IPPB2/415-338/12-4/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość Składki zapłaconej przez Ubezpieczającego jest, na gruncie UPDOF, neutralna dla Uposażonego (nie stanowi przychodu Uposażonego ani w momencie zapłaty Składki, ani później)?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ewentualny wzrost wartości Funduszu podczas trwania Umowy Ubezpieczenia (o ile nie dochodzi do Zdarzenia Ubezpieczeniowego), jest neutralny dla Uposażonego (nie stanowi przychodu podatkowego) na gruncie UPDOF?3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ewentualnie otrzymane przez Uposażonego Świadczenie Stałe jest zwolnione z opodatkowania PDOF na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 UPDOF?4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ewentualnie otrzymane przez Uposażonego Świadczenie Zmienne będzie opodatkowane według stawki 19% (na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5 UPDOF, w związku z art. 24 ust. 15 UPDOF), gdzie podstawą opodatkowania będzie różnica pomiędzy Świadczeniem Zmiennym a Składką?5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ewentualny podatek dochodowy z tytułu Świadczenia Zmiennego będzie musiał zostać rozliczony samodzielnie przez Uposażonego (bez pośrednictwa Ubezpieczyciela jako płatnika)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.04.2012 r. (data wpływu 10.04.2012 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne z dnia 20.06.2012 r. (data nadania 20.06.2012 r., data wpływu 25.06.2012 r.) na wezwanie organu Nr IPPB2/415-338/12-2/MG z dnia 12.06.2012 r. (data nadania 12.06.2012 r., data doręczenia 15.06.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy jako Uposażonego zawarcia przez Ubezpieczającego Umowy Ubezpieczenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy jako Uposażonego zawarcia przez Ubezpieczającego Umowy Ubezpieczenia.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest obywatelem polskim i posiadam miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Wnioskodawca”).

Inna osoba zamierza przystąpić do umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Wystawcą polisy ubezpieczeniowej będzie licencjonowana spółka ubezpieczeniowa z siedzibą w Luksemburgu, która zamierza sprzedawać polisy w Polsce na podstawie swobody świadczenia (przepływu) usług („Ubezpieczyciel”), zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). Umowa ubezpieczenia będzie poddana prawu polskiemu i zostanie sporządzona w języku polskim.

Stroną umowy z Ubezpieczycielem („Umowa Ubezpieczenia” lub „Polisa”) będzie inna osoba („Ubezpieczający”).

Zgodnie z Polisą, ubezpieczanym ryzykiem jest życie wybranej osoby fizycznej lub kilku osób fizycznych („Ubezpieczony”). Ubezpieczonym może być Ubezpieczający albo osoba trzecia. Zdarzeniem ubezpieczeniowym powodującym wypłatę ubezpieczenia będzie śmierć ostatniego z Ubezpieczonych („Zdarzenie Ubezpieczeniowe”).

Uposażonym z Polisy wskazanym w Umowie Ubezpieczenia będzie Wnioskodawca („Uposażony”). Decyzją Ubezpieczającego osoba Uposażonego może być zmieniona w każdym momencie obowiązywania Polisy.

Składka należna z tytułu zawarcia Umowy Ubezpieczenia („Składka”) zostanie zapłacona przez Ubezpieczającego jednorazowo poprzez przelew pieniędzy lub w drodze transferu (przeniesienia własności) aktywów (papierów wartościowych lub jednostek funduszy inwestycyjnych) na rzecz Ubezpieczyciela. Umowa Ubezpieczenia będzie pozwalała na zapłatę dodatkowej Składki w przyszłości (na wniosek Ubezpieczającego). Pieniądze i inne aktywa wpłacone jako Składka zostaną w całości i bez potrąceń przekazane do wydzielonego funduszu, który zostanie utworzony i będzie przypisany wyłącznie do danej Polisy („Fundusz”).

W razie wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, jako Uposażony, Wnioskodawca otrzyma wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego z Polisy, złożonego z dwóch części.

