IPPB2/436-524/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-524/14-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. spółki
 3. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” „Kupujący” lub „Nabywca”) zamierza nabyć za wynagrodzeniem (dalej: „Transakcja”) od R. Sp. z o.o. (dawniej R. Sp. z o.o., dalej: „Sprzedający” lub „Zbywca”) nieruchomość położoną w miejscowościach S. i T. (dalej: „Nieruchomość”).

Wnioskodawca planuje przeprowadzić Transakcję w grudniu 2014 r. bądź na początku 2015 r.

Na dzień składania niniejszego wniosku, Zbywca nie jest właścicielem Nieruchomości - jest nim L. Sp. z o.o. (dawniej L. Sp. z o.o., dalej: „Finansujący” lub „Bank”). W ramach umów leasingu finansowego zawartych z Bankiem korzystającym z Nieruchomości jest P. Sp. z o.o. (dalej: „Korzystający” lub „Spółka przejmowana”). Przed dniem Transakcji dojdzie do połączenia przez przejęcie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, t.j., dalej: „KSH”) Spółki przejmowanej przez Zbywcę - Zbywca nabędzie 100% udziałów w Spółce przejmowanej. Następnie Zbywca (już jako następca prawny Korzystającego z tytułu zawartych z Bankiem umów leasingu finansowego) dokona wykupu Nieruchomości wynikającego z wcześniejszego zakończenia umów leasingu finansowego Nieruchomości oraz stosownego rozliczenia finansowego z tego tytułu. W wyniku wskazanych procesów, na dzień Transakcji Zbywca będzie właścicielem Nieruchomości.

Na dzień Transakcji, Nieruchomość stanowiąca przedmiot Transakcji obejmować będzie:

- prawo własności dziewięciu zabudowanych działek gruntu (dalej łącznie jako: „Działki”), oznaczonych numerami ewidencyjnymi 315, 317, 318, 319, 209/5, 208/2, 209/9, 209/11 (objęte księgą wieczystą KW prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych) oraz 207 (objęta księgą wieczystą KW prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych);
- własność znajdujących się na Działkach obiektów: sześciu budynków magazynowych, biurowych oraz magazynowo-biurowych (dalej odpowiednio: „Hala 1”, „Hala 2”, „Hala 3”, „Hala 4”, „Hala 5”, „Hala 6”, łącznie jako „Hale”) i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych poszczególnych Hal (dalej łącznie: „Obiekty związane z Halami”), w szczególności:

 • portiernie,
 • pompownia wraz ze zbiornikiem wody przeciwpożarowej,
 • wewnątrzzakładowa stacja paliw,
 • drogi wewnętrzne,
 • zjazd z drogi,
 • parkingi,
 • place manewrowe,
 • przyłącze gazowe,
 • przyłącze wodne,
 • przyłącze elektryczne z rozdzielnią ŚN,
 • przyłącze do agregatu,
 • ogrodzenie,
 • kanalizacja deszczowa,
 • kanalizacja sanitarna,
 • zewnętrzna kanalizacja niskoprądowa,
 • sieć wodociągowa,
 • sieci zewnętrzne z pierścieniem hydrantowym,
 • oświetlenie,
 • sieć energetyczna zewnętrzna,
 • fundament pod zbiorniki gazu z ogrodzeniem.

Własność elementów infrastruktury przesyłowej znajdującej się na Działkach będzie wchodzić w zakres Transakcji wyłącznie w takim zakresie, w jakim nie będą one zaliczać się do przedsiębiorstwa przesyłowego zgodnie z art. 49 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, z późn. zm., dalej: „KC” lub „Kodeks cywilny”).

Działki wchodzące w skład Nieruchomości zostały nabyte przez Zbywcę (jako niezabudowane) na podstawie umów sprzedaży w formie aktu notarialnego odpowiednio z dnia 6 maja 1999 r. oraz z dnia 17 stycznia 2011 r,, przy czym niektóre z nich, tj. działki nr 209/5, 208/2, 209/9, 209/11, powstały w wyniku późniejszych podziałów działek gruntu nabytych przez Sprzedającego w ramach tych transakcji.

Zbywca rozpoczął proces inwestycyjny polegający na wybudowaniu kompleksu budynków magazynowych oraz magazynowo-biurowych wraz ze związaną z nimi infrastrukturą (dalej: „Inwestycja Sprzedającego”).

