IPPB2/436-667/13-2/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy Sprzedaży nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2013 r. (data wpływu 13 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Sprzedający) jest właścicielem 2 lokali użytkowych stanowiących odrębne nieruchomości. Jeden z nich stanowi powierzchnię biurową, a drugi garaż wielostanowiskowy. Lokale te są wykończone i wyposażone w odpowiednie instalacje i urządzenia tak, aby mogły prawidłowo spełniać swoje funkcje. Lokale te są częścią budynku wzniesionego na nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 30/6, będącą przedmiotem prawa użytkowania wieczystego. W związku z prawem własności ww. lokali Wnioskodawcy przysługuje udział we własności nieruchomości wspólnej (tj. w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu, na której wzniesiono budynek). Dla potrzeb niniejszego wniosku, własność wymienionych wyżej lokali wraz z powyższymi instalacjami i urządzeniami, części wspólnych budynku oraz związany z tymi lokalami udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu będą łącznie określane jako Nieruchomość 1A.

Sprzedający jest właścicielem 2 innych lokali użytkowych, stanowiących odrębne nieruchomości. Jeden z nich stanowi powierzchnię biurową, a drugi garaż wielostanowiskowy. Lokale te są wykończone i wyposażone w odpowiednie instalacje i urządzenia, tak, aby mogły prawidłowo spełniać swoje funkcje. Lokale te są częścią budynku wzniesionego na nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 30/5, będącą przedmiotem prawa użytkowania wieczystego. W związku z prawem własności ww. lokali Wnioskodawcy przysługuje udział we własności nieruchomości wspólnej (tj. w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu, na której wzniesiono budynek). Dla potrzeb niniejszego wniosku własność wymienionych w tym akapicie lokali wraz z powyższymi instalacjami i urządzeniami, części wspólnych budynku oraz związany z tymi lokalami udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu będą łącznie określane jako Nieruchomość 1B.

Dla potrzeb niniejszego wniosku Nieruchomość 1A i Nieruchomość 1B będą dalej łącznie powoływane jako Nieruchomości.

Sprzedający jest również właścicielem nieruchomości zabudowanej, tj. działki gruntu, o numerze ewidencyjnym 76 oraz posadowionego na niej budynku składającego się z 13 lokali użytkowych i jednego lokalu mieszkalnego, stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe. Lokale te są wykończone i wyposażone w odpowiednie instalacje i urządzenia, tak, aby mogły prawidłowo spełniać swoje funkcje. Dla potrzeb niniejszego wniosku wymieniona w niniejszym akapicie nieruchomość gruntowa wraz ze zlokalizowanymi na niej lokalami (wraz z powyższymi instalacjami i urządzeniami) stanowiącymi odrębne nieruchomości oraz częściami wspólnymi budynku, będzie określana jako Nieruchomość 2.

Obecnie Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnej, do której wykorzystuje również lokale składające się na Nieruchomość 1A, Nieruchomość 1B i Nieruchomość 2. Sprzedający traktuje wynajem lokali jako świadczenie usług dla celów podatku od towarów i usług (VAT) i opodatkowuje VAT według właściwej stawki podatku. Wnioskodawca został poinformowany przez Sprzedającego, że aktualnie część lokali nie jest wynajęta, jednakże od momentu ich nabycia przez Sprzedającego, wszystkie opisywane w niniejszym wniosku lokale użytkowe były przynajmniej raz przedmiotem najmu opodatkowanego VAT. Jedynym wyjątkiem w tym zakresie jest lokal mieszkalny wchodzący w skład Nieruchomości 2, który nie był przez Sprzedającego wynajmowany.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Wnioskodawcy, Sprzedający powierzył bieżące zarządzanie Nieruchomościami wyspecjalizowanemu podmiotowi na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomościami. Sprzedający zawarł też stosowne umowy z dostawcami mediów i usług potrzebnych do funkcjonowania Nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem. Sprzedający pozostaje zatem jedynie prawnym właścicielem i użytkownikiem wieczystym Nieruchomości.

Wnioskodawca zamierza nabyć od Sprzedającego na podstawie umowy sprzedaży (dalej: Umowa Sprzedaży) Nieruchomość 1A i Nieruchomość 1B. Umowa Sprzedaży zostanie zawarta po 1 stycznia 2014 r. Umowa Sprzedaży może przewidywać, że cena za Nieruchomość zostanie uiszczona w formie pieniężnej lub w innej formie (np. w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności, przejęcia długu Sprzedającego przez Wnioskodawcę, itp.).

