IPPB2/436-450/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-450/14-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. spółki
 3. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. dalej: „Nabywca” lub „Wnioskodawca” jest zarejestrowany w Polsce dla celów podatku VAT jako podatnik VAT czynny. Nabywca zamierza nabyć za wynagrodzeniem nieruchomość (dalej: „Nieruchomość”) od spółki I. Sp. z o.o. (dalej „Zbywca”), zarejestrowanej w Polsce dla celów VAT jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca planuje przeprowadzić transakcję nabycia Nieruchomości (dalej: „Transakcja”) w 2014 r.

W dacie Transakcji, wskazana Nieruchomość obejmować będzie prawo własności siedmiu działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

 • 76/2 (objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy, Wydział V Ksiąg Wieczystych; dalej jako „Działka 1”),
 • 75 (objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy, Wydział V Ksiąg Wieczystych; dalej jako „Działka 2”),
 • 74 (objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy, Wydział V Ksiąg Wieczystych; dalej jako „Działka 3”),
 • 73 (objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy, Wydział V Ksiąg Wieczystych; dalej jako „Działka 4”),
 • 72 (objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy, Wydział V Ksiąg Wieczystych; dalej jako „Działka 5”),
 • 71 (objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy, Wydział V Ksiąg Wieczystych; dalej jako „Działka 6”),
 • 68/1 (objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy , Wydział V Ksiąg Wieczystych; dalej jako „.Działka 7”).

Wszystkie wskazane powyżej działki wchodzące w skład Nieruchomości będą dalej łącznie zwane „Działkami”.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Działki położone są na terenie zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Wszystkie wchodzące w skład Nieruchomości Działki są zabudowane – znajdują się na nich budynki oraz budowle (zgodne z opisem wskazanym poniżej).

Na Działkach zlokalizowany jest budynek (dalej: „Budynek”) stanowiący halę magazynową z wiatą i wbudowaną portiernią, zlokalizowany na Działkach 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Budowa Budynku została zakończona w 2014 r.

Ponadto, jak wskazano powyżej, w skład Nieruchomości wchodzą również, obiekty budowlane służące przede wszystkim wspieraniu funkcji magazynowych i biurowych Budynku (dalej: „Budowla” lub „Budowle”), w szczególności sieć instalacji kanalizacyjnej sanitarnej z dwoma bezodpływowymi zbiornikami na ścieki, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, stacja redukcyjno-pomiarowa gazu, agregat prądotwórczy ze zbiornikiem paliwa, utwardzony układ komunikacyjny, w tym plac manewrowy i miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, wiata rowerowa, budynek pompowni wraz ze zbiornikiem wody przeciwpożarowej. Budowle zlokalizowane są na Działkach 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Zbywca nabył własność niezabudowanych Działek na podstawie umowy z dnia 26 sierpnia 2013 r. Dostawa ta została opodatkowana VAT według stawki 23%, a Zbywca, zamierzając wykorzystywać Działki w prowadzonej działalności gospodarczej, po uiszczeniu ceny nabycia Działek odliczył naliczony z tego tytułu VAT. Proces inwestycyjny polegający na budowie Budynku i Budowli został przeprowadzony przez Zbywcę, który ponosił w związku z tym wydatki, od których odliczał VAT.

Budynek oraz Budowle zostały oddane do użytkowania w dniu 6 lutego 2014 r., co potwierdza decyzja wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W okresie po oddaniu do użytkowania Budynku i Budowli, Zbywca nie ponosił wydatków na ulepszenie Budynku i Budowli, wybudowanych na Nieruchomości, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, których wartość stanowiłaby, co najmniej 30% wartości początkowej danego Budynku lub Budowli.

Po oddaniu do użytkowania Budynku i Budowli, Zbywca prowadził i prowadzi przy ich wykorzystaniu działalność polegającą na odpłatnym wynajmie powierzchni wchodzących w skład Nieruchomości. Działalność Zbywcy w tym zakresie oparta została na umowie najmu zawartej w dniu 15 maja 2013 r. (dalej: „Umowa”) z jedynym najemcą Nieruchomości (dalej: „Najemca”). Nieruchomość została wydana Najemcy w dniu 6 lutego 2014 r. i od tej daty rozpoczął się też okres najmu. Jednocześnie, Umowa przewiduje, iż Najemcy przysługuje prawo do rozpoczęcia wynajmu części powierzchni z opóźnieniem, przy czym nie później niż w ciągu 12 miesięcy od ww. daty. Najemca z takiego prawa skorzystał i aktualnie została mu wydana część powierzchni Nieruchomości (tj. Pomieszczenia magazynowe 1 oraz Pomieszczenia biurowe), natomiast w odniesieniu do pozostałej części nieruchomości (Pomieszczenia magazynowe 2), do wydania powierzchni na ten moment nie doszło. W zależności od działań Najemcy, możliwe jest, iż wydanie Pomieszczeń magazynowych 2 nastąpi przed lub po momencie Transakcji. Na podstawie zawartej umowy najmu, Najemca uprawniony jest do korzystania nie tylko z Budynku, ale również ze związanych z nim Budowli (w szczególności miejsc parkingowych i placu manewrowego), instalacji i przynależnej infrastruktury wykorzystywanych w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Budynku. Nie można jednak wykluczyć, że w ramach Nieruchomości są takie obiekty, które nie zostały w sposób bezpośredni wymienione w zawartej umowie najmu.

