ILPB2/4514-1-149/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zakupu lokomotyw
ILPB2/4514-1-149/15-2/WMinterpretacja indywidualna
 1. nabycie
 2. obowiązek podatkowy
 3. umowa sprzedaży
 4. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki przedstawione we wniosku z 29 czerwca 2015 r. (data wpływu: 30 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zakupu lokomotyw – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zakupu lokomotyw oraz podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Jego podstawowym przedmiotem działalności jest użytkowanie i wynajem taboru kolejowego. W ramach swojej działalności gospodarczej, Wnioskodawca planuje zakup (na podstawie umowy sprzedaży) lokomotyw od spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce, będącej zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT (dalej: „Sprzedawca”). Zakupione lokomotywy będą używane w działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Jedyny akcjonariusz Sprzedawcy (dalej: „Akcjonariusz”) wniósł aportem do Sprzedawcy kilkanaście lokomotyw. Niewykluczone jest, że w przyszłości Akcjonariusz wniesie do Sprzedawcy aportem również kolejne lokomotywy (lokomotywy wniesione aportem oraz te, które mogą zostać wniesione aportem do Sprzedawcy w przyszłości dalej łącznie: „Lokomotywy”).

Wnioskodawca uzyskał od Sprzedawcy informacje, że:

 • przedmiotem działalności gospodarczej Sprzedawcy jest i bezpośrednio przed sprzedażą Lokomotyw Wnioskodawcy będzie udzielanie pożyczek oraz dzierżawa Lokomotyw, a jego głównymi źródłami przychodów w okresie poprzedzającym sprzedaż Lokomotyw Wnioskodawcy będą przychody uzyskane ze sprzedaży lokomotyw na rzecz firmy leasingowej oraz przychody z dzierżawy Lokomotyw; Wnioskodawca osiągnie także przychody z tytułu odsetek od pożyczek, które jednak mają zostać naliczone na dzień bilansowy; po sprzedaży Lokomotyw Wnioskodawcy jedynym (zasadniczym) przedmiotem działalności gospodarczej Sprzedawcy będzie działalność obejmująca udzielanie pożyczek poza systemem bankowym a głównym źródłem przychodów będą odsetki od pożyczek;
 • dokonany i planowany aport Lokomotyw mają na celu umożliwienie Sprzedawcy pozyskanie środków pieniężnych ze sprzedaży Lokomotyw, które następnie będzie mógł on wykorzystywać w ramach działalności gospodarczej związanej z udzielaniem pożyczek.

Zarówno Sprzedawca jak Akcjonariusz są podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcą.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy, działalność dotycząca Lokomotyw (w tym ich najem) nie jest i na dzień dokonania sprzedaży do Wnioskodawcy nie będzie wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Sprzedawcy jako oddział, zakład lub inna wyodrębniona formalnie jednostka organizacyjna, nie będą prowadzone odrębne księgi rachunkowe (lub też odrębne centra przychodów/kosztów), nie będą istnieć wyodrębnione dla tej działalności rachunki bankowe, jak również nie będzie formalnego przypisania do tej działalności pracowników (członków Zarządu).

Niektóre spośród Lokomotyw są przedmiotem umów najmu lub dzierżawy (dalej: „Umowy dzierżawy zewnętrzne”) zawartych przez Akcjonariusza z klientami, niepowiązanymi z Akcjonariuszem, Sprzedającym lub Wnioskodawcą (dalej: „Klienci”). Pozostałe Lokomotywy, są wykorzystywane bezpośrednio przez Akcjonariusza w prowadzonej działalności przewozowej lub wynajmowane przez Akcjonariusza do Wnioskodawcy, który podnajmuje je następnie do Klientów.

W celu umożliwienia Akcjonariuszowi wywiązania się z zobowiązań wynikających z postanowień Umów dzierżawy zewnętrznych w odniesieniu do Lokomotyw wniesionych aportem jak i umożliwienia Akcjonariuszowi korzystania z tych Lokomotyw do czasu sprzedaży Lokomotyw przez Sprzedawcę do Wnioskodawcy, Akcjonariusz i Sprzedawca zawarli umowę dzierżawy Lokomotyw (dalej: „Umowa dzierżawy wewnętrzna”). Podobna umowa dzierżawy pomiędzy Akcjonariuszem a Sprzedawcą może zostać zawarta po przeprowadzeniu kolejnego aportu lokomotyw do Sprzedawcy.

Zgodnie z postanowieniami Umowy dzierżawy wewnętrznej, umowa ta ulega rozwiązaniu w przypadku sprzedaży przez Sprzedawcę Lokomotyw na rzecz innego podmiotu (za wypowiedzeniem lub wskutek ziszczenia się warunku rozwiązującego).

