IPPB2/4514-562/15-4/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w związku z nabyciem Przedmiotu Transakcji, które będzie podlegać opodatkowaniu VAT, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2016 r. (data nadania 4 lutego 2016 r., data wpływu 5 lutego 2016 r.) na wezwanie Nr IPPP3/4512-1036/15-2/WH; IPPB2/4514-562/15-2/LS z dnia 25 stycznia 2016 r. (data nadania 26 stycznia 2016 r., data doręczenia 28 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. U. GmbH z siedzibą w Hamburgu (dalej: „Wnioskodawca” lub „Nabywca”) funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej w oparciu o przepisy niemieckiego prawa handlowego, odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca jest podmiotem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, specjalizującym się w zarządzaniu aktywami otwartych funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości. Wnioskodawca prowadzi działalność w Polsce za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego w Polsce (U. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce).
 2. G. sp. z o.o. (dalej: „G.” lub „Zbywca”) jest właścicielem zabudowanej nieruchomości położonej w Polsce. Powyższa nieruchomość obejmuje działki gruntu o łącznej powierzchni 121.993,00 metrów kwadratowych oraz posadowione na powyższych działkach budynki i budowle znane jako Centrum F. (dalej: „Centrum Handlowe”).
 3. Podstawową działalność Zbywcy stanowi wynajem powierzchni użytkowej w posiadanych nieruchomościach. Usługi wynajmu powierzchni podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”).
 4. Centrum Handlowe zostało wybudowane przez spółkę E. sp. z o.o. (dalej: „E.”) na gruncie zakupionym od podmiotu trzeciego. Oddanie do użytkowania Centrum Handlowego nastąpiło w 2008 r. Ponadto, w latach 2013 - 2014 jeden z budynków Centrum Handlowego został rozbudowany o dodatkowe powierzchnie. Miało to miejsce gdy właścicielem był już Zbywca.
 5. W 2010 r. udziały w E. zostały nabyte przez G.. W 2013 r. spółka E. została zlikwidowana, a jej majątek (pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli), obejmujący w szczególności jej przedsiębiorstwo, został wydany w ramach postępowania likwidacyjnego w maju 2013 r. na rzecz G. (jedynego udziałowca)., która była jedynym wspólnikiem E.. Postępowanie likwidacyjne zostało przeprowadzone na podstawie art. 270 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, zaś podział majątku E. pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli został dokonany na mocy art. 286 Kodeksu Spółek Handlowych. Nabycie Centrum Handlowego w ramach likwidacji spółki E. na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie podlegała opodatkowaniu VAT, jako nabycie przedsiębiorstwa (zgodnie z interpretacją indywidualną otrzymaną przez Zbywcę).
 6. Zarówno E. jak i następnie G. przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z budową / modernizacją poszczególnych budynków i budowli wchodzących w skład Centrum Handlowego jak i od wydatków związanych z jego funkcjonowaniem.
 7. Budynki i budowle wchodzące w skład Centrum Handlowego nie były przedmiotem ulepszeń, których wartość wyniosłaby 30% (lub więcej) ich wartości początkowej.
 8. Obecnie, G. planuje sprzedać w 2016 r. na rzecz Wnioskodawcy posiadane składniki majątkowe związane z Centrum Handlowym (dalej: „Transakcja”). W ramach Transakcji, G. przeniesie na Nabywcę prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami Centrum Handlowego. Wszystkie działki gruntu, które będą przedmiotem Transakcji są przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 9. Jednocześnie, w ramach planowanej Transakcji zostaną przeniesione na Nabywcę następujące składniki ściśle związane z powyższymi nieruchomościami:
  1. prawo własności rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie zbywanych budynków i budowli (m.in. meble i dekoracje);
  2. dokumentacja budowlana związana z nieruchomością oraz prawa wynikające z gwarancji udzielonych przez wykonawców;
  3. prawa z licencji na znak towarowy słowno-graficzny „F.” (jeśli Zbywca będzie mógł dokonać przeniesienia praw z licencji);
  4. prawa do korzystania z oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych wykorzystywanych do obsługi Centrum Handlowego;
  5. prawa autorskie do projektów architektonicznych i budowanych (o ile Zbywca będzie ich właścicielem na moment transakcji);
  6. prawa do domeny internetowej.
 10. Dodatkowo, w związku z dokonaniem Transakcji, na mocy art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, Nabywca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych z najemcami powierzchni zbywanych budynków. Na Nabywcę zostaną przeniesione również związane z tymi umowami najmu zabezpieczenia w postaci m.in. gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, depozytów lub kaucji gwarancyjnych.