W konsekwencji, aktualne wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy najmu (podlegające opodatkowaniu VAT), obejmuje korzystanie z całej Nieruchomości (wyłączając niewydane jeszcze Najemcy Powierzchnie magazynowe 2), włączając w to korzystanie z Budowli (w szczególności, miejsc parkingowych i placu manewrowego) oraz infrastruktury wchodzących w jej skład.

W ramach planowanej Transakcji Nabywca nabędzie od Zbywcy prawo własności Nieruchomości. Jednocześnie, zgodnie z art. 678 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej: „Kodeks Cywilny” lub „KC”), z mocy prawa na Nabywcę przejdą prawa i obowiązki Zbywcy wynikające z umowy najmu zawartej z Najemcą Nieruchomości, zaś w odniesieniu do niewydanych Pomieszczeń magazynowych 2 Zbywca przeniesie na Nabywcę prawa i obowiązki z umowy najmu z Najemcą.

Planowanej Transakcji nie będzie towarzyszyło, co do zasady, przeniesienie pozostałych praw i obowiązków Zbywcy. W szczególności, zgodnie z intencją stron, w wyniku Transakcji, Nabywca nie nabędzie całego szeregu praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem Nieruchomości. Lista elementów, które nie zostaną przeniesione na Nabywcę w wyniku Transakcji, obejmuje w szczególności:

 • prawa i obowiązki wynikające z umowy związanej z zarządzaniem Nieruchomością zawartej przez Zbywcę,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Zbywcę w zakresie ubezpieczenia Nieruchomości wraz z wyposażeniem stanowiącym własność Zbywcy (po Transakcji Nieruchomość przestanie podlegać obecnemu ubezpieczeniu).

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, Zbywca rozwiąże powyższe umowy, które zawarł z różnymi podmiotami, dokonując rozliczenia należności i zobowiązań z nich wynikających.

Podobnie, w ramach Transakcji, nie będą przenoszone prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z bieżącą obsługą Nieruchomości, które zostały zawarte z dostawcami zewnętrznymi przez Zbywcę, w tym dotyczące:

 • dostawy wody, dostarczania paliwa gazowego oraz dostawy energii elektrycznej,
 • sprzątania terenów zielonych,
 • przeglądu i konserwacji sprzętu,
 • monitorowania systemu alarmu pożarowego.

W stosunku do niektórych z powyższych umów zamiast konstrukcji, w której Zbywca rozwiązuje określoną umowę, Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Zbywcy. Jednakże nie jest to opcja preferowana przez Nabywcę i Zbywcę i jeśli będzie miała miejsce to będzie to sytuacja wyjątkowa.

Niewykluczone, że niektóre z powyższych umów, ze względu na fakt, iż nie przewidują one możliwości cesji, będą obowiązywać w niezmienionym zakresie w okresie przejściowym po dacie Transakcji, (tj. umowa pomiędzy Zbywcą a dostawcą usług). W takim przypadku, pomiędzy Zbywcą a Nabywcą dojdzie do rozliczenia kosztów poniesionych przez Zbywcę w związku z ww. usługami dostarczanymi do Nieruchomości po dniu Transakcji.

Ponadto, planowane jest, że w wyniku Transakcji na Nabywcę zostaną przeniesione niektóre prawa i obowiązki Zbywcy ściśle związane z Nieruchomością oraz umową najmu obciążającą Nieruchomość, w szczególności mogą to być:

 • gwarancje jakości lub rękojmia udzielone przez wykonawców lub podwykonawców inwestycji związanych z budową Budynku i Budowli wraz z ich zabezpieczeniami finansowymi;
 • gwarancje bankowe lub inne zabezpieczenia złożone przez Najemcę tytułem zabezpieczenia zobowiązań z tytułu umowy najmu,
 • dokumentacja związana z Nieruchomością i jej najmem, tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowa najmu, oryginały pozwoleń i decyzji administracyjnych,
 • wszelkie majątkowe prawa autorskie do dokumentacji technicznej oraz projektowej i podwykonawczej (w szczególności do projektów budowlanych) i wszelkie prawa zależne do takich projektów.

