IPPB2/4514-562/15-4/LS | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z nabyciem Przedmiotu Transakcji, które będzie podlegać opodatkowaniu VAT, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC)?
IPPB2/4514-562/15-4/LSinterpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. nieruchomości
 3. spółki
 4. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2016 r. (data nadania 4 lutego 2016 r., data wpływu 5 lutego 2016 r.) na wezwanie Nr IPPP3/4512-1036/15-2/WH; IPPB2/4514-562/15-2/LS z dnia 25 stycznia 2016 r. (data nadania 26 stycznia 2016 r., data doręczenia 28 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. U. GmbH z siedzibą w Hamburgu (dalej: „Wnioskodawca” lub „Nabywca”) funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej w oparciu o przepisy niemieckiego prawa handlowego, odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca jest podmiotem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, specjalizującym się w zarządzaniu aktywami otwartych funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości. Wnioskodawca prowadzi działalność w Polsce za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego w Polsce (U. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce).
 2. G. sp. z o.o. (dalej: „G.” lub „Zbywca”) jest właścicielem zabudowanej nieruchomości położonej w Polsce. Powyższa nieruchomość obejmuje działki gruntu o łącznej powierzchni 121.993,00 metrów kwadratowych oraz posadowione na powyższych działkach budynki i budowle znane jako Centrum F. (dalej: „Centrum Handlowe”).
 3. Podstawową działalność Zbywcy stanowi wynajem powierzchni użytkowej w posiadanych nieruchomościach. Usługi wynajmu powierzchni podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”).
 4. Centrum Handlowe zostało wybudowane przez spółkę E. sp. z o.o. (dalej: „E.”) na gruncie zakupionym od podmiotu trzeciego. Oddanie do użytkowania Centrum Handlowego nastąpiło w 2008 r. Ponadto, w latach 2013 - 2014 jeden z budynków Centrum Handlowego został rozbudowany o dodatkowe powierzchnie. Miało to miejsce gdy właścicielem był już Zbywca.
 5. W 2010 r. udziały w E. zostały nabyte przez G.. W 2013 r. spółka E. została zlikwidowana, a jej majątek (pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli), obejmujący w szczególności jej przedsiębiorstwo, został wydany w ramach postępowania likwidacyjnego w maju 2013 r. na rzecz G. (jedynego udziałowca)., która była jedynym wspólnikiem E.. Postępowanie likwidacyjne zostało przeprowadzone na podstawie art. 270 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, zaś podział majątku E. pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli został dokonany na mocy art. 286 Kodeksu Spółek Handlowych. Nabycie Centrum Handlowego w ramach likwidacji spółki E. na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie podlegała opodatkowaniu VAT, jako nabycie przedsiębiorstwa (zgodnie z interpretacją indywidualną otrzymaną przez Zbywcę).
 6. Zarówno E. jak i następnie G. przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z budową / modernizacją poszczególnych budynków i budowli wchodzących w skład Centrum Handlowego jak i od wydatków związanych z jego funkcjonowaniem.
 7. Budynki i budowle wchodzące w skład Centrum Handlowego nie były przedmiotem ulepszeń, których wartość wyniosłaby 30% (lub więcej) ich wartości początkowej.
 8. Obecnie, G. planuje sprzedać w 2016 r. na rzecz Wnioskodawcy posiadane składniki majątkowe związane z Centrum Handlowym (dalej: „Transakcja”). W ramach Transakcji, G. przeniesie na Nabywcę prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami Centrum Handlowego. Wszystkie działki gruntu, które będą przedmiotem Transakcji są przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 9. Jednocześnie, w ramach planowanej Transakcji zostaną przeniesione na Nabywcę następujące składniki ściśle związane z powyższymi nieruchomościami:
  1. prawo własności rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie zbywanych budynków i budowli (m.in. meble i dekoracje);
  2. dokumentacja budowlana związana z nieruchomością oraz prawa wynikające z gwarancji udzielonych przez wykonawców;
  3. prawa z licencji na znak towarowy słowno-graficzny „F.” (jeśli Zbywca będzie mógł dokonać przeniesienia praw z licencji);
  4. prawa do korzystania z oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych wykorzystywanych do obsługi Centrum Handlowego;
  5. prawa autorskie do projektów architektonicznych i budowanych (o ile Zbywca będzie ich właścicielem na moment transakcji);
  6. prawa do domeny internetowej.
 10. Dodatkowo, w związku z dokonaniem Transakcji, na mocy art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, Nabywca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych z najemcami powierzchni zbywanych budynków. Na Nabywcę zostaną przeniesione również związane z tymi umowami najmu zabezpieczenia w postaci m.in. gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, depozytów lub kaucji gwarancyjnych.