 11. Składniki majątkowe i umowy wymienione w pkt 8, 9 i 10 będą stanowić „Przedmiot Transakcji”.
 12. Ponadto, na Nabywcę mogą zostać przeniesione decyzje administracyjne związane z korzystaniem z nieruchomości.
 13. Możliwe jest, iż po transakcji dojdzie pomiędzy Nabywcą i Zbywcą oraz najemcami do rozliczenia zaliczek na poczet opłat eksploatacyjnych, które w ciągu danego roku najemcy wpłacali Zbywcy.
 14. W ramach Transakcji, Nabywca nie przejmie żadnych innych składników majątkowych Zbywcy. W szczególności, Transakcja nie obejmie:
  • należności Zbywcy;
  • innych niż wymienione powyżej praw własności;
  • umów na prowadzenie rachunków bankowych zawartych przez Zbywcę;
  • środków finansowych będących własnością Zbywcy;
  • umów świadczenia usług administracyjnych nabywanych przez Zbywcę, które dotyczyć mogą również Nieruchomości (m.in. usług księgowych, prawnych, doradztwa podatkowego, itp);
  • ksiąg rachunkowych Zbywcy;
  • tajemnic handlowych i know-how Zbywcy;
  • firmy Zbywcy;
  • zobowiązań Zbywcy (w tym zobowiązań bezpośrednio związanych z Nieruchomością) z wyjątkiem ewentualnie przelewu depozytów wykonawców, czy kaucji i depozytów pieniężnych najemców co stanowić będzie konsekwencję wstąpienia w stosunek najmu przez Nabywcę.
 15. W ramach dostawy Nabywca nie nabędzie ponadto praw lub zobowiązań wynikających z umów dotyczących:
  • dostawy mediów (w tym dotyczących m.in. dostawy energii elektrycznej, dostawy wody, odbioru ścieków, usług telekomunikacyjnych itp.),
  • obsługi serwisowej (m.invw obszarze usług zarządzania nieruchomością, usług ochrony nieruchomości, usług utrzymania technicznego nieruchomości).
 16. Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników, a zatem dostawa Przedmiotu Transakcji na rzecz Nabywcy nie będzie wiązała się także z przejściem pracowników Zbywcy w ramach tzw. przejścia zakładu pracy lub jego części (art. 23(1) Kodeksu pracy) na Nabywcę. Wszelkie czynności związane z zarządzaniem i administracją Centrum Handlowego, jak również funkcjonowaniem Wnioskodawcy są wykonywane na rzecz Zbywcy na podstawie wskazanych powyżej umów.
 17. W związku z powyższym, intencją Wnioskodawcy jest nabycie od Zbywcy jedynie wybranych składników majątkowych związanych z funkcjonowaniem Centrum Handlowego, nie zaś całego przedsiębiorstwa Zbywcy lub jego zorganizowanej części.
 18. Wnioskodawca jako nabywca Przedmiotu Transakcji będzie uzyskiwał przychody z tytułu najmu powierzchni na terenie Centrum Handlowego, podlegające opodatkowaniu VAT. Powyższa działalność będzie prowadzona przez Nabywcę przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz w oparciu o własny know-how wypracowany w tym zakresie (względnie przy pomocy profesjonalnych usługodawców).
 19. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie, w żaden sposób organizacyjnie wyodrębniony, w szczególności jako dział, wydział, oddział, w strukturze organizacyjnej Zbywcy. Przedmiot Transakcji nie jest również, ani na moment Transakcji nie będzie, wyodrębniony finansowo w księgach rachunkowych Zbywcy. W szczególności Zbywca nie sporządza odrębnego rachunku zysków i strat oraz bilansu dla Przedmiotu Transakcji, a także nie wyłącza z rachunków zysków i strat oraz bilansów sporządzanych przez G. składników majątkowych związanych z wynajmem powierzchni Centrum Handlowego, które nie wejdą do Przedmiotu Transakcji, np. środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 20. W zakresie w jakim dostawa budynków albo budowli w ramach Transakcji nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, zarówno Zbywca, jak i Nabywca najpóźniej na dzień poprzedzający dzień dokonania Transakcji złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wspólne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, że wybierają opodatkowanie dostawy takiego budynku albo budowli lub ich części.
 21. Zarówno G. jak i Wnioskodawca będą na moment Transakcji zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT.
 22. Wnioskodawca i G. nie są podmiotami powiązanymi.
 23. Wedle informacji w posiadaniu Wnioskodawcy, nie jest planowane w najbliższym terminie przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Zbywcy.