Ponadto, przedmiotem Transakcji między Zbywcą i Nabywcą nie będą prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę (nie są one bezpośrednio związane z Nieruchomością), w szczególności:

 • umowy rachunków bankowych Zbywcy (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których Zbywca dokonuje rozliczeń z Najemcą),
 • umowy związane z bieżącą działalnością Zbywcy,
 • umowy związane z finansowaniem działalności Zbywcy i zabezpieczeniem tego finansowania,
 • umowy o świadczenie usług księgowych,
 • środki pieniężne Zbywcy zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie,
 • tajemnice przedsiębiorstwa Zbywcy,
 • księgi rachunkowe Zbywcy i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Zbywcę działalności gospodarczej (poza dokumentami ściśle związanymi z Nieruchomością, które zostaną przekazane Nabywcy),
 • zobowiązania inwestycyjne z tytułu zaciągniętych pożyczek / kredytów związanych z przedmiotową Nieruchomością - Nabywca w związku z Transakcją we własnym zakresie zapewni finansowanie Transakcji (w szczególności pozyska stosowne środki finansowe),
 • nazwa przedsiębiorstwa (firma) Zbywcy,
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu lokalu, gdzie zarejestrowana jest siedziba Zbywcy.

Dodatkowo, w wyniku Transakcji, Zbywca zobowiąże się także do wypłaty na rzecz Nabywcy odszkodowania (angielskie określenie compensation), za okres pomiędzy datą Transakcji, a upływem 26 miesięcy od rozpoczęcia okresu najmu w przypadku, gdy w tym okresie, przychody z czynszu dla Nabywcy będą niższe od kwoty określonej w umowie nabycia Nieruchomości. Ww. wypłata zostanie obliczona proporcjonalnie do długości ww. okresu przypadającego po dniu Transakcji. Wysokość odszkodowania będzie zależała od długości okresu, w którym kwota czynszu będzie niższa od kwoty określonej w umowie nabycia Nieruchomości, w szczególności od tego, kiedy Najemca przejmie w użytkowanie Powierzchnie magazynowe 2.

Po Transakcji na Nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. Nabywca zawrze nowe umowy dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione. Jednocześnie niewykluczone, iż część z zawartych przez Nabywcę nowych umów będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz Zbywcy.

Nieruchomość, będąca przedmiotem planowanej Transakcji, nie stanowi i nie będzie stanowić formalnie organizacyjnie wydzielonych części przedsiębiorstwa Zbywcy w działalności prowadzonej przez Zbywcę. Nie będzie ona stanowić również, formalnie wydzielonego odrębnego działu, wydziału czy też oddziału w przedsiębiorstwie Zbywcy.

Zbywca nie zatrudnia żadnych pracowników.

Zbywca nie prowadzi osobnych ksiąg w stosunku do sprzedawanej Nieruchomości.

Po Transakcji może dojść pomiędzy Zbywcą a Nabywcą do rozliczenia płatności dokonanych przez Najemcę na poczet czynszu bądź kosztów usług zapewnianych Najemcy w związku z wynajmem powierzchni Nieruchomości.

Po nabyciu Nieruchomości od Zbywcy, Nabywca zamierza przynajmniej przez pewien czas prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą wynajem powierzchni Nieruchomości, podlegającą opodatkowaniu VAT. Nabywca planuje wykonywać powyższą działalność przy wykorzystaniu własnych zasobów (względnie, przy pomocy profesjonalnych usługodawców) oraz w oparciu o własny know-how w tym zakresie.

Przed dniem Transakcji zarówno Zbywca, jak i Nabywca będą zarejestrowani w Polsce dla celów podatku VAT jako czynni podatnicy VAT.

Intencją Nabywcy oraz Zbywcy jest, aby Transakcja została udokumentowana fakturą z VAT.

W stosunku do konsekwencji planowanej Transakcji w zakresie VAT z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego zamierza wystąpić także Zbywca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy Transakcja (sprzedaż Nieruchomości) przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego będzie podlegać opodatkowaniu VAT według stawki 23% i nie będzie podlegała zwolnieniu z VAT, a w rezultacie Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości w ramach Transakcji w związku z wykorzystywaniem Nieruchomości do czynności opodatkowanych VAT...
 2. Czy na Nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia od Zbywcy Nieruchomości w ramach Transakcji...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 26 września 2014 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP1/443-917/14-2/JŻ.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Na Nabywcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia od Zbywcy Nieruchomości w ramach Transakcji.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC, podatkowi podlegaj następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Dodatkowo zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o PCC nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania lej czynności jest zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość łub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach.

Natomiast stosowanie do art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%.

Mając na uwadze, że zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy szczegółowo uzasadnionym powyżej Transakcja nabycia Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT to zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami ustawy o PCC Transakcja nie będzie podlegać PCC.

W konsekwencji, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że jako Nabywca nie jest on zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia Nieruchomości w ramach Transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Nabywca zamierza nabyć za wynagrodzeniem nieruchomość (dalej: „Nieruchomość”) od spółki I Sp. z o.o. , zarejestrowanej w Polsce dla celów VAT jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca planuje przeprowadzić transakcję nabycia Nieruchomości (dalej: „Transakcja”) w 2014 r.

W interpretacji indywidualnej z dnia 26 września 2014 r. Nr IPPP1/443-917/14-2/JŻ dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: „W konsekwencji należy uznać, że dostawa opisanej Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że – co do zasady – grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu nie korzysta ze zwolnienia od podatku.

Zatem, skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.