IPPB2/436-602/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-602/14-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. nabycie nieruchomości
 3. spółki
 4. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o.(dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”, „L.”) jest dystrybutorem sprzętu oświetleniowego oraz scenicznego zajmującym się projektowaniem oraz realizacją technologii scenicznych, dystrybucją i serwisowaniem sprzętu oświetleniowego i scenicznego oraz organizowaniem szkoleń z zakresu obsługi technologii scenicznych. L. jest polskim rezydentem podatkowym oraz czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT.

L. rozważa nabycie od D. sp. z o.o. (dalej: „D.”) nieruchomości, w skład których wchodzą:

 1. działki o numerze 138 oraz numerze 140/3, dla których prowadzona jest księga wieczysta (działki zabudowane);
 2. działka o numerze 88, dla której prowadzona jest księga wieczysta (działka zabudowana); oraz
 3. działka o numerze 128, dla której prowadzona jest księga wieczysta (działka niezabudowana),

a więc działki gruntu zabudowanego (dalej: „Nieruchomość Zabudowana”, szczegółowo opisana poniżej) oraz działki gruntu niezabudowanego, stanowiącej teren budowlany (dalej: „Nieruchomość Niezabudowana”), razem zwanych dalej „Nieruchomościami”.

Nieruchomości stanowią w księgach D. inwestycje długoterminowe.

Nieruchomość Zabudowana (lit. a i b. powyżej)

Przedmiotowa Nieruchomość Zabudowana została uprzednio nabyta przez D. w drodze umowy sprzedaży (nabycie na podstawie aktu notarialnego) prawa użytkowania wieczystego gruntów, prawa własności gruntów oraz prawa własności posadowionych na gruntach budynków / budowli i ich części).

W skład Nieruchomości Zabudowanej wchodzą magazyn główny, portiernia i wiaty, nabyte przez D. na podstawie aktu notarialnego z 20 września 2013 r. Nieruchomość Zabudowana obejmuje również infrastrukturę towarzyszącą w postaci budowli i instalacji (obejmującą m.in. place, ogrodzenie, sieć kablową, tereny zielone, sieć wodno - kanalizacyjną), z uwzględnieniem postanowień art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Sprzedaż ww. Nieruchomości Zabudowanej dla D. była czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT, zwolnioną z tego podatku na mocy obowiązujących na moment sprzedaży przepisów ustawy o VAT (zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT).

Po nabyciu przez D., budynki i budowle (ich części) wykorzystywane są dla celów czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (najem). Na moment planowanego zbycia na rzecz L. nakłady D. na poszczególne budynki / budowle i ich części nie osiągną poziomu co najmniej 30% ich wartości początkowej.

Wchodzące w skład Nieruchomości Zabudowanej budynki i budowle były wykorzystywane również przez poprzedniego właściciela (poprzednika D.) dla celów jego działalności opodatkowanej.

Budynki znajdujące się na Nieruchomości Zabudowanej były przedmiotem najmu, Umowy z najemcami dotyczące budynków zawierane były w okresie nie późniejszym niż sierpień 2011 r. i obowiązywały na dzień sprzedaży Nieruchomości Zabudowanej dla D. (to jest na dzień 20 września 2013 roku). Wyjątek w tym zakresie stanowi część powierzchni magazynowej w magazynie głównym, która wprawdzie nie była przedmiotem najmu na dzień sprzedaży Nieruchomości Zabudowanej dla D., niemniej była przedmiotem najmu w okresach wcześniejszych, tj. była wynajmowana w okresach od 30 lipca 2003 roku do 30 listopada 2009 roku i od 13 września 2010 roku do 31 maja 2012 roku.

Powyższe oznacza, że wszystkie budynki wchodzące w skład Nieruchomości Zabudowanej były przedmiotem najmu w okresach poprzedzających o więcej niż 2 lata planowaną obecnie przez D. sprzedaż Nieruchomości na rzecz L..

Podobnie, wszystkie znajdujące się na terenie Nieruchomości Zabudowanej budowle były przedmiotem najmu w okresach poprzedzających o więcej niż 2 lata planowaną obecnie przez D. sprzedaż Nieruchomości na rzecz L..

