PB4/4307-4/06 | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedaż papierów wartościowych, która jest dokonywana za pośrednictwem domu maklerskiego jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 tej ustawy.

PB4/4307-4/06

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. papier wartościowy
  2. umowa sprzedaży
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)- po rozpatrzeniu odwołania Zakładu ... sp. z o.o. w Mełnie z dnia 3 lipca 2006 r. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2006 r. Nr PB4/005-SIP-M-27/06 w sprawie zmiany z urzędu postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu z dnia 24 kwietnia 2006 r. Nr US IV 415-53-9/06 w przedmiocie udzielonej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

<
  • utrzymuję w mocy decyzję organu pierwszej instancji

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 13 czerwca 2006 r. Nr PB4/005-SIP-M-27/06 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zmienił z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu z dnia 24 kwietnia 2006 r.Nr US IV/415-53-9/06 w przedmiocie udzielonej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że wydane postanowienie narusza prawo na skutek nieprawidłowego zastosowania przepisu art. 9 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.399 ze zm.) w zaistniałym stanie faktycznym i uznał za nieprawidłowe stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2006 r. o udzielenie interpretacji.

Zapytanie dotyczyło zagadnienia: czy sprzedaż papierów wartościowych, która jest dokonywana za pośrednictwem domu maklerskiego jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 tej ustawy. Spółka przedstawiając stan faktyczny stwierdziła, że o dokonaniu transakcji za pośrednictwem domu maklerskiego świadczą określone postanowienia umowy sprzedaży akcji oraz uregulowanie wynagrodzenia dla domu maklerskiego, a więc jej zdaniem wymieniona czynność podlegała zwolnieniu. W tym stanie sprawy organ pierwszej instancji uznał, że stanowisko wyrażone we wniosku Spółki jest prawidłowe. Dyrektor Izby Skarbowej nie podzielił stanowiska przedstawionego przez organ pierwszej instancji uzasadniając, że stan faktyczny wynikający z treści umów, na które powołała się Spółka nie dowodzi wystąpienia przesłanek zwolnienia czynności od podatku określonych w cyt. art. 9 pkt 9 wym. ustawy. Z treści przedłożonej umowy wynikało, że sprzedający złożył domowi maklerskiemu w związku z zawarciem umowy sprzedaży polecenie przelewu papierów wartościowych, której to czynności nie można utożsamiać z umową zlecenia pośrednictwa w sprzedaży papierów wartościowych.

Od tej decyzji Spółka wniosła w odwołanie, w którym powołała się na to, że każda transakcja, w której zawarciu lub realizacji uczestniczył podmiot trzeci jest transakcją zawartą za pośrednictwem tego podmiotu. Spółka argumentowała, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiuje tego pojęcia, ani też nie wskazuje na żadne elementy, które decydowałyby o istnieniu znamion pośrednictwa. Skoro z zapisów umowy wynika jednoznacznie, że sprzedający upoważnia i zobowiązuje dom maklerski do dokonania wszelkich czynności koniecznych do przeniesienia własności akcji na kupującego, w tym do wydania akcji kupującemu i tę czynność potwierdza pracownik domu maklerskiego to bez tego pośrednictwa umowa nie mogłaby dojść do skutku. Powołała się również na to, że z uwagi na szerokie pojęcie definicji pośrednictwa nie można uznać za błędną interpretację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, a już z pewnością nie można w tej sytuacji mówić o rażącym naruszeniu prawa o którym stanowi art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Rozpatrując sprawę w postępowaniu odwoławczym zważono co następuje;

Mając na uwadze argumenty podniesione przez Spółkę w odwołaniu należy odnieść się do definicji wyrazu "pośrednictwo" zawartego w Słowniku Języka Polskiego PWN Warszawa -1979 . Pośrednictwo to działalność osoby trzeciej mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron. Umowa o pośrednictwo wobec braku ustawowego jej unormowania w systemie umów polskiego prawa zobowiązaniowego jest jedną z nienazwanych umów o świadczenie usług. Przedmiotem świadczenia pośrednika jest więc wykonywanie czynności faktycznych, stąd też do takiej umowy stosuje sie odpowiednio przepisy o zleceniu. (art. 750 k.c.) Zgodnie z art. 734 k.c przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W ramach umowy pośrednik podejmuje się czynności polegających na nastręczaniu sposobności do zawarcia umowy lub na pośredniczeniu przy jej zawarciu. Bezpośrednim celem aktywności pośrednika jest stworzenie określonej sytuacji faktycznej, w której zamierzony cel tj, zawarcie umowy może zostać osiągnięty ale już z udziałem tylko samego zainteresowanego.

W przedstawionej sprawie Spółka na fakt zawarcia umowy zlecenia się nie powołała, lecz podniosła, że na "pośrednictwo" wskazują postanowienia umowy i poświadczenie podpisów dokonane przez pracownika Domu Maklerskiego ... S.A., oraz to, że za swoje czynności dom maklerski otrzymał wynagrodzenie.

Z postanowień umowy opisanych w § 4 o sposobie wykonania umowy wynika, że sprzedający w związku z zawarciem umowy sprzedaży upoważnił oraz zobowiązał Dom Maklerski do dokonania wszelkich czynności koniecznych do przeniesienia własności akcji na kupującego w tym wydania akcji kupującemu. Sprzedający złożył w domu maklerskim dyspozycję "polecenie przelewu papierów wartościowych" na rzecz kupującego (§ 4 pkt 4 umowy)

Tak więc stan faktyczny opisany przez Spółkę we wniosku o dokonanie interpretacji jedynie w formie odwołania sie do postanowień załączonej umowy sprzedaży akcji oraz ogólnikowe stwierdzenie o otrzymaniu wynagrodzenia przez dom maklerski nie pozwala na stwierdzenie, iż w niniejszej czynności wystąpiły przesłanki zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych określone w art. 9 pkt 9 cyt. ustawy.

Skoro istniały rozbieżności pomiędzy tak przedstawionym stanem faktycznym a treścią przytoczonej normy prawnej to potwierdzenie prawidłowości stanowiska podatnika należało zakwalifikować jako rażące naruszenie prawa przez organ pierwszej instancji.

Dlatego orzeczono jak w sentencji

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Na decyzję tę służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej, w terminie 30 dni od jej doręczenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.