IPPB2/4514-168/15-2/KW1 | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe nabycia nieruchomości (PCC)
IPPB2/4514-168/15-2/KW1interpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. spółki
 3. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką komandytową mającą siedzibę na terenie Polski (dalej również jako: Spółka). W dniu 2 sierpnia 2012 r. Aktem Notarialnym Spółka zawarła ze Zrzeszeniem (dalej również jako: Stowarzyszenie) umowę zobowiązującą Stowarzyszenie do przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy prawa użytkowania wieczystego wraz z usytuowanym na niej budynkiem, zatytułowaną w Akcie Notarialnym: „Warunkowa umowa sprzedaży”, w której Stowarzyszenie oświadczyło, że sprzedaje Wnioskodawcy prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z usytuowanym na niej budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, dla których prowadzona jest księga wieczysta, za cenę 3.500.000,00 zł, a Spółka oświadczyła, że opisaną powyżej nieruchomość kupuje.

Powyższa sprzedaż nastąpi pod warunkiem, że gmina nie skorzysta z przysługującego jej ustawowego prawa pierwokupu. W niniejszej umowie zawarto zastrzeżenie, zgodnie z którym, strony zobowiązują się przystąpić do umowy przenoszącej własność nieruchomości w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży w terminie 1 miesiąca od wypowiedzenia się przez gminę, że nie korzysta z przysługującego jej ustawowego prawa pierwokupu lub w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na skorzystanie z ww. prawa pierwokupu, gdyby podmiot uprawniony nie wypowiedział się w ustawowym terminie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu z tego prawa pierwokupu.

Następnie w dniu 27 września 2012 r. w wykonaniu „Warunkowej umowy sprzedaży” Aktem notarialnym została zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem, a Wnioskodawcą umowa przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynku (dalej zwana: Umowa sprzedaży), na podstawie której Stowarzyszenie przeniosło na rzecz Wnioskodawcy prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z usytuowanym na niej budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, a Wnioskodawca przedmiotową nieruchomość nabył za kwotę 3.500.000,00 zł.

Od umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość notariusz pobrał, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, kwotę 70.000,00 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wniosek Spółki o ujawnienie jej w księdze wieczystej jako użytkownika wieczystego gruntu oraz właściciela budynku został oddalony przez Sąd Wieczystoksięgowy, jako że w wyniku błędu przy migracji księgi wieczystej (błędu podczas przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym) urządzonej dla tej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem ujawniono, że Stowarzyszeniu służy prawo własności budynku podczas, gdy w rzeczywistości budynek pozostawał w użytkowaniu wieczystym Stowarzyszenia. Zatem Stowarzyszenie miało prawo do użytkowania wieczystego gruntu i użytkowania wieczystego budynku, a w wyniku błędu przy przenoszeniu księgi wieczystej do elektronicznej księgi wieczystej zostało ujawnione, że Stowarzyszenie ma prawo do użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku.

Obecnie w Sądzie wieczystoksięgowym w tej sprawie toczy się postępowanie w przedmiocie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Po zawarciu Umowy sprzedaży Wnioskodawca poniósł nakłady na ulepszenie budynku w kwocie 4.000.000,00 zł. Poniesione wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, stanowiły ponad 30% wartości początkowej nieruchomości. Spółka nie dokonywała odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych. Po zawarciu Umowy sprzedaży od 2012 r. nieruchomość została wydana Wnioskodawcy i pozostawała w jego władaniu.

W związku z zaistniałą sytuacją, gdyby Sąd Wieczystoksięgowy rozstrzygnął prawomocnie, iż treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, a następnie ewentualnie w innym postępowaniu sądowym gdyby Sąd rozstrzygnął, iż zawarta Umowa sprzedaży jest nieważna Wnioskodawca planuje zawarcie ze Stowarzyszeniem ponownej umowy, mocą której nabędzie prawo użytkowania wieczystego gruntu i użytkowania wieczystego budynku (dalej jako: prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości) przy czym Wnioskodawca rozważa dwa warianty zawarcia takiej umowy. Pytania z niniejszego wniosku dotyczą kwestii podatkowych w sytuacji ponownego zawarcia przez Stowarzyszenie z Wnioskodawcą umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości:

