IIUSppII/443-57/390c/314/05/PP | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy w przypadku dokonywania przez Syndyka Masy Upadłości sprzedaży nieruchomości, której zbycie uznano za bezskuteczne wobec masy upadłości, Syndyk Masy Upadłości powinien wystawić fakturę VAT w związku z dokonaniem sprzedaży? Jeżeli tak, jakie zasady wystawiania faktur obowiązują w tym zakresie?

IIUSppII/443-57/390c/314/05/PP

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. faktura korygująca
  2. sprzedaż nieruchomości
  3. umowa sprzedaży
  4. upadłość
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

Jak wynika ze złożonego wniosku, w dniach 31.12.2002 r. oraz 07.01.2003 r. pomiędzy XXX, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą XXX a XXX zostały zawarte dwie umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanych, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach KW XXX oraz KW XXX, położonych w XXX przy ul. XXX (akt notarialny z dnia 31.12.2002 r., Rep. A nr XXX zmieniony w dniu 24.02.2003 r., Rep. A nr XXX; akt notarialny z dnia 07.01.2003 r., Rep. A nr XXX zmieniony w dniu 24.02.2003 r., Rep. A nr XXX). Umówiona cena za przedmiot obu umów wyniosła 3.979.840 złotych, w tym wartość gruntu oraz nakładów inwestycyjnych na budowę budynków i budowli wraz z 22% podatkiem VAT. Nabywający - XXX zobowiązał się do uiszczenia ceny zakupu w stu dwudziestu ratach dla każdej nieruchomości. W związku z dokonaną sprzedażą zostały wystawione faktury VAT:1)faktura VAT nr FU/02/12/0061 na kwotę 2.024.440,00 PLN w tym VAT 352.440,00 PLN,2)faktura VAT nr FU/03/01/0025 na kwotę 1.955.400,00 PLN w tym VAT 345.400,00 PLN.

Na podstawie w/w faktur został odprowadzony 22%-owy podatek od towarów i usług.

W dniu 09.08.2004 r. Sąd Rejonowy w XXX Sąd Gospodarczy XXX Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości XXX, prowadzącego działalność gospodarczą jako XXX (sprzedawca nieruchomości).

Wyrokiem z dnia 19.04.2005 r. Sąd Apelacyjny w XXX uznał opisane powyżej czynności sprzedaży za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) nieruchomości te przekazane zostały do masy upadłości. W dniu 12.10.2005 r. Sąd Rejonowy w XXX Sąd Gospodarczy XXX Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych, na skutek sprzeciwu do listy wierzytelności (sygn. akt XXX), wydał postanowienie, w którym stwierdził, iż przekazanie nieruchomości przez spółkę XXX do masy upadłości XXX w trybie art. 134 Prawa upadłościowego i naprawczego nastąpiło poprzez dokonanie konkretnych czynności opisanych przez Sąd w uzasadnieniu powołanego postanowienia z dnia 12.10.2005 r., skutkiem czego syndyk masy upadłości jest umocowany do sprzedaży nieruchomości stanowiącej w sensie prawno-rzeczowym własność XXX.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż na podstawie art. 134 Prawa upadłościowego przekazanie nieruchomości do masy upadłości, w skutek uznania czynności sprzedaży za bezskuteczną, nie powoduje zmian po stronie właściciela tej nieruchomości i nie przywraca własności na rzecz upadłego. Właścicielem nieruchomości w sensie prawno-rzeczowym jest nadal XXX (czyli nabywca), a zatem tenże podmiot jest wpisany w Dziale II księgi wieczystej. Skutkiem uznania czynności sprzedaży przedmiotowych nieruchomości za bezskuteczne jest jednakże powstanie uprawnienia syndyka masy upadłości do sprzedania nieruchomości w toku postępowania upadłościowego. Ostrzeżenie o uznaniu czynności sprzedaży nieruchomości za bezskuteczne wobec masy upadłości oraz o prawie sprzedaży tychże nieruchomości przez syndyka zgodnie z treścią postanowienia sędziego-komisarza widnieje w Dziale III księgi wieczystej przedmiotowych nieruchomości.

Sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w toku postępowania upadłościowego dokona syndyk masy upadłości w imieniu i na rzecz masy upadłości. Syndyk masy upadłości będzie więc sprzedawcą nieruchomości ujawnionym w akcie notarialnym obejmującym umowę sprzedaży nieruchomości. Nabywcą nieruchomości będzie natomiast osobą trzecia.

Na tle powyższego stanu faktycznego zostało postawione pytanie, czy w przypadku dokonywania przez Syndyka Masy Upadłości sprzedaży nieruchomości, której zbycie uznano za bezskuteczne wobec masy upadłości, Syndyk Masy Upadłości powinien wystawić fakturę VAT w związku z dokonaniem sprzedaży? Jeżeli tak, jakie zasady wystawiania faktur obowiązują w tym zakresie?

Stanowisko podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku

Zdaniem syndyka masy upadłości, w oparciu o treść uzasadnienia postanowienia z dnia 12 października 2005 roku wydanego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w XXX XXX Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych (sygn. akt XXX) należy przyjąć, iż skutkiem uznania czynności za bezskuteczną względem masy upadłości jest możliwość sprzedania nieruchomości w toku procesu likwidacji masy upadłości bez konieczności przeniesienia własności nieruchomości z powrotem na rzecz masy upadłości w formie akt notarialnego (strona 4 uzasadnienia). W związku z powyższym, sprzedaży nieruchomości dokona syndyk masy upadłości, przy czym nie będzie on właścicielem sprzedawanej nieruchomości, ale będzie ciążył na nim obowiązek złożenia w takim akcie notarialnym oświadczenia, iż sprzedaż dokonywana jest w trybie postępowania upadłościowego. Mając na względzie powyższe wydaje się zasadnym, aby w związku z dokonaniem sprzedaży wystawiona została przez syndyka masy upadłości faktura VAT na zasadach ogólnych, gdzie sprzedawcą będzie XXX z siedzibą w XXX w upadłości, a środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wpłyną do masy upadłości.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), dalej: ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli zaś dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT).

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania określone zostały w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

Jak wynika z treści wniosku, w związku z uznaniem przez Sąd transakcji sprzedaży nieruchomości położonych w XXX przy ul. XXX za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości Pana XXX, nie doszło do zmiany po stronie właściciela nieruchomości oraz przywrócenia własności na rzecz upadłego. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości w sensie prawno-rzeczowym pozostaje nadal nabywca, czyli XXX. Skutkiem uznania czynności sprzedaży za bezskuteczne jest jednak powstanie uprawnienia syndyka masy upadłości do sprzedania nieruchomości w toku postępowania upadłościowego.

Zatem, odnosząc do powołanych wyżej przepisów przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz fakt, iż faktura potwierdzać ma czynność, która została dokonana, tut. organ podatkowy stoi na stanowisku, że do udokumentowania dokonanej dostawy fakturą VAT oraz jej rozliczenia w ewidencjach i deklaracjach zobowiązany będzie podmiot, który dokonał tej dostawy.

Mając powyższe na uwadze, tut. organ podatkowy stwierdza, że stanowisko w przedmiocie zasad wystawiania faktur VAT w przypadku sprzedaży przez syndyka nieruchomości, których zbycie uznano za bezskuteczne wobec masy upadłości, jest prawidłowe, pod warunkiem że podmiotem dokonującym dostawy będzie syndyk masy upadłości.

Zauważyć przy tym należy, iż tut. organ podatkowy, stosownie do art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, obowiązany jest udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, nie jest natomiast organem właściwym do dokonania interpretacji przepisów z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, które pozostaje poza zakresem przedmiotowym rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym i wiąże organy podatkowe do czasu zmiany przepisów.

Dokumenty złożone wraz z wnioskiem nie podlegały ocenie tut. organu podatkowego.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.