IPPB2/4514-35/16-4/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku, gdy w odniesieniu do budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego, Transakcja będzie opodatkowana podatkiem VAT - przedmiotowa Transakcja nabycia budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC, na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2016 r. (data wpływu 5 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data nadania 11 kwietnia 2016 r., data wpływu 12 kwietnia 2016 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4514-35/16-2/LS z dnia 6 kwietnia 2016 r. (data nadania 6 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. R. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w organizacji (dalej: „Wnioskodawca” lub „Nabywca”) planuje rozpocząć działalność gospodarczą na rynku nieruchomości w Polsce. W tym celu Wnioskodawca planuje nabyć od D. spółka z o.o. (dalej: „Zbywca”) zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Polsce.
 2. Powyższa nieruchomość obejmuje działki gruntu będące przedmiotem użytkowania wieczystego jak również stanowiących prawo własności zbywcy, o łącznej powierzchni około 114 tys. metrów kwadratowych oraz posadowione na powyższych działkach budynki, budowle lub ich części znane jako Centrum J. (dalej: „Centrum Handlowe”).
 3. Podstawową działalność Zbywcy stanowi m.in. wynajem powierzchni użytkowej w posiadanych nieruchomościach oraz usługi budowlane. Usługi wynajmu powierzchni podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”).
 4. W grudniu 2010 r. część obecnego Centrum Handlowego została kupiona przez Zbywcę od spółki C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: „J.”) wraz z gruntami je otaczającymi. Były to zarówno grunty będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego jak i stanowiące przedmiot własności. Transakcja podlegała opodatkowaniu 22% VAT. Zbywca dokonał odliczenia podatku VAT w związku z tą transakcją. Oddanie do użytkowania powyższej części Centrum Handlowego wraz z towarzyszącymi budowlami nastąpiło przed jego zakupem przez Zbywcę, tj. we wrześniu 2008 r.
 5. Ponadto, w listopadzie 2010 r. Zbywca otrzymał w ramach aportu prawa użytkowania wieczystego gruntów, sąsiadujących z gruntami, na których znajdowała się nabyta w grudniu 2010 r. część Centrum Handlowego.
 6. W kolejnych latach Centrum Handlowe zostało rozbudowane o dodatkową powierzchnię (wybudowanie dwóch dodatkowych budynków, otwarcie poszczególnych części Centrum Handlowego nastąpiło w listopadzie 2011 r. oraz w maju 2012 r.). Rozbudowa miała miejsce gdy właścicielem był już Zbywca.
 7. Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z budową / modernizacją poszczególnych budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego jak i od wydatków związanych z jego funkcjonowaniem.
 8. Wnioskodawca planuje nabyć posiadane przez Zbywcę składniki majątkowe związane z Centrum Handlowym (dalej: „Transakcja”). W ramach Transakcji, Zbywca przeniesie na Nabywcę prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, budowlami lub ich częściami wchodzącymi w skład Centrum Handlowego. Wszystkie działki gruntu, które będą przedmiotem Transakcji są działkami zabudowanymi.
 9. Jednocześnie, w ramach planowanej Transakcji zostaną przeniesione na Nabywcę następujące składniki ściśle związane z powyższymi nieruchomościami:
  1. prawo własności rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie zbywanych budynków i budowli (m.in. meble i dekoracje);
  2. dokumentacja budowlana związana z nieruchomością oraz prawa wynikające z gwarancji udzielonych przez wykonawców (jeżeli takie istnieją);
  3. prawa autorskie do projektów architektonicznych i budowanych;
  4. prawa do domeny internetowej.
 10. Dodatkowo, w związku z dokonaniem Transakcji, na mocy art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, Nabywca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych z najemcami powierzchni zbywanych budynków. Na Nabywcę zostaną przeniesione również związane z tymi umowami najmu zabezpieczenia w postaci m.in. gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, depozytów lub kaucji gwarancyjnych.Składniki majątkowe i umowy wymienione w pkt 7, 8 i 9 będą stanowić „Przedmiot Transakcji”.
 11. Ponadto, na Nabywcę mogą zostać przeniesione decyzje administracyjne związane z korzystaniem z nieruchomości.
