Umowa ubezpieczenia | Interpretacje podatkowe

Umowa ubezpieczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa ubezpieczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej: Kodeks cywilny), przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie, w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Funkcją umowy ubezpieczenia jest zapewnienie ubezpieczonemu ochrony na wypadek zajścia określonego w umowie zdarzenia, o charakterze losowym. W stosunku prawnym ubezpieczenia wystąpić może także ubezpieczony - osoba, na której rachunek zawarto umowę ubezpieczenia. Zgodnie bowiem z art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W art. 12 ust. 1 ustawy o PIT wskazano, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się (...)
2016
21
cze

Istota:
Czy świadczenie ubezpieczeniowe (stanowiące iloczyn liczby jednostek w UFK nabytych na podstawie umowy oraz wartości tych jednostek z dnia wyceny oraz w stałej, ryczałtowej wysokości wskazanej w Certyfikacie ubezpieczenia ustalonej na etapie zawierania umowy ubezpieczenia) otrzymane przez Wnioskodawcę (Uposażonego) będzie objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Definicja umowy ubezpieczenia, zawarta w Kodeksie cywilnym, została uzupełniona przez art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym, zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej z ubezpieczającym. Świadczeniem ubezpieczyciela jest więc nie tylko zapłata odszkodowania, umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, ale również samo udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, które należy rozumieć jako stałe ponoszenie ryzyka zapłaty określonej sumy pieniężnej w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Umowa ubezpieczenia pełni zatem dla ubezpieczonego funkcję ochronną, mającą na celu zmniejszenie lub złagodzenie negatywnych dla ubezpieczonego skutków wypadku ubezpieczeniowego. Wśród umów ubezpieczenia na życie ustawodawca wyróżnił kategorię umów ubezpieczenia na życie z UFK. Umowy ubezpieczenia na życie z UFK uregulowane są w licznych przepisach, a w szczególności w art. 13 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zostały również wymienione jako grupa 3 w ramach działu I (ubezpieczenia na życie) w załączniku do ww. ustawy.
2016
20
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie pracowników oraz ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika w związku z zawarciem przez Wnioskodawcę umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Fragment:
Organ podatkowy zauważył, że z treści zadanego we wniosku pytania w przedmiocie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że dotyczy ono skutków podatkowych związanych z zawartą umową ubezpieczenia w momencie wykupu przez ubezpieczonego (pracownika) świadczenia inwestycyjnego zgodnie z treścią art. 24 ust. 15 ww. ustawy, natomiast z analizy treści własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisu zdarzenia przyszłego, wynika, ze dotyczy ono skutków podatkowych związanych z zawartą umową ubezpieczenia w momencie cesji, tj. przeniesienia praw i przekazania obowiązków na rzecz ubezpieczonego (pracownika). W świetle powyższego jeżeli przedmiot interpretacji indywidualnej ma dotyczyć skutków podatkowych związanych z zawartą umową ubezpieczenia w momencie cesji, tj. przeniesienia praw i przekazania obowiązków na rzecz ubezpieczonego (pracownika), organ podatkowy wezwał o przeformułowanie zadanego we wniosku pytania w tym temacie, natomiast jeżeli przedmiot interpretacji mają stanowić skutki podatkowe związane z zawartą umową ubezpieczenia w momencie wykupu przez ubezpieczonego (pracownika) świadczenia inwestycyjnego organ podatkowy poprosił o przedstawienie własnego stanowiska w tej sprawie. Natomiast w sytuacji gdy wniosek ma dotyczyć zarówno skutków podatkowych związanych z zawartą umową ubezpieczenia w momencie (...)
2016
24
sty

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, Wnioskodawca jako ubezpieczyciel zawiera m.in. umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej: „ umowy ubezpieczenia z UFK ”). W ramach tych umów, wpłacana przez klienta składka ubezpieczeniowa w części przekazywana jest na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy w sposób określony w danej umowie ubezpieczenia z UFK. Środki wpłacane przez klienta są ewidencjonowane na jego indywidualnym rachunku w postaci jednostek uczestnictwa UFK. Umowy ubezpieczenia z UFK przewidują, że w przypadku wypłaty przez klienta zgromadzonych przez niego w UFK środków, Spółce należna będzie tzw. opłata likwidacyjna. Wysokość opłaty likwidacyjnej uzależniona jest m.in. od okresu jaki upłynął od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia z UFK. Opłata likwidacyjna jest pobierana przez Spółkę poprzez potrącenie z wypłacanej klientowi kwoty środków zgromadzonych na jego indywidualnym rachunku, tj. klient otrzymuje kwotę niższą niż wynikająca z przeliczenia jednostek uczestnictwa UFK zapisanych na jego indywidualnym rachunku. Niemniej jednak zdarza się, że klient kwestionuje wysokość ustalonej opłaty likwidacyjnej. W takim wypadku dokonywana jest ocena zasadności roszczenia (...)
2016
21
sty

