Umowa ubezpieczenia | Interpretacje podatkowe

Umowa ubezpieczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa ubezpieczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wypłacone Wnioskodawczyni świadczenie kulancyjne w związku z realizacją umowy ubezpieczenia na życie w drodze ugody pozasądowej, korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) umową ubezpieczenia (§ 3 ust. 1 ugody). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypłacona przez M. na podstawie § 1 ust. 1 i 2 ugody zawartej w dniu 28 września 2017 r. kwota 20.000,00 zł tytułem świadczenia kulancyjnego w związku z realizacją umowy ubezpieczenia na życie, potwierdzonej polisą o numerze 21486724 wolna jest od podatku na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako faktycznie kwota wypłacona z tytułu umowy ubezpieczenia (z opisem w tytule przelewu WYPŁATA Z POLISY)? Zdaniem Wnioskodawczyni, wypłata kulancji ubezpieczeniowej przez M. w wysokości 20.000,00 zł podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 4 Ustawy. W dniu 2 lipca 2013 r. została zawarta umowa ubezpieczenia na życie z M. SA na okres 25 lat, tj. do dnia 2 lipca 2038 r. W ramach ubezpieczenia została zawarta umowa podstawowa w zakresie indywidualnego ubezpieczenia na życie, oraz umowy dodatkowe, w tym umowa ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania ubezpieczonego z sumą ubezpieczenia w wysokości 50.000,00 zł (potwierdzona polisą).
2018
26
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Fragment:
I tak: przyjmowanie od klientów wniosków o ubezpieczenie wraz z potwierdzeniem pierwszej wpłaty na konto TU oraz dostarczanie ich do TU oraz przekazywanie ubezpieczającym dokumentów potwierdzających zawarcie umowy, w tym polis podpisanych przez TU; stałe pośredniczenie przy zawieraniu na rzecz TU umów ubezpieczenia na życie; pozyskiwanie klientów; wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania przez TU umów ubezpieczenia; rzetelne informowanie ubezpieczających o warunkach i rodzajach ubezpieczeń oferowanych przez TU, doręczanie bez wezwania ubezpieczającym tekstów ogólnych warunków ubezpieczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia; udzielanie pomocy ubezpieczającym przy wypełnianiu wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia i innych dokumentów wymaganych w procedurach obsługi umowy ubezpieczenia, obowiązujących w TU; udzielanie informacji ubezpieczonym pracownikom Ubezpieczającego o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia; udzielanie pomocy przy spisywaniu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia; przyjmowanie od ubezpieczonych wypełnionych i podpisanych deklaracji przystąpienia do ubezpieczeń grupowych; sporządzanie i dostarczanie do TU wykazu osób po raz pierwszy przystępujących do ubezpieczenia; należy uznać za czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego zmierzające w istocie do zawarcia umowy ubezpieczenia. Tym samym, wymienione powyżej czynności, wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy i udzielonego mu pełnomocnictwa należy uznać za usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, podlegające zwolnieniu od podatku.
2017
14
paź

Istota:
Usługę naprawy jednostki pływającej, należy opodatkować właściwą dla danej usługi stawką podatku VAT. Tym samym również usługa ubezpieczenia jako nierozerwalnie związana z usługą naprawy jednostki pływającej nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy. Będzie opodatkowana stawką podatku właściwą dla usługi naprawy jednostki pływającej.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jaka powinna zostać zastosowana stawka podatku VAT dla umowy ubezpieczenia w przypadku otrzymania przez Wykonawcę od Ubezpieczyciela kwoty nieobciążonej stawką podatku VAT gdzie płatnikiem jest Zamawiający ? Zdaniem wnioskodawcy transakcja zawarcia umowy ubezpieczenia powinna być zwolniona z obowiązku płatności podatku VAT na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 37) ustawy podatkowej. Wskazany przepis stanowi, że zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek. Powyższa definicja wyraźnie wskazuje na sytuację analogiczną jaka występuje w relacji Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca w ramach swojej działalności nie wykonuje i nie wykonywał żadnych czynności związanych z zawarciem albo realizacją umowy ubezpieczenia w ramach podstawowej umowy dostawy i budowy okrętu. Umowa pomiędzy Zamawiającym, Wykonawca w następujący sposób reguluje zasady zawarcia i funkcjonowania umowy ubezpieczenia: WYKONAWCA jest zobowiązany do ubezpieczenia okrętu będącego w budowie oraz mechanizmów i urządzeń zdeponowanych w magazynach i zamontowanych na okręcie (w tym dostarczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO będących dostawą armatorską).
2017
10
maj