 12. Możliwe jest, iż po Transakcji dojdzie pomiędzy Nabywcą i Zbywcą oraz najemcami do rozliczenia zaliczek na poczet opłat eksploatacyjnych, które w ciągu danego roku najemcy wpłacali Zbywcy.
 13. W ramach Transakcji, Nabywca nie przejmie innych składników majątkowych Zbywcy. W szczególności, Transakcja nie obejmie:
  1. należności Zbywcy;
  2. umów na prowadzenie rachunków bankowych zawartych przez Zbywcę;
  3. środków finansowych będących własnością Zbywcy;
  4. umów świadczenia usług administracyjnych nabywanych przez Zbywcę, które dotyczyć mogą również Nieruchomości (m.in. usług księgowych, prawnych, doradztwa podatkowego, itp.);
  5. ksiąg rachunkowych Zbywcy;
  6. tajemnic handlowych i know-how Zbywcy;
  7. firmy Zbywcy;
  8. zobowiązań Zbywcy (w tym zobowiązań bezpośrednio związanych z Nieruchomością) z wyjątkiem ewentualnie przelewu depozytów wykonawców, czy kaucji i depozytów pieniężnych najemców co stanowić będzie konsekwencję wstąpienia w stosunek najmu przez Nabywcę.
 14. Intencją stron wyrażoną w przedwstępnej umowie sprzedaży jest, aby umowy dotyczące:
  1. dostawy mediów (w tym dotyczące m.in. dostawy energii elektrycznej, dostawy wody, odbioru ścieków, usług telekomunikacyjnych itp.),
  2. obsługi serwisowej (m.in. w obszarze usług zarządzania nieruchomością usług ochrony nieruchomości, usług utrzymania technicznego nieruchomości),
  zostały rozwiązane przed dokonaniem Transakcji i Nabywca zawarł odrębne umowy we własnym zakresie.
  Jednakże nie można całkowicie wykluczyć scenariusza, w którym w ramach dostawy Nabywca może nabyć niektóre prawa lub zobowiązania wynikające ze wskazanych powyżej umów.
 15. W ramach Transakcji nie jest przewidywane przejście pracowników Zbywcy w ramach tzw. przejścia zakładu pracy lub jego części (art. 231 Kodeksu pracy) na Nabywcę. Wszelkie czynności związane z zarządzaniem i administracją Centrum Handlowego, jak również funkcjonowaniem Wnioskodawcy są wykonywane na rzecz Zbywcy na podstawie wskazanych powyżej umów.
 16. W związku z powyższym, intencją Zbywcy jest zbycie na rzecz Nabywcy jedynie wybranych składników majątkowych dotyczących Centrum Handlowego, nie zaś całego przedsiębiorstwa Zbywcy lub jego zorganizowanej części.
 17. Wnioskodawca po nabyciu Przedmiotu Transakcji będzie uzyskiwał przychody z tytułu najmu powierzchni na terenie Centrum Handlowego, podlegające opodatkowaniu VAT. Powyższa działalność będzie prowadzona przez Wnioskodawcę przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz w oparciu o własny know-how wypracowany w tym zakresie (lub przy pomocy profesjonalnych usługodawców).
 18. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie, w żaden sposób organizacyjnie wyodrębniony, w szczególności jako dział, wydział, oddział, w strukturze organizacyjnej Zbywcy. Przedmiot Transakcji nie jest również, ani na moment Transakcji nie będzie, wyodrębniony finansowo w księgach rachunkowych Zbywcy. W szczególności Zbywca nie sporządza odrębnego rachunku zysków i strat oraz bilansu dla Przedmiotu Transakcji, a także nie wyłącza z rachunków zysków i strat oraz bilansów sporządzanych składników majątkowych związanych z wynajmem powierzchni Centrum Handlowego, które nie wejdą do Przedmiotu Transakcji, np. środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 19. Dostawa budynków, budowli lub ich części w ramach Transakcji nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT w związku z czym, zarówno Nabywca, jak i Zbywca najpóźniej na dzień poprzedzający dzień dokonania Transakcji złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wspólne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, że wybierają opodatkowanie 23% VAT dostawy takich budynków, budowli lub ich części.
 20. Zarówno Nabywca jak i Zbywca będą na moment Transakcji zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT.
 21. Nabywca i Zbywca nie są podmiotami powiązanymi.
 22. Zbywca wystawi fakturę VAT dokumentującą opisaną powyżej dostawę w zakresie w jakim dostawa podlegać będzie opodatkowaniu VAT.
 23. Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca pragnie uzyskać potwierdzenie, że planowana Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu 23% VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca zwraca się niniejszym z pytaniami zmierzającymi do jednoznacznego potwierdzenia opodatkowania VAT dostawy.
 24. Z podobnym wnioskiem o interpretację podatkową w zakresie podatku VAT od planowanej Transakcji wystąpił także Zbywca; NIP

