IPPB2/436-676/13-2/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy z tytułu Transakcji nabycia Nieruchomości na Nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2013 r. (data wpływu 17 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Nabywca”) zamierza nabyć za wynagrodzeniem od P. Sp. z o.o. (dalej: „Zbywca”), zarejestrowanej w Polsce dla celów podatku VAT jako podatnik VAT czynny, nieruchomość (dalej: „Transakcja”). Wnioskodawca planuje przeprowadzić Transakcję na początku 2014 r.

Nieruchomość będąca przedmiotem Transakcji obejmować będzie:

 • prawo własności zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2211/248, (dalej: „Działka 2211/248”);
 • prawo własności zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2213/248, (dalej: „Działka 2213/248”);
 • prawo własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2392/248, (dalej: „Działka 2392/248”);
 • prawo własności zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2393/248, (dalej: „Działka 2393/248”);
 • prawo własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2394/248, (dalej: „Działka 2394/248”);
 • prawo własności zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2395/248, (dalej: „Działka 2395/248”);
 • własność dwóch budynków magazynowo-biurowych (dalej odpowiednio: „Budynek C”, „Budynek D”, dalej łącznie określane jako „Budynki”) znajdujących się na Działce 2213/248 oraz Działce 2395/248, jak również innych obiektów budowlanych znajdujących się na Działce 2211/248, Działce 2213/248, Działce 2393/748 oraz odpowiednio Działce 2395/248, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych Budynków (dalej łącznie: „Budowle”), w szczególności:
  • drogi dojazdowe,
  • drogi wewnętrzne,
  • parkingi,
  • chodniki,
  • place załadunkowe,
  • place manewrowe,
  • rampy wjazdowe i rozładowcze,
  • zbiornik wodny (przeciwpożarowy) wraz z pompownią,
  • rurociągi wody pitnej, wody pożarowej, wody deszczowej,
  • rurociąg odwodnienia terenu,
  • podziemny zbiornik LPG,
  • ogrodzenie,
  • totemy reklamowe,
  • zbiornik retencyjny;

w dalszej części wniosku wszystkie powyżej wskazane elementy łącznie określane będą jako „Nieruchomość”.

Działka 2211/248, Działka 2213/248, Działka 2392/248, Działka 2393/248, Działka 2394/248 oraz Działka 2395/248 (w dalszej części wniosku łącznie określane jako „Działki”) wchodzące w skład Nieruchomości objęte są jedną księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

 • Działka 2211/248 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem „Z II” (tj. tereny otwarte o podwyższonych walorach przyrodniczych i krajobrazowych), „KL 1/2” (tj. tereny komunikacji drogowej) oraz „G 1/4” (tj. ulica klasy G),
 • Działka 2213/248 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem „PUB” (tj. tereny usługowo - biurowe), „G 1/4” (tj. ulica klasy G), „Z III-Zd” (tj. tereny ogródków działkowych), „MU IV” (tj. tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług jako funkcji uzupełniającej), sieć elektroenergetyczna WN,
 • Działka 2392/248 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem „Z II” (tj. tereny otwarte o podwyższonych walorach przyrodniczych i krajobrazowych),
 • Działka 2393/248 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem „Z II” (tj. tereny otwarte o podwyższonych walorach przyrodniczych i krajobrazowych), „L 1/2” (tj. ulica klasy L), „Z II-Zi” (tj. tereny otwarte o podwyższonych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym tereny o funkcji izolacyjnej),
 • Działka 2394/248 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem „PUB” (tj. tereny usługowo - biurowe),
 • Działka 2395/248 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem „PUB (tj. tereny usługowo - biurowe), sieć elektroenergetyczna WN.

Własność infrastruktury technicznej związanej z Budynkami, znajdującej się na Nieruchomości, (w szczególności infrastruktura sieci: wodno kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej etc.), będzie zaliczać się do zakresu Transakcji tylko w zakresie, w jakim wchodzi ona w skład przedsiębiorstwa przesyłowego zgodnie z art. 49 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, ze zm., dalej: „KC” lub „Kodeks cywilny”).

Zbywca stał się właścicielem Działek na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego zawartej z Gminą Miasto M. dnia 30 sierpnia 2007 r. - Zbywca nabył prawo własności szeregu niezabudowanych działek gruntu, w szczególności Działki 2211/248, Działki 2213/248, a także działek o numerach ewidencyjnych 2214/248 oraz 2216/248. Sprzedaż podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22%, a Zbywca odliczył naliczony przy nabyciu podatek VAT.

W wyniku podziału zatwierdzonego ostateczną decyzją Prezydenta Miasta z dnia 8 maja 2009 r., zmienioną decyzją z dnia 29 lipca 2009 r., ww. działka nr 2214/248 została podzielona na Działkę 2392/248 oraz Działkę 2393/248, natomiast działka nr 2216/248 uległa podziałowi na Działkę 2394/248 oraz Działkę 2395/248.