Po pierwsze, Wnioskodawca otrzyma stałą, gwarantowaną kwotę świadczenia, będącą następstwem zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego („Świadczenie Stałe”). Świadczenie Stałe będzie wynosiło 1% wartości Funduszu. Kwota Świadczenia Stałego na dany rok będzie obliczana raz do roku na podstawie wartości Funduszu w ostatnim dniu roku poprzedniego. Za pierwszy rok Świadczenie Stałe liczone będzie od wartości wpłaconej Składki. Kiedy Ubezpieczony osiągnie wiek 64 lat, wielkość procentowa Świadczenia Stałego zacznie się zmniejszać (od początkowego 1% do ok. 0,05% dla wieku 100 lat). Ubezpieczyciel udziela gwarancji dla określonej Kwoty Świadczenia Stałego.

Niezależnie od Świadczenia Stałego, Wnioskodawca otrzyma zmienną kwotę, której wysokość jest uzależniona od aktualnej wartości aktywów znajdujących się w Funduszu, poprzez który są one inwestowane („Świadczenie Zmienne”). Wysokość Świadczenia Zmiennego będzie równa wartości Funduszu. Ubezpieczyciel nie udziela gwarancji co do wysokości Świadczenia Zmiennego.

W związku z zawarciem i realizowaniem Umowy Ubezpieczenia będą ponoszone następujące opłaty: opłatę wstępną dla Ubezpieczyciela, roczną opłatę administracyjną dla Ubezpieczyciela, opłatę dla banku powierniczego, roczną opłatę za ubezpieczane ryzyko (śmierć Ubezpieczonego), która jest przekazywana firmie reasekuracyjnej oraz opłatę za zarządzanie portfelem aktywów znajdujących się w Funduszu, należną menedżerowi inwestycyjnemu. Wszystkie opłaty (wstępna i okresowe) nie będą opłacane osobno, lecz będą pobierane ze środków ulokowanych w Funduszu.

Ryzyko inwestycyjne spoczywa na Ubezpieczającym. Zarządzać aktywami zgromadzonymi w Funduszu będzie zewnętrzny, niezależny menedżer inwestycyjny działający na zlecenie Ubezpieczyciela. Ubezpieczający będzie znał tożsamość menedżera inwestycyjnego i zatwierdzi jego wybór. Ubezpieczający wybiera strategię inwestycyjną i może zmieniać taką strategię (profil inwestycyjny) w trakcie trwania Polisy. Jednakże Ubezpieczający nie będzie decydował o konkretnych decyzjach inwestycyjnych i nie będzie bezpośrednio wpływał na zarządzanie, ani instruował menedżera inwestycyjnego. Aktywa przekazane do Funduszu będą przechowywane w niezależnym banku powierniczym. Ubezpieczający będzie znał tożsamość banku powierniczego i zatwierdzi jego wybór.

Podczas trwania Umowy Ubezpieczenia, przed zajściem Zdarzenia Ubezpieczeniowego, możliwy jest całkowity lub częściowy wykup Polisy (tzn. wycofanie części albo całości aktywów z Funduszu) przez Ubezpieczającego („Wykup Polisy”). Wycofane aktywa otrzymuje Ubezpieczający, a nie Uposażony.

Ubezpieczyciel nie posiada na terytorium Polski oddziału, przedstawicielstwa ani innej placówki i nie będzie działał w charakterze płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 12.06.2012 r. Nr IPPB2/415-338/12-2/MG (data nadania 12.06.2012 r., data doręczenia 15.06.2012 r.) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wyjaśnienie:

  • czy zgodnie z postanowieniami Umowy Ubezpieczenia na życie w części dotyczącej Świadczenia Stałego nie będzie wykorzystywany mechanizm funduszu kapitałowego, tzn. czy umowa w tej części nie będzie związana z funduszami kapitałowymi...

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie, pismem z dnia 20.06.2012 r. (data nadania 20.06.2012 r., data wpływu 25.05.2012 r.), w którym wskazano, że związek Świadczenia Stałego z funduszem kapitałowym przypisanym do danej Polisy (Umowy Ubezpieczeniowej) jest jedynie pośredni.

