IPPB2/4514-96/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

Jeżeli Strony transakcji sprzedaży w części odpowiadającej powierzchniom Budynku hotelowego wybiorą opcję opodatkowania podatkiem od towarów i usług i cała transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-96/15-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. nabycie nieruchomości
 3. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

U. GmbH (dalej: „Wnioskodawca”) funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej w oparciu o przepisy niemieckiego prawa handlowego, odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca jest podmiotem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, specjalizującym się w zarządzaniu aktywami otwartych funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości. H. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w branży hotelarskiej, podlegającą opodatkowaniu VAT. Spółka jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w Polsce.

W skład majątku Spółki wchodzi m.in. grunt (działki ewidencyjne nr 5/2,6/4 i 6/5), będący własnością Spółki budynek hotelowy wraz z garażem posadowiony na wskazanym gruncie (dalej jako „Budynek hotelowy”), a także majątek niezbędny do prowadzenia działalności hotelowej, w tym w szczególności wyposażenie kuchni, pralni, klubu sportowego (siłowni), meble, komputery wraz z oprogramowaniem, oświetlenie, dywany, zasłony, pościele i narzuty na łóżka, zastawa, sztućce, stroje pracownicze, sprzęt i narzędzia do sprzątania oraz utrzymania hotelu (dalej jako „Wyposażenie”).

Budynek hotelowy jest budynkiem niemieszkalnym sklasyfikowanym zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych w Sekcji 1, Dziale 12, symbol 1211 (Budynki hoteli). Pozwolenie na użytkowanie Budynku hotelowego zostało wydane w 2002 r.

Budynek hotelowy został przez Spółkę wybudowany na gruncie oddanym Spółce w użytkowanie w 1999 r. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych. W 2006 r. Spółka nabyła prawo własności gruntu, na którym posadowiony był Budynek hotelowy, efektywnie wraz z prawem własności Budynku hotelowego w kontekście regulacji obowiązujących na gruncie prawa cywilnego. Przy czym, z umowy sprzedaży, dotyczącej gruntu wraz z Budynkiem hotelowym wynika, że przy ustalaniu ceny sprzedaży nie została uwzględniona wartość Budynku hotelowego, gdyż Budynek hotelowy wraz z instalacjami został wzniesiony na koszt i staraniem Spółki. Transakcja została udokumentowana fakturą VAT obejmującą uzgodnioną cenę powiększoną o podatek VAT wg stawki 22%. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na wskazanej fakturze.

Budynek hotelowy od dnia jego wybudowania wykorzystywany jest przez Spółkę w ramach prowadzonej przez niego szeroko rozumianej działalności hotelarskiej podlegającej opodatkowaniu VAT (Spółka jest tzw. operatorem hotelowym). W tym zakresie w szczególności Spółka odpłatnie udostępnia gościom hotelowym klientom poszczególne pokoje hotelowe, odpłatnie udostępnia sale konferencyjne, garaż, świadczy usługi gastronomiczne, itp. Świadczone przez Spółkę usługi w zakresie udostępniania klientom pokoi hotelowym Spółka kwalifikuje jako usługi krótkotrwałego zakwaterowania w hotelach (PKD 55.10.Z).

W związku z prowadzoną działalnością, Spółka nabywa szereg usług świadczonych przez podmioty zewnętrze, w tym m.in. usługi zarządzania świadczone przez R.

Poza wskazaną powyżej działalnością prowadzoną przez Spółkę i pojedynczymi umowami najmu, o których mowa niżej, od dnia wybudowania Budynek hotelowy nie był przedmiotem innych czynności podlegających opodatkowaniu/(wynajem, sprzedaż).

Ponadto, od dnia wybudowania Budynku hotelowego, Spółka nie ponosiła wydatków na jego ulepszenie.

Obecnie Spółka rozważa sprzedaż przedmiotowego gruntu wraz z Budynkiem hotelowym i prawami związanymi z Budynkiem hotelowym (dalej: Nieruchomość), oraz Wyposażeniem na rzecz Wnioskodawcy.

