IPPB2/436-433/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?
IPPB2/436-433/14-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. spółki
 3. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2014 r. (data wpływu 31 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <dalej: Wnioskodawca, Kupujący lub Nabywca> planuje nabyć za wynagrodzeniem <dalej: Transakcja> od B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <dalej: Sprzedający lub Zbywca> nieruchomość komercyjną położoną w B. i funkcjonującą pod nazwą „G.” <dalej: Nieruchomość>.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie wskazać, że Sprzedający stał się właścicielem Nieruchomości w szczególności w wyniku połączeń przez przejęcie innych podmiotów (pomiędzy Sprzedającym i tymi podmiotami istnieje następstwo podatkowo-prawne, o którym mowa w art. 93 Ordynacji podatkowej). Dla uproszczenia, w dalszej części wniosku poprzednicy prawni Sprzedającego są również określani jako „Sprzedający” lub „Zbywca”.

Wnioskodawca planuje przeprowadzić Transakcję przed końcem 2014 r. lub na początku 2015 r.

Nieruchomość będąca przedmiotem Transakcji obejmuje:

 • prawo użytkowania wieczystego 2 zabudowanych działek gruntu o nr 1/5 i 79/4 <objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy, dalej: Działki w użytkowaniu wieczystym>;
 • prawo własności znajdujących się na Działkach w użytkowaniu wieczystym: budynku handlowo-usługowo-biurowego <dalej: Budynek 1> i innych obiektów budowlanych wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi (w tym budowli, w szczególności w postaci drogi, chodników dla pieszych, hydrantów, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wylotu do rzeki, sieci i masztów oświetleniowych, murów oporowych, separatorów tłuszczu, barierki ochronnej i pochłaniającej, rogatek);

- w dalszej części wniosku wskazane powyżej elementy określane będą również łącznie jako „Galeria 1”;

 • udział w prawie własności 9 zabudowanych działek gruntu o nr 68/1, 68/2, 68/6, 68/13, 68/14, 68/16, 70/10, 70/13 i 72/4 <objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy, dalej: Działki we własności>;
 • prawo własności znajdujących się na Działkach we własności - w budynku handlowo- usługowo-mieszkalnym <dalej: Budynek 2> i stanowiących indywidualną własność Zbywcy: trzech wyodrębnionych lokali niemieszkalnych <tj. lokal handlowo-usługowy, lokal hotelu, lokal parkingu wielostanowiskowego; dalej: Lokale niemieszkalne>;
 • prawo własności znajdujących się w Budynku 2 kilkudziesięciu wyodrębnionych lokali mieszkalnych <dalej: Lokale mieszkalne>;
 • udział w prawie własności części Budynku 2 stanowiącej nieruchomość wspólną w rozumieniu przepisów o własności lokali;
 • udział w prawie własności innych obiektów budowlanych zlokalizowanych na Działkach we własności wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi (w tym budowli, w szczególności w postaci dróg, chodników dla pieszych, pylonu, kładek, ogrodzenia, barierek, muru oporowego, sieci wodnej, hydrantów zewnętrznych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci i masztów oświetleniowych, separatorów);

- w dalszej części wniosku wskazane powyżej elementy określane będą również łącznie jako „Galeria 2”.

Działki w użytkowaniu wieczystym oraz Działki we własności w dalszej części niniejszego wniosku będą określane łącznie jako „Działki”.

W dalszej części niniejszego wniosku Budynek 1 oraz Budynek 2 będą określane łącznie jako „Budynki”.

W zakresie Budynku 2, Wnioskodawca pragnie wyjaśnić, że znajdują się w nim łącznie 104 lokale, z czego liczebną większość stanowią lokale mieszkalne. Powierzchnia użytkowa poszczególnych lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m2. Niewielka część lokali mieszkalnych po ich prawnym wyodrębnieniu została już zbyta osobom trzecim. Ze względu na powyższe, nie będą one wchodzić w zakres Transakcji. Transakcja obejmować będzie również własność tych lokali mieszkalnych, które będą przedmiotem przedwstępnych umów sprzedaży zawartych przez Zbywcę z osobami trzecimi do dnia Transakcji (wraz z odpowiednim przypadającym tym lokalom udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej, udziałem w prawie własności innych obiektów budowlanych zlokalizowanych na Działkach we własności i udziałem w prawie własności Działek we własności). W związku z Transakcją, Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Zbywcy z tytułu zawartych przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych.

