ITPB2/4514-53/15/TJ | Interpretacja indywidualna

Obowiązek prowadzenia rejestru transakcji.
ITPB2/4514-53/15/TJinterpretacja indywidualna
  1. sporządzenie dokumentacji podatkowej
  2. umowa sprzedaży
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 626) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku prowadzenia rejestru transakcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku prowadzenia rejestru transakcji.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od czerwca 2015 r. Wnioskodawca będzie prowadził skup złomu złota od osób fizycznych. Wartość jednej transakcji nie przekroczy 1000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych:

Czy należy prowadzić rejestr (wykaz) zakupów dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeżeli tak, to jakie pozycje rejestr ten powinien zawierać (przy założeniu, że podatek od czynności cywilnoprawnych od tych transakcji nie wystąpi)...

Zdaniem Wnioskodawcy, według obowiązującego stanu prawnego, od dnia 1 maja 2015 r., żadnej dokumentacji dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. ewidencji – rejestru – takich zakupów nie musi prowadzić.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a stosownie do art. 4 pkt 1 przy umowie sprzedaży ciąży on na kupującym.

Stosownie natomiast do art. 10 ust. 1 podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Z art. 10 ust. 2 ustawy wynika, że notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Jak z kolei stanowi art. 10 ust. 3 pkt 1 płatnicy są obowiązani prowadzić rejestr podatku.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z nabywaniem od osób fizycznych złomu złota, w których wartość jednej transakcji nie przekroczy 1000 zł. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą natomiast obowiązku prowadzenia ewidencji (rejestrów) na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nakładają obowiązek prowadzenia stosownych rejestrów tylko na notariuszy działających jako płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego.

W innym przypadku przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przewidują obowiązku prowadzenia ewidencji czy też rejestrów dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu, bez względu na to czy w związku z dokonaniem takiej czynności powstanie obowiązek zapłaty podatku, czy też korzystać ona będzie ze zwolnienia z opodatkowania.

Powyższe oznacza, że w opisanej sytuacji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek prowadzenia rejestrów czy też ewidencji dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych.

Końcowo jedynie wskazać należy, że powyższe rozstrzygnięcie nie odnosi się do innych obowiązków, jakie mogą ciążyć na Wnioskodawcy w związku z dokonywanymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w tym do obowiązku zapłaty podatku (w przypadku dokonania czynności, która nie będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania lub korzystała ze zwolnienia od podatku) czy też obowiązku złożenia deklaracji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sporządzenie dokumentacji podatkowej
IBPBI/1/415-471/12/AB | Interpretacja indywidualna

umowa sprzedaży
IPPB5/4510-413/2015-2/RS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.