W pierwszym stadium inwestycji wybudowana została Hala 1 (oraz niektóre z Obiektów związanych z Halami), którą oddano do użytku na podstawie pozwolenia na użytkowanie z dnia 8 listopada 2002 r. W drugim stadium wybudowana została Hala 2 (wraz z niektórymi z Obiektów związanych z Halami), w stosunku do której pozwolenie na użytkowanie wydane zostało dnia 18 maja 2004 r.

Zbywca kontynuował proces inwestycyjny realizując budowę Hali 3 oraz Hali 4. Pierwsza z wymienionych (oraz niektóre z Obiektów związanych z Halami) została oddana do użytkowania na podstawie pozwolenia na użytkowanie z dnia 30 czerwca 2010 r., zaś Hala 4 na podstawie pozwolenia na użytkowanie z dnia 24 listopada 2010 r.

Następnie, na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 19 kwietnia 2011 r. Zbywca przeniósł na Finansującego własność Działek oraz zlokalizowanych na nich Hal (tj. Hali 1, Hali 2, Hali 3 oraz Hali 4) wraz ze związaną z nimi infrastrukturą (w szczególności, istniejącymi wówczas Obiektami związanymi z Halami). W tym samym dniu Nieruchomość została wydana Finansującemu. Powyższa dostawa podlegała opodatkowaniu VAT.

W wykonaniu umowy leasingu finansowego gruntów oraz umowy leasingu finansowego budynków zawartych w dniu 3 marca 2011 r. ze Spółką przejmowaną, Finansujący oddał Spółce przejmowanej do używania i pobierania pożytków ww. Działki oraz zlokalizowane na nich Hale (tj. Halę 1, Halę 2, Halę 3 oraz Halę 4) wraz ze związaną z nimi infrastrukturą (w szczególności, istniejącymi wówczas Obiektami związanymi z Halami). Wydanie Nieruchomości jako przedmiotu wskazanych umów leasingu nastąpiło dnia 19 kwietnia 2011 r. Powyższa dostawa podlegała opodatkowaniu VAT, a Spółka przejmowana odliczyła VAT naliczony wynikający z faktur wystawionych przez finansującego z tytułu leasingu finansowego (dokumentujących kapitałową część opłat z tytułu leasingu finansowego i odsetkową część opłat z tytułu leasingu finansowego).

W związku z inwestycją planowaną na działkach przez Finansującego (dalej: „Inwestycja Finansującego”), zawarta została w dniu 29 września 2011 r. przez Finansującego oraz Spółkę przejmowaną umowa leasingu finansowego dotycząca projektowanych obiektów budowlanych. W ramach realizacji Inwestycji Finansującego Spółka przejmowana działała jako inwestor zastępczy (na podstawie odrębnej umowy o zastępstwo inwestycyjne).

W wyniku realizacji Inwestycji Finansującego wybudowana i oddana do użytku została Hala 5 wraz ze związaną z nią infrastrukturą (w szczególności nowopowstałymi Obiektami związanymi z Halami) - stosowne pozwolenie na użytkowanie wydane zostało dnia 13 sierpnia 2012 r. Ponadto, w ramach Inwestycji Finansującego została wybudowana Hala 6 - pozwolenie na jej użytkowanie (oraz związanej z nią infrastruktury) wydane zostało dnia 17 sierpnia 2012 r.

Po zakończeniu Inwestycji Finansującego, zarówno Hala 5, jak i Hala 6 wraz ze związaną z nimi infrastrukturą zostały wydane przez Finansującego Spółce przejmowanej do używania i pobierania pożytków w dniu 21 listopada 2012 r, (w wykonaniu zawartej uprzednio umowy leasingu finansowego w stosunku do tej części Nieruchomości). Powyższa dostawa podlegała opodatkowaniu VAT, a Spółka przejmowana odliczyła VAT naliczony wynikający z faktur wystawionych przez Finansującego z tytułu leasingu finansowego (dokumentujących kapitałową część opłat z tytułu leasingu finansowego i odsetkową część opłat z tytułu leasingu finansowego).

Ponadto, Wnioskodawca pragnie wskazać, że jakiekolwiek z Obiektów związanych z Halami, które nie zostały objęte wymienionymi powyżej pozwoleniami na użytkowanie poszczególnych Hal oraz związanej z nimi infrastruktury, zostały wybudowane i oddane do użytkowania więcej niż dwa lata przed dniem planowanej Transakcji.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że wskazane w treści wniosku umowy leasingu finansowego dotyczące Nieruchomości, tj. umowy z dnia 19 kwietnia 2011 r. oraz z dnia 29 września 2011 r., spełniają warunki uznania je za umowy leasingu finansowego w rozumieniu przepisów ustawy o z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851), tj. w szczególności:

 • umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,
 • suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem leasingu,
 • umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

Ponadto, ww. umowy leasingu zawierają postanowienia, zgodnie z którymi w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione na korzystającego, tj. Spółkę przejmowaną. W szczególności, Finansujący i Spółka przejmowana zawarły przedwstępną umowę sprzedaży, dotyczącą sprzedaży Nieruchomości przez Finansującego na rzecz Spółki przejmowanej po zakończeniu umów leasingu.