Poprzedni właściciel Nieruchomości Zabudowanej nie ponosił nakładów na ulepszenie budynków / budowli i ich części, które wynosiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej.

Nieruchomość Niezabudowana (lit. c powyżej)

Nieruchomość Niezabudowana została nabyta przez D. w ramach transakcji nabycia przedsiębiorstwa, niepodlegającej opodatkowaniu VAT.

Obecnie L. planuje zakupić od D. opisane wyżej Nieruchomości (łącznie z budynkami/budowlami i ich częściami związanymi z przedmiotowymi Nieruchomościami).

W ramach planowanego nabycia Nieruchomości od D. (w ramach umowy sprzedaży) Wnioskodawca nie zamierza - co do zasady - nabyć w drodze cesji praw i obowiązków wynikających z jakichkolwiek umów, których stroną jest D. np, umów pożyczek / kredytów, w tym w szczególności niedotyczących ww, Nieruchomości.

Wyjątek stanowić mogą obowiązujące na dzień transakcji umowy najmu zawarte pomiędzy D. a najemcami, które w przypadku sprzedaży Nieruchomości przez D. na rzecz Wnioskodawcy, przejdą na nabywcę Nieruchomości (tj. Wnioskodawcę) z mocy prawa.

Należy wskazać, iż w związku z planowaną transakcją na Wnioskodawcę nie zostaną przeniesione m.in. następujące składniki majątkowe D.:

 • firma ani nazwa przedsiębiorstwa;
 • zobowiązania inwestycyjne z tytułu zaciągniętych pożyczek / kredytów;
 • wszelkie inne prawa i zobowiązania majątkowe (inne niż wskazane powyżej);
 • umowy rachunków bankowych oraz środki pieniężne należące do D.;
 • umowy o dostawę mediów;
 • umowy dotyczące zapewnienia D. m.in. obsługi prawnej, administracyjnej i księgowej;
 • księgi handlowe D.;
 • dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w zakresie obsługi administracyjnej i prawnej.

Pracownicy D. nie zostaną zatrudnieni przez L. w związku z planowaną transakcją.

Nieruchomości będące przedmiotem transakcji - jak też poszczególne budynki i budowle (ich części) - nie stanowią organizacyjnie wydzielonych części przedsiębiorstwa D. (w tym w szczególności w formie działu / oddziału / wydziału), jak również nie są finansowo wydzielone dla celów rachunkowości zarządczej.

Zarówno D. (zbywający) jak i L. (nabywca) będą na moment sprzedaży ww. Nieruchomości czynnymi podatnikami VAT.

Przedmiotowa Nieruchomość - po dokonaniu nabycia przez L. - będzie wykorzystywana przez nią dla celów działalności podlegającej opodatkowaniu VAT. L. nie wyklucza dokonania w przyszłości częściowego lub całkowitego wyburzenia budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Nieruchomości w ramach procesu inwestycyjnego, który będzie prowadzony dla celów działalności opodatkowanej L..

Ewentualne prace związane z rozbiórką całości albo części budynków / budowli wchodzących w skład Nieruchomości, nie rozpoczną się jednak przed datą nabycia od D. Nieruchomości przez L..

L. pragnie podkreślić, iż w odniesieniu do planowanej transakcji dotyczącej Nieruchomości, D. (jako sprzedający) planuje wystąpić z analogicznym wnioskiem o interpretację prawa podatkowego, w celu potwierdzenia jej skutków na gruncie podatku VAT i PCC.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Pytanie 1:

Czy dostawa na rzecz L. ww. Nieruchomości w drodze sprzedaży ich przez D. stanowić będzie zbycie składników majątkowych, a nie zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w konsekwencji będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”)...

Pytanie 2:

Czy w odniesieniu do przedmiotowej transakcji nabycia przez L. ww. Nieruchomości Zabudowanej w drodze umowy sprzedaży znajdzie zastosowanie zwolnienie wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, a w konsekwencji, czy w przypadku rezygnacji przez strony transakcji ze zwolnienia z opodatkowania VA i dostawy Nieruchomości Zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy VAT L. - jako nabywca - będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości Zabudowanej...

