IPPB2/436-317/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czy w zaistniałym stanie faktycznym, kupujący – osoby fizyczne – będą zobligowane do zapłaty przy umowie sprzedaży podatku od czynnosci cywilnoprawnych, czy nastąpi zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/436-317/14-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. kościelne osoby prawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. sprzedaż praw
 4. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 5. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

W dniu 25.03.1996 r. aktem notarialnym – umowa sprzedaży – sporządzonym dnia 25.03.1996 r. przez notariusza w W.– Stowarzyszenie - z siedzibą w K. (posiadająca osobowość prawną uzyskaną na podstawie: powiadomienia o utworzeniu w K. tegoż Stowarzyszenia z dnia 17.10.1990 r. skierowanego do Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów oraz potwierdzenia odbioru powyższego powiadomienia wydanego przez Urząd Rady Ministrów w dniu 05.11.1990 r., z którego wynika, że uzyskała osobowość prawną zgodnie z ustawą z dnia 17.05.1989 r. o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej), nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego numer 38 wraz z poddaszem mieszkalnym przeznaczonym do adaptacji oraz prawem do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu w budynku.

W dniu 18.11.2013 r. została zawarta przed notariuszem w W., przedwstępna umowa sprzedaży, na mocy której Stowarzyszenie z siedzibą w K. zobowiązała się sprzedać Wnioskodawcy – J. i jej mężowi – M., całe opisane powyżej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (mieszkalnego) usytuowanego w budynku położonym w W. wraz z prawem do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu w budynku w W., a J. i M. Małżonkowie ww. zobowiązali się kupić.

W powołanej powyżej umowie sprzedający – Stowarzyszenie z siedzibą w K., złożył oświadczenie:

 1. przedmioty umowy nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą,
 2. z tytułu zawarcia umowy sprzedaży nie są opodatkowani podatkiem VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w zaistniałym stanie faktycznym, kupujący – osoby fizyczne – będą zobligowane do zapłaty przy umowie sprzedaży podatku od czynnosci cywilnoprawnych, czy nastąpi zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy pojęcie „opłata skarbowa”, o którym mowa w art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, można w świetle obowiązujących przepisów i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, utożsamiać z pojęciem „podatek od czynności cywilnoprawnych” i tym samym zwolnić z podatku od czynności cywilnoprawnych stronę kupującą...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 2.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych „Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy o opłacie skarbowej w zakresie dotyczącym czynności cywilnoprawnych opodatkowanych w niniejszej ustawie, rozumie się przez to przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zatem w odczuciu Wnioskodawcy art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu dotyczącym „opłaty skarbowej” odwołuje się w chwili obecnej do podatku od czynności cywilnoprawnych i oba te sformułowania są tożsame w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Ad. 1.

W związku z zaistniałym stanem faktycznym i powyższą interpretacją art. 55 pkt 6 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w odczuciu Wnioskodawcy jest zwolnienie przy umowie sprzedaży od podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż przedmiot umowy jest zbywany przez kościelną osobę prawną w drodze czynności prawnej (sprzedaż), który to przedmiot umowy – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (mieszkalnego) wraz z poddaszem mieszkalnym przeznaczonym do adaptacji oraz prawem do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu w budynku w W. nie był przeznaczony do działalności gospodarczej podmiotu zbywającego to jest Stowarzyszenia z siedzibą w K..

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen przedmiotu czynności cywilnoprawnych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określa stawki podatku, które wynoszą od umowy sprzedaży:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%
 2. innych praw majątkowych - 1%.

O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych kwalifikowana jest jako sprzedaż prawa majątkowego i podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych określone strony czynności cywilnoprawnych, bez względu na dokonaną czynność, mieszczącą się w zakresie przedmiotowym ustawy.

Zgodnie z art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) ustawodawca przewidział zwolnienie o charakterze przedmiotowym.

W myśl tego przepisu nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez kościelne osoby prawne w drodze czynności prawnych oraz spadkobrania, zapisu i zasiedzenia jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy i prawa nie przeznaczone do działalności gospodarczej,
 2. sprowadzane z zagranicy maszyny, urządzenia i materiały poligraficzne oraz papier.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 pkt 7 tej ustawy osobami prawnymi są prowincje zakonów, będące personalnymi jednostkami organizacyjnymi Kościoła.

Należy zauważyć, iż przepis art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiera w swej treści zapisu o zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych, wskazując jedynie na zwolnienie od podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej. W odniesieniu do opłaty skarbowej należy jednak w takiej sytuacji odwołać się do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 tej ustawy jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy o opłacie skarbowej w zakresie dotyczącym czynności cywilnoprawnych opodatkowanych w niniejszej ustawie (ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych), rozumie się przez to przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dokonując zatem interpretacji przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy stwierdzić, że jeżeli w innych aktach prawnych przepisy powołują się na przepisy o opłacie skarbowej w zakresie odnoszącym się do czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to pomimo odwoływania się do prawnej instytucji opłaty skarbowej należy stosować przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na powyższe, w odniesieniu do sytuacji uregulowanej w art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, należy przyjąć, iż przepis ten w zakresie zwolnienia od opłaty skarbowej odnosi się do czynności cywilnoprawnych opodatkowanych na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem odpowiednie przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych mają zastosowanie do wskazanego wyżej przepisu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym omawiane zwolnienie odnosi się do konkretnych czynności, z zastrzeżeniem, iż rzeczy i prawa będące przedmiotem transakcji nie mogą być przeznaczone do działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, dokonując wykładni art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy stwierdzić, iż nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez kościelne osoby prawne jest zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przedmiotem tych czynności są rzeczy i prawa nie przeznaczone do działalności gospodarczej.

Wskazane powyżej zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych ma zatem zastosowanie w sytuacji, gdy stroną czynności cywilnoprawnej, np. umowy kupna - sprzedaży prawa majątkowego, jest kościelna osoba prawna - np. prowincja polska, a prawo majątkowe, będące przedmiotem tej umowy nie jest przeznaczone do działalności gospodarczej.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że w dniu 18.11.2013 r. została zawarta przed notariuszem w W., przedwstępna umowa sprzedaży, na mocy której Stowarzyszenie z siedzibą w K. zobowiązała się sprzedać Wnioskodawcy – J. i jej mężowi – M., całe opisane powyżej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (mieszkalnego) usytuowanego w budynku położonym w W. wraz z prawem do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu w budynku w W., a J. i M. Małżonkowie ww. zobowiązali się kupić.

W powołanej powyżej umowie sprzedający – Stowarzyszenie z siedzibą w K., złożył oświadczenie:

 1. przedmioty umowy nie są wykorzystywane na działalność gospodarczą,
 2. z tytułu zawarcia umowy sprzedaży nie są opodatkowani podatkiem VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że istnieją podstawy do zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy kupna - sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, zawartej przez Wnioskodawcę, na podstawie art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że Wnioskodawca, w związku z art. 55 ust. 6 pkt 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, będzie zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, natomiast w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.