 11. Składniki majątkowe i umowy wymienione w pkt 8, 9 i 10 będą stanowić „Przedmiot Transakcji”.
 12. Ponadto, na Nabywcę mogą zostać przeniesione decyzje administracyjne związane z korzystaniem z nieruchomości.
 13. Możliwe jest, iż po transakcji dojdzie pomiędzy Nabywcą i Zbywcą oraz najemcami do rozliczenia zaliczek na poczet opłat eksploatacyjnych, które w ciągu danego roku najemcy wpłacali Zbywcy.
 14. W ramach Transakcji, Nabywca nie przejmie żadnych innych składników majątkowych Zbywcy. W szczególności, Transakcja nie obejmie:
  • należności Zbywcy;
  • innych niż wymienione powyżej praw własności;
  • umów na prowadzenie rachunków bankowych zawartych przez Zbywcę;
  • środków finansowych będących własnością Zbywcy;
  • umów świadczenia usług administracyjnych nabywanych przez Zbywcę, które dotyczyć mogą również Nieruchomości (m.in. usług księgowych, prawnych, doradztwa podatkowego, itp);
  • ksiąg rachunkowych Zbywcy;
  • tajemnic handlowych i know-how Zbywcy;
  • firmy Zbywcy;
  • zobowiązań Zbywcy (w tym zobowiązań bezpośrednio związanych z Nieruchomością) z wyjątkiem ewentualnie przelewu depozytów wykonawców, czy kaucji i depozytów pieniężnych najemców co stanowić będzie konsekwencję wstąpienia w stosunek najmu przez Nabywcę.
 15. W ramach dostawy Nabywca nie nabędzie ponadto praw lub zobowiązań wynikających z umów dotyczących:
  • dostawy mediów (w tym dotyczących m.in. dostawy energii elektrycznej, dostawy wody, odbioru ścieków, usług telekomunikacyjnych itp.),
  • obsługi serwisowej (m.invw obszarze usług zarządzania nieruchomością, usług ochrony nieruchomości, usług utrzymania technicznego nieruchomości).
 16. Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników, a zatem dostawa Przedmiotu Transakcji na rzecz Nabywcy nie będzie wiązała się także z przejściem pracowników Zbywcy w ramach tzw. przejścia zakładu pracy lub jego części (art. 23(1) Kodeksu pracy) na Nabywcę. Wszelkie czynności związane z zarządzaniem i administracją Centrum Handlowego, jak również funkcjonowaniem Wnioskodawcy są wykonywane na rzecz Zbywcy na podstawie wskazanych powyżej umów.
 17. W związku z powyższym, intencją Wnioskodawcy jest nabycie od Zbywcy jedynie wybranych składników majątkowych związanych z funkcjonowaniem Centrum Handlowego, nie zaś całego przedsiębiorstwa Zbywcy lub jego zorganizowanej części.
 18. Wnioskodawca jako nabywca Przedmiotu Transakcji będzie uzyskiwał przychody z tytułu najmu powierzchni na terenie Centrum Handlowego, podlegające opodatkowaniu VAT. Powyższa działalność będzie prowadzona przez Nabywcę przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz w oparciu o własny know-how wypracowany w tym zakresie (względnie przy pomocy profesjonalnych usługodawców).
 19. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie, w żaden sposób organizacyjnie wyodrębniony, w szczególności jako dział, wydział, oddział, w strukturze organizacyjnej Zbywcy. Przedmiot Transakcji nie jest również, ani na moment Transakcji nie będzie, wyodrębniony finansowo w księgach rachunkowych Zbywcy. W szczególności Zbywca nie sporządza odrębnego rachunku zysków i strat oraz bilansu dla Przedmiotu Transakcji, a także nie wyłącza z rachunków zysków i strat oraz bilansów sporządzanych przez G. składników majątkowych związanych z wynajmem powierzchni Centrum Handlowego, które nie wejdą do Przedmiotu Transakcji, np. środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 20. W zakresie w jakim dostawa budynków albo budowli w ramach Transakcji nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, zarówno Zbywca, jak i Nabywca najpóźniej na dzień poprzedzający dzień dokonania Transakcji złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wspólne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, że wybierają opodatkowanie dostawy takiego budynku albo budowli lub ich części.
 21. Zarówno G. jak i Wnioskodawca będą na moment Transakcji zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT.
 22. Wnioskodawca i G. nie są podmiotami powiązanymi.
 23. Wedle informacji w posiadaniu Wnioskodawcy, nie jest planowane w najbliższym terminie przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Zbywcy.