Poza samą Nieruchomością, Wyposażeniem oraz pojedynczymi umowami, o których mowa poniżej, nie dojdzie do zbycia żadnych dodatkowych aktywów Spółki (również żadne pasywa ani pracownicy nie zostaną przejęte przez Wnioskodawcę). Wszystkie inne aktywa/zasoby związane z działalnością hotelową pozostaną niezmiennie „w Spółce” i nie będą przedmiotem sprzedaży.

Wnioskodawca nabędzie również prawa związane z Budynkiem hotelowym, o ile będą mogły być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (np. prawa autorskie związane z projektem architektonicznym).

Po dokonaniu sprzedaży Nieruchomości wraz z Wyposażeniem, Spółka planuje niezwłocznie wynająć przedmiotowy budynek (wraz z Wyposażeniem) od nowego właściciela (Wnioskodawcy) i nadal prowadzić (kontynuować) działalność gospodarczą w branży hotelarskiej z wykorzystaniem tego budynku oraz posiadanych innych zasobów związanych z działalnością hotelową.

Intencją stron umowy jest, aby wszystkie istniejące umowy najmu powierzchni zawarte przez Spółkę nie przechodziły na Wnioskodawcę, ale stały się umowami podnajmu (w momencie gdy Spółka stanie się wynajmującym powierzchnię od Wnioskodawcy), tj. Spółka ma pozostać stroną tychże umów najmu/podnajmu w stosunku do swoich obecnych klientów.

Z uwagi na konieczność uzyskania zgód od podnajemców może się jednak okazać, że pojedyncze umowy najmu dotyczące powierzchni znajdujących się w budynku hotelowym przejdą na Wnioskodawcę z mocy prawa, np.:

 • umowa na odpłatne udostępnianie sali na zajęcia fitness wraz z biurem oraz miejscem garażowym;
 • umowa na odpłatne udostępnianie powierzchni w lobby pod biuro informacji turystycznej wraz z miejscem garażowym;
 • umowa na odpłatne udostępnianie powierzchni pod instalację bankomatu;
 • umowa na odpłatne udostępnianie powierzchni pod urządzenia telekomunikacyjne.

Może się zdarzyć, że również pojedyncze umowy dotyczące obsługi budynku zostaną przejęte przez Wnioskodawcę (jeśli będą musiały zostać przeniesione z przyczyn biznesowych lub ekonomicznych).

Transakcja nie obejmie natomiast w szczególności:

 • należności i innych niż wymienione powyżej praw własności;
 • umów na prowadzenie rachunków bankowych zawartych przez Spółkę;
 • środków finansowych będących własnością Spółki;
 • umów świadczenia usług administracyjnych dotyczących Nieruchomości nabywanych przez Spółkę (m.in. usług księgowych, prawnych, doradztwa podatkowego, itp.);
 • umów związanych z obsługą Nieruchomości (poza umowami wymienionymi powyżej);
 • pracowników Spółki;
 • umów dotyczących dostawy mediów do Nieruchomości;
 • ksiąg Spółki;
 • tajemnic handlowych i know-how Spółki;
 • firmy Spółki;
 • zobowiązań Spółki (w tym zobowiązań bezpośrednio związanych z Nieruchomością) poza wymienionymi powyżej wyjątkami dotyczącymi obowiązków wynikających z pojedynczych umów, które potencjalnie mogą przejść na Wnioskodawcę z mocy prawa.

W związku z planowanym wynajęciem budynku (wraz z Wyposażeniem) od Wnioskodawcy przez Spółkę, Spółka w dalszym ciągu będzie operatorem hotelu mieszczącego się w Budynku hotelowym (będzie odpłatnie udostępniała gościom hotelowym poszczególne pokoje hotelowe, odpłatnie udostępniała sale konferencyjne, świadczyła usługi gastronomiczne, itp.). Tym samym, Spółka będzie nadal zatrudniał pracowników, którzy będą odpowiedzialni za bieżące funkcjonowanie hotelu. Ponadto, również wszelkie składniki majątkowe, inne niż Budynek hotelowy wraz z Wyposażeniem, a więc np. pracownicy, umowy (wraz z prawami i obowiązkami; poza wymienionymi powyżej wyjątkami) pozostaną dalej „w Spółce” i będą wykorzystywane w działalności hotelowej. Przedmiotem opisanej transakcji sprzedaży będą bowiem zasadniczo jedynie aktywa wskazane powyżej: Nieruchomość oraz Wyposażenie.