Proces inwestycyjny polegający na wybudowaniu Budynków i Budowli wchodzących w skład Nieruchomości Zbywca przeprowadził w kilku etapach. Zasadnicza część inwestycji została zrealizowana na początku 2009 r., gdy wybudowano i oddano do użytku Budynek C oraz Budynek D wraz z innymi obiektami budowlanymi i powiązaną infrastrukturą. Stosowne pozwolenie na użytkowanie zostało udzielone dnia 20 stycznia 2009 r. Po tym terminie Zbywca prowadził dodatkowe prace budowlane obejmujące swym zakresem Nieruchomość w szczególności w 2010 r. przebudowano część Budynku C, która została oddana do użytkowania w pierwszej połowie 2010 r.

Po ich oddaniu do użytkowania, Budynki i Budowle wchodzące w skład Nieruchomości nie były ulepszane w wyniku poniesienia wydatków stanowiących co najmniej 30% ich wartości początkowej.

W związku z nabywaniem towarów i usług związanych budową Budynków i Budowli wykorzystywanych przez Zbywcę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT (polegającej na odpłatnym wynajmie powierzchni wchodzących w skład Nieruchomości), Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie tych towarów i usług.

Całość powierzchni magazynowej i biurowej w Budynkach była przynajmniej okresowo oddana do użytkowania na podstawie odpłatnych umów najmu, przy czym od momentu oddania najemcy do użytkowania ostatniej części Budynków nieoddanej uprzednio do użytkowania, do chwili Transakcji upłynie ponad 2 lata. Pozostałe niewielkie powierzchnie w Budynkach (inne niż powierzchnie magazynowe i biurowe, o których mowa powyżej) nie były dotąd przedmiotem czynności opodatkowanej VAT.

Ponadto, zgodnie z postanowieniami zawieranych przez Zbywcę umów najmu, najemcom przysługuje również prawo do korzystania z części wspólnych Nieruchomości obejmujących wszelkie powierzchnie nieprzeznaczone do wyłącznego użytku któregokolwiek z najemców. Co istotne, postanowienia niektórych umów najmu przewidują, że w ramach czynszu najmu zawarta jest również opłata za wyłączne korzystanie z niektórych Budowli (dotyczy to w szczególności miejsc parkingowych, placów załadunkowych). W odniesieniu do części ze wskazanych Budowli (przeznaczonych do wyłącznego użytku danego najemcy) na dzień Transakcji upłyną już dwa lata od momentu oddania ich najemcy do użytkowania a w stosunku do części z tych Budowli dwa lata od momentu oddania ich najemcom do użytkowania jeszcze nie upłyną.

Jak wskazano uprzednio, w ramach Transakcji Zbywca przeniesie na Nabywcę prawo własności Nieruchomości. Jednocześnie, zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego, w skutek nabycia z mocy prawa na Nabywcę zostaną przeniesione prawa i obowiązki Zbywcy wynikające z umów najmu.

Ponadto, w wyniku Transakcji na Nabywcę zostaną przeniesione niektóre zobowiązania i należności Zbywcy ściśle związane z Nieruchomością oraz umowami najmu obciążającymi Nieruchomość, w szczególności:

 • prawa i zobowiązania związane z zabezpieczeniami ustanowionymi przez poszczególnych najemców, w tym prawa z gwarancji bankowych i kaucje pieniężne najemców,
 • prawa z tytułu rękojmi oraz gwarancje jakości wynikające z umów budowlanych zawartych przez Zbywcę,
 • prawa własności intelektualnej ściśle związane z Nieruchomością, w tym do projektu architektoniczno - budowlanego,
 • ewentualne prawa i obowiązki z decyzji i pozwoleń administracyjnych ściśle związanych z Nieruchomością,
 • dokumentacja związana z Nieruchomością i jej wynajmem, tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowy najmu, oryginały pozwoleń i decyzji administracyjnych, dokumentacja techniczna oraz projektowa i powykonawcza (w szczególności projekty budowlane),
 • określone ruchomości związane z Nieruchomością (w szczególności z Budynkiem) służące jej odpowiedniemu funkcjonowaniu.

Planowanej Transakcji nie będzie towarzyszyło, co do zasady, przeniesienie pozostałych należności oraz zobowiązań Zbywcy (z wyjątkiem tych wynikających z zabezpieczeń złożonych przez najemców).