Istota:
W zakresie:
możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartej na rzecz pracownika
Fragment:
(...) umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza: wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy, wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia spełnia wyżej wskazane warunki, wydatki związane z opłacaniem składek, nie zawierają się w katalogu wyłączeń wskazanych w art. 16 u.p.d.o.p. Analizując powyższy przepis, Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę na okoliczność, że umowa ubezpieczenia z UFK mająca zostać zawarta z Ubezpieczycielem, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, zawiera się w zbiorze określonym mianem umów dotyczących ryzyka grupy 3 działu I wspomnianego załącznika, oraz spełnia wszystkie warunki podmiotowe i przedmiotowe określone w drugiej części pkt 59, co daje asumpt do stwierdzenia, że wydatki z nią związane mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu po stronie pracodawcy. Umowa ubezpieczenia z UFK jest umową, która ze względu na swój charakter ma na celu zachowanie źródła przychodu, z tego względu, że jest opłacana przez pracodawcę na rzecz pracownika, poprzez co ma ona zmotywować go do dalszej i sumiennej pracy oraz zachęcić do kontynuowania pracy w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.
2017
1
lut

Istota:
Obowi1zki p3atnika w zwi1zku z op3aceniem sk3adki ubezpieczeniowej z tytu3u odpowiedzialnooci cz3onków organów Spó3dzielni Mieszkaniowej.
Fragment:
Stosownie do art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego, ubezpieczaj1cy mo?e zawrzea umowe ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony mo?e nie bya imiennie wskazany w umowie, chyba ?e jest to konieczne do okreolenia przedmiotu ubezpieczenia. Jednoczeonie zgodnie z § 2 ww. artyku3u, roszczenie o zap3ate sk3adki przys3uguje ubezpieczycielowi wy31cznie przeciwko ubezpieczaj1cemu. Zarzut maj1cy wp3yw na odpowiedzialnooa ubezpieczyciela mo?e on podnieoa równie? przeciwko ubezpieczonemu. Celem umowy ubezpieczenia jest wiec udzielenie ubezpieczonemu ochrony na wypadek okreolonego w umowie ryzyka, w zamian za zap3ate sk3adki. Funkcja ochronna jest istot1 ka?dej umowy ubezpieczenia. W konsekwencji, op3acenie sk3adki przez inn1 osobe ni? ta, w której interesie maj1tkowym zawierana jest umowa powoduje powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Owiadczenie nieodp3atne stanowi bowiem w tym przypadku ochrona ubezpieczeniowa na wypadek zaistnienia zdarzenia okreolonego w umowie ubezpieczenia. Z brzmienia przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, ?e opodatkowaniu mo?e podlegaa tylko przychód ze owiadczen nieodp3atnych faktycznie otrzymanych. Ustalenie przychodu z tytu3u otrzymania nieodp3atnego owiadczenia wymaga wskazania osoby bed1cej beneficjentem owiadczenia.
2017
12
sty

Istota:
Czy swiadczenie ubezpieczeniowe (stanowiace iloczyn liczby jednostek w UFK nabytych na podstawie umowy oraz wartosci tych jednostek z dnia wyceny oraz w stalej, ryczaltowej wysokosci wskazanej w Certyfikacie ubezpieczenia ustalonej na etapie zawierania umowy ubezpieczenia) otrzymane przez Wnioskodawczynie (Uposazona) bedzie objete zwolnieniem z podatku dochodowego od osob fizycznych?
Fragment:
Z powyzszej definicji wynika, ze umowa ubezpieczenia na zycie z UFK nie ma charakteru wylacznie ochronnego, takiego jak klasyczna umowa ubezpieczenia na zycie, poniewaz istotnym swiadczeniem ubezpieczyciela jest rowniez inwestowanie, na ryzyko ubezpieczajacego, srodkow pochodzacych z wplacanych przez ubezpieczajacego skladek w utworzone i zorganizowane przez zaklad ubezpieczen UFK. Wynika to juz zreszta z samej definicji UFK zawartej w art. 2 pkt 1-3 ustawy o dzialalnosci ubezpieczeniowej, zgodnie z ktora UFK to wydzielony fundusz aktywow, stanowiacy rezerwe tworzona ze skladek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposob okreslony w umowie ubezpieczenia. Nalezy jednak uznac, ze mieszany, ochronno-inwestycyjny charakter maja swiadczenia ubezpieczyciela na rzecz drugiej strony umowy ubezpieczenia na zycie z UFK, tj. ubezpieczajacego. Zarazem, z punktu widzenia uposazonego, umowa ubezpieczenia na zycie z UFK ma charakter scisle ochronny, a uposazony nie dokonuje na jej podstawie zadnych inwestycji, jak rowniez zadne inwestycje nie sa dokonywane przez ubezpieczyciela w imieniu uposazonego. Wynika to przede wszystkim z faktu, ze uposazony nie inwestuje zadnych srodkow na podstawie umowy ubezpieczenia z UFK, nie ponosi zadnych kosztow z nia zwiazanych, a obowiazek swiadczenia ubezpieczyciela na rzecz uposazonego aktualizuje sie jedynie w przypadku wystapienia zdarzenia okreslanego jako wypadek ubezpieczeniowy, tj. smierci ubezpieczajacego.
2016
17
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej: Kodeks cywilny), przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie, w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Funkcją umowy ubezpieczenia jest zapewnienie ubezpieczonemu ochrony na wypadek zajścia określonego w umowie zdarzenia, o charakterze losowym. W stosunku prawnym ubezpieczenia wystąpić może także ubezpieczony - osoba, na której rachunek zawarto umowę ubezpieczenia. Zgodnie bowiem z art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W art. 12 ust. 1 ustawy o PIT wskazano, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się (...)
2016
21
cze