Na dzień złożenia niniejszego wniosku, Nieruchomość jest przedmiotem odpłatnej umowy najmu zawartej pomiędzy Korzystającym jako wynajmującym a jedynym najemcą Nieruchomości. Na moment Transakcji upłyną ponad 2 lata od momentu oddania do użytkowania (w wykonaniu umowy najmu) temu najemcy przez Korzystającego ostatniej części Nieruchomości nieoddanej mu uprzednio do użytkowania.

Po ich wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, Hale i Obiekty związane z Halami wchodzące w skład Nieruchomości nie były ulepszane (w tym przez najemcę Nieruchomości) w wyniku poniesienia wydatków stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej poszczególnych obiektów.

W związku z nabywaniem towarów i usług związanych z Halami oraz Obiektami związanymi z Halami, wykorzystywanych przez Spółkę przejmowaną (a po przejęciu - wykorzystywanych przez Zbywcę) do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT (polegającej na odpłatnym wynajmie Nieruchomości), Spółce przejmowanej (a po przejęciu - Zbywcy) przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie tych towarów i usług.

Jak wskazano uprzednio, w ramach Transakcji Zbywca przeniesie na Nabywcę prawo własności Nieruchomości. Jednocześnie, zgodnie z intencją stron, na Nabywcę nie zostanie przeniesiona umowa najmu zawarta z jedynym najemcą Nieruchomości - umowa ta zostanie rozwiązana przed dniem Transakcji. Niewykluczone, że Nabywca zawrze umowę najmu Nieruchomości z tym samym najemcą, już po nabyciu Nieruchomości.

Ponadto, w wyniku Transakcji na Nabywcę mogą zostać przeniesione niektóre zobowiązania i należności Zbywcy ściśle związane z Nieruchomością, w szczególności:

 • prawa z tytułu rękojmi oraz gwarancje jakości i zabezpieczenia (jeżeli w dacie sprzedaży będą w posiadaniu Zbywcy) wynikające z umów budowlanych,
 • prawa własności intelektualnej ściśle związane z Nieruchomością, w tym do projektów architektoniczno-budowlanych,
 • ewentualne prawa i obowiązki z decyzji i pozwoleń administracyjnych ściśle związanych z Nieruchomością,
 • dokumentacja związana z Nieruchomością, tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, oryginały pozwoleń i decyzji administracyjnych, dokumentacja techniczna oraz projektowa i powykonawcza (w szczególności projekty budowlane),
 • ewentualne ruchomości związane z Nieruchomością służące jej odpowiedniemu funkcjonowaniu.

Planowanej Transakcji nie będzie towarzyszyło, co do zasady, przeniesienie pozostałych należności oraz zobowiązań Zbywcy.

W wyniku Transakcji, Nabywca nie nabędzie bowiem całego szeregu praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem Nieruchomości. Lista elementów, które nie zostaną przeniesione na Nabywcę w wyniku Transakcji obejmuje w szczególności:

- prawa i obowiązki wynikające z umowy związanej z zarządzaniem Nieruchomością,
-prawa i obowiązki wynikające z umów m. in. w zakresie:

 • dostawy mediów do Nieruchomości, ubezpieczenia Nieruchomości,
 • ochrony mienia, sprzątania i odśnieżania, odbioru i utylizacji odpadów.
 • ochrony mienia;
 • sprzątania i odśnieżania;
 • odbioru i utylizacji odpadów.

Powyższe umowy zostały bowiem zawarte we własnym zakresie przez najemcę Nieruchomości (jak wskazano, umowa najmu nie będzie kontynuowana po dniu transakcji).

