IPPB2/4514-199/15-4/KW1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego na Wnioskodawcy z tytułu Dostawy będzie ciążyć obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ("PCC")?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 czerwca 2015 r. (data nadania 25 czerwca 2015 r., data wpływu 26 czerwca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPP3/4512-413/15-2/KP, IPPB2/4514-199/15-2/KW1 z dnia 18 czerwca 2015 r. (data nadania 19 czerwca 2015 r., data doręczenia 22 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza kupić od G. sp. z o.o., która przed transakcją zostanie przekształcona w spółkę jawną („Sprzedający”) niżej opisaną nieruchomość.

W lipcu 2011 roku na podstawie umowy sprzedaży Sprzedający nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową stanowiącą działkę gruntu oznaczoną ewidencyjnie numerem 57/13 o łącznym obszarze 5,8622 ha dla której Sąd Rejonowy, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej jako „Grunt”). W związku z nabyciem Gruntu Sprzedającemu nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego VAT o podatek naliczony VAT (nabycie Gruntu nie podlegało podatkowi VAT).

Sprzedający na nabytym Gruncie wybudował obiekt magazynowy (dalej jako „Obiekt Magazynowy”), który został oddany do użytkowania w 2012 roku. Ponadto, na Gruncie znajdują się budynki i budowle, których funkcją jest wspieranie funkcjonowania Obiektu Magazynowego („Budowle”), w szczególności:

 1. droga wewnętrzna,
 2. parking (plac manewrowy),
 3. zbiornik wodny (przeciwpożarowy).

Grunt, Obiekt Magazynowy i Budowle stanowią przedmiot Dostawy („Nieruchomość”).

W okresie po wybudowaniu Obiektu Magazynowego Sprzedający nie ponosił wydatków na jego ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 851 ze zmianami) („Ustawa o PDOP”), których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej Obiektu Magazynowego. Sprzedający odliczał VAT w stosunku do Obiektu Magazynowego i Budowli.

Po oddaniu Obiektu Magazynowego do użytkowania Sprzedający zawarł szereg umów najmu („Umowy Najmu”) powierzchni magazynowych oraz biurowych znajdujących się w Obiekcie Magazynowym z podmiotami trzecimi. Pierwsza Umowa Najmu części powierzchni w Obiekcie Magazynowym została zawarta w październiku 2011 roku. Obiekt Magazynowy został w większości skomercjalizowany (tzn. zawarto Umowy Najmu na większość powierzchni w Obiekcie Magazynowym) w 2012 roku. W odniesieniu do części powierzchni w Obiekcie Magazynowym, na dzień dokonania sprzedaży opisanej poniżej, nie upłyną dwa lata od jej pierwszego zasiedlenia.

Wnioskodawca planuje kupić od Sprzedającego Grunt oraz posadowiony na nim Obiekt Magazynowy i Budowle („Dostawa”). Na Wnioskodawcę przejdą również z mocy prawa, na podstawie art. 678 Kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki z Umów Najmu.

Zarówno Wnioskodawca jak i Sprzedający będą na moment sprzedaży Gruntu oraz posadowionego na nim Obiektu Magazynowego i Budowli czynnymi podatnikami VAT i zamierzają złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dokonaniem sprzedaży Gruntu oraz posadowionego na nim Obiektu Magazynowego i Budowli, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT w zakresie tej części Obiektu Magazynowego i Budowli, które podlegają zwolnieniu z VAT z możliwością wyboru opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Sprzedający zawarł również następujące umowy związane z Obiektem Magazynowym i Budowlami, które nie będą przedmiotem transakcji:

 1. umowę o zarządzanie Obiektem Magazynowym, na podstawie której zarządca prowadzi pełną obsługę Obiektu Magazynowego, a w szczególności dokonuje rozliczeń z najemcami, zleca dokonywanie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów Obiektu Magazynowego, zleca utrzymanie porządku i czystości części wspólnych Obiektu Magazynowego i Gruntu, usuwa awarie powstałe w Obiekcie Magazynowym za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek, prowadzi ewidencję najemców powierzchni zlokalizowanych w Obiekcie Magazynowym; zarządca zarządza Obiektem Magazynowym przy pomocy specjalistycznej aplikacji (programu) dedykowanej do zarządzania wielkopowierzchniowymi obiektami magazynowymi, na podstawie zawartej umowy licencji,
 2. umowę o dostawę energii elektrycznej,
 3. umowę o dostawę wody,
 4. umowę z dostawcą ciepła,
 5. umowy serwisu elementów Obiektu Magazynowego,
 6. umowę wywozu nieczystości,
 7. umowę ochrony Obiektu Magazynowego,
 8. umowy rachunku bankowego,
 9. umowę na obsługę księgową.

