IBPB-2-1/4514-298/15/DP | Interpretacja indywidualna

Umowa sprzedaży podlegająca w części opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług a w części korzystająca ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.
IBPB-2-1/4514-298/15/DPinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 16 września 2015 r.), uzupełnionym 4 listopada 2015 r. i 30 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy sprzedaży – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy sprzedaży.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 23 października 2015 r. znak: IBPP-3/4512-693/15/BJ, IBPB-2-1/4514-298/15/DP wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 4 listopada 2015 r. i 30 listopada 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest działalność związana z dostawą dla przedsiębiorców i osób fizycznych (prywatnych) wody źródlanej, kawy, dystrybutorów filtrujących i ekspresów.

Wnioskodawca planuje nabycie od podmiotu niepowiązanego, tj. N. Spółka Akcyjna (dalej: „Sprzedawca”) części aktywów wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedawcy w postaci oddziału – N. Spółka Akcyjna Oddział D. w W. (dalej: „Oddział”).

Oddział Sprzedawcy stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Sprzedawcy zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W skład Oddziału wchodzą m.in.

 • centrala Oddziału,
 • dwa zakłady produkcyjne,
 • sieć jednostek obsługi klienta, oraz
 • znak towarowy.

Dodatkowo, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Sprzedawcy, do centrali Oddziału, dwóch zakładów produkcyjnych oraz do poszczególnych jednostek obsługi klienta przyporządkowane/przyporządkowani są m.in:

 • składniki materialne (w tym: nieruchomości oraz inne niż własność prawa do nieruchomości, wyposażenie, sprzęt komputerowy, samochody i inne składniki materialne) oraz składniki niematerialne (np. licencje do programów komputerowych), w tym w szczególności baza klientów,
 • pracownicy,
 • kontrakty (tj. zobowiązania i wierzytelności wynikające z kontraktów), w tym m.in. kontrakty najmu lub leasingu nieruchomości i samochodów oraz kontrakty z dostawcami i odbiorcami Sprzedawcy.

Zgodnie z intencją Wnioskodawcy i Sprzedawcy, Wnioskodawca nabędzie jedynie część aktywów należących do Oddziału (dalej: „Grupa Aktywów I”) w ramach transakcji kupna-sprzedaży (dalej: „Transakcja I”). Pozostałą część Oddziału (dalej: „Grupa Aktywów II”) nabędzie od Sprzedawcy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „Spółka II”), której udziałowcem/akcjonariuszem może być Wnioskodawca. W takiej sytuacji, niezwłocznie po nabyciu Grupy Aktywów II przez Spółkę II od Sprzedawcy (dalej: „Transakcja II”), Wnioskodawca dokona sprzedaży całości swoich udziałów/akcji w Spółce II do podmiotu niepowiązanego.

W ramach Transakcji I na Wnioskodawcę zostanie przeniesiona Grupa Aktywów I dotycząca centrali Oddziału oraz części jednostek obsługi klienta. W ramach Transakcji I na Wnioskodawcę mogą przejść również dwa albo tylko jeden z zakładów produkcyjnych, jeżeli odpowiednio żaden z zakładów lub tylko jeden zakład produkcyjny nie będzie przedmiotem Transakcji II.

W przypadku centrali Oddziału, Wnioskodawca nabędzie:

 • część pracowników centrali pracujących w poszczególnych departamentach centrali (np. część pracowników działu IT, czy część pracowników działu kadr) wraz ze zobowiązaniami dotyczącymi tych pracowników,
 • siedzibę centrali (tj. prawa dotyczące nieruchomości, w której mieści się centrala Oddziału),
 • część wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego, które służy do wykonywania pracy tym pracownikom, którzy zostaną przeniesieni do Wnioskodawcy,
 • pozostałe wyposażenie centrali, które służy zarówno pracownikom przenoszonym do Wnioskodawcy jak i nieprzenoszonym,
 • samochody alokowane do pracowników przenoszonych do Wnioskodawcy,
 • część samochodów, które nie są alokowane do poszczególnych pracowników, ale do poszczególnych departamentów centrali,
 • część sprzętu komputerowego, który nie jest alokowany do poszczególnych pracowników,
 • część licencji dotyczących oprogramowania komputerowego,
 • należności i zobowiązania dotyczące przenoszonej części centrali Oddziału (w tym dotyczące m.in. umów najmu, leasingu, itp., dotyczące tych składników wyposażenia czy samochodów, które zostaną przeniesione na Wnioskodawcę).