W ramach Budynku 2 zlokalizowane są również trzy odrębne lokale niemieszkalne przeznaczone na część handlowo - usługową, hotel oraz parking wielostanowiskowy. Lokale niemieszkalne stanowią przeważającą część całkowitej powierzchni użytkowej Budynku 2.

Pozostałą część Budynku 2 stanowi nieruchomość wspólna w rozumieniu przepisów o własności lokali.

Wnioskodawca chciałby również wskazać, że na Działkach znajduje się związana z Budynkami infrastruktura techniczna (sieci przesyłowe wody, ciepła, energii etc.), która jednak zgodnie z art. 49 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. <Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, ze zm., dalej: „KC” lub „Kodeks cywilny”> wchodzi w skład przedsiębiorstwa przesyłowego i tym samym, nie stanowi przedmiotu Transakcji.

Działki wchodzące w skład Nieruchomości zostały nabyte przez Sprzedającego przed 2012 r. na podstawie stosownych umów sprzedaży zawartych w formie aktów notarialnych, przy czym część z Działek powstała w wyniku podziałów działek gruntu nabytych przez Sprzedającego w ramach tych transakcji. W odniesieniu do Działek we własności, dostawa części z nich podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT, a w zakresie pozostałych sprzedaż podlegała opodatkowaniu VAT. Zbywca odliczył VAT naliczony z tytułu nabycia tych ostatnich. W odniesieniu do Działek w użytkowaniu wieczystym - przeniesienie prawa użytkowania wieczystego tych działek na Zbywcę w 1999 r. nie podlegało opodatkowaniu VAT, opodatkowana VAT została sprzedaż znajdujących się na nich obiektów, tj. budynków i budowli. Zbywca odliczył VAT naliczony z tytułu nabycia tych ostatnich.

Po nabyciu Działek w użytkowaniu wieczystym, Sprzedający dokonał rozbiórki istniejących na nich obiektów budowlanych (Wnioskodawca nie wyklucza, iż pozostawiono całość lub części infrastruktury technicznej niestanowiącej własności Zbywcy a wchodzącej w skład przedsiębiorstwa przesyłowego) i rozpoczął inwestycję budowlaną - projekt budowy Galerii 1 w postaci handlowo-usługowo-biurowego Budynku 1 wraz z pozostałymi powiązanymi obiektami budowlanymi, instalacjami i urządzeniami budowlanymi.

Sprzedający uzyskał pozwolenie na użytkowanie Budynku 1 na podstawie decyzji administracyjnych odpowiednio z dnia 21 grudnia 2001 r., dnia 5 lipca 2002 r., dnia 17 czerwca 2003 r., dnia 6 lutego 2007 r., dnia 13 marca 2008 r.

Przeznaczone do wynajęcia powierzchnie w Budynku 1 były sukcesywnie oddawane najemcom do użytkowania na podstawie odpłatnych umów najmu. Na dzień Transakcji w stosunku do większości z tych powierzchni upłyną już dwa lata od momentu oddania ich najemcom do użytkowania, a w stosunku do innych nie upłyną jeszcze dwa lata od momentu oddania ich najemcom do użytkowania.

Pozostałe niewielkie powierzchnie w Budynku 1, inne obiekty budowlane, w tym budowle, instalacje i urządzenia zlokalizowane na Działkach w użytkowaniu wieczystym nie były dotąd przedmiotem czynności opodatkowanej VAT (nie można jednak wykluczyć, że na dzień Transakcji niektóre z tych powierzchni, obiektów lub ich części będą również przedmiotem najmu).

Po nabyciu Działek we własności w ramach przygotowania pod inwestycję w postaci budowy Galerii 2, doszło do wyburzenia istniejących naniesień (budynków, budowli oraz pozostałych obiektów i urządzeń) zlokalizowanych na Działkach we własności. Wyjątek w tym zakresie stanowią fasady dwóch budynków o walorach zabytkowych, które Zbywca wkomponował następnie w bryłę Budynku 2. Wnioskodawca nie wyklucza, że na Działkach we własności pozostawiono całość lub części infrastruktury technicznej niestanowiącej własności Zbywcy a wchodzącej w skład przedsiębiorstwa przesyłowego.