Wnioskodawca zaznaczył, że w ramach Dostawy nie przejdą na Wnioskodawcę w szczególności: prawa i obowiązki z umów opisanych powyżej, znajdujące się na rachunkach bankowych środki pieniężne, należności handlowe powstałe do dnia zawarcia transakcji, zobowiązania (z wyjątkiem zobowiązań wynikających z Umów Najmu), w tym zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytu i pożyczek. Ponadto, w skład przedmiotu sprzedaży nie będą wchodziły: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa), tajemnice przedsiębiorstwa, a także księgi i dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca dodał, że Sprzedający nie zatrudnia pracowników, a wynajem powierzchni w Obiekcie Magazynowym (wraz z Budowlami funkcjonalnie z nim związanymi) stanowi jedyny przedmiot działalności gospodarczej Sprzedającego.

Grunt wraz z posadowionym na nim Obiektem Magazynowym i Budowlami oraz prawami i obowiązkami wynikającymi z Umów Najmu nie stanowi według Wnioskodawcy samodzielnego przedsiębiorstwa, ani formalnie organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego. Intencją stron Dostawy jest objęcie planowaną transakcją sprzedaży poszczególnych składników majątku (tzn. Gruntu wraz z posadowionym na nim Obiektem Magazynowym i Budowlami oraz prawami i obowiązkami wynikającymi z Umów Najmu), a nie całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wraz ze wszelkimi składnikami niematerialnymi i materialnymi umożliwiającymi dalsze prowadzenie działalności w oparciu o Obiekt Magazynowy. Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT przy wykorzystaniu Gruntu oraz Obiektu Magazynowego i Budowli. Po transakcji jedynie na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gruntu, Obiektu Magazynowego oraz Budowli.

Końcowo Wnioskodawca wskazał, że w stosunku do konsekwencji przedmiotowej transakcji na gruncie podatku VAT z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego do działającego z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wystąpił również Sprzedający (wniosek złożony przez G. sp. z o.o.).

W uzupełnieniu z dnia 25 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Będący przedmiotem zespół składników majątku nie jest i nie będzie wyodrębnionym organizacyjnie w przedsiębiorstwie Sprzedającego, w tym nie ma i nie będzie on miał swojego miejsca w strukturze organizacyjnej Sprzedającego jako dział, wydział oddział, itp.
 2. Będący przedmiotem nabycia zespół składników majątku nie jest i nie będzie wyodrębniony finansowo w przedsiębiorstwie Sprzedającego. W związku z wyłączeniu szeregu istotnych elementów przedsiębiorstwa Sprzedającego z transakcji co do zasady nie jest i nie będzie możliwe przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zespołu składników majątku będącego przedmiotem dostawy przez Sprzedającego.
 3. Będący przedmiotem nabycia zespół składników majątku nie jest i nie będzie wyodrębniony funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Sprzedającego. Nie stanowi i nie będzie on stanowił funkcjonalnie odrębnej całości, tj. nie obejmuje on wszystkich niezbędnych elementów do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze Sprzedającego.
 4. Będący przedmiotem nabycia zespół składników majątku nie posiada i nie będzie posiadać potencjalnej zdolności do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Nabywające będzie musiał bowiem po jego nabyciu zawrzeć szereg umów o świadczenie na jego rzecz usług związanych z funkcjonowaniem nabywanego zespołu składników majątkowych, aby mógł on samodzielnie funkcjonować.
 5. Będący przedmiotem nabycia majątek nie stanowi na tyle zorganizowanego kompleksu praw, obowiązków i rzeczy, aby był on zdolny do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu Sprzedającego. Nabywający będzie musiał bowiem po jego nabyciu zawrzeć szereg umów o świadczenie na jego rzecz usług związanych z funkcjonowaniem nabywanego zespołu składników majątkowych, aby mógł on realizować określone zadania gospodarcze.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej Dostawę oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej Dostawę nad VAT należnym...
 2. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego na Wnioskodawcy z tytułu Dostawy będzie ciążyć obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ("PCC")...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 20 lipca 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP3/4512-413/15-4/KP.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Dostawa nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT.

Wnioskodawca podniósł, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Natomiast w art. 2 Ustawy o PCC ustawodawca zawarł listę wyłączeń spod opodatkowania PCC. W szczególności, zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC, czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany nie podlegają PCC, m.in. jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem VAT.