Po pierwsze, wysokość Świadczenia Stałego jest corocznie ustalana jako określony procent (1% lub mniej - w zależności od wieku Ubezpieczonego) wartości Funduszu kapitałowego aktualnej na koniec roku poprzedniego. Tytułem przykładu, jeśli Ubezpieczony ma mniej niż 64 lata, to w trakcie roku X wysokość Świadczenia Stałego przysługującego Beneficjentowi (Uposażonemu) w razie śmierci Ubezpieczonego wynosić będzie 1% wartości Funduszu obliczonej na ostatni dzień roku X-1. Wysokość Świadczenia Stałego będzie jednak taka sama przez cały rok X, niezależnie od tego, czy wartość Funduszu w trakcie roku X wzrośnie, spadnie (nawet do zera), czy pozostanie niezmieniona. Reasumując, wartość Funduszu na określony dzień jest elementem algorytmu wyznaczającego wysokość Świadczenia Stałego w danym roku.

Po drugie, w związku z zawarciem i realizowaniem Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczający będzie ponosił na rzecz Ubezpieczyciela różne opłaty, w tym roczną opłatę za ubezpieczane ryzyko (tj. śmierć Ubezpieczonego). Ta roczna opłata będzie przekazywana firmie reasekuracyjnej, która w razie śmierci Ubezpieczonego refinansuje Ubezpieczycielowi wypłaconą Beneficjentowi (Uposażonemu) kwotę Świadczenia Stałego. Wszystkie opłaty (w tym roczna opłata za ubezpieczane ryzyko) będą pobierane ze środków umieszczonych w Funduszu. Oznacza to, że ekonomicznie koszt ubezpieczenia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (czyli śmierci Ubezpieczonego), skutkującego wypłatą Świadczenia Stałego, jest ponoszony ze środków zgromadzonych w Funduszu.

Należy jednak podkreślić, że poza zależnościami opisanymi powyżej, kwota oraz wypłata Świadczenia Stałego jest niezależna od Świadczenia Zmiennego. Wyłącznie wartość Świadczenia Zmiennego jest bezpośrednio zależna od aktualnej wartości Funduszu kapitałowego przypisanego do Polisy. Jak wskazano wcześniej, teoretycznie możliwe jest, że wartość Funduszu kapitałowego drastycznie spadnie (nawet do zera), co nie zmienia faktu, iż Beneficjent (Uposażony) ma prawo otrzymać Świadczenie Stałe w wysokości ustalonej na dany rok.

Poza tym, w razie wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, Beneficjent (Uposażony) otrzyma Świadczenie Stałe niezależnie od Świadczenia Zmiennego. Innymi słowy, kwota wypłaconego Świadczenia Stałego nie zmniejsza kwoty Świadczenia Zmiennego (tzn. Świadczenie Stałe nie jest finansowane z aktualnej wartości Funduszu kapitałowego).

Podsumowując, Umowa Ubezpieczenia w części dotyczącej Świadczenia Stałego będzie związana z Funduszem kapitałowym w tym sensie, że wartość Funduszu na określony dzień roku jest elementem algorytmu używanego do obliczenia wartości Świadczenia Stałego na dany rok. Poza tym część składki ubezpieczeniowej jest efektywnie przeznaczana na sfinansowanie ryzyka ubezpieczeniowego, którego wystąpienie skutkuje wypłatą Świadczenia Stałego. Jednak mechanizm funduszu kapitałowego nie będzie wykorzystywany w sposób bezpośredni do wypłaty Świadczenia Stałego w tym sensie, że Świadczenie Stałe jest wypłacane niezależnie od Świadczenia Zmiennego (czyli ponad wartość Funduszu kapitałowego od aktualną na dzień Zdarzenia Ubezpieczeniowego).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wartość Składki zapłaconej przez Ubezpieczającego jest, na gruncie UPDOF, neutralna dla Uposażonego (nie stanowi przychodu Uposażonego ani w momencie zapłaty Składki, ani później)...
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ewentualny wzrost wartości Funduszu podczas trwania Umowy Ubezpieczenia (o ile nie dochodzi do Zdarzenia Ubezpieczeniowego), jest neutralny dla Uposażonego (nie stanowi przychodu podatkowego) na gruncie UPDOF...
  3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ewentualnie otrzymane przez Uposażonego Świadczenie Stałe jest zwolnione z opodatkowania PDOF na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 UPDOF...
  4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ewentualnie otrzymane przez Uposażonego Świadczenie Zmienne będzie opodatkowane według stawki 19% (na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5 UPDOF, w związku z art. 24 ust. 15 UPDOF), gdzie podstawą opodatkowania będzie różnica pomiędzy Świadczeniem Zmiennym a Składką...
  5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ewentualny podatek dochodowy z tytułu Świadczenia Zmiennego będzie musiał zostać rozliczony samodzielnie przez Uposażonego (bez pośrednictwa Ubezpieczyciela jako płatnika)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy wartość Składki zapłaconej przez Ubezpieczającego jest, na gruncie UPDOF, neutralna dla Uposażonego (nie stanowi przychodu Uposażonego ani w momencie zapłaty Składki, ani później).

