IPPB2/4514-199/15-4/KW1 | Interpretacja indywidualna

Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego na Wnioskodawcy z tytułu Dostawy będzie ciążyć obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ("PCC")?
IPPB2/4514-199/15-4/KW1interpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. spółki
 3. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 czerwca 2015 r. (data nadania 25 czerwca 2015 r., data wpływu 26 czerwca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPP3/4512-413/15-2/KP, IPPB2/4514-199/15-2/KW1 z dnia 18 czerwca 2015 r. (data nadania 19 czerwca 2015 r., data doręczenia 22 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza kupić od G. sp. z o.o., która przed transakcją zostanie przekształcona w spółkę jawną („Sprzedający”) niżej opisaną nieruchomość.

W lipcu 2011 roku na podstawie umowy sprzedaży Sprzedający nabył niezabudowaną nieruchomość gruntową stanowiącą działkę gruntu oznaczoną ewidencyjnie numerem 57/13 o łącznym obszarze 5,8622 ha dla której Sąd Rejonowy, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej jako „Grunt”). W związku z nabyciem Gruntu Sprzedającemu nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego VAT o podatek naliczony VAT (nabycie Gruntu nie podlegało podatkowi VAT).

Sprzedający na nabytym Gruncie wybudował obiekt magazynowy (dalej jako „Obiekt Magazynowy”), który został oddany do użytkowania w 2012 roku. Ponadto, na Gruncie znajdują się budynki i budowle, których funkcją jest wspieranie funkcjonowania Obiektu Magazynowego („Budowle”), w szczególności:

 1. droga wewnętrzna,
 2. parking (plac manewrowy),
 3. zbiornik wodny (przeciwpożarowy).

Grunt, Obiekt Magazynowy i Budowle stanowią przedmiot Dostawy („Nieruchomość”).

W okresie po wybudowaniu Obiektu Magazynowego Sprzedający nie ponosił wydatków na jego ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 851 ze zmianami) („Ustawa o PDOP”), których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej Obiektu Magazynowego. Sprzedający odliczał VAT w stosunku do Obiektu Magazynowego i Budowli.

Po oddaniu Obiektu Magazynowego do użytkowania Sprzedający zawarł szereg umów najmu („Umowy Najmu”) powierzchni magazynowych oraz biurowych znajdujących się w Obiekcie Magazynowym z podmiotami trzecimi. Pierwsza Umowa Najmu części powierzchni w Obiekcie Magazynowym została zawarta w październiku 2011 roku. Obiekt Magazynowy został w większości skomercjalizowany (tzn. zawarto Umowy Najmu na większość powierzchni w Obiekcie Magazynowym) w 2012 roku. W odniesieniu do części powierzchni w Obiekcie Magazynowym, na dzień dokonania sprzedaży opisanej poniżej, nie upłyną dwa lata od jej pierwszego zasiedlenia.

Wnioskodawca planuje kupić od Sprzedającego Grunt oraz posadowiony na nim Obiekt Magazynowy i Budowle („Dostawa”). Na Wnioskodawcę przejdą również z mocy prawa, na podstawie art. 678 Kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki z Umów Najmu.

Zarówno Wnioskodawca jak i Sprzedający będą na moment sprzedaży Gruntu oraz posadowionego na nim Obiektu Magazynowego i Budowli czynnymi podatnikami VAT i zamierzają złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dokonaniem sprzedaży Gruntu oraz posadowionego na nim Obiektu Magazynowego i Budowli, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT w zakresie tej części Obiektu Magazynowego i Budowli, które podlegają zwolnieniu z VAT z możliwością wyboru opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Sprzedający zawarł również następujące umowy związane z Obiektem Magazynowym i Budowlami, które nie będą przedmiotem transakcji:

 1. umowę o zarządzanie Obiektem Magazynowym, na podstawie której zarządca prowadzi pełną obsługę Obiektu Magazynowego, a w szczególności dokonuje rozliczeń z najemcami, zleca dokonywanie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów Obiektu Magazynowego, zleca utrzymanie porządku i czystości części wspólnych Obiektu Magazynowego i Gruntu, usuwa awarie powstałe w Obiekcie Magazynowym za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek, prowadzi ewidencję najemców powierzchni zlokalizowanych w Obiekcie Magazynowym; zarządca zarządza Obiektem Magazynowym przy pomocy specjalistycznej aplikacji (programu) dedykowanej do zarządzania wielkopowierzchniowymi obiektami magazynowymi, na podstawie zawartej umowy licencji,
 2. umowę o dostawę energii elektrycznej,
 3. umowę o dostawę wody,
 4. umowę z dostawcą ciepła,
 5. umowy serwisu elementów Obiektu Magazynowego,
 6. umowę wywozu nieczystości,
 7. umowę ochrony Obiektu Magazynowego,
 8. umowy rachunku bankowego,
 9. umowę na obsługę księgową.