 24. Wnioskodawca spodziewa się otrzymać od Zbywcy fakturę VAT dokumentującą opisaną powyżej dostawę w zakresie w jakim dostawa podlegać będzie opodatkowaniu VAT. Z tego względu Wnioskodawca pragnie uzyskać potwierdzenie, że Nabywcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z powyższej faktury. W konsekwencji, Wnioskodawca zwraca się niniejszym z pytaniami zmierzającymi do jednoznacznego potwierdzenia (i) opodatkowania VAT dostawy oraz (ii) prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z otrzymaną od Zbywcy fakturą dokumentującą dostawę w zakresie w jakim będzie ona podlegać opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z VAT.
 25. Z podobnym wnioskiem o interpretację podatkową w zakresie podatku VAT od planowanej Transakcji wystąpił także Zbywca (spółka G.);

Pismem z dnia 25 stycznia 2016 r. Nr IPPP3/4512-1036/15-2/WH; IPPB2/4514-562/15-2/LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 1. czy wszystkie budynki i budowle wchodzące w skład Centrum Handlowego w całości były oddane do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu tj. w przedmiotowym przypadku w ramach najmu,
 2. czy pomiędzy oddaniem w najem budynków, budowli lub ich części a planowaną dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Pismem z dnia 4 lutego 2016 r. (data nadania 4 lutego 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT i tym samym Transakcja nie będzie podlegała wyłączeniu od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...
 2. W przypadku odpowiedzi na pytanie nr 1 potwierdzającej, iż Przedmiot Transakcji nie stanowi przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy Wnioskodawca, w zakresie w jakim będzie wykorzystywał Przedmiot Transakcji do prowadzenia działalności opodatkowanej, będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie składników majątkowych w ramach opisanej Transakcji...
 3. Czy w związku z nabyciem Przedmiotu Transakcji, które będzie podlegać opodatkowaniu VAT, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana interpretacja indywidualna z dnia 19 lutego 2016 r. Nr IPPP3/4512-1036/15-4/WH.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W opinii Wnioskodawcy, w związku z nabyciem Przedmiotu Transakcji, które będzie podlegać opodatkowaniu VAT, nie będzie na nim ciążył obowiązek uiszczenia PCC z tytułu przedmiotowej Transakcji.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Jednocześnie, stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy z zastrzeżeniem art. 5, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Ponadto, stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze strony z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana VAT;
 2. zwolniona z VAT, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Mając na uwadze treść przywołanego przepisu ustawy o PCC, w ocenie Wnioskodawcy, skoro nabycie Przedmiotu Transakcji będzie opodatkowane VAT (jak zostało wskazane w uzasadnieniu do pytania nr 1 i pytania nr 2), powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do zapłaty PCC w związku z nabyciem nieruchomości w ramach Transakcji opisanej w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym.

Powyższy pogląd znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 26 września 2014 roku, znak IPPB2/436-358/14-2/LS, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym: „(...) skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 7 stycznia 2013 roku, znak IPPB2/436-567/12-2/MZ, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym: „(...) jeżeli nabycie Nieruchomości będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług lub będzie korzystało ze zwolnienia, a Strony wybiorą opcję opodatkowania przedmiotowej transakcji podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626 ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że G. sp. z o.o. (dalej: „G.” lub „Zbywca”) jest właścicielem zabudowanej nieruchomości położonej w Polsce. Powyższa nieruchomość obejmuje działki gruntu o łącznej powierzchni 121.993,00 metrów kwadratowych oraz posadowione na powyższych działkach budynki i budowle znane jako Centrum F. (dalej: „Centrum Handlowe”). (...) Obecnie, G. planuje sprzedać w 2016 r. na rzecz Wnioskodawcy posiadane składniki majątkowe związane z Centrum Handlowym (dalej: „Transakcja”). W ramach Transakcji, G. przeniesie na Nabywcę prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami Centrum Handlowego. Wszystkie działki gruntu, które będą przedmiotem Transakcji są przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W interpretacji indywidualnej z dnia 19 lutego 2016 r. Nr IPPP3/4512-1036/15-4/WH w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, że: „Mając powyższe na uwadze, w opinii Wnioskodawcy transakcja sprzedaży Centrum Handlowego oraz składników majątkowych w ramach opisanego zdarzenia przyszłego będzie:

 1. podlegała opodatkowaniu 23% VAT w zakresie, w jakim dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji lub gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji a dniem ich dostawy na rzecz Nabywcy upłynie okres krótszy niż 2 lata,
 2. podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w zakresie, w jakim dostawa ta będzie dokonywana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji, przy czym Zbywca i Nabywca będą uprawnieni do rezygnacji z tego zwolnienia na mocy art. 43 ust. 10 ustawy o VAT i wyboru opodatkowania tych budynków, budowli lub ich części 23% VAT.”

Reasumując należy stwierdzić, że jeżeli w istocie przedstawiona we wniosku sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.