W szczególności, zgodnie z intencją stron, w wyniku Transakcji, Nabywca nie nabędzie całego szeregu praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem Nieruchomości. Lista elementów, które nie zostaną przeniesione na Nabywcę w wyniku Transakcji obejmuje w szczególności:

 • prawa i obowiązki wynikające z umowy związanej z zarządzaniem Nieruchomością,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów w zakresie:
  • dostawy mediów do Nieruchomości (energia elektryczna, gaz, dostawa wody i odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne, dostawa Internetu),
  • ogólnej konserwacji obiektów i urządzeń znajdujących się na Nieruchomości, sprzątania i odśnieżania,
  • ubezpieczenia Nieruchomości (po Transakcji Nieruchomość przestanie podlegać obecnemu ubezpieczeniu),
  • ochrony Nieruchomości,
  • obsługi serwisowej pokrycia dachowego,
  • konserwacji bram.

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, Zbywca rozwiąże powyższe umowy zawarte z różnymi podmiotami dokonując rozliczenia należności i zobowiązań z nich wynikających. Po Transakcji na Nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. Nabywca zawrze nowe umowy dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione. Jednocześnie niewykluczone, iż część z nowo zawartych przez Nabywcę umów będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz Zbywcy. Może się również okazać, że w stosunku do niektórych z tych umów zamiast wskazanej powyżej konstrukcji (w której Zbywca rozwiązuje określoną umowę), Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Zbywcy. Jednakże nie jest to opcja preferowana przez strony Transakcji i jeśli będzie miała miejsce, to będzie to sytuacja wyjątkowa.

Ponadto, przedmiotem Transakcji między Zbywcą i Nabywcą nie będą zobowiązania i należności z umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę (nie są one bezpośrednio związane z Nieruchomością), w szczególności:

 • umowy rachunków bankowych Zbywcy (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których Zbywca dokonuje rozliczeń z najemcami),
 • umowy o świadczenie usług księgowych i prawnych,
 • środki pieniężne Zbywcy zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie (poza kaucjami pieniężnymi najemców i wykonawców robót, jeżeli w dacie sprzedaży będą w posiadaniu Zbywcy),
 • tajemnice przedsiębiorstwa Zbywcy oraz know—how, związany z wyszukiwaniem i utrzymaniem portfolio najemców,
 • księgi rachunkowe Zbywcy i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Zbywcę działalności gospodarczej (poza dokumentami ściśle związanymi z Nieruchomością, które zostaną przekazane Nabywcy),
 • zobowiązania inwestycyjne z tytułu zaciągniętych pożyczek / kredytów związanych z przedmiotową Nieruchomością,
 • instrumenty finansowe zabezpieczające spłatę wyżej wymienionych kredytów / pożyczek,
 • nazwa przedsiębiorstwa Zbywcy,
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu lokalu, gdzie zarejestrowana jest siedziba Zbywcy.

Zbywca nie zatrudnia żadnych pracowników.

Nieruchomość, będąca przedmiotem planowanej Transakcji, nie stanowi formalnie organizacyjnie wydzielonych części przedsiębiorstwa Zbywcy w prowadzonej przez niego działalności. Po przeprowadzeniu planowanej Transakcji Nieruchomość nie będzie stanowić również formalnie organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Nabywcy w działalności prowadzonej przez Nabywcę.

Po Transakcji może dojść pomiędzy Zbywcą a Nabywcą do rozliczenia płatności dokonanych przez najemców na poczet kosztów mediów i innych usług zapewnianych najemcom w związku z wynajmem powierzchni Nieruchomości.

Przedmiotem działalności gospodarczej Zbywcy jest wynajem powierzchni wchodzących w skład Nieruchomości.

Po nabyciu Nieruchomości od Zbywcy, Nabywca zamierza prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą wynajem powierzchni Nieruchomości, podlegającą opodatkowaniu VAT. Nabywca planuje wykonywać powyższą działalność przy wykorzystaniu własnych zasobów (względnie, przy pomocy profesjonalnych usługodawców) oraz w oparciu o własny know-how w tym zakresie.

Nabywca i Zbywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi w momencie zawarcia Transakcji.

Nabywca i Zbywca zamierzają zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie VAT w odniesieniu do dostawy Nieruchomości (z wyjątkiem Działki 2392/248 oraz Działki 2394/248). Przed dniem Transakcji Nabywca i Zbywca złożą właściwemu dla Nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie VAT Transakcji (w części podlegającej zwolnieniu od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT), spełniające wymogi określone w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT.

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, Zbywca zamierza wystawić na Nabywcę stosowną fakturę VAT z wykazanym podatkiem VAT w stawce 23%, z wyłączeniem jednak dostawy niezabudowanej Działki 2392/248, w stosunku do której zastosuje zwolnienie z opodatkowania VAT.