Po Transakcji na Nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. Niewykluczone, że jeśli Nabywca zawrze nową umowę najmu z dotychczasowym najemcą, wskazane powyżej umowy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Nieruchomości nie zostaną rozwiązane (będą kontynuowane przez najemcę) w całości lub w części,

Ponadto, przedmiotem Transakcji między Zbywcą i Nabywcą nie będą zobowiązania i należności z umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę (nie są one bezpośrednio związane z Nieruchomością), w szczególności:

 • umowy rachunków bankowych Zbywcy,
 • środki pieniężne Zbywcy,
 • tajemnice przedsiębiorstwa Zbywcy oraz know-how,
 • księgi rachunkowe Zbywcy i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Zbywcę działalności gospodarczej (poza dokumentami ściśle związanymi z Nieruchomościami, które zostaną przekazane Nabywcy),
 • ewentualne zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek / kredytów,
 • nazwa przedsiębiorstwa Zbywcy,
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu lokalu, gdzie zarejestrowana jest siedziba Zbywcy.

Zbywca zatrudnia pracowników, jednak zawarte z nimi umowy nie będą przedmiotem Transakcji. W wyniku Transakcji nie dojdzie do przejścia zakładu pracy.

Nieruchomość, będąca przedmiotem planowanej Transakcji, nie stanowi i nie będzie stanowić formalnie organizacyjnie wydzielonych części przedsiębiorstwa Zbywcy w prowadzonej przez niego działalności. Po przeprowadzeniu planowanej Transakcji Nieruchomość nie będzie stanowić również formalnie organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Nabywcy w działalności prowadzonej przez Nabywcę.

Przedmiotem działalności gospodarczej Zbywcy jest przede wszystkim świadczenie szeroko rozumianych usług zarządczych na rzecz podmiotów z Grupy R. (działalność ta będzie kontynuowana po dniu Transakcji). Po przejęciu Spółki przejmowanej, Sprzedający będzie prowadził działalność gospodarczą również w zakresie odpłatnego wynajmu i sprzedaży Nieruchomości.

Po nabyciu Nieruchomości od Zbywcy, Nabywca zamierza prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą wynajem Nieruchomości podlegającą opodatkowaniu VAT. Nabywca planuje wykonywać powyższą działalność przy wykorzystaniu własnych zasobów (względnie, przy pomocy profesjonalnych usługodawców) oraz w oparciu o własny know-how w tym zakresie.

Na dzień Transakcji, Nabywca i Zbywca będą zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Nabywca i Zbywca zamierzają zrezygnować ze zwolnienia od VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie VAT w odniesieniu do dostawy Nieruchomości. Przed dniem Transakcji Nabywca i Zbywca złożą właściwemu dla Nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie VAT Transakcji, spełniające wymogi określone w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VA1.

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, Zbywca zamierza wystawić na Nabywcę stosowną fakturę VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy Nabywca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości będącej przedmiotem Transakcji oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym...
 2. Czy nabycie przez Nabywcę Nieruchomości będącej przedmiotem Transakcji nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT a na Nabywcy nie będzie spoczywał obowiązek rozliczania PCC z tytułu nabycia Nieruchomości...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 9 października 2014 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP1/443-1078/14-2/AW.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Nabycie przez Nabywcę Nieruchomości będącej przedmiotem Transakcji nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT a na Nabywcy nie będzie spoczywał obowiązek rozliczania PCC z tytułu nabycia Nieruchomości.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej, na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest m.in. opodatkowana VAT.

Jak wskazano powyżej - zdaniem Wnioskodawcy - jeżeli strony transakcji dokonają wyboru opodatkowania transakcji VAT i spełnią wymogi przewidziane w art. 43 ust. 10 i ust. 11 Ustawy o VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie w całości podlegać opodatkowaniu VAT według właściwej stawki (tj. 23%). Konsekwentnie, Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC, na podstawie art. 7 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.

W konsekwencji na Nabywcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC z tytułu nabycia Nieruchomości w ramach Transakcji.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 • opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 • zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że O. Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” „Kupujący” lub „Nabywca”) zamierza nabyć za wynagrodzeniem (dalej: „Transakcja”) od R. Sp. z o.o. (dawniej R. Sp. z o.o., dalej: „Sprzedający” lub „Zbywca”) nieruchomość położoną w gminie Stryków w miejscowościach Smolice i Tymianka (dalej: „Nieruchomość”).

W interpretacji indywidualnej z dnia 9 października 2014 r. Nr IPPP1/443-1078/14-2/AW dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: „W opisie sprawy Zainteresowany wskazał, że zamierza wspólnie ze Zbywcą złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 ustawy. Zatem w odniesieniu do transakcji sprzedaży nieruchomości, która korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy Wnioskodawca oraz Zbywca będą mogli skorzystać z opcji opodatkowania przewidzianej w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych w tym przepisie. Tym samym w odniesieniu do planowanej transakcji znajdzie zastosowanie podstawowa stawka podatku VAT wskazana w art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem, jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.