IBPB-2-1/4514-108/16/DP | Interpretacja indywidualna

Czy zawarcie umowy sprzedaży samochodu, znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Wnioskodawcą jako kupującym, a jego kontrahentem jako sprzedającym, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług przez tego sprzedającego na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w oparciu o szczególną procedurę w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków wynikającą z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-108/16/DPinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. obowiązek podatkowy
 3. samochód używany
 4. sprzedaż samochodu
 5. umowa sprzedaży
 6. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 lutego 2016 r. (data wpływu do Biura – 22 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży samochodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży samochodu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest zarejestrowanym dla celów podatku od towarów i usług czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się m.in. odprzedażą używanych samochodów. Aby posiadać w swojej ofercie samochody do sprzedaży, Wnioskodawca zawiera umowy sprzedaży występując w nich w roli strony kupującej. W ramach wykonania tych umów Wnioskodawca nabywa prawo własności pojazdów znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie w takim stanie w jakim się znajdują w momencie zakupu przez Wnioskodawcę bądź też po dokonanej naprawie takiego samochodu i/lub montażu dodatkowego wyposażenia bądź akcesoriów, samochody te przeznacza do sprzedaży. Miejscem zawarcia takich umów sprzedaży pomiędzy Wnioskodawcą jako kupującym, a jej kontrahentem jako sprzedającym, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niekiedy sporządzane umowy sprzedaży zawierają zastrzeżenie, iż własność sprzedanego samochodu zostaje przeniesiona na Wnioskodawcę po uiszczeniu przez niego ceny sprzedaży samochodu.

Wnioskodawca dokonuje zakupu tych pojazdów od kontrahentów m.in. w ramach opodatkowania przez nich tych transakcji podatkiem od towarów i usług w oparciu o szczególną procedurę w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków wynikającą z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie ustawy o podatku od towarów i usług kontrahent sprzedający Wnioskodawcy taki samochód jest zobowiązany do wystawienia faktury zgodnie z art. 106e tej ustawy.

Faktura ta charakteryzuje się m.in. tym, iż powinna zawierać zapis: „procedura marży – towary używane” oraz nie powinna zawierać w swojej treści informacji o:

 1. cenie jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenie jednostkowej netto),
 2. kwocie wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 3. wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 4. stawki podatku,
 5. sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 6. kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Mimo możliwych braków formalnych w fakturach znajdujących się w obrocie gospodarczym wystawianych przez kontrahentów Wnioskodawcy w zakresie prawidłowości udokumentowania takiej transakcji dla celów podatku od towarów i usług (np. zamiast zapisu „procedura marży – towary używane” widnieje zapis „procedura marży: towary używane”), nie ulega jednak zmianie sytuacja, iż sprzedaż ta przez te podmioty jest realizowana na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług w oparciu o art. 120 tej ustawy. Dokonując zakupu tych pojazdów Wnioskodawca zawiera dodatkowo w formie pisemnej umowy sprzedaży bądź też tylko potwierdza jej zawarcie w formie ustnej przez przyjęcie od sprzedającego stosownej faktury wskazującej w swojej treści przedmiot sprzedaży, cenę oraz kupującego i sprzedającego. Towarzyszy temu zwykle wydanie przedmiotu sprzedaży Wnioskodawcy bądź też czynność wydania przedmiotu sprzedaży jest dokonywana przez sprzedającego po dokonaniu zapłaty ceny przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zawarcie umowy sprzedaży samochodu, znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Wnioskodawcą jako kupującym, a jego kontrahentem jako sprzedającym, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług przez tego sprzedającego na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w oparciu o szczególną procedurę w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków wynikającą z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji zawarcia umowy sprzedaży z podmiotem, który dla celów podatku od towarów i usług opodatkowuje tą transakcję w oparciu o szczególną procedurę w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków wynikającą z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, taka umowa sprzedaży całkowicie nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt l ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży nie jest odrębnie uregulowana w przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a zatem charakter tej umowy wynika z przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 535 § l Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Nie zmienia charakteru tej umowy zastrzeżenie prawa własności przez sprzedającego do czasu uiszczenia ceny przez kupującego. Wynika to bezpośrednio z art. 589 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. Tym samym zapisy umowne dotyczące przeniesienie w przyszłości prawa własności samochodu na Wnioskodawcę pozostają bez wpływu na skuteczność zawarcia takiej umowy. Dla skuteczności zawarcia umowy sprzedaży samochodu Kodeks cywilny nie przewiduje też żadnej szczególnej formy jej zawarcia. Biorąc zatem pod uwagę zapisy Kodeksu cywilnego w zakresie charakteru umów sprzedaży i sposobu ich dokumentowania, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca zawiera takie umowy skutecznie, nawet jeśli potwierdza ich zawarcie tylko przez przyjęcie od sprzedającego stosownej faktury wskazującej w swojej treści przedmiot sprzedaży, cenę do zapłaty oraz kupującego i sprzedającego, bądź też w przypadku, gdy umowy zawierają zapisy o przeniesieniu prawa własności pod warunkiem zawieszającym. Umowy zawierane przez Wnioskodawcę z jej kontrahentami są zatem umowami sprzedaży.

Wnioskodawca zaznaczył, że stosownie do art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca podkreślił, że zgodnie z opisem charakteru zawieranych przez niego umów wskazanym w opisie stanu faktycznego wniosku ORD-IN, pojazdy, które są nabywane przez Wnioskodawcę, znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sytuacji jednak, gdyby się tu nie znajdowały, to ze względu na fakt, iż Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i umowy sprzedaży też są dokonywane (zawierane) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umowy sprzedaży zawierane przez Wnioskodawcę nie będą wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ze względu na spełnienie warunków zawartych w art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazał, że w przypadku umów sprzedaży, na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1, podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi wartość rynkowa takiego pojazdu. Stawka podatku dla tej czynności wynosi 2%, co bezpośrednio wynika z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z kolei obowiązanym do zapłaty tego podatku, na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy jest Wnioskodawca, jako kupujący, zaś sam obowiązek podatkowy powstaje w dniu zawarcia umowy sprzedaży (art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy).

