Umowa użyczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa użyczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
maj

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości – wydatkowanie przychodu ze sprzedaży na remont użyczonego lokalu mieszkalnego.

Fragment:

(...) umowę użyczenia ww. lokalu mieszkalnego). W tym miejscu wyjaśnić należy, że umowa użyczenia jest jedną z umów nazwanych, obok najmu i dzierżawy, regulujących zasady używania rzeczy. Zgodnie z art. 710 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Istotą tej umowy jest jej bezpłatny charakter, co oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania. Umowa użyczenia nie jest umową przenoszącą własność nieruchomości. Sam fakt zawarcia umowy użyczenia nie daje więc podstaw do uznania, że remont lokalu mieszkalnego będzie dotyczył lokalu, do którego Wnioskodawcy przysługuje prawo własności (współwłasności), a tylko takie prawo dawałoby Wnioskodawcy możliwość skorzystania ze zwolnienia. W omawianej sprawie własność remontowanego mieszkania należy do żony Wnioskodawcy. Odnosząc się zatem do kwestii wydatkowania przez Wnioskodawcę środków ze sprzedaży udziału w mieszkaniu na remont lokalu mieszkalnego, należącego (...)

2018
15
kwi

Istota:

Skutki podatkowe zawarcia umowy użyczenia z rodzicami.

Fragment:

Nie ma również w powołanych przepisach określonego obowiązku zgłoszenia faktu zawarcia umowy użyczenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy użyczenia z rodzicami, jakie wystąpią po stronie Wnioskodawcy. W części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy użyczenia, jakie wystąpią po stronie żony i rodziców Wnioskodawcy wydano postanowienie Znak: 0111-KDIB2-2.4011.162.2017.2.IN. Umowa użyczenia jest jedną z umów nazwanych, regulujących zasady używania rzeczy. Zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) – przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Jak wynika z ww. przepisu, w ramach umowy użyczenia u biorącego w użyczenie nie powstaje obowiązek dokonania jakichkolwiek świadczeń na rzecz użyczającego.

2017
16
gru

Istota:

Dzierżawa gruntów rolnych oraz opodatkowania umowy użyczenia maszyn rolniczych i budynków gospodarczych.

Fragment:

Natomiast umowa użyczenia maszyn rolniczych oraz budynków będzie umową nieodpłatną. Nie będzie powodowała przeniesienie własności na rzecz syna. W okresie trwającej umowy nadal Wnioskodawca pozostanie właścicielem użyczonych maszyn oraz budynków. Jednakże na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 umowa użyczenia, którą Wnioskodawca zawrze z synem będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z ww. przepisem użyczenie synowi maszyn oraz budynków gospodarczych do celów innych niż działalność rolnicza Wnioskodawcy (Wnioskodawca nie będzie „ czerpał ” zysków z umowy użyczenia) jest czynnością opodatkowaną VAT, gdyż Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu używanych maszyn i budynków. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: zwolnienia z opodatkowania dzierżawy gruntów rolnych – jest prawidłowe; opodatkowania umowy użyczenia maszyn rolniczych i budynków gospodarczych – jest nieprawidłowe Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2017
31
paź

Istota:

Jakie obowiązki podatkowe po stronie Wnioskodawcy i Jego małżonki rodzić będzie zawarcie umowy użyczenia i pobierania pożytków, w której będzie zapis, że wszelkie koszty użytkowania przedmiotu użyczenia ponosi w całości biorący w użyczenie, tj. fundacja?

Fragment:

Jakie obowiązki podatkowe po stronie Wnioskodawcy i Jego małżonki rodzić będzie zawarcie umowy użyczenia i pobierania pożytków, w której będzie zapis, że wszelkie koszty użytkowania przedmiotu użyczenia ponosi w całości biorący w użyczenie, tj. fundacja? Zdaniem Zainteresowanych, zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy, natomiast zgodnie z treścią art. 713 ww. ustawy biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jak przyjmuje się w doktrynie i literaturze przedmiotu (w tym: Kodeks cywilny, Komentarz, prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski. 2014. Źródło Legalis) użyczenie jest umową korzystania z cudzej rzeczy, którego cechą charakterystyczną jest nieodpłatność, co oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania. Nieodpłatny charakter użyczenia zbliża tę umowę do darowizny. Użyczający nie dokonuje jednak, odmiennie niż darczyńca bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku, ponieważ rzecz użyczona nadal pozostaje nieobciążona w jego majątku.