Sprzedający uzyskał pozwolenie na użytkowanie Budynku 2 na podstawie decyzji administracyjnych odpowiednio z dnia 28 października 2009 r., dnia 10 października 2009 r., dnia 4 grudnia 2009 r., dnia 24 grudnia 2010 r., dnia 27 lutego 2012 r. Następnie rozpoczął wyodrębnianie lokali i sprzedaż lokali mieszkalnych, jak również wynajem powierzchni komercyjnych (przy czym umowy z podmiotami trzecimi dotyczące tych powierzchni były zawierane przez Sprzedającego jeszcze przed oddaniem Budynku 2 do użytkowania).

Jak wskazano, na dzień złożenia wniosku część lokali mieszkalnych została sprzedana osobom trzecim (Zbywca nie jest w stanie wykluczyć, że przed dniem Transakcji zostaną zawarte kolejne umowy sprzedaży). Pozostałe lokale mieszkalne nie były dotąd przedmiotem czynności opodatkowanej VAT.

Przeznaczone do wynajęcia powierzchnie w lokalu handlowo-usługowym w Budynku 2 były sukcesywnie oddawane najemcom do użytkowania na podstawie odpłatnych umów najmu. Na dzień Transakcji w stosunku do większości z tych powierzchni upłyną już dwa lata od momentu oddania ich najemcom do użytkowania, a w stosunku do innych nie upłyną jeszcze dwa lata od momentu oddania ich najemcom do użytkowania.

Przeznaczony do wynajęcia lokal hotelu został oddany najemcy do użytkowania na podstawie odpłatnej umowy najmu - na dzień Transakcji upłyną już dwa lata od momentu oddania go najemcy do użytkowania.

Powierzchnie w ramach lokalu parkingu, pozostałe niewielkie powierzchnie w Budynku 2, inne obiekty budowlane, w tym budowle, instalacje i urządzenia zlokalizowane na Działkach we własności nie były dotąd przedmiotem czynności opodatkowanej VAT (nie można jednak wykluczyć, że na dzień Transakcji niektóre z tych powierzchni, obiektów lub ich części będą również przedmiotem najmu).

W związku z nabywaniem towarów i usług związanych z budową Galerii 1 i Galerii 2 wykorzystywanych przez Zbywcę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT (polegającej w szczególności na dostawie lokali mieszkalnych oraz odpłatnym wynajmie powierzchni komercyjnych wchodzących w skład Budynków), Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie tych towarów i usług.

Budynki (w tym lokale w Budynku 2), jak również budowle wchodzące w skład Nieruchomości po ich oddaniu do użytkowania nie były ulepszane w wyniku poniesienia wydatków stanowiących co najmniej 30% ich wartości początkowej.

Sprzedający i Nabywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi w momencie zawarcia Transakcji.

Nabywca i Sprzedający zamierzają zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie VAT w odniesieniu do dostawy Nieruchomości. Przed dniem Transakcji Nabywca i Sprzedający złożą właściwemu dla Nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie VAT Transakcji (w części podlegającej zwolnieniu od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT), spełniające wymogi określone w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT.

Na podstawie art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, wskutek nabycia Nieruchomości na Nabywcę zostaną przeniesione prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z zawartych umów najmu.

Ponadto, w wyniku Transakcji na Nabywcę zostaną przeniesione niektóre prawa i obowiązki, należności i zobowiązania Sprzedającego ściśle związane z Nieruchomością oraz umowami najmu obciążającymi Nieruchomość, w szczególności:

 • prawa związane z zabezpieczeniami ustanowionymi przez poszczególnych najemców, w tym prawa z gwarancji bankowych i kaucje pieniężne najemców oraz obowiązek zwrotu kaucji pieniężnych najemcom,
 • prawa z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancje jakości wynikające z umów budowlanych zawartych przez Sprzedającego, w tym prawa z gwarancji bankowych lub kaucji pieniężnych ustanowionych w związku z umowami budowlanymi;
 • majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do projektów architektonicznych związanych z Nieruchomością
 • dokumentacja związana z Nieruchomością i jej wynajmem, tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowy najmu, oryginały pozwoleń i decyzji administracyjnych, dokumentacja techniczna oraz projektowa i powykonawcza (w szczególności projekty budowlane),
 • prawa do korzystania z domeny internetowej i strony internetowej związanej z Nieruchomością
 • prawo do znaku towarowego,
 • określone ruchomości związane z Nieruchomością służące jej odpowiedniemu funkcjonowaniu,
 • przedwstępne umowy sprzedaży lokali mieszkalnych zawarte przez Zbywcę z osobami trzecimi do dnia Transakcji (wraz z odpowiednim przypadającym tym lokalom udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej, udziałem w prawie własności innych obiektów budowlanych zlokalizowanych na Działkach we własności i udziałem w prawie własności Działek we własności).

Planowanej Transakcji nie będzie towarzyszyło, co do zasady, przeniesienie pozostałych praw i obowiązków Sprzedającego (z wyjątkiem tych wynikających z zabezpieczeń złożonych przez najemców).

W szczególności, zgodnie z intencją stron, w wyniku Transakcji, Nabywca nie nabędzie całego szeregu praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem Nieruchomości. Lista elementów, które nie zostaną przeniesione na Nabywcę w wyniku Transakcji obejmuje w szczególności:

- prawa i obowiązki wynikające z umów m.in. w zakresie:

 • dostawy mediów do Nieruchomości (energia elektryczna, energia cieplna, dostawa wody i odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne),
 • ubezpieczenia Nieruchomości (po Transakcji Nieruchomość przestanie podlegać obecnemu ubezpieczeniu),
 • ochrony Nieruchomości,
 • utrzymania czystości,

- prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących świadczenia usług marketingowych (reklamowych) związanych z Nieruchomością,

- umowy związane z funkcjonowaniem Nieruchomości, z których wszystkie zostały przeniesione na Wspólnotę Mieszkaniową Budynku 2, tj. umowy z dostawcami mediów (energia elektryczna, woda), umowa o wywóz śmieci, umowy o obsługę techniczną, umowy dotyczące sprzątania oraz ochrony,

- umowa o zarządzanie Nieruchomością zawarta ze Wspólnotą mieszkaniową Budynku 2, na podstawie której Zbywca sprawuje zarząd nieruchomością wspólną.

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, Sprzedający rozwiąże powyższe umowy zawarte z różnymi podmiotami w zakresie w jakim dotyczą one Nieruchomości dokonując rozliczenia należności i zobowiązań z nich wynikających.

Po Transakcji na Nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. Nabywca zawrze nowe umowy dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione. Jednocześnie niewykluczone, iż część z nowo zawartych przez Nabywcę umów będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz Sprzedającego. Może się również okazać, że w stosunku do niektórych z tych umów zamiast wskazanej powyżej konstrukcji, (w której Sprzedający rozwiązuje określoną umowę), Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Sprzedającego. Jednakże nie jest to opcja preferowana przez Nabywcę i jeśli będzie miała miejsce to będzie to sytuacja wyjątkowa.

Transakcji nie będą podlegały także:

 • własność nieruchomości lokalowej (wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu), znajdującej się w budynku zlokalizowanym na działce sąsiadującej z Nieruchomością;
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy zawartej z Gminą Bielsko-Biała, na podstawie której Sprzedający jako dzierżawca wybudował własnym kosztem ogólnodostępny parking miejski wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w związku z tym, że parking ten służy również klientom Galerii 1, nie jest wykluczone, że po dniu Transakcji Zbywca i Nabywca zawrą umowę, na podstawie której Nabywcy jako właścicielowi Nieruchomości przysługiwało będzie prawo korzystania z opisanych miejsc parkingowych).

Ponadto, przedmiotem Transakcji między Sprzedającym i Nabywcą nie będą prawa, obowiązki, zobowiązania i należności z umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedającego (nie są one bezpośrednio związane z Nieruchomością), w szczególności:

 • umowy rachunków bankowych Sprzedającego (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których dokonuje on rozliczeń z najemcami),
 • umowy o świadczenie usług księgowych, prawnych, marketingowych,
 • środki pieniężne Sprzedającego zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie (poza kaucjami pieniężnymi najemców i wykonawców),
 • zobowiązania inwestycyjne z tytułu zaciągniętych pożyczek / kredytów związanych z przedmiotową Nieruchomością
 • tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedającego,
 • księgi rachunkowe Sprzedającego i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Sprzedającego działalności gospodarczej (poza dokumentami ściśle związanymi z Nieruchomością, które zostaną przekazane Nabywcy),
 • firma Sprzedającego,
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu lokalu, gdzie zarejestrowana jest siedziba Sprzedającego.