Istota:
Czy wypłata wskazanych w stanie faktycznym świadczeń (w tym wypłata w drodze kulancji/świadczeń ex gratia) na rzecz uprawnionego (ubezpieczonego, uposażonego, poszkodowanego) skutkuje po stronie Spółki obowiązkiem sporządzenia i przesłania do podatnika i właściwego Urzędu Skarbowego informacji podatkowej PIT-8C?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń z umowy ubezpieczenia. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej jako: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) prowadzi działalność ubezpieczeniową w dziale I - ubezpieczenia na życie we wszystkich grupach ubezpieczeń, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz.1206 z późn. zm.) (dalej jako: „ Ustawa o działalności ubezpieczeniowej ”). W związku z prowadzoną działalnością Spółka dokonuje wypłaty świadczeń, o których mowa w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej, m.in. na rzecz określonych osób fizycznych. Świadczenia mogą być wypłacone przez Spółkę: na podstawie umowy ubezpieczenia i przepisów prawa; wypłata w drodze kulancji (świadczenie ex gratia). W pierwszym przypadku, podstawą wypłaty każdego świadczenia jest konkretna umowa ubezpieczenia zawarta ze Spółką. W przypadku zajścia określonego zdarzenia, uprawniony z umowy ubezpieczenia występuje do Spółki z roszczeniem o wypłatę świadczenia. W sytuacji, gdy w opinii Spółki świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Spółka informuje o tym ubezpieczającego, bądź osoby trzecie występujące z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia.
2015
31
gru

Istota:
Czy wypłata wskazanych w stanie faktycznym świadczeń (w tym wypłata w drodze kulancji/świadczeń ex gratia) na rzecz uprawnionego (ubezpieczonego, uposażonego, poszkodowanego) skutkuje po stronie Spółki obowiązkiem sporządzenia i przesłania do podatnika i właściwego Urzędu Skarbowego informacji podatkowej PIT-8C?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń z umowy ubezpieczenia. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej jako: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) prowadzi działalność ubezpieczeniową w dziale I - ubezpieczenia na życie we wszystkich grupach ubezpieczeń, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz.1206 z późn. zm.) (dalej jako: „ Ustawa o działalności ubezpieczeniowej ”). W związku z prowadzoną działalnością Spółka dokonuje wypłaty świadczeń, o których mowa w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej, m.in. na rzecz określonych osób fizycznych. Świadczenia mogą być wypłacone przez Spółkę: na podstawie umowy ubezpieczenia i przepisów prawa; wypłata w drodze kulancji (świadczenie ex gratia). W pierwszym przypadku, podstawą wypłaty każdego świadczenia jest konkretna umowa ubezpieczenia zawarta ze Spółką. W przypadku zajścia określonego zdarzenia, uprawniony z umowy ubezpieczenia występuje do Spółki z roszczeniem o wypłatę świadczenia. W sytuacji, gdy w opinii Spółki świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Spółka informuje o tym ubezpieczającego, bądź osoby trzecie występujące z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia.
2015
31
gru

Istota:
Czy wypłata wskazanych w stanie faktycznym świadczeń (w tym wypłata w drodze kulancji/świadczeń ex gratia) na rzecz uprawnionego (ubezpieczonego, uposażonego, poszkodowanego) skutkuje po stronie Spółki obowiązkiem sporządzenia i przesłania do podatnika i właściwego Urzędu Skarbowego informacji podatkowej PIT-8C?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń z umowy ubezpieczenia. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej jako: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) prowadzi działalność ubezpieczeniową w dziale II - pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe we wszystkich grupach ubezpieczeń, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206 z późn. zm.) (dalej jako: „ Ustawa o działalności ubezpieczeniowej ”). W związku z prowadzoną działalnością Spółka dokonuje wypłaty odszkodowań lub świadczeń (dalej jako: „ świadczenia ”), o których mowa w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej, m.in. na rzecz określonych osób fizycznych. Świadczenia mogą być wypłacone przez Spółkę: na podstawie umowy ubezpieczenia i przepisów prawa; wypłata w drodze kulancji (świadczenie ex gratia). W pierwszym przypadku, podstawą wypłaty każdego świadczenia jest konkretna umowa ubezpieczenia zawarta ze Spółką. W przypadku zajścia określonego zdarzenia, uprawniony z umowy ubezpieczenia występuje do Spółki z roszczeniem o wypłatę świadczenia. W sytuacji, gdy w opinii Spółki świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Spółka informuje o tym ubezpieczającego, bądź osoby trzecie występujące z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia.
2015
25
gru