2017
10
paź

Istota:

1) Czy umowa użyczenia daje Wnioskodawczyni pewność, że środki które przeznaczy na budowę domu dla siebie będą podlegać tzw. uldze mieszkaniowej?
2) Czy udokumentowanie, że wszystkie wydatki związane z budową przedmiotowego domu zostały poniesione przez Wnioskodawczynię, stanowi podstawę do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga mieszkaniowa)?

Fragment:

Wyjaśnić należy, że umowa użyczenia jest jedną z umów nazwanych, obok najmu i dzierżawy, regulujących zasady używania rzeczy. Zgodnie z art. 710 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Istotą tej umowy jest jej bezpłatny charakter, co oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania. Umowa użyczenia nie jest umową przenoszącą własność nieruchomości. Sam fakt zawarcia umowy użyczenia działki nie daje więc podstaw do twierdzenia, że Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo własności (współwłasności) do wybudowanego przez Nią na tej działce budynku mieszkalnego, a tylko takie prawo dawałoby Jej możliwość skorzystania ze zwolnienia. W omawianej sprawie własność działki, na której ma być wybudowany budynek mieszkalny należy do matki Wnioskodawczyni. Oznacza to, że Wnioskodawczyni wybuduje dom na cudzym gruncie. Należy zauważyć, że poprzez zawarcie umowy użyczenia ww. działki, Wnioskodawczyni nie nabędzie prawa własności (współwłasności) działki, której wyłącznym właścicielem jest Jej matka.

2015
11
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania w ramach umowy użyczenia nieruchomości.

Fragment:

Wątpliwości Gminy dotyczą kwestii, czy nieodpłatne przekazanie w ramach umowy użyczenia GOK nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wyjaśnić należy, że z czynnością opodatkowaną mamy do czynienia wtedy, gdy podlega ona opodatkowaniu na podstawie art. 5 ustawy oraz jest dokonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Umowa użyczenia jest umową uregulowaną w art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 tej ustawy). Istotnymi cechami tej umowy są zatem dwa elementy: oddanie rzeczy do używania na pewien czas i nieodpłatność. Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy. Oznacza to, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług. Treść powołanych w niniejszej interpretacji przepisów wskazuje, że aby uznać dane świadczenie usług za opodatkowane podatkiem VAT musi ono być odpłatne, w myśl art. 8 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, bądź też nieodpłatne, ale spełniające warunki wynikające z art. 8 ust. 2 ustawy.

2015
19
sie

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umowy użyczenia nieruchomości.

Fragment:

Jakie obowiązki podatkowe rodziłoby zawarcie umowy użyczenia, w której będzie zapis w treści umowy użyczenia, że wszelkie koszty użytkowania przedmiotu użyczenia (lokalu mieszkalnego) ponosi w całości biorący na użyczenie (tj. D.G., który jest bratem szwagierki Wnioskodawcy) w tym opłaty eksploatacyjne, gaz, energia elektryczna... Opis zdarzenia przyszłego oraz pytanie wynika z wniosku oraz jego uzupełnienia. Zdaniem Wnioskodawcy, planowana umowa użyczenia zawierająca zapis „ koszty użytkowania przedmiotu użyczenia (lokalu mieszkalnego) ponosi w całości biorący na użyczenie, w tym: opłaty eksploatacyjne, gaz, energia elektryczna ” nie rodziłaby żadnych obowiązków podatkowych z uwagi na bliskie pokrewieństwo osób będących stronami umowy. Ponadto biorący w użyczenie ponosiłby wszystkie zobowiązania (koszty) związane z użytkowaniem przedmiotu użyczenia, tj. opłaty eksploatacji, koszty gazu, energii elektrycznej przypisane do ww. nieruchomości. Biorący na użyczenie użytkowałby lokal mieszkalny bezpłatnie (tzn. nie uiszczałby dodatkowo żadnych opłat użyczającemu z tytułu użyczenia lokalu mieszkalnego). Zatem użyczający nie osiągnąłby z tytułu zawartej umowy użyczenia żadnej korzyści (żadnego dochodu) rodzącej obowiązek podatkowy.