 24. Wnioskodawca spodziewa się otrzymać od Zbywcy fakturę VAT dokumentującą opisaną powyżej dostawę w zakresie w jakim dostawa podlegać będzie opodatkowaniu VAT. Z tego względu Wnioskodawca pragnie uzyskać potwierdzenie, że Nabywcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z powyższej faktury. W konsekwencji, Wnioskodawca zwraca się niniejszym z pytaniami zmierzającymi do jednoznacznego potwierdzenia (i) opodatkowania VAT dostawy oraz (ii) prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z otrzymaną od Zbywcy fakturą dokumentującą dostawę w zakresie w jakim będzie ona podlegać opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z VAT.
 25. Z podobnym wnioskiem o interpretację podatkową w zakresie podatku VAT od planowanej Transakcji wystąpił także Zbywca (spółka G.);

Pismem z dnia 25 stycznia 2016 r. Nr IPPP3/4512-1036/15-2/WH; IPPB2/4514-562/15-2/LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 1. czy wszystkie budynki i budowle wchodzące w skład Centrum Handlowego w całości były oddane do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu tj. w przedmiotowym przypadku w ramach najmu,
 2. czy pomiędzy oddaniem w najem budynków, budowli lub ich części a planowaną dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Pismem z dnia 4 lutego 2016 r. (data nadania 4 lutego 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT i tym samym Transakcja nie będzie podlegała wyłączeniu od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...
 2. W przypadku odpowiedzi na pytanie nr 1 potwierdzającej, iż Przedmiot Transakcji nie stanowi przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy Wnioskodawca, w zakresie w jakim będzie wykorzystywał Przedmiot Transakcji do prowadzenia działalności opodatkowanej, będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie składników majątkowych w ramach opisanej Transakcji...
 3. Czy w związku z nabyciem Przedmiotu Transakcji, które będzie podlegać opodatkowaniu VAT, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana interpretacja indywidualna z dnia 19 lutego 2016 r. Nr IPPP3/4512-1036/15-4/WH.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W opinii Wnioskodawcy, w związku z nabyciem Przedmiotu Transakcji, które będzie podlegać opodatkowaniu VAT, nie będzie na nim ciążył obowiązek uiszczenia PCC z tytułu przedmiotowej Transakcji.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Jednocześnie, stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy z zastrzeżeniem art. 5, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Ponadto, stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze strony z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana VAT;
 2. zwolniona z VAT, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Mając na uwadze treść przywołanego przepisu ustawy o PCC, w ocenie Wnioskodawcy, skoro nabycie Przedmiotu Transakcji będzie opodatkowane VAT (jak zostało wskazane w uzasadnieniu do pytania nr 1 i pytania nr 2), powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do zapłaty PCC w związku z nabyciem nieruchomości w ramach Transakcji opisanej w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym.

Powyższy pogląd znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 26 września 2014 roku, znak IPPB2/436-358/14-2/LS, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym: „(...) skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 7 stycznia 2013 roku, znak IPPB2/436-567/12-2/MZ, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym: „(...) jeżeli nabycie Nieruchomości będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług lub będzie korzystało ze zwolnienia, a Strony wybiorą opcję opodatkowania przedmiotowej transakcji podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626 ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że G. sp. z o.o. (dalej: „G.” lub „Zbywca”) jest właścicielem zabudowanej nieruchomości położonej w Polsce. Powyższa nieruchomość obejmuje działki gruntu o łącznej powierzchni 121.993,00 metrów kwadratowych oraz posadowione na powyższych działkach budynki i budowle znane jako Centrum F. (dalej: „Centrum Handlowe”). (...) Obecnie, G. planuje sprzedać w 2016 r. na rzecz Wnioskodawcy posiadane składniki majątkowe związane z Centrum Handlowym (dalej: „Transakcja”). W ramach Transakcji, G. przeniesie na Nabywcę prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami Centrum Handlowego. Wszystkie działki gruntu, które będą przedmiotem Transakcji są przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W interpretacji indywidualnej z dnia 19 lutego 2016 r. Nr IPPP3/4512-1036/15-4/WH w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, że: „Mając powyższe na uwadze, w opinii Wnioskodawcy transakcja sprzedaży Centrum Handlowego oraz składników majątkowych w ramach opisanego zdarzenia przyszłego będzie:

 1. podlegała opodatkowaniu 23% VAT w zakresie, w jakim dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji lub gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji a dniem ich dostawy na rzecz Nabywcy upłynie okres krótszy niż 2 lata,
 2. podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w zakresie, w jakim dostawa ta będzie dokonywana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji, przy czym Zbywca i Nabywca będą uprawnieni do rezygnacji z tego zwolnienia na mocy art. 43 ust. 10 ustawy o VAT i wyboru opodatkowania tych budynków, budowli lub ich części 23% VAT.”

Reasumując należy stwierdzić, że jeżeli w istocie przedstawiona we wniosku sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.