Wnioskodawca zaznaczył, że w ramach Dostawy nie przejdą na Wnioskodawcę w szczególności: prawa i obowiązki z umów opisanych powyżej, znajdujące się na rachunkach bankowych środki pieniężne, należności handlowe powstałe do dnia zawarcia transakcji, zobowiązania (z wyjątkiem zobowiązań wynikających z Umów Najmu), w tym zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytu i pożyczek. Ponadto, w skład przedmiotu sprzedaży nie będą wchodziły: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa), tajemnice przedsiębiorstwa, a także księgi i dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca dodał, że Sprzedający nie zatrudnia pracowników, a wynajem powierzchni w Obiekcie Magazynowym (wraz z Budowlami funkcjonalnie z nim związanymi) stanowi jedyny przedmiot działalności gospodarczej Sprzedającego.

Grunt wraz z posadowionym na nim Obiektem Magazynowym i Budowlami oraz prawami i obowiązkami wynikającymi z Umów Najmu nie stanowi według Wnioskodawcy samodzielnego przedsiębiorstwa, ani formalnie organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego. Intencją stron Dostawy jest objęcie planowaną transakcją sprzedaży poszczególnych składników majątku (tzn. Gruntu wraz z posadowionym na nim Obiektem Magazynowym i Budowlami oraz prawami i obowiązkami wynikającymi z Umów Najmu), a nie całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wraz ze wszelkimi składnikami niematerialnymi i materialnymi umożliwiającymi dalsze prowadzenie działalności w oparciu o Obiekt Magazynowy. Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT przy wykorzystaniu Gruntu oraz Obiektu Magazynowego i Budowli. Po transakcji jedynie na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gruntu, Obiektu Magazynowego oraz Budowli.

Końcowo Wnioskodawca wskazał, że w stosunku do konsekwencji przedmiotowej transakcji na gruncie podatku VAT z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego do działającego z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wystąpił również Sprzedający (wniosek złożony przez G. sp. z o.o.).

W uzupełnieniu z dnia 25 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Będący przedmiotem zespół składników majątku nie jest i nie będzie wyodrębnionym organizacyjnie w przedsiębiorstwie Sprzedającego, w tym nie ma i nie będzie on miał swojego miejsca w strukturze organizacyjnej Sprzedającego jako dział, wydział oddział, itp.
 2. Będący przedmiotem nabycia zespół składników majątku nie jest i nie będzie wyodrębniony finansowo w przedsiębiorstwie Sprzedającego. W związku z wyłączeniu szeregu istotnych elementów przedsiębiorstwa Sprzedającego z transakcji co do zasady nie jest i nie będzie możliwe przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zespołu składników majątku będącego przedmiotem dostawy przez Sprzedającego.
 3. Będący przedmiotem nabycia zespół składników majątku nie jest i nie będzie wyodrębniony funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Sprzedającego. Nie stanowi i nie będzie on stanowił funkcjonalnie odrębnej całości, tj. nie obejmuje on wszystkich niezbędnych elementów do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze Sprzedającego.
 4. Będący przedmiotem nabycia zespół składników majątku nie posiada i nie będzie posiadać potencjalnej zdolności do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Nabywające będzie musiał bowiem po jego nabyciu zawrzeć szereg umów o świadczenie na jego rzecz usług związanych z funkcjonowaniem nabywanego zespołu składników majątkowych, aby mógł on samodzielnie funkcjonować.
 5. Będący przedmiotem nabycia majątek nie stanowi na tyle zorganizowanego kompleksu praw, obowiązków i rzeczy, aby był on zdolny do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu Sprzedającego. Nabywający będzie musiał bowiem po jego nabyciu zawrzeć szereg umów o świadczenie na jego rzecz usług związanych z funkcjonowaniem nabywanego zespołu składników majątkowych, aby mógł on realizować określone zadania gospodarcze.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej Dostawę oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej Dostawę nad VAT należnym...
 2. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego na Wnioskodawcy z tytułu Dostawy będzie ciążyć obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ("PCC")...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 20 lipca 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP3/4512-413/15-4/KP.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Dostawa nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT.

Wnioskodawca podniósł, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Natomiast w art. 2 Ustawy o PCC ustawodawca zawarł listę wyłączeń spod opodatkowania PCC. W szczególności, zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC, czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany nie podlegają PCC, m.in. jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem VAT.