W stosunku do konsekwencji planowanej Transakcji w zakresie podatku VAT z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego do działającego z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zamierzają wystąpić zarówno Zbywca, jak i Nabywca (wniosek złożony przez P. Sp. z o. o.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

 1. Czy Nabywcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości (z tytułu Transakcji) zgodnie z art. 86 Ustawy o VAT...
 2. Czy z tytułu Transakcji nabycia Nieruchomości na Nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług w dniu 20 lutego 2014 r. została wydana interpretacja indywidualna Nr IPPP1/443-1318/13-2/ISZ.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Z tytułu Transakcji nabycia Nieruchomości na Nabywcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC z wyłączeniem nabycia niezabudowanej Działki 2392/248, które będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem.

Brak opodatkowania PCC w zakresie nabycia Nieruchomości z wyłączeniem w zakresie nabycia Działki 2392/248

Zgodnie z art. ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o PCC, podatkowi ternu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej, na mocy art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku VAT, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Natomiast stosowanie do art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o PCC stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2 %.

Jak wskazano powyżej zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli strony Transakcji dokonają wyboru opodatkowania Transakcji VAT i spełnią wymogi przewidziane w art. 43 ust. 10 i ust. 11 Ustawy o VAT, to sprzedaż Nieruchomości (z wyłączeniem w zakresie sprzedaży Działki 2392/248) będzie opodatkowana VAT. Konsekwentnie, Transakcja w tym zakresie nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC, na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC.

PCC w zakresie nabycia Działki 2392/248

Jak wskazano w pkt 1.5.2. i 1.5.6. powyżej, dostawa niezabudowanej i nieprzeznaczonej pod zabudowę Działki 2392/248 będzie podlegała zwolnieniu z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT.

W konsekwencji mając na uwadze brak możliwości zastosowania powołanego wyżej zwolnienia z art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC, w ocenie Wnioskodawcy będzie on zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Sp. z o. o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Nabywca”) zamierza nabyć za wynagrodzeniem od P. Sp. z o.o. (dalej: „Zbywca”), zarejestrowanej w Polsce dla celów podatku VAT jako podatnik VAT czynny, nieruchomość (dalej: „Transakcja”). Wnioskodawca planuje przeprowadzić Transakcję na początku 2014 r. Nieruchomość będąca przedmiotem Transakcji obejmować będzie:

 • prawo własności zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2211/248, (dalej: „Działka 2211/248”);
 • prawo własności zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2213/248, (dalej: „Działka 2213/248”);
 • prawo własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2392/248, (dalej: „Działka 2392/248”);
 • prawo własności zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2393/248, (dalej: „Działka 2393/248”);
 • prawo własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2394/248, (dalej: „Działka 2394/248”);
 • prawo własności zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2395/248, (dalej: „Działka 2395/248”);
 • własność dwóch budynków magazynowo-biurowych (dalej odpowiednio: „Budynek C”, „Budynek D”, dalej łącznie określane jako „Budynki”) znajdujących się na Działce 2213/248 oraz Działce 2395/248, jak również innych obiektów budowlanych znajdujących się na Działce 2211/248, Działce 2213/248, Działce 2393/748 oraz odpowiednio Działce 2395/248, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych Budynków (dalej łącznie: „Budowle”), w szczególności:
  • drogi dojazdowe,
  • drogi wewnętrzne,
  • parkingi,
  • chodniki,
  • place załadunkowe,
  • place manewrowe,
  • rampy wjazdowe i rozładowcze,
  • zbiornik wodny (przeciwpożarowy) wraz z pompownią,
  • rurociągi wody pitnej, wody pożarowej, wody deszczowej,
  • rurociąg odwodnienia terenu,
  • podziemny zbiornik LPG,
  • ogrodzenie,
  • totemy reklamowe,
  • zbiornik retencyjny;

w dalszej części wniosku wszystkie powyżej wskazane elementy łącznie określane będą jako „Nieruchomość”.

W interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2014 r. Nr IPPP1/443-1318/13-2/ISZ w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, że: „Podsumowując, z Uwagi na fakt, iż:

 • wchodząca w skład Nieruchomości niezabudowana Działka 2394/248 nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT,
 • Nabywca oraz Zbywca złożą oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z VAT w stosunku tej części Nieruchomości, której dostawa podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT,
 • dostawa tej części Nieruchomości, która nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT nie podlega również obligatoryjnemu zwolnieniu z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT,

stanowisko Wnioskodawcy odnośnie opodatkowania Transakcji - w tej części - podstawową stawką VAT 23% należy uznać za prawidłowe. Jednocześnie w ocenie Wnioskodawcy dostawa niezabudowanej Działki 2392/248 podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT.”

Zatem, skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości (z wyłączeniem niezabudowanej działki gruntu 2392/248) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w części dotyczącej transakcji nabycia niezabudowanej działki gruntu 2392/248, która podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy i nie będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania powyższym podatkiem na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.