Pismem z dnia 6 kwietnia 2016 r. Nr IPPB2/4514-35/16-2/LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

- przedłożenie pełnomocnictwa zgodnego z art. 138c § 1 Ordynacji podatkowej, w którym to pełnomocnictwie wskazany będzie adres elektroniczny pełnomocnika w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy, tj. w systemie ePUAP, bądź informacja o odbiorze pism w siedzibie Organu.

Pismem z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data nadania 11 kwietnia 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT i tym samym Transakcja nie będzie podlegała wyłączeniu od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że planowana dostawa budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji przez Zbywcę na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu VAT stawką 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w zakresie, w jakim:
  1. dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego lub gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego a dniem ich dostawy na rzecz Nabywcy upłynie okres krótszy niż 2 lata;
  2. dostawa ta będzie dokonywana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego, w zakresie w jakim Zbywca i Nabywca zrezygnują ze zwolnienia z VAT zgodnie z zasadami określonymi w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT i wybiorą opodatkowanie VAT budynków, budowli lub ich części stawką 23%.
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku, gdy w odniesieniu do budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego, Transakcja będzie opodatkowana podatkiem VAT, po dokonaniu Transakcji oraz otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, Wnioskodawca będzie uprawniony do (i) obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego, zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz 10b pkt 1 ustawy o VAT, oraz (ii) do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym, zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku, gdy w odniesieniu do budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego, Transakcja będzie opodatkowana podatkiem VAT - przedmiotowa Transakcja nabycia budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC, na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana interpretacja indywidualna z dnia 17 marca 2016 r. Nr IPPP3/4512-88/16-2/IG.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy w przypadku, gdy w odniesieniu do budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego, Transakcja będzie opodatkowana podatkiem VAT - przedmiotowa Transakcja nabycia budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC, na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi, umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej jednak, na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne w zakresie w jakim są opodatkowane VAT lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od VAT z tytułu dokonania danej czynności, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem są nieruchomości, lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 - zdaniem Wnioskodawcy - nabycie budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego zostanie opodatkowanie VAT, na podstawie art, 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. A zatem, transakcja nabycia budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego będzie w całości opodatkowana podatkiem VAT. W tej sytuacji, na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, z uwagi na fakt, że sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT, transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że R. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w organizacji (dalej: „Wnioskodawca” lub „Nabywca”) planuje rozpocząć działalność gospodarczą na rynku nieruchomości w Polsce. W tym celu Wnioskodawca planuje nabyć od D. spółka z o.o. (dalej: „Zbywca”) zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Polsce Powyższa nieruchomość obejmuje działki gruntu będące przedmiotem użytkowania wieczystego jak również stanowiących prawo własności zbywcy, o łącznej powierzchni około 114 tys. metrów kwadratowych oraz posadowione na powyższych działkach budynki, budowle lub ich części znane jako Centrum J. (dalej: „Centrum Handlowe”).

W interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2016 r. Nr IPPP3/4512-88/16-2/IG w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, że: „(...) planowana dostawa budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji przez Zbywcę na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu 23% VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w zakresie, w jakim:

 1. dostawa ta będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego lub gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego a dniem ich dostawy na rzecz Nabywcy upłynie okres krótszy niż 2 lata;
 2. dostawa ta będzie dokonywana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Centrum Handlowego, w zakresie w jakim Zbywca i Nabywca zrezygnują z tego zwolnienia zgodnie z zasadami określonymi w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT i wybiorą opodatkowanie VAT budynków, budowli lub ich części według stawki 23%.”

Reasumując należy stwierdzić, że jeżeli w istocie przedstawiona we wniosku sprzedaż Nieruchomości wchodzących w skład Centrum Handlowego, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.