Część Lokomotyw została sprzedana przez Sprzedawcę na rzecz firmy leasingowej, która z kolei wyleasingowała je do Wnioskodawcy. Zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy pozostałe Lokomotywy mogą być sprzedawane w części na rzecz Wnioskodawcy i w części na rzecz firmy/firm leasingowych, które następnie wyleasingują je Wnioskodawcy.

Sprzedaż Lokomotyw zostanie potraktowana przez Sprzedawcę jako podlegająca VAT i udokumentowana fakturą/fakturami VAT, wystawionymi przez Sprzedawcę na Wnioskodawcę lub firmy leasingowe. Z formalnoprawnego punktu widzenia sprzedaż Lokomotyw może odbyć się w ramach jednej lub kilku umów sprzedaży (zawartych jednocześnie lub w odstępie czasu nie przekraczającym roku.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Sprzedawcy, bezpośrednio przed sprzedażą Lokomotyw do Wnioskodawcy, aktywa Sprzedawcy składać się będą głównie z:

 • Lokomotyw (docelowo Sprzedawca ma sprzedać wszystkie Lokomotywy);
 • wierzytelności z tytułu udzielanych pożyczek; oraz
 • środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, a głównym zobowiązaniem Sprzedawcy będzie zobowiązanie pożyczkowe.

Planowana sprzedaż Lokomotyw przez Sprzedawcę na rzecz Wnioskodawcy nie będzie skutkowała zbyciem:

 • składników materialnych i niematerialnych, innych niż Lokomotywy, należących do Sprzedawcy;
 • oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorstwo Sprzedawcy;
 • praw wynikających z umowy najmu nieruchomości zawartej przez Sprzedawcę w zakresie siedziby Sprzedawcy;
 • praw wynikających z Umowy dzierżawy wewnętrznej zawartej przez Sprzedawcę z Akcjonariuszem;
 • wierzytelności;
 • ksiąg rachunkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedawcę;
 • zobowiązań Sprzedawcy względem osób trzecich.

Najpóźniej z dniem planowanej sprzedaży przez Sprzedawcę Lokomotyw do Wnioskodawcy lub firm leasingowych:

 • Umowa dzierżawy wewnętrzna pomiędzy Akcjonariuszem a Sprzedawcą ulegnie rozwiązaniu;
 • Akcjonariusz zawrze z Wnioskodawcą nową umowę dzierżawy Lokomotyw w zakresie Lokomotyw obecnie wydzierżawianych przez Akcjonariusza na podstawie Umów dzierżawy zewnętrznych do Klientów oraz Lokomotyw używanych przez Akcjonariusza bezpośrednio w działalności przewozowej;
 • Akcjonariusz może kontynuować Umowy dzierżawy zewnętrzne zawarte z Klientami.

Nie jest wykluczone, że po wygaśnięciu Umów dzierżawy zewnętrznych, Wnioskodawca zawrze nowe umowy najmu lub dzierżawy w zakresie tych samych Lokomotyw z Klientami lub nawet w czasie trwania Umów dzierżawy zewnętrznych Akcjonariusz dokona cesji praw i obowiązków wynikających z Umów zewnętrznych dzierżaw na Wnioskodawcę, a co za tym idzie po cesji, stronami Umów dzierżawy zewnętrznych będą Wnioskodawca i Klienci.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Czy zakup przez Wnioskodawcę Lokomotyw będzie podlegać opodatkowaniu PCC...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również Lokomotywy. Niemniej, na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT.

W opinii Wnioskodawcy sprzedaż Lokomotyw będzie opodatkowana VAT. Konsekwentnie, transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC, na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.), podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Tym samym, w świetle przywołanych okoliczności faktycznych i prawnych, umowa ta – co do zasady - będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jednakże w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się zakresie przedmiotowym ustawy, np. umowa sprzedaży jest wyłączona od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi bowiem, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z kolei według definicji zawartej w art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przez „podatek od towarów i usług” rozumie się podatek nakładany ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Z kolei stosownie do art. 1a pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych „państwo członkowskie” to państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jednakże o wyłączeniu opisanej we wniosku czynności spod działania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług i nie jest zwolniona z tego podatku.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży lokomotyw, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy powyższa transakcja podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W przedmiocie wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług 30 września 2015 r. wydano interpretację indywidualną nr ILPP2/4512-1-605/15-2/AD, w której wskazano, że analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że przedmiotowa (...) dostawa (...) będzie stanowiła zbycie poszczególnych składników tego majątku, które będzie opodatkowane na zasadach ogólnych. Ponadto, w przedmiotowej interpretacji stwierdzono, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury/faktur dokumentującej/dokumentujących zakup Lokomotyw przez Wnioskodawcę. Z powyższego wynika zatem, że Zainteresowany jako strona planowanej transakcji będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przechodząc na grunt ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie znajdą zastosowanie postanowienia art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym zakup Lokomotyw z uwagi na fakt opodatkowania planowanej transakcji podatkiem od towarów i usług nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.