Składniki majątku będące przedmiotem planowanej transakcji nie są w żaden specyficzny sposób wyodrębnione organizacyjnie ani finansowo z przedsiębiorstwa Spółki. W szczególności nie stanowią działu, oddziału, odrębnej jednostki organizacyjnej, itp. W odniesieniu do tych składników majątku nie jest sporządzany również odrębny bilans.

Wnioskodawca jako nabywca Nieruchomości oraz Wyposażenia będzie jedynie uzyskiwał przychody z tytułu najmu przedmiotowego budynku (wraz z Wyposażeniem).

Spółka wystawi na Wnioskodawcę fakturę VAT dokumentującą przeprowadzenie transakcji.

W przypadku gdy transakcja nabycia Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, Zbywca wraz z Wnioskodawcą złożą właściwemu dla Wnioskodawcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, dotyczące rezygnacji ze zwolnienia oraz wyboru opodatkowania planowanej dostawy Nieruchomości.

Należy również podkreślić, że Spółka wystąpi równocześnie z analogicznym wnioskiem mającym na celu potwierdzenie charakteru transakcji dla potrzeb podatku VAT.

Wnioskodawca i Spółka nie są podmiotami powiązanymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy opisana transakcja zakupu Budynku hotelowego wraz z gruntem, na którym jest położony oraz wyposażeniem znajdującym się w tym budynku nie może zostać uznana za transakcję nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle art. 2 pkt . 27e ustawy o VAT i w konsekwencji transakcja nabycia Budynku hotelowego (wraz z gruntem) i wyposażenia nie będzie podlegać wyłączeniu od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt . 1 ustawy o VAT...
 2. W przypadku odpowiedzi na pytanie nr. 1 potwierdzającej, że przedmiotem sprzedaży nie jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, czy Wnioskodawca, w zakresie w jakim będzie wykorzystywał Nieruchomość i Wyposażenie do prowadzenia działalności opodatkowanej, będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie Nieruchomości oraz Wyposażenie w ramach opisanej transakcji...
 3. Czy w związku z nabyciem Nieruchomości oraz Wyposażenia w ramach transakcji, która będzie podlegać opodatkowaniu VAT, na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC)...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 23 czerwca 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP2/4512-264/15-5/MMa.

Zdaniem Wnioskodawcy,

W opinii Wnioskodawcy, w związku z nabyciem Nieruchomości oraz Wyposażenia w ramach transakcji, która będzie podlegać opodatkowaniu VAT, nie będzie na nim ciążył obowiązek uiszczenia PCC z tytułu przedmiotowej transakcji.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Jednocześnie, stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy z zastrzeżeniem art. 5, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Ponadto, stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze strony z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana VAT;
 2. zwolniona z VAT, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Mając na uwadze treść przywołanego przepisu ustawy o PCC, w ocenie Wnioskodawcy, skoro nabycie Nieruchomości oraz Wyposażenia w ramach transakcji będzie opodatkowane VAT (jak zostało wskazane w uzasadnieniu do pytania nr 1 i pytania nr 2), powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC. Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 września 2014 r. (sygn. IPPB2/436-358/14-2/LS) oraz 7 stycznia 2013 r. (sygn. IPPB2/436-567/12-2/MZ).