Zważywszy na fakt, że planowana Dostawa mieści się w katalogu czynności opodatkowanych PCC zawartej w art. 1 Ustawy o PCC, kluczowe jest dokonanie analizy skutków planowanej transakcji na gruncie Ustawy o VAT. Zdaniem Wnioskodawcy Dostawa będzie stanowić odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w/g stawki podstawowej, która obecnie wynosi 23%.

Wnioskodawca wskazał, że zważywszy na powyższe Dostawa nie będzie podlegać podatkowi PCC na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC a na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC z tytułu nabycia Nieruchomości.

W związku z powyższym Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza kupić od G. Sp. z o.o., która przed transakcją zostanie przekształcona w spółkę jawną („Sprzedający”) nieruchomość gruntową wraz z obiektami magazynowymi i budowlami. Wnioskodawca wskazał, że Sprzedający nabył w lipcu 2011 r. nieruchomość gruntową („Grunt”), w związku z tym nabyciem Sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o podatek naliczony VAT. Sprzedający na nabytym Gruncie wybudował obiekt magazynowy (dalej: „Obiekt Magazynowy”) oddany do użytkowania w 2012 roku. Ponadto Wnioskodawca zaznaczył, że na Gruncie znajdują się budynki i budowle, których funkcją jest wspieranie Obiektu Magazynowego (dalej „Budowle”). Sprzedający nie ponosił wydatków na jego ulepszenie, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej Obiektu Magazynowego. Sprzedający odliczał VAT w stosunku do Obiektu Magazynowego i Budowli. Wnioskodawca wskazał, że po oddaniu Obiektu Magazynowego do użytkowania Sprzedający zawarł szereg umów najmu powierzchni magazynowych oraz biurowych znajdujących się w Obiekcie Magazynowym z podmiotami trzecimi.

Wnioskodawca planuje kupić od Sprzedającego Grunt oraz posadowiony na nim Obiekt Magazynowy i Budowle (dalej: „Dostawa”). Na Wnioskodawcę przejdą również prawa i obowiązki z Umów Najmu. Wnioskodawca wskazał, że na moment sprzedaży powyższej nieruchomości zarówno On jak i Sprzedający będą czynnymi podatnikami VAT i zamierzają złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dokonaniem sprzedaży Gruntu oraz posadowionego na nim Obiektu Magazynowego i Budowli, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT w zakresie tej części Obiektu Magazynowego i Budowli, które podlegają zwolnieniu z VAT z możliwością wyboru opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT. Wnioskodawca podkreślił, że Sprzedawca zawarł również umowy związane z Obiektem Magazynowym i Budowlami, które nie będą przedmiotem transakcji, tj.: umowę o zarządzanie Obiektem Magazynowym, umowę o dostawę energii elektrycznej, umowę o dostawę wody, umowę o dostawę ciepła, umowy serwisu elementów Obiektu Magazynowego, umowę wywozu nieczystości, umowę ochrony Obiektu Magazynowego, umowy rachunku bankowego, umowę na obsługę księgową. Wnioskodawca zwrócił uwagę, że w ramach Dostawy nie przejdą na Wnioskodawcę w szczególności: prawa i obowiązki z umów opisanych powyżej, znajdujące się na rachunkach bankowych środki pieniężne, należności handlowe powstałe do dnia zawarcia transakcji, zobowiązania (za wyjątkiem zobowiązań wynikających z Umów Najmu), w tym zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytu i pożyczek. Ponadto, w skład przedmiotu sprzedaży nie będą wchodziły: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, tajemnice przedsiębiorstwa, a także księgi i dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca dodał, że Sprzedający nie zatrudnia pracowników, a wynajem powierzchni w Obiekcie Magazynowym stanowi jedyny przedmiot działalności gospodarczej Sprzedającego.

Zdaniem Wnioskodawcy Grunt wraz z posadowionym na nim Obiektem Magazynowym i Budowlami oraz prawami i obowiązkami wynikającymi z Umów Najmu nie stanowi samodzielnego przedsiębiorstwa, ani formalnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego.

W interpretacji indywidualnej z dnia 20 lipca 2015 r. Nr IPPP3/4512-413/15-4/KP w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym: „(...) negatywne przesłanki określone w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie będą miały zastosowania, gdyż Dostawa będzie podlegała opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów oraz nie będzie zwolniona z VAT. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy będzie on uprawniony do obniżenia należnego VAT o VAT naliczony z faktury dokumentującej Dostawę oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym”.

Zatem, jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.