Wnioskodawca posiada informację, że Nieruchomość 2 zostanie nabyta przez inny podmiot.

Wnioskodawca po nabyciu Nieruchomości będzie je wykorzystywał do wynajmowania podmiotom trzecim (względnie, zostaną zbyte w ramach czynności opodatkowanych VAT). Czynności te (tj. wynajem powierzchni lub zbycie) będą podlegały opodatkowaniu VAT u Wnioskodawcy.

Na podstawie Umowy Sprzedaży dojdzie do przeniesienia własności użytkowania wieczystego Nieruchomości na Wnioskodawcę. Ponadto, Wnioskodawca wstąpi z mocy prawa (na podstawie art. 678 par. 1 Kodeksu cywilnego) w prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z umów najmu dotyczących powierzchni komercyjnej w Nieruchomościach.

W ramach Umowy Sprzedaży nie dojdzie jednak do przeniesienia przez Sprzedającego na Wnioskodawcę żadnych innych umów dotyczących Nieruchomości, takich jak:

 • umowy z zarządcą Nieruchomości,
 • umowy z dostawcami mediów do Nieruchomości i dotyczące obsługi Nieruchomości,
 • umowy kredytowe związane z finansowaniem nabyć Nieruchomości.

Wnioskodawca zamierza zawrzeć nowe umowy w powyższym zakresie.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że, w związku z posiadanym kredytem, Sprzedający zawarł z bankiem umowę o instrument finansowy zabezpieczający spłatę kredytu. W zależności od ostatecznej decyzji biznesowej, możliwe jest przejście tego instrumentu finansowego ze Sprzedającego na Wnioskodawcę.

Ponadto w ramach Umowy Sprzedaży nie zostaną przeniesione na Wnioskodawcę żadne inne składniki przedsiębiorstwa Sprzedającego, w tym, m.in.:

 • inne aktywa (niż Nieruchomości) należące do przedsiębiorstwa Sprzedającego,
 • należności Sprzedającego,
 • zobowiązania Sprzedającego (z zastrzeżeniem poniższych obowiązków związanych z zabezpieczeniami najmów),
 • środki pieniężne Sprzedającego na rachunkach bankowych lub w kasie,
 • umowy dotyczące bieżącej obsługi Sprzedającego (np. umowa o usługi księgowe, umowa o usługi doradcze),
 • księgi oraz umowy najmu siedziby Sprzedającego.

Zgodnie z praktyką rynkową, w ramach Umowy Sprzedaży dojdzie do przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy związanych z Nieruchomościami praw i obowiązków z zabezpieczeń spełnienia świadczenia danych przez najemców (w tym gwarancje bankowe i kaucje zabezpieczające), jak również praw do dokumentów dotyczących tych zabezpieczeń, praw z gwarancji jakości i rękojmi dotyczących robót budowlanych i praw z zabezpieczeń gwarancji dotyczących takich robót, prawnej i technicznej dokumentacji dotyczącej Nieruchomości oraz praw do nazw poszczególnych Nieruchomości.

Umowa Sprzedaży będzie regulowała mechanizm rozliczenia pomiędzy stronami czynszów najmu i opłat eksploatacyjnych należnych od najemców lokali za okresy rozliczeniowe przypadające na datę zawarcia Umowy Sprzedaży.

W ramach Umowy Sprzedaży nie dojdzie do przejścia pracowników Sprzedającego na Wnioskodawcę w ramach tzw. przejścia zakładu pracy (art. 231 Kodeksu pracy) gdyż Sprzedający nie zatrudnia pracowników.

Żadna z Nieruchomości nie jest i nie będzie wyodrębniona organizacyjnie w strukturze Sprzedającego na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze; nie stanowi i nie będzie stanowić ona także oddziału Sprzedającego wyodrębnionego w KRS.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że zgodnie z informacjami udzielonymi przez Sprzedającego, Sprzedający nabył Nieruchomość 1A w drodze umowy sprzedaży w 2006 r. W umowie sprzedaży Nieruchomości 1A z 2006 r., zawartej w formie aktu notarialnego, wskazano, że ówczesna sprzedaż Nieruchomości 1A na rzecz Sprzedającego podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie podlegała zwolnieniu z tego podatku.