Wnioskodawca podkreślił, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera również wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wynikają one z art. 2 ww. ustawy, który to artykuł zawiera wykaz czynności, które nie podlegają temu podatkowi, oraz z art. 8 i art. 9 tej ustawy, które zawierają odpowiednio zwolnienia podmiotowe oraz przedmiotowe z tego podatku.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że biorąc pod uwagę charakter umów sprzedaży zawieranych przez Wnioskodawcę jako stronę kupującą z dostawcami tych samochodów, którzy zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług są zobowiązani opodatkować te transakcje podatkiem od towarów i usług i opodatkowują je w oparciu o szczególną procedurę w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków wynikającą z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, należy stwierdzić, iż umowy sprzedaży zawierane z takimi dostawcami nie będą w całości podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z tym przepisem czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W opinii Wnioskodawcy, umowy sprzedaży, o których mowa powyżej, zawierane przez niego, nie są umowami spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a zatem przepis ten ma zastosowanie do tych umów sprzedaży zawieranych przez Wnioskodawcę. Z kolei podatek od towarów i usług został zdefiniowany w art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z przepisu tego wynika, iż podatek od towarów i usług stanowi podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Biorąc pod uwagę fakt, iż transakcja dostawy samochodu na rzecz Wnioskodawcy przez jej kontrahenta jest opodatkowana tym podatkiem według procedury szczególnej w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, wynikającej z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, to zawarta umowa sprzedaży dokumentująca dostawę tego samochodu jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem Wnioskodawcy, nie zmienia tego również fakt, że podmiot dokonujący dostawy takiego samochodu nie wykazuje odrębnie na takiej fakturze podatku od towarów i usług. Jest to postępowanie zgodne z przepisami art. 106e ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Podmiot taki, jako podatnik podatku od towarów i usług, jest oczywiście zobowiązany do zapłaty takiego podatku od towarów i usług w wysokości wynikającej z danej transakcji, ustalając podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w sytuacji zawarcia umowy sprzedaży z podmiotem, który dla celów podatku od towarów i usług opodatkowuje tą transakcję w oparciu o szczególną procedurę w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków wynikającą z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, taka umowa sprzedaży całkowicie nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest – zgodnie z wolą Wnioskodawcy wyrażoną we wniosku ORD-IN w części A.1. poz. 8 – ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W niniejszej interpretacji nie ustosunkowano się więc do zagadnień z zakresu podatku od towarów i usług, przyjęto wypowiedź w tym zakresie jako element opisu stanu faktycznego niepodlegający ocenie.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy).

Stosownie do treści art. 1 ust. 4 powołanej ustawy czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, że wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy stawki podatku wynoszą od umowy sprzedaży:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
 2. innych praw majątkowych – 1%.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży – na kupującym (art. 4 pkt 1 powołanej ustawy).

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z cytowanego powyżej przepisu art. 2 pkt 4 ww. ustawy wynika, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług lub takie czynności, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu ich dokonania (dokonania tych czynności) jest zwolniona z podatku od towarów i usług (z wyjątkiem określonych czynności, które w przedmiotowej sprawie nie występują).

Należy więc zaznaczyć, że o wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 pkt 4 cyt. ustawy nie decyduje okoliczność, iż strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawę do ww. wyłączenia może stanowić wyłączenie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z podatku od towarów i usług zwolniona.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 powołanej ustawy, użyte w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym dla celów podatku od towarów i usług czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się m.in. odprzedażą używanych samochodów. Aby posiadać w swojej ofercie samochody do sprzedaży, Wnioskodawca zawiera umowy sprzedaży występując w nich w roli strony kupującej. W ramach wykonania tych umów Wnioskodawca nabywa prawo własności pojazdów znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie w takim stanie w jakim się znajdują w momencie zakupu przez Wnioskodawcę bądź też po dokonanej naprawie takiego samochodu i/lub montażu dodatkowego wyposażenia bądź akcesoriów, samochody te przeznacza do sprzedaży. Miejscem zawarcia takich umów sprzedaży pomiędzy Wnioskodawcą jako kupującym, a jej kontrahentem jako sprzedającym, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca dokonuje zakupu tych pojazdów od kontrahentów m.in. w ramach opodatkowania przez nich tych transakcji podatkiem od towarów i usług w oparciu o szczególną procedurę w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, wynikającą z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług. Dokonując zakupu tych pojazdów Wnioskodawca zawiera dodatkowo w formie pisemnej umowy sprzedaży bądź też tylko potwierdza jej zawarcie w formie ustnej przez przyjęcie od sprzedającego stosownej faktury wskazującej w swojej treści przedmiot sprzedaży, cenę oraz kupującego i sprzedającego.

W związku z powyższym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), w jakim zakresie, lub czy przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności (z wyjątkami wskazanymi w treści przepisu), bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli zatem istotnie, jak Wnioskodawca twierdzi w opisie stanu faktycznego, umowa sprzedaży samochodu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – co jak wskazano powyżej nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji, gdyż interpretacja ta wydawana jest wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych – to na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazana umowa sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – jest z niego wyłączona. Dla niniejszej oceny nie ma znaczenia, że opodatkowanie to następuje z uwzględnieniem szczególnej procedury, przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Istotnym jest, że z tytułu opisanej czynności jedna ze stron podlega regulacjom tej ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.