Pytanie 3:

Czy w odniesieniu do przedmiotowej transakcji nabycia przez L. ww. Nieruchomości Niezabudowanej w drodze umowy sprzedaży L. - jako nabywca Nieruchomości Niezabudowanej - będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości Niezabudowanej...

Pytanie 4:

Czy w przypadku rezygnacji przez strony transakcji ze zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy Nieruchomości Zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy VAT, transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”)...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 30 grudnia 2014 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP2/443-1014/14-2/MM.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko:

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku rezygnacji przez strony transakcji ze zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy Nieruchomości Zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy VAT, transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

Uzasadnienie:

Stosownie do brzmienia art. 1 ust. 1 pkt 1) ustawy PCC, opodatkowaniu PCC podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Jak wynika natomiast z obowiązującego w tym zakresie przepisu art. 2 pkt 4) ustawy PCC, czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, nie podlegają opodatkowaniu PCC, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  - umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach.

Jak wynika z powyższej analizy przepisów ustawy VAT dotyczącej Pytania 3, dostawa niezabudowanego gruntu stanowiącego teren budowlany w ramach umowy sprzedaży lub umowy zamiany, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę wskazane powyżej przepisy ustawy PCC, w przypadku gdy strony transakcji dotyczącej zbycia Nieruchomości Zabudowanej w drodze umowy sprzedaży lub zamiany dokonają skutecznej rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy VAT, a w konsekwencji D. z tytułu jej dokonania będzie podatnikiem podatku VAT, przedmiotowa transakcja sprzedaży Nieruchomości (obejmującej zarówno Nieruchomość Zabudowaną jak i Nieruchomość Niezabudowaną) nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że L. Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”, „L.”) jest dystrybutorem sprzętu oświetleniowego oraz scenicznego zajmującym się projektowaniem oraz realizacją technologii scenicznych, dystrybucją i serwisowaniem sprzętu oświetleniowego i scenicznego oraz organizowaniem szkoleń z zakresu obsługi technologii scenicznych. L. jest polskim rezydentem podatkowym oraz czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT. L. rozważa nabycie od D. sp. z o.o. (dalej: „D.”) nieruchomości położonej w Warszawie, w skład których wchodzą:

 1. działki o numerze 138 oraz numerze 140/3, dla których prowadzona jest księga wieczysta (działki zabudowane);
 2. działka o numerze 88, dla której prowadzona jest księga wieczysta (działka zabudowana); oraz
 3. działka o numerze 128, dla której prowadzona jest księga wieczysta (działka niezabudowana),

a więc działki gruntu zabudowanego (dalej: „Nieruchomość Zabudowana”, szczegółowo opisana poniżej) oraz działki gruntu niezabudowanego, stanowiącej teren budowlany (dalej: „Nieruchomość Niezabudowana”), razem zwanych dalej „Nieruchomościami”.

W interpretacji indywidualnej z dnia 30 grudnia 2014 r. Nr IPPP2/443-1014/14-2/MM w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, że: „W przypadku rezygnacji przez strony transakcji ze zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy Nieruchomości Zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy VAT, transakcja dostawy Nieruchomości Zabudowanej podlegać będzie opodatkowaniu stawką 23% VAT, na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji, jeśli w stosunku do zbycia Nieruchomości Zabudowanej na rzecz L., strony transakcji skorzystają z uprawnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy VAT, L. będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości Zabudowanej. W opinii L., planowana dostawa Nieruchomości Niezabudowanej na jej rzecz podlegać będzie opodatkowaniu stawką 23% VAT, na zasadach ogólnych, a Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości Niezabudowanej.

Zatem, jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
IBPP3/443-354/14/KG | Interpretacja indywidualna

nabycie nieruchomości
IPPP3/443-721/13-4/MKw | Interpretacja indywidualna

spółki
IPPB2/436-690/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

umowa sprzedaży
IPPB2/436-632/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.