Podsumowując, skoro opisana transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do zapłaty PCC w związku z nabyciem Nieruchomości oraz Wyposażenia w ramach transakcji opisanej w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że U. GmbH (dalej: „Wnioskodawca”) funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej w oparciu o przepisy niemieckiego prawa handlowego, odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca jest podmiotem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, specjalizującym się w zarządzaniu aktywami otwartych funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości. H. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w branży hotelarskiej, podlegającą opodatkowaniu VAT. Spółka jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT w Polsce. W skład majątku Spółki wchodzi m.in. grunt (działki ewidencyjne nr 5/2,6/4 i 6/5), będący własnością Spółki budynek hotelowy wraz z garażem posadowiony na wskazanym gruncie (dalej jako „Budynek hotelowy”), a także majątek niezbędny do prowadzenia działalności hotelowej, w tym w szczególności wyposażenie kuchni, pralni, klubu sportowego (siłowni), meble, komputery wraz z oprogramowaniem, oświetlenie, dywany, zasłony, pościele i narzuty na łóżka, zastawa, sztućce, stroje pracownicze, sprzęt i narzędzia do sprzątania oraz utrzymania hotelu (dalej jako „Wyposażenie”). Budynek hotelowy jest budynkiem niemieszkalnym sklasyfikowanym zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych w Sekcji 1, Dziale 12, symbol 1211 (Budynki hoteli). Pozwolenie na użytkowanie Budynku hotelowego zostało wydane w 2002 r. Budynek hotelowy został przez Spółkę wybudowany na gruncie oddanym Spółce w użytkowanie w 1999 r. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych. W 2006 r. Spółka nabyła prawo własności gruntu, na którym posadowiony był Budynek hotelowy, efektywnie wraz z prawem własności Budynku hotelowego w kontekście regulacji obowiązujących na gruncie prawa cywilnego. Przy czym, z umowy sprzedaży, dotyczącej gruntu wraz z Budynkiem hotelowym wynika, że przy ustalaniu ceny sprzedaży nie została uwzględniona wartość Budynku hotelowego, gdyż Budynek hotelowy wraz z instalacjami został wzniesiony na koszt i staraniem Spółki. Transakcja została udokumentowana fakturą VAT obejmującą uzgodnioną cenę powiększoną o podatek VAT wg stawki 22%. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na wskazanej fakturze. Budynek hotelowy od dnia jego wybudowania wykorzystywany jest przez Spółkę w ramach prowadzonej przez niego szeroko rozumianej działalności hotelarskiej podlegającej opodatkowaniu VAT (Spółka jest tzw. operatorem hotelowym). W tym zakresie w szczególności Spółka odpłatnie udostępnia gościom hotelowym klientom poszczególne pokoje hotelowe, odpłatnie udostępnia sale konferencyjne, garaż, świadczy usługi gastronomiczne, itp. Świadczone przez Spółkę usługi w zakresie udostępniania klientom pokoi hotelowym Spółka kwalifikuje jako usługi krótkotrwałego zakwaterowania w hotelach (PKD 55.10.Z). W związku z prowadzoną działalnością, Spółka nabywa szereg usług świadczonych przez podmioty zewnętrze, w tym m.in. usługi zarządzania świadczone przez R.. Poza wskazaną powyżej działalnością prowadzoną przez Spółkę i pojedynczymi umowami najmu, o których mowa niżej, od dnia wybudowania Budynek hotelowy nie był przedmiotem innych czynności podlegających opodatkowaniu/(wynajem, sprzedaż). Ponadto, od dnia wybudowania Budynku hotelowego, Spółka nie ponosiła wydatków na jego ulepszenie. Obecnie Spółka rozważa sprzedaż przedmiotowego gruntu wraz z Budynkiem hotelowym i prawami związanymi z Budynkiem hotelowym (dalej: Nieruchomość), oraz Wyposażeniem na rzecz Wnioskodawcy.

W interpretacji indywidualnej z dnia 23 czerwca 2015 r. Nr IPPP2/4512-264/15-5/MMa dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: „(...) planowane zbycie Nieruchomości będzie podlegało - w części odpowiadającej powierzchniom Budynku hotelowego, co do których okres pomiędzy wydaniem danej powierzchni pierwszemu najemcy a datą nabycia Nieruchomości będzie dłuższy niż dwa lata - zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przy czym Stronom będzie przysługiwało prawo do wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, natomiast - w części odpowiadającej powierzchniom budynku oraz budowlom, które nigdy nie były przedmiotem najmu lub w stosunku do których okres pomiędzy wydaniem danej powierzchni pierwszemu najemcy a datą zbycia Nieruchomości będzie krótszy niż dwa lata - zbycie to będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT objęte będzie zbycie gruntu, na którym posadowiony jest przedmiotowy Budynek hotelowy.

Zatem, jeżeli Strony transakcji sprzedaży w części odpowiadającej powierzchniom Budynku hotelowego wybiorą opcję opodatkowania podatkiem od towarów i usług i cała transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
IBPP3/443-354/14/KG | Interpretacja indywidualna

nabycie nieruchomości
IPPP2/4512-104/15-5/AO | Interpretacja indywidualna

umowa sprzedaży
IPPB2/4514-105/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.