Zważywszy na fakt, że planowana Dostawa mieści się w katalogu czynności opodatkowanych PCC zawartej w art. 1 Ustawy o PCC, kluczowe jest dokonanie analizy skutków planowanej transakcji na gruncie Ustawy o VAT. Zdaniem Wnioskodawcy Dostawa będzie stanowić odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w/g stawki podstawowej, która obecnie wynosi 23%.

Wnioskodawca wskazał, że zważywszy na powyższe Dostawa nie będzie podlegać podatkowi PCC na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC a na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC z tytułu nabycia Nieruchomości.

W związku z powyższym Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza kupić od G. Sp. z o.o., która przed transakcją zostanie przekształcona w spółkę jawną („Sprzedający”) nieruchomość gruntową wraz z obiektami magazynowymi i budowlami. Wnioskodawca wskazał, że Sprzedający nabył w lipcu 2011 r. nieruchomość gruntową („Grunt”), w związku z tym nabyciem Sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o podatek naliczony VAT. Sprzedający na nabytym Gruncie wybudował obiekt magazynowy (dalej: „Obiekt Magazynowy”) oddany do użytkowania w 2012 roku. Ponadto Wnioskodawca zaznaczył, że na Gruncie znajdują się budynki i budowle, których funkcją jest wspieranie Obiektu Magazynowego (dalej „Budowle”). Sprzedający nie ponosił wydatków na jego ulepszenie, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej Obiektu Magazynowego. Sprzedający odliczał VAT w stosunku do Obiektu Magazynowego i Budowli. Wnioskodawca wskazał, że po oddaniu Obiektu Magazynowego do użytkowania Sprzedający zawarł szereg umów najmu powierzchni magazynowych oraz biurowych znajdujących się w Obiekcie Magazynowym z podmiotami trzecimi.

Wnioskodawca planuje kupić od Sprzedającego Grunt oraz posadowiony na nim Obiekt Magazynowy i Budowle (dalej: „Dostawa”). Na Wnioskodawcę przejdą również prawa i obowiązki z Umów Najmu. Wnioskodawca wskazał, że na moment sprzedaży powyższej nieruchomości zarówno On jak i Sprzedający będą czynnymi podatnikami VAT i zamierzają złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dokonaniem sprzedaży Gruntu oraz posadowionego na nim Obiektu Magazynowego i Budowli, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT w zakresie tej części Obiektu Magazynowego i Budowli, które podlegają zwolnieniu z VAT z możliwością wyboru opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT. Wnioskodawca podkreślił, że Sprzedawca zawarł również umowy związane z Obiektem Magazynowym i Budowlami, które nie będą przedmiotem transakcji, tj.: umowę o zarządzanie Obiektem Magazynowym, umowę o dostawę energii elektrycznej, umowę o dostawę wody, umowę o dostawę ciepła, umowy serwisu elementów Obiektu Magazynowego, umowę wywozu nieczystości, umowę ochrony Obiektu Magazynowego, umowy rachunku bankowego, umowę na obsługę księgową. Wnioskodawca zwrócił uwagę, że w ramach Dostawy nie przejdą na Wnioskodawcę w szczególności: prawa i obowiązki z umów opisanych powyżej, znajdujące się na rachunkach bankowych środki pieniężne, należności handlowe powstałe do dnia zawarcia transakcji, zobowiązania (za wyjątkiem zobowiązań wynikających z Umów Najmu), w tym zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytu i pożyczek. Ponadto, w skład przedmiotu sprzedaży nie będą wchodziły: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, tajemnice przedsiębiorstwa, a także księgi i dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawca dodał, że Sprzedający nie zatrudnia pracowników, a wynajem powierzchni w Obiekcie Magazynowym stanowi jedyny przedmiot działalności gospodarczej Sprzedającego.

Zdaniem Wnioskodawcy Grunt wraz z posadowionym na nim Obiektem Magazynowym i Budowlami oraz prawami i obowiązkami wynikającymi z Umów Najmu nie stanowi samodzielnego przedsiębiorstwa, ani formalnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego.

W interpretacji indywidualnej z dnia 20 lipca 2015 r. Nr IPPP3/4512-413/15-4/KP w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym: „(...) negatywne przesłanki określone w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie będą miały zastosowania, gdyż Dostawa będzie podlegała opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów oraz nie będzie zwolniona z VAT. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy będzie on uprawniony do obniżenia należnego VAT o VAT naliczony z faktury dokumentującej Dostawę oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym”.

Zatem, jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.