2015
29
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umowy użyczenia nieruchomości.

Fragment:

Jakie obowiązki podatkowe rodziłoby zawarcie umowy użyczenia, w której będzie zapis w treści umowy użyczenia, że koszty użytkowania przedmiotu użyczenia (lokalu mieszkalnego) ponosi w całości biorący na użyczenie (brat żony Wnioskodawcy), w tym opłaty eksploatacyjne, gaz, energia elektryczna... Zdaniem Wnioskodawcy, planowana umowa użyczenia zawierająca zapis „ koszty użytkowania przedmiotu użyczenia (lokalu mieszkalnego) ponosi w całości biorący na użyczenie, w tym: opłaty eksploatacyjne, gaz energia elektryczna ” nie rodziłaby żadnych obowiązków podatkowych z uwagi na bliskie pokrewieństwo osób będących stronami umowy. Biorący w użyczenie jest bratem żony Wnioskodawcy. Ponadto biorący w użyczenie ponosiłby wszystkie zobowiązania (koszty) związane z użytkowaniem przedmiotu użyczenia, tj. opłaty eksploatacji, koszty gazu, energii elektrycznej) przypisane do ww. nieruchomości. Biorący na użyczenie użytkowałaby lokal mieszkalny bezpłatnie (tzn. nie uiszczałby dodatkowo żadnych opłat użyczającemu z tytułu użyczenia lokalu mieszkalnego). Zatem użyczający nie osiągnąłby z tytułu zawartej umowy użyczenia żadnej korzyści (żadnego dochodu) rodzącej obowiązek podatkowy.

2015
29
maj

Istota:

Czy zawarta przez Wnioskodawczynię z jej mężem umowa użyczenia nieruchomości jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 11 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania uzyskanych przychodów z tytułu zawartej umowy użyczenia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni zawarła umowę użyczenia udziału w nieruchomości, w której prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu. Stronami umowy są osoby spokrewnione ze sobą - mąż (użyczający) i żona (biorąca w bezpłatne używanie). Nie łączy ich stosunek pracy ani jakikolwiek inny pokrewny stosunek prawny. Pomiędzy małżonkami została zawarta umowa rozdzielności majątkowej i mąż nabywał nieruchomości do majątku własnego. Wnioskodawczyni w umowie użyczenia nieruchomości jest zobowiązana do uiszczenia podatku od przedmiotowej nieruchomości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy zawarta przez Wnioskodawczynię z jej mężem umowa użyczenia nieruchomości jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy Wnioskodawczyni w zakresie i na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązana jest do zgłoszenia naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego faktu zawarcia umowy użyczenia... Czy Wnioskodawczyni, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na użyczonej nieruchomości, będzie miała prawo zaliczyć wydatek poniesiony na podatek od tej nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów...

2015
5
lut

Istota:

Czy w przypadku nieodpłatnego użytkowania części pomieszczeń Spółka powinna traktować to jako nieodpłatne świadczenie usług w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Umowa użyczenia to umowa realna albowiem dla jej zawarcia konieczne jest, oprócz złożenia oświadczeń woli, wydanie rzeczy biorącemu. Ze względu na fakt, że z tytułu umowy użyczenia zobowiązanym do spełnienia świadczenia jest tylko użyczający, umowę tę należy uznać za jednostronnie zobowiązującą – użyczenie nie jest umową wzajemną. Pamiętać należy jednak, że w każdym konkretnym przypadku należy badać, czy dane świadczenie jest jednostronne. Nie zawsze uznać można, że strony zawarły umowę użyczenia, mimo, że tak została przez nie nazwana. Istotne jest bowiem zbadanie, czy druga strona (świadczeniobiorca) ponosi pewne świadczenia na rzecz świadczeniodawcy, bądź czy umowa nie nakłada na świadczeniobiorcę określonych obciążeń. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu i przesyłaniu energii cieplnej na terenie miasta. Spółka m.in. wykorzystuje obce pomieszczenia, w których zainstalowała własne węzły cieplne. Węzły te mają zapewnić dostawę energii cieplnej o określonych parametrach wyłącznie dla odbiorcy, który jest właścicielem wyżej wymienionego pomieszczenia.