Zapłata Składki przez Ubezpieczającego oznacza uszczerbek w majątku Ubezpieczającego spowodowany wykonaniem zobowiązania wynikającego z Umowy Ubezpieczenia. Zapłata zostaje dokonana na rzecz Ubezpieczyciela a wpłacone pieniądze lub inne aktywa stają się własnością Ubezpieczyciela. Uposażony nie zyskuje w momencie zawarcia przez Ubezpieczającego Umowy Ubezpieczenia, ani w terminie późniejszym, żadnego przysporzenia majątkowego - odpowiadającego Składce - o charakterze definitywnym, które mogłoby być uznane za przychód podatkowy na gruncie UPDOF.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 UPDOF przychodami, z zastrzeżeniem: art. 14-15 (przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej), art. 17 ust. 1 pkt 6 (należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych oraz z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), pkt 9 (nominalna wartość udziałów / akcji w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny) i pkt 10 (przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających) w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 (przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy) i art. 20 ust. 3 (przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych), są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W orzecznictwie i piśmiennictwie wskazuje się, że przychodami są wyłącznie zwiększenia majątku (zmniejszenia zobowiązań) podatnika, które mają charakter trwały i definitywny. Tymczasem zawarcie Umowy Ubezpieczenia i wpłata przez Ubezpieczającego Składki jedynie potencjalnie mogą prowadzić do uzyskania przez Uposażonego przysporzeń majątkowych w przyszłości - lecz dopiero w postaci ewentualnego osiągnięcia przez Uposażonego przychodu z tytułu Świadczenia Zmiennego oraz Świadczenia Stałego.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualny wzrost wartości Funduszu podczas trwania Umowy Ubezpieczenia (o ile nie dochodzi do Zdarzenia Ubezpieczeniowego), jest neutralny dla Uposażonego (nie stanowi przychodu podatkowego) na gruncie UPDOF.

Zgodnie z cytowanymi wcześniej przepisami, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Aktywa umieszczone w Funduszu nie są własnością Uposażonego, lecz należą do Ubezpieczyciela. Obrót tymi aktywami, inwestowanie środków pieniężnych, czy wzrost wartości rynkowej aktywów Funduszu są neutralne podatkowo dla Uposażonego. Uposażony nie uzyskuje (nie otrzymuje ani nie są mu stawiane do dyspozycji) w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia żadnych pieniędzy, wartości pieniężnych, świadczeń w naturze ani innych nieodpłatnych świadczeń, nie zbywa udziałów, papierów wartościowych, rzeczy ani praw majątkowych, nie zbywa ani nie realizuje instrumentów pochodnych, ani nie osiąga innych przychodów w rozumieniu UPDOF. Ekspektatywa przyszłych przysporzeń majątkowych w postaci Świadczenia Stałego oraz Świadczenia Zmiennego jest jedynie zdarzeniem przyszłym i niepewnym, gdyż Ubezpieczający może w dowolnej chwili zmienić osobę Uposażonego, a wartość Świadczenia Zmiennego może teoretycznie spaść do zera.

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy ewentualnie otrzymane przez Uposażonego Świadczenie Stałe jest zwolnione z opodatkowania PDOF na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 UPDOF.

Ewentualne otrzymanie przez Uposażonego Świadczenia Stałego będzie uprawnieniem Uposażonego wynikającym z Umowy Ubezpieczenia, które wiązać się będzie z wystąpieniem Zdarzenia Ubezpieczeniowego (tj. śmierci ostatniej osoby z Ubezpieczonych). Umowa Ubezpieczenia stanowi ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym i jest zgodna z prawem polskim.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 UPDOF, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: (a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c oraz (b) dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 UPDOF.

