2461-IBPB-2-1.4514.70.2017.1.BB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy – przyjmując założenie, że zbywany Obszar DC stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa – umowa sprzedaży Obszaru DC podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak, to w jakim zakresie ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U., poz. 1948, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 lutego 2017 r. (data wpływu – 24 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną działającą w branży informatycznej. Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług z zakresu Data Center (w tym świadczenie usług kolokacji, przetwarzania danych, udostępniania/dzierżawy serwerów, usług chmury etc.). Wnioskodawca jest właścicielem specjalistycznego obiektu zlokalizowanego w K., składającego się z dwóch budynków o łącznej powierzchni 2.200 metrów kwadratowych (dalej: „Centrum”). Na terenie Centrum znajduje się zaawansowana infrastruktura techniczna i informatyczna służąca do przetwarzania i przechowywania danych. Centrum jest przystosowane do świadczenia usług z zakresu Data Center i wyposażone jest w rozbudowane systemy monitoringu, alarmowania, sterowania, archiwizacji oraz regulacji. Obiekt spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa fizycznego i energetycznego, które są niezwykle istotne przy świadczeniu usług z zakresu Data Center. W szczególności w Centrum zamontowano freecooling (układy chłodzące oparte o freon i wodę lodową), agregaty prądotwórcze z silnikami Diesla i turbiną olejowo-gazową, system gaszenia azotem i inergenem, VESDA, niezależne linie energetyczne oraz przyłącze gazowe, redundantne systemy UPS, redundantne agregaty prądotwórcze. Centrum jest usytuowane na ogrodzonym i monitorowanym terenie. Zapewniana jest całodobowa ochrona fizyczna budynku i otoczenia, wdrożono specjalny system kontroli dostępu (SKD) i rejestracji zdarzeń, itp.

Spółka I S.A. (dalej: „Zbywca”) również jest firmą działającą w branży informatycznej. Zbywca oferuje szeroki zakres usług i nowoczesnych rozwiązań IT dla przedsiębiorstw, outsourcing usług IT, czy rozwój oprogramowania. Jednym z obszarów działalności Zbywcy jest również Data Center. Innymi słowy Zbywca oferuje swoim klientom m.in. usługi związane z przetwarzaniem i przechowaniem danych (Data Center). Należy przy tym zaznaczyć, że od 2014 r. Zbywca przy świadczeniu usług z zakresu Data Center na rzecz swoich klientów korzysta z Centrum. Zbywca zawarł bowiem z Wnioskodawcą umowę (dalej: „Umowa Kolokacji”), na podstawie której Wnioskodawca świadczy na rzecz Zbywcy usługę kolokacji, która polega na odpłatnym udostępnieniu Zbywcy powierzchni w Centrum. Na udostępnionej powierzchni Zbywca umieścił swoje urządzenia potrzebne do świadczenia usług w zakresie Data Center (sprzęt, głównie serwery). Jak była o tym mowa, urządzenia wykorzystywane do świadczenia usług Data Center muszą być umieszczane w miejscach, w których zapewniane są odpowiednie standardy techniczne.

Wnioskodawca jest zainteresowany nabyciem części przedsiębiorstwa Zbywcy związanej z działalnością w zakresie Data Center (dalej „Obszar DC”), ponieważ umożliwiłoby mu to wdrożenie bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu Data Center (rozwiązania te dotychczas rozwijane były w Obszarze DC Zbywcy), zwiększenie zasobów, podwyższenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności na rynku usług Data Center. Po dokonaniu zbycia części przedsiębiorstwa (Obszaru DC) Zbywca nie rozwijałby już działalności związanej z funkcjonowaniem Centrum i Data Center. Ten obszar działalności przejąłby bowiem Wnioskodawca. Po zbyciu Obszaru DC, Zbywca rozwijałby pozostałe obszary działalności, w szczególności działalność związaną z szeroko pojętym outsourcingiem usług IT i rozwojem oprogramowania. Zbywca zajmowałby się m.in. świadczeniem usług konsultacyjnych z zakresu SAP. W Spółce I postałby również tzw. Dział Backoffice (obejmujący księgowość, administrację, i controlling).

Wnioskodawca zaproponował Zbywcy zakup wszelkich składników majątkowych materialnych i niematerialnych, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z Obszarem DC. Wyodrębnienie tych składników nastąpiłoby po pierwsze - w oparciu o wewnętrzną strukturę organizacyjną Spółki I (wewnętrzną komórkę organizacyjną w ramach przedsiębiorstwa Zbywcy), a po drugie – w oparciu o podział istniejących kontraktów na kontrakty związane ze świadczeniem usług Data Center (dalej: „Kontrakty DC”), które Zbywca zawarł ze swoimi klientami. Należy wyjaśnić, że Kontrakty DC są swoistą osią, według której możliwe jest przyporządkowanie składników przedsiębiorstwa Zbywcy do poszczególnych działów, w tym do działu zajmującego się Obszarem DC. Wnioskodawca przejąłby wyłącznie te kontrakty, które dotyczą stricte Obszaru Data Center.

W ocenie Wnioskodawcy, zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Obszar DC, który ma być przedmiotem planowanej sprzedaży, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”), w szczególności w świetle regulacji ustawy o podatku od towarów i usług. W celu potwierdzenia, że Obszar DC stanowi ZCP Wnioskodawca wystąpił z odrębnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług.

Dla potrzeb ustalenia skutków w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawca prosi Organ o przyjęcie założenia, że Obszar DC stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie podatku od towarów i usług.

W umowie sprzedaży Obszaru DC lub w załącznikach do umowy, stanowiących integralną część umowy (dalej: „Umowa Sprzedaży ZCP”), zostaną wyodrębnione składniki majątkowe (rzeczy i prawa majątkowe) stanowiące przedmiot sprzedaży. Rzeczy i prawa majątkowe, związane z Obszarem DC, które Wnioskodawca nabędzie w ramach zakupu Obszaru DC to przede wszystkim:

 • sprzęt komputerowy i sieciowy – są to rzeczy, które fizycznie znajdują się w Centrum, jak np. serwery, macierze, tzw. switche (przełączniki) sieciowe, szafy rack, moduły, inne urządzenia służące do kolokacji, urządzenia sieciowe, systemy zabezpieczeń etc.,
 • pozostały sprzęt – jak np. laptopy, drukarki, projektory, telefony komórkowe,
 • prawa majątkowe – np. wartości niematerialne i prawne związane z Obszarem DC (w tym m.in. prawa majątkowe wynikające z