budynek został użyczony na podstawie zawarcia umowy użyczenia budynku. W wyniku zmian lokalowych w uczelni zaistniała potrzeba odzyskania przedmiotowego budynku. W związku z tym Zainteresowany wypowiedział umowę użyczenia i zażądał wydania budynku niezbędnego na cele dydaktyczne. Po wypowiedzeniu umowy użyczenia budynek nie został wydany uczelni, w związku z tym Uniwersytet wystąpił na drogę postępowania sądowego o wydanie budynku oraz o wypłatę wynagrodzenia za korzystanie z niego bez podstawy prawnej od momentu wypowiedzenia umowy użyczenia i złożenia żądania wydania budynku. Z przebiegu postępowania sądowego wynika, iż uczelnia odzyska przedmiotowy budynek oraz zostanie zasądzone na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotowego budynku bez podstawy prawnej od momentu wypowiedzenia umowy użyczenia. Mając na uwadze okoliczności sprawy uznać należy, że Wnioskodawca podjął działania mające na celu odzyskanie budynku oddanego uprzednio w ramach umowy użyczenia. Zainteresowany wypowiedział umowę użyczenia budynku i zażądał wydania tego budynku. Następnie w sytuacji, gdy budynek nie został wydany Wnioskodawcy, ten skierował sprawę na drogę postępowania sądowego.
2014
12
wrz

Istota:
Czy w związku z zawarciem przez Spółkę umowy użyczenia w celu korzystania z nieruchomości albo innych obiektów, w zakresie przedstawionym w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, występuje po stronie Wnioskodawcy przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, zawarcie przez Spółkę umowy użyczenia w celu korzystania z nieruchomości albo innych obiektów w zakresie przedstawionym w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, nie stanowi przychodu Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i nie wpływa w ten sposób na rozliczenie podatkowe Wnioskodawcy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Stosownie do przepisów prawa cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej: „ Kodeks cywilny ”). Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej (art. 713 zd. 1 Kodeksu cywilnego). Treścią umowy użyczenia jest zatem nieodpłatne korzystanie z rzeczy cudzej, przy czym nieodpłatność należy do essentialia negotii umowy użyczenia. Użyczający za pozbawienie siebie użytku z rzeczy nie otrzymuje żadnej korzyści. Równocześnie nie upoważnia ona biorącego do pobierania pożytków z przedmiotu umowy. Stosownie do przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, (...)
2014
7
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu zawarcia umowy użyczenia.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu zawarcia umowy użyczenia. Czy w przypadku użyczenia nieruchomości, gdyby umowa użyczenia przewidywała zapłatę przez spółkę biorącą w użyczenie nieruchomość podatku od nieruchomości, to czy zapłacony przez spółkę podatek będzie dla właścicieli przychodem i jeżeli tak, to czy będzie przychodem tylko dla małżeństwa B oraz C, czy również dla małżeństwa A... Chodzi o podatek od nieruchomości w części przypadającej na użyczaną nieruchomość. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zapłaty przez spółkę podatku od nieruchomości w związku z zawartą umową użyczenia, zapłacony podatek będzie przychodem dla właścicieli nieruchomości, w opisanej wyżej sytuacji przychód z tytułu zapłaconego podatku od nieruchomości powstanie wyłącznie po stronie małżeństwa B oraz C. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
2014
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.