Istota:
Czy wypłata wskazanych w stanie faktycznym świadczeń (w tym wypłata w drodze kulancji/świadczeń ex gratia) na rzecz uprawnionego (ubezpieczonego, uposażonego, poszkodowanego) skutkuje po stronie Spółki obowiązkiem sporządzenia i przesłania do podatnika i właściwego Urzędu Skarbowego informacji podatkowej PIT-8C?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń z umowy ubezpieczenia. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej jako: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) prowadzi działalność ubezpieczeniową w dziale II - pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe we wszystkich grupach ubezpieczeń, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206 z późn. zm.) (dalej jako: „ Ustawa o działalności ubezpieczeniowej ”). W związku z prowadzoną działalnością Spółka dokonuje wypłaty odszkodowań lub świadczeń (dalej jako: „ świadczenia ”), o których mowa w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej, m.in. na rzecz określonych osób fizycznych. Świadczenia mogą być wypłacone przez Spółkę: na podstawie umowy ubezpieczenia i przepisów prawa; wypłata w drodze kulancji (świadczenie ex gratia). W pierwszym przypadku, podstawą wypłaty każdego świadczenia jest konkretna umowa ubezpieczenia zawarta ze Spółką. W przypadku zajścia określonego zdarzenia, uprawniony z umowy ubezpieczenia występuje do Spółki z roszczeniem o wypłatę świadczenia. W sytuacji, gdy w opinii Spółki świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Spółka informuje o tym ubezpieczającego, bądź osoby trzecie występujące z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia.
2015
25
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania świadczeń z umowy ubezpieczenia
Fragment:
Świadczenia mogą być wypłacone przez Wnioskodawcę m.in. w następujących sytuacjach: świadczenie wypłacane na podstawie umowy ubezpieczenia, w związku z zajściem określonego w tej umowie zdarzenia, świadczenie wypłacane mimo, że w ocenie Wnioskodawcy w danym przypadku wyłączona jest jego odpowiedzialność wskutek nieobowiązywania umowy ubezpieczenia lub (umownego lub wynikającego z przepisów prawa) wyłączenia jego odpowiedzialności (dalej: „ świadczenia kulancyjne ” lub „ kulancja ”). W pierwszym przypadku podstawą wypłaty świadczenia będzie umowa ubezpieczenia zawarta przez ubezpieczającego z Wnioskodawcą. W przypadku zajścia określonego zdarzenia, uprawniony z umowy ubezpieczenia wystąpię do Wnioskodawcy z roszczeniem o wypłatę świadczenia. Stosownie do art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Wnioskodawca będzie podejmował postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. W sytuacji, gdy w ocenie Wnioskodawcy świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Wnioskodawca będzie informował o tym osobę występującą z roszczeniem wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia.
2015
28
paź

Istota:
- Czy w świetle opisanego stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 ust. 1, art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 i 3) – składka ubezpieczeniowa płacona przez Wnioskodawcę z tytułu ubezpieczenia członków władz spółdzielni stanowić będzie przychód Ubezpieczonych?
- Czy Wnioskodawca będzie występować jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych i czy w związku z tym będzie na nim ciążył obowiązek obliczenia i poboru podatku dochodowego?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 10 lipca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia przez spółdzielnię umowy ubezpieczenia. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W grudniu 2014 r. Wnioskodawca (spółdzielnia mieszkaniowa) zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółdzielni na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia zatwierdzonych uchwałą Zarządu (...) z listopada 2014 r. z okresem ubezpieczenia od grudnia 2014 r. do grudnia 2015 r. Według zawartej umowy potwierdzonej polisą nr (...) Ubezpieczającym jest Wnioskodawca, a Ubezpieczonym: członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej. Ubezpieczenie jest zawarte w formie bezimiennej – obejmującej ochroną wszystkie osoby pełniące wskazane w umowie ubezpieczenia funkcje, a nie konkretne osoby, wymienione z imienia i nazwiska. Z tytułu ubezpieczenia wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wnioskodawcy zastosowana jest łączna składka. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 ogólnych warunków ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia może być zawarta na rzecz wszystkich członków Zarządu, Prokurentów, Pełnomocników, członków Rady Nadzorczej, Kierowników Administracji Osiedli Mieszkaniowych wchodzących w skład Wnioskodawcy – łącznie jako ubezpieczenie bezimienne.
2015
2
paź
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.