Świadczenie Stałe jest przysporzeniem majątkowym Uposażonego otrzymywanym z tytułu zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego określonego w Umowie Ubezpieczenia na życie. Umowa Ubezpieczenia i rola Uposażonego Polis nie mają żadnego związku z ewentualną działalnością gospodarczą Uposażonego (który może, lecz nie musi, prowadzić działalność gospodarczą).

Świadczenie Stałe, w przeciwieństwie do Świadczenia Zmiennego, nie jest także dochodem, o którym mowa w art. 24 ust. 15 UPDOF. Nie jest to bowiem dochód z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w fundusz kapitałowy w związku z Umową Ubezpieczenia (takim dochodem jest Świadczenie Zmienne). Wartość Świadczenia Stałego jest co prawda kwotą wyliczaną w oparciu o wartość Funduszu, lecz przez dany rok jest kwotą niezmienną i gwarantowaną, niezależnie od tego, czy w kolejnych miesiącach Fundusz będzie miał wartość wyższą, czy niższą (czy wręcz zerową). Jest to kwota należna Uposażonemu, w razie zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, niezależnie od Świadczenia Zmiennego i jest wtedy wypłacana ponad Świadczenie Zmienne (ponad wartość Funduszu). Są zatem spełnione wszystkie warunki niezbędne dla skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 4 UPDOF.

Ad. 4.

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualnie otrzymane przez Uposażonego Świadczenie Zmienne będzie opodatkowane według stawki 19% (na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5 UPDOF, w związku z art. 24 ust. 15 UPDOF), gdzie podstawą opodatkowania będzie różnica pomiędzy Świadczeniem Zmiennym a Składką.

Świadczenie Zmienne jest dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w fundusz kapitałowy (tj. w Fundusz) w związku z Umową Ubezpieczenia (Polisa). Fundusz jest ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym dedykowanym do danej Polisy (specjalnie utworzonym dla danej Umowy Ubezpieczenia). Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 UPOOF, 19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Funduszem kapitałowym jest, zgodnie z art. 5a pkt 14 UPOOF, m.in. ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy działający na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Za fundusz w rozumieniu powyższych przepisów należy zatem uznać również Fundusz stworzony do Umowy Ubezpieczenia na życie pomiędzy Ubezpieczającym a licencjonowaną firmą ubezpieczeniową z Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, zawartej w zgodzie z prawem luksemburskim oraz prawem polskim.

Jest to zatem dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 15 UPDOF. Zgodnie z art. 24 ust. 15 UPDOF, dochodem z tytułu inwestowania Składki w związku z Umową Ubezpieczenia zawartą z Ubezpieczycielem, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia z tytułu wystąpienia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (czyli pomiędzy Świadczeniem Zmiennym) a całą Składką wpłaconą do Ubezpieczyciela (Składka bowiem jest przekazywana w całości na Fundusz). W świetle brzmienia przepisu nie ma innej możliwości ustalenia podstawy opodatkowania, niezależnie od tego, czy Uposażony jest jednocześnie Ubezpieczającym.

Ad. 5.

Zdaniem Wnioskodawcy ewentualny podatek dochodowy z tytułu Świadczenia Zmiennego będzie musiał zostać rozliczony samodzielnie przez Ubezpieczającego (bez pośrednictwa Ubezpieczyciela jako płatnika).

Zgodnie z art. 30a ust. 11 UPDOF, kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 (a więc także dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych), uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub la.

Co więcej, zgodnie z art. 30a ust. 9 UPDOF, podatnik (rezydent podatkowy w Polsce) uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

Dochody z tytułu Świadczenia Zmiennego należy uznać za dochody wymienione w art. 30a ust. 1 pkt 5 UPDOF, uzyskane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem wypłacającym je, kosztem własnego majątku, jest podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieposiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żadnej stałej placówki. Są zatem spełnione przesłanki z art. 30a ust. 11 UPDOF nakazujące podatnikowi samodzielne ujęcie tych dochodów w rocznym zeznaniu podatkowym. Potwierdza to także ugruntowana praktyka, zgodne z którą podmioty nieposiadające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładu (oddziału), przedstawicielstwa, ani innej stałej placówki nie są uznawane przez organy podatkowe za płatników podatku dochodowego w rozumieniu art. 41 UPDOF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.