Wnioskodawca pragnie także wskazać, że zgodnie z informacjami udzielonymi przez Sprzedającego, Sprzedający nabył Nieruchomość 1B w drodze umowy sprzedaży w 2006 r. W umowie sprzedaży Nieruchomości 1B z 2006 r., zawartej w formie aktu notarialnego, wskazano, że ówczesna sprzedaż Nieruchomości 1B na rzecz Sprzedającego podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie podlegała zwolnieniu z tego podatku.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Sprzedającego, w okresie po nabyciu Nieruchomości, Sprzedający nie ponosił nakładów na ich ulepszenie, których wartość stanowiłaby co najmniej 30% wartości początkowej poszczególnych środków trwałych wchodzących w skład Nieruchomości.

Wnioskodawca oraz Sprzedający zamierzają skorzystać z opcji wyboru opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości 1A i Nieruchomości 1B na podstawie Umowy Sprzedaży. Z tego względu, Wnioskodawca i Sprzedający, będąc na dzień dokonania dostawy Nieruchomości zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT, złożą przed dniem dokonania dostawy Nieruchomości właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT tej dostawy. Oświadczenie to będzie zawierać wszystkie elementy, o których mowa w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że również Sprzedający złożył do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wniosek o wydanie interpretacji podatkowej dotyczącej wybranych aspektów podatkowych przedmiotowej transakcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

 1. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem Nieruchomości wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego...
 2. Czy nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy Sprzedaży nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
 3. Czy Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za zaległości podatkowe Sprzedającego, jako osoba trzecia, zgodnie art. 112 Ordynacji podatkowej...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania Nr 2, w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie pytania Nr 1 i 3 dotyczącego podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy Sprzedaży nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, Nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy Sprzedaży nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Art. 1 ust. 1 ustawy o PCC zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, obejmujący m. in. umowy sprzedaży. Podatkowi podlegają też zmiany umowy sprzedaży, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania PCC (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych,

W świetle powyższego, przyjmując, że sprzedaż Nieruchomości przez Sprzedającego na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie z tego podatku zwolniona, sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC, zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Ż. D. Sp. z o.o. (dalej: Sprzedający) jest właścicielem 2 lokali użytkowych stanowiących odrębne nieruchomości. Jeden z nich stanowi powierzchnię biurową, a drugi garaż wielostanowiskowy. Lokale te są wykończone i wyposażone w odpowiednie instalacje i urządzenia tak, aby mogły prawidłowo spełniać swoje funkcje. Lokale te są częścią budynku wzniesionego na nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 30/6, będącą przedmiotem prawa użytkowania wieczystego. W związku z prawem własności ww. lokali Wnioskodawcy przysługuje udział we własności nieruchomości wspólnej (tj. w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu, na której wzniesiono budynek). Dla potrzeb niniejszego wniosku, własność wymienionych wyżej lokali wraz z powyższymi instalacjami i urządzeniami, części wspólnych budynku oraz związany z tymi lokalami udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu będą łącznie określane jako Nieruchomość 1A. Sprzedający jest właścicielem 2 innych lokali użytkowych, stanowiących odrębne nieruchomości. Jeden z nich stanowi powierzchnię biurową, a drugi garaż wielostanowiskowy. Lokale te są wykończone i wyposażone w odpowiednie instalacje i urządzenia, tak, aby mogły prawidłowo spełniać swoje funkcje. Lokale te są częścią budynku wzniesionego na nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 30/5, będącą przedmiotem prawa użytkowania wieczystego. W związku z prawem własności ww. lokali Wnioskodawcy przysługuje udział we własności nieruchomości wspólnej (tj. w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu, na której wzniesiono budynek). Dla potrzeb niniejszego wniosku własność wymienionych w tym akapicie lokali wraz z powyższymi instalacjami i urządzeniami, części wspólnych budynku oraz związany z tymi lokalami udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu będą łącznie określane jako Nieruchomość 1B. Dla potrzeb niniejszego wniosku Nieruchomość 1A i Nieruchomość 1B będą dalej łącznie powoływane jako Nieruchomości. Wnioskodawca zamierza nabyć od Sprzedającego na podstawie umowy sprzedaży (dalej: Umowa Sprzedaży) Nieruchomość 1A i Nieruchomość 1B.

W interpretacji indywidualnej z dnia 30 stycznia 2014 r. Nr IPPP2/443-1343/13-2/RR w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, że „(...) strony Umowy Sprzedaży zamierzają złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT. W konsekwencji, z uwagi na wybór przez Wnioskodawcę i Sprzedającego opcji opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości na podstawie Umowy Sprzedaży, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, dostawa ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku.

A zatem, skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.