Istota:
Czy świadczenie ubezpieczeniowe (stanowiące iloczyn liczby jednostek w UFK nabytych na podstawie umowy oraz wartości tych jednostek z dnia wyceny oraz w stałej, ryczałtowej wysokości wskazanej w Certyfikacie ubezpieczenia ustalonej na etapie zawierania umowy ubezpieczenia) otrzymane przez Wnioskodawcę (Uposażonego) będzie objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Definicja umowy ubezpieczenia, zawarta w Kodeksie cywilnym, została uzupełniona przez art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym, zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej z ubezpieczającym. Świadczeniem ubezpieczyciela jest więc nie tylko zapłata odszkodowania, umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, ale również samo udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, które należy rozumieć jako stałe ponoszenie ryzyka zapłaty określonej sumy pieniężnej w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Umowa ubezpieczenia pełni zatem dla ubezpieczonego funkcję ochronną, mającą na celu zmniejszenie lub złagodzenie negatywnych dla ubezpieczonego skutków wypadku ubezpieczeniowego. Wśród umów ubezpieczenia na życie ustawodawca wyróżnił kategorię umów ubezpieczenia na życie z UFK. Umowy ubezpieczenia na życie z UFK uregulowane są w licznych przepisach, a w szczególności w art. 13 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zostały również wymienione jako grupa 3 w ramach działu I (ubezpieczenia na życie) w załączniku do ww. ustawy.
2016
20
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie pracowników oraz ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z zawarciem przez Wnioskodawcę umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Fragment:
Organ podatkowy zauważył, że z treści zadanego we wniosku pytania w przedmiocie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że dotyczy ono skutków podatkowych związanych z zawartą umową ubezpieczenia w momencie wykupu przez ubezpieczonego (pracownika) świadczenia inwestycyjnego zgodnie z treścią art. 24 ust. 15 ww. ustawy, natomiast z analizy treści własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisu zdarzenia przyszłego, wynika, ze dotyczy ono skutków podatkowych związanych z zawartą umową ubezpieczenia w momencie cesji, tj. przeniesienia praw i przekazania obowiązków na rzecz ubezpieczonego (pracownika). W świetle powyższego jeżeli przedmiot interpretacji indywidualnej ma dotyczyć skutków podatkowych związanych z zawartą umową ubezpieczenia w momencie cesji, tj. przeniesienia praw i przekazania obowiązków na rzecz ubezpieczonego (pracownika), organ podatkowy wezwał o przeformułowanie zadanego we wniosku pytania w tym temacie, natomiast jeżeli przedmiot interpretacji mają stanowić skutki podatkowe związane z zawartą umową ubezpieczenia w momencie wykupu przez ubezpieczonego (pracownika) świadczenia inwestycyjnego organ podatkowy poprosił o przedstawienie własnego stanowiska w tej sprawie. Natomiast w sytuacji gdy wniosek ma dotyczyć zarówno skutków podatkowych związanych z zawartą umową ubezpieczenia w momencie (...)
2016
24
sty

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, Wnioskodawca jako ubezpieczyciel zawiera m.in. umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej: „ umowy ubezpieczenia z UFK ”). W ramach tych umów, wpłacana przez klienta składka ubezpieczeniowa w części przekazywana jest na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy w sposób określony w danej umowie ubezpieczenia z UFK. Środki wpłacane przez klienta są ewidencjonowane na jego indywidualnym rachunku w postaci jednostek uczestnictwa UFK. Umowy ubezpieczenia z UFK przewidują, że w przypadku wypłaty przez klienta zgromadzonych przez niego w UFK środków, Spółce należna będzie tzw. opłata likwidacyjna. Wysokość opłaty likwidacyjnej uzależniona jest m.in. od okresu jaki upłynął od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia z UFK. Opłata likwidacyjna jest pobierana przez Spółkę poprzez potrącenie z wypłacanej klientowi kwoty środków zgromadzonych na jego indywidualnym rachunku, tj. klient otrzymuje kwotę niższą niż wynikająca z przeliczenia jednostek uczestnictwa UFK zapisanych na jego indywidualnym rachunku. Niemniej jednak zdarza się, że klient kwestionuje wysokość ustalonej opłaty likwidacyjnej. W takim wypadku dokonywana jest ocena zasadności roszczenia (...)
2016
21
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.