 1. W pierwszym przypadku cena transakcji zostanie skalkulowana jako suma uiszczonej już na rzecz Stowarzyszenia kwoty 3.500.000,00 zł (w związku z zawartą 27 września 2012 r. Umową sprzedaży) oraz kwoty 4.000.000,00 zł, jako wartości nakładów (przy czym uprzednio dojdzie do pozostawienia na rzecz Stowarzyszenia bez wynagrodzenia nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę po wydaniu nieruchomości na jej ulepszenie), a więc razem kwoty 7.500.000,
 2. W drugim wariancie rozważanym przez Wnioskodawcę cena zostanie określona na kwotę 3.500.000,00 zł przy czym Strony umówią się, że dokonane nakłady, jako stanowiące inwestycję Wnioskodawcy w obcy środek trwały pozostaną w jego dyspozycji, a więc nie będą przedmiotem nabycia.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości przez Stowarzyszenie Wnioskodawcy nie będzie sprzedażą przedsiębiorstwa, ani jego zorganizowanej części i nie będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Stowarzyszenie nabyło prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości na podstawie umowy zawartej w 1971 r. t.j. w okresie w którym nie obowiązywała ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Budynek nie jest zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości zostało ustanowione na podstawie obowiązujących przepisów, tj. art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz, U. z 1969 nr 22, poz. 159 z późn, zm.). Na mocy tego przepisu budynki mogły pozostawać (i mogą nadal) tak jak nieruchomości gruntowe własnością Skarbu Państwa lub gminy, będąc tak jak grunt przedmiotem użytkowania wieczystego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż przez Stowarzyszenie prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, czy też będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy cena transakcji zostanie ustalona jako suma kwoty 3.500.000.00 zł – uiszczonej w związku z Umową sprzedaży przez Wnioskodawcę oraz kwoty 4.000.000,00 zł z tytułu wartość nakładów, a więc razem 7:500.000,00 zł...
 2. Czy sprzedaż przez Stowarzyszenie prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, czy też będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy cena transakcji zostanie ustalona na kwotę 3.500.000.00 zł, przy założeniu, że dokonane nakłady pozostaną przy i w dyspozycji Wnioskodawcy...
 3. Czy umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w sytuacji, gdy cena transakcji zostanie ustalona jako suma kwoty 3.500.000,00 - uiszczonej przez Wnioskodawcę z tytułu Umowy sprzedaży oraz kwoty 4.000.000,00 zł z tytułu wartości nakładów (razem 7 500 000,00 zł), będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
 4. Czy umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w sytuacji, gdy cena transakcji zostanie ustalona na kwotę 3.500.000,00 zł (bez wartości nakładów, które pozostaną przy i w dyspozycji Wnioskodawcy) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 31 lipca 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP1/4512-447/15-2/MPe.

Stanowisko Wnioskodawcy.

AD 3.

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 101, poz. 649 z późn. zm.) (dalej jako ustawa o PCC) podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W art. 2 pkt 4 ustawy o PCC ustawodawca w sposób wyraźny rozgraniczył zakresy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podatkiem od towarów i usług, który obciąża sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług.

Niniejszy przepis stanowi, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług;
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy, w sytuacji, gdy cena w umowie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości zostanie tak skalkulowana, że będzie obejmowała uiszczoną już kwotę 3.500.000,00 zł oraz wartość nakładów w kwocie 4.000.000,00 zł, to niniejsza umowa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Pomimo, że w opisanym zdarzeniu przyszłym wystąpi zwolnienie z podatku od towarów i usług, to przedmiotem umowy sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości. Wobec tego, przedmiotowa umowa sprzedaży nie będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC, obowiązek podatkowy będzie ciążył na Wnioskodawcy, jako kupującym.

AD 4.