Sprzedający zatrudnia pracowników a łączące go z pracownikami umowy nie będą przedmiotem Transakcji.

Budynki, będące przedmiotem planowanej Transakcji, nie stanowią formalnie organizacyjnie wydzielonych części przedsiębiorstwa Sprzedającego w prowadzonej przez niego działalności. Po przeprowadzeniu planowanej Transakcji Budynki te nie będą stanowiły formalnie organizacyjnie wydzielonych części przedsiębiorstwa Nabywcy w działalności prowadzonej przez Nabywcę.

Po Transakcji może dojść pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą do rozliczenia płatności dokonanych przez najemców na poczet kosztów mediów i innych usług zapewnianych najemcom w związku z wynajmem powierzchni Nieruchomości.

Zasadniczym przedmiotem działalności gospodarczej Sprzedającego jest wynajem powierzchni wchodzących w skład Nieruchomości, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w Budynku 2.

Mając na uwadze, że Zbywca zajmuje się przed dniem Transakcji również zarządzaniem Nieruchomością i posiada w tym zakresie znaczną wiedzę, Nabywca zainteresowany jest zawarciem ze Zbywcą po dniu Transakcji stosownej umowy o zarządzanie Nieruchomością. W takiej sytuacji, po Transakcji Zbywca będzie prowadził w szczególności działalność gospodarczą polegającą na odpłatnym świadczeniu na rzecz Nabywcy usług zarządzania Nieruchomością.

Po nabyciu Nieruchomości, Nabywca zamierza prowadzić działalność gospodarczą obejmującą wynajem powierzchni Nieruchomości i sprzedaż Lokali mieszkalnych, podlegającą opodatkowaniu VAT. Nabywca planuje wykonywać powyższą działalność przy wykorzystaniu własnych zasobów (względnie, przy pomocy profesjonalnych usługodawców).

W związku z Transakcją Zbywca zamierza wystawić na Nabywcę fakturę z podatkiem VAT, jeśli będzie należny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W stosunku do konsekwencji planowanej Transakcji w zakresie VAT z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego do działającego z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zamierzają wystąpić zarówno Nabywca, jak i Zbywca (wniosek złożony przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym...
 2. Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 15 października 2014 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP2/443-725/14-2/DG.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej, na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest m.in. opodatkowana VAT.

Jak wskazano powyżej - zdaniem Wnioskodawcy - jeżeli strony Transakcji dokonają wyboru opodatkowania Transakcji VAT i spełnią wymogi przewidziane w art. 43 ust. 10 i ust. 11 Ustawy o VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie w całości podlegać opodatkowaniu VAT według właściwej stawki (tj. 23% lub 8%). Konsekwentnie, Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC, na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.

W konsekwencji na Nabywcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC z tytułu nabycia Nieruchomości w ramach Transakcji.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że N. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <dalej: Wnioskodawca, Kupujący lub Nabywca> planuje nabyć za wynagrodzeniem <dalej: Transakcja> od B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <dalej: Sprzedający lub Zbywca> nieruchomość komercyjną położoną w B. i funkcjonującą pod nazwą „G.” <dalej: Nieruchomość>.

W interpretacji indywidualnej z dnia 15 października 2014 r. Nr IPPP2/443-725/14-2/DG dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: „Z wniosku wynika, że zarówno Wnioskodawca jak i Zbywca Nieruchomości są czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. A zatem jeżeli przed dniem dokonania transakcji Zbywca oraz Wnioskodawca złożą naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy – tj. Strony, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy części Nieruchomości, której dostawa podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, Sprzedający może opodatkować tę dostawę stawką podatku VAT w wysokości 23%. Oświadczenie musi zawierać elementy wymienione w art. 43 ust. 11 ustawy.

Zatem, jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.