W przypadku pozostałej części pracowników, wyposażenia, samochodów, sprzętu komputerowego i licencji czy należności i zobowiązań z tytułu umów najmu lub leasingu składników wyposażenia czy samochodów centrali Oddziału, które nie zostaną przeniesione na Wnioskodawcę, zostaną one (jako część Grupy Aktywów II) zbyte Spółce II w ramach Transakcji II przez Sprzedawcę.

Jednocześnie, w ramach Transakcji I na Wnioskodawcę mogą zostać przeniesione dwa zakłady produkcyjne wchodzące w skład Oddziału (dalej: „Zakłady”), w skład których wchodzą następujące składniki materialne i niematerialne:

 • pracownicy wraz ze zobowiązaniami dotyczącymi tych pracowników,
 • wszelkie prawa i zobowiązania dotyczące nieruchomości związanych z przenoszonymi Zakładami (np. prawo własności nieruchomości czy użytkowania wieczystego gruntu, prawa i zobowiązania dotyczące ujęć wodnych, zobowiązania związane z ochroną nieruchomości lub wywozem odpadów czy też prawa i zobowiązania dotyczące ochrony środowiska),
 • wszelkie składniki majątkowe związane z Zakładami (np. wyposażenie, sprzęt produkcyjny i komputerowy),
 • należności i zobowiązania dotyczące przenoszonych Zakładów (w tym dotyczące m.in. umów najmu, leasingu, itp., dotyczące składników wyposażenia czy samochodów, które zostaną przeniesione na Wnioskodawcę wraz z Zakładami).

Nie jest jednak wykluczone, że przedmiotem Transakcji I będzie tylko jeden Zakład. W takiej sytuacji odpowiednio jeden Zakład razem ze wszystkimi należącymi do niego składnikami materialnymi i niematerialnymi zostanie przeniesiony na Spółkę II w ramach Transakcji II. Decyzja, który z Zakładów będzie przedmiotem Transakcji I (czy oba), a który Transakcji II zostanie podjęta na moment Transakcji I i Transakcji II i będzie oparta o kryteria biznesowe.

Dodatkowo, w ramach planowanej Transakcji I, na Wnioskodawcę zostanie przeniesiona część jednostek obsługi klienta wchodzących w skład Oddziału, obejmująca następujące składniki materialne i niematerialne:

 • pracowników pracujących w przenoszonych jednostkach obsługi klienta wraz ze zobowiązaniami dotyczącymi tych pracowników,
 • wszelkie prawa i zobowiązania dotyczące wynajmowanych lub leasingowanych nieruchomości związanych z przenoszonymi jednostkami obsługi klienta,
 • wszelkie składniki majątkowe związane z przenoszonymi jednostkami obsługi klienta (np. bazami klientów, wyposażeniem, sprzętem komputerowym),
 • należności i zobowiązania dotyczące przenoszonych jednostek obsługi klienta (w tym dotyczące m.in. umów najmu czy leasingu, itp., dotyczące wyposażenia czy samochodów, które zostaną przeniesione na Wnioskodawcę wraz z jednostkami obsługi klienta).

Pozostała część jednostek obsługi klienta wchodzących w skład Oddziału nie zostanie przeniesiona przez Sprzedawcę na Wnioskodawcę, ale na Spółkę II w ramach Transakcji II.

W związku z powyższym, przedmiotem Transakcji I będą wyłącznie te składniki materialne i niematerialne, które wchodzą w skład Grupy Aktywów I. Jednakże, w przypadku należności i zobowiązań handlowych Oddziału nie można wykluczyć, że na Wnioskodawcę zostaną przeniesione wszystkie należności i zobowiązania handlowe. Decyzja, czy wszystkie należności i zobowiązania handlowe zostaną przniesione na Wnioskodawcę czy też alokowane pomiędzy Wnioskodawcę i Spółkę II w ramach Transakcji I i Transakcji II zostanie podjęta na moment Transakcji I i Transakcji II i będzie oparta o kryteria biznesowe.

Jednocześnie, w przypadku tych należności i zobowiązań, których podział pomiędzy Wnioskodawcę a Spółkę II w ramach Transakcji I i Transakcji II nie będzie możliwy z przyczyn prawnych lub praktycznych (np. kontrakty usług telekomunikacyjnych) takie należności i zobowiązania zostaną przeniesione w całości na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym, w ramach Transakcji I na rzecz Wnioskodawcy nie zostaną przeniesione żadne inne rzeczowe składniki majątku, zobowiązania czy należności Sprzedawcy, a przede wszystkim te wchodzące w skład Grupy Aktywów II (z wyjątkiem powyżej wskazanych zastrzeżeń). W szczególności, przedmiotem planowanej Transakcji I nie będzie (z wyjątkiem powyżej wskazanych zastrzeżeń):

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo Sprzedawcy (w szczególności znak towarowy oddziału – „D.”),
 • zadatki oraz przedpłaty klientów, itp., które wchodzą w skład Oddziału, nienależące do Grupy Aktywów I,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedawcę,
 • środki pieniężne należące do Oddziału, które zostaną w całości przetransferowane do Spółki II.

Dodatkowo, zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy, na moment zawarcia Transakcji I:

 • Grupa Aktywów I będąca przedmiotem Transakcji I (część Oddziału) nie będzie stanowiła wyodrębnionego organizacyjnie w przedsiębiorstwie Sprzedawcy (na bazie statutu, regulaminu, czy też innego aktu o podobnym charakterze) zespołu składników w postaci odrębnego oddziału, działu ani departamentu przedsiębiorstwa, na którego czele stałby kierownik, czy dyrektor, bowiem taki zespól tworzy cały Oddział D. a nie Grupa Aktywów I,
 • nie będzie odrębnego zakładowego planu kont przyporządkowanego do ww. Grupy Aktywów I,
 • zakładowy plan kont Sprzedawcy nie będzie zawierał odrębnych kont ewidencyjnych dotyczących wyłącznie gospodarki finansowej ww. Grupy Aktywów I,
 • nie będzie odrębnych planów finansowych, budżetów, etc. dotyczących ww. Grupy Aktywów I,
 • nie będzie odrębnego rachunku (subrachunku) bankowego, na który wpływają należności i są spłacane zobowiązania związane z wykorzystywaniem ww. Grupy Aktywów I w przedsiębiorstwie Sprzedawcy,
 • w ramach Transakcji I dojdzie do przeniesienia części zakładu pracy w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.).

Zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy, Transakcja I zostanie uznana przez Sprzedawcę za podlegającą podatkowi od towarów i usług i udokumentowana fakturą/fakturami VAT, wystawioną/wystawionymi przez Sprzedawcę na Wnioskodawcę, z wyjątkiem sprzedaży praw do nieruchomości, w stosunku do których znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług (albo obligatoryjne, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lub pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, albo o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, z którego to zwolnienia Sprzedawca i Wnioskodawca nie zrezygnują i nie wybiorą opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 10 i 11).

Nabyta w drodze Transakcji I Grupa Aktywów I będzie służyła wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. Nie jest również wykluczona możliwość świadczenia usług czy dostawy towarów na rzecz podmiotów zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą, co będzie stanowiło czynność opodatkowaną według stawki 0%.

Zarówno Wnioskodawca jak i Sprzedawca są i w momencie Transakcji I będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Transakcja I będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Transakcja I nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w zakresie w jakim w stosunku do nabywanych w ramach Transakcji I praw do nieruchomości nie znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług, w związku z faktem, że będzie ona podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży. Niemniej jednak, na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) i b) ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z tego podatkiem (z wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie z podatku od towarów i usług dotyczy umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach albo umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych).

Wnioskodawca podkreślił, że sprzedaż Grupy Aktywów I przez Sprzedawcę, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, a na moment Transakcji I zarówno Wnioskodawca jak i Sprzedawca będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Natomiast, w zakresie w jakim sprzedaż grupy Aktywów I przez Sprzedawcę będzie dotyczyć praw do nieruchomości, w stosunku do części z nich może znaleźć zastosowanie obligatoryjne zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lub pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług albo może znaleźć zastosowanie zwolnienie o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

Konsekwentnie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Transakcja I nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w zakresie w jakim w stosunku do nabywanych w ramach Transakcji I praw do nieruchomości nie znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług (albo obligatoryjne, albo o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, z którego to zwolnienia Sprzedawca i Wnioskodawca nie zrezygnują i nie wybiorą opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 10 i 11).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy).

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Art. 6 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy stawki podatku wynoszą od umowy sprzedaży:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%
 2. innych praw majątkowych – 1%.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży – na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z cytowanego powyżej przepisu wynika, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają takie czynności, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu ich dokonania (dokonania tych czynności) jest opodatkowania podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług. Przy czym, w przypadku zwolnienia z podatku od towarów i usług ustawodawca zastosował wyjątek, z którego wynika, że wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają m.in. umowy sprzedaży, których przedmiotem jest nieruchomość (części nieruchomości) i prawo wieczystego użytkowania, mimo, że w związku z dokonaniem tych czynności strony (przynajmniej jedna z nich) są podatnikami podatku od towarów i usług lecz korzystają ze zwolnienia z tego podatku. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntu, zwolnienie od podatku od towarów i usług nie wywołuje wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca planuje nabycie od podmiotu niepowiązanego, tj. N. Spółka Akcyjna (dalej: „Sprzedawca”) części aktywów wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedawcy w postaci oddziału – N. Spółka Akcyjna Oddział D. w W. (dalej: „Oddział”). Oddział Sprzedawcy stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Sprzedawcy zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W skład Oddziału wchodzą m.in.

 • centrala Oddziału,
 • dwa zakłady produkcyjne,
 • sieć jednostek obsługi klienta, oraz
 • znak towarowy.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy, Transakcja I zostanie uznana przez Sprzedawcę za podlegającą podatkowi od towarów i usług i udokumentowana fakturą/fakturami VAT, wystawioną/wystawionymi przez Sprzedawcę na Wnioskodawcę, z wyjątkiem sprzedaży praw do nieruchomości, w stosunku do których znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług (albo obligatoryjne, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lub pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, albo o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, z którego to zwolnienia Sprzedawca i Wnioskodawca nie zrezygnują i nie wybiorą opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 10 i 11).

Zarówno Wnioskodawca jak i Sprzedawca są i w momencie Transakcji I będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku stronami – podlega regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia przedmiotowej umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tych czynności podatkiem od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli zatem istotnie, jak Wnioskodawca twierdzi w opisie zdarzenia przyszłego, część umowy sprzedaży (tj. z wyłączeniem sprzedaży praw do nieruchomości) opisana w Transakcji I będzie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – co nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji, gdyż interpretacja ta wydawana jest wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych – to na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazana umowa sprzedaży w tej części nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – będzie z niego wyłączona.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że część umowy sprzedaży dotyczącej praw do nieruchomości – jak wskazał Wnioskodawca – będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, nie znajdzie zastosowania wyłączenie określone w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W tym wypadku umowa sprzedaży w części praw do nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że umowa sprzedaży opisana w Transakcji I nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w zakresie w jakim w stosunku do nabywanych w ramach przedmiotowej transakcji praw do nieruchomości nie znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług, w związku z faktem, że będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W pozostałym zaś zakresie, tj. zakupu nieruchomości w stosunku do których znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług, czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.