W zakresie odpowiedzi na pytanie nr 4, mając na uwadze powołane powyżej przepisy podatkowe, Wnioskodawca wskazuje, że w wariancie, w którym cena w umowie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości zostanie określona na 3.500.000,00 zł, a dokonane nadkłady, jako stanowiące inwestycję w obcy środek trwały (niebędące przedmiotem nabycia), pozostaną w dyspozycji Wnioskodawcy, to niniejsza umowa również będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W opisanym zdarzeniu przyszłym także wystąpi zwolnienie z podatku od towarów i usług, jednakże przedmiotem umowy sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC, obowiązek podatkowy będzie ciążył na Wnioskodawcy, jako kupującym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będący spółką komandytową jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka nabyła od Zrzeszenia (dalej: Zrzeszenie) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z usytuowanym na niej budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość. Od tej transakcji został uiszczony podatek od czynności cywilnoprawnych. Wniosek Spółki o ujawnienie jej w księdze wieczystej jako użytkownika wieczystego gruntu oraz właściciela budynku został oddalony przez Sąd Wieczystoksięgowy, jako że w wyniku błędu przy migracji księgi wieczystej (błędu podczas przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym) urządzonej dla tej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem ujawniono, że Zrzeszeniu Studentów Polskich służy prawo własności budynku podczas, gdy w rzeczywistości budynek pozostawał w użytkowaniu wieczystym Zrzeszenia. Zatem Zrzeszenie miało prawo do użytkowania wieczystego gruntu i użytkowania wieczystego budynku, a w wyniku błędu przy przenoszeniu księgi wieczystej do elektronicznej księgi wieczystej zostało ujawnione, że Zrzeszenie ma prawo do użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku. Obecnie w Sądzie Wieczystoksięgowym w powyższej sprawie toczy się postępowanie w przedmiocie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Wnioskodawca po zawarciu umowy sprzedaży poniósł nakłady na ulepszenie budynku. Wnioskodawca wskazał, że gdyby Sąd Wieczystoksięgowy rozstrzygnął prawomocnie, że umowa sprzedaży jest nieważna, Wnioskodawca planuje zawarcie z Zrzeszeniem ponownej umowy, na mocy której nabędzie prawo użytkowania wieczystego gruntu i użytkowania wieczystego budynku. Wnioskodawca rozważa dwa warianty zawarcia tejże umowy:

 • cena transakcji będzie stanowić sumę uiszczonej już na rzecz Stowarzyszenia kwoty wynikającej z ww. umowy sprzedaży oraz kwoty nakładów, lub
 • cena transakcji będzie stanowić kwotę określoną w umowie sprzedaży, natomiast nakłady będą stanowiły inwestycję Wnioskodawcy w obcy środek trwały, pozostaną w jego dyspozycji, a więc nie będą przedmiotem nabycia.

Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 31 lipca 2015 r. Nr IPPP1/4512-447/15-2/MPe dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art . 14c § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym: „ (...) w sytuacji, gdy cena sprzedaży prawa wieczystego Nieruchomości zostanie tak skalkulowana, że będzie obejmowała uiszczoną już na rzecz Stowarzyszenia kwotę oraz wartość nakładów, to sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości będzie co prawda podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku, na podstawie art . 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.(...) Stowarzyszeniu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, jako że prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości zostało nabyte przed 1993 r., tj. przed wejściem wżycie ustawy o VAT – transakcja nabycia nie była zatem opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Nakłady inwestycyjne przekraczające 30% wartości początkowej nieruchomości były natomiast dokonywane wyłącznie przez Wnioskodawcę – nabywcę i pozostają w jego dyspozycji, a nie przez Stowarzyszenie – dostawcę. Innymi słowy, wydatki na ulepszenie poniesione przez Spółkę, które nie zostały rozliczone pomiędzy stronami, nie będą mogły zostać uznane za wydatki ponoszone przez Stowarzyszenie, a zatem nie mogą wpływać bezpośrednio na ocenę warunków określonych w art . 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Tym samym, zostaną spełnione łącznie dwa warunki określone w art . 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, a zatem sprzedaż na rzecz Wnioskodawcy prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem, jeżeli transakcja sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność nie będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

W tym miejscu wyjaśnić jedynie należy, że przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca powołał się na art. 7 ust. 1 lit a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Organ wskazuje, że stawki podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy sprzedaży nieruchomości, umowy sprzedaży praw wieczystego użytkowania określa art. 7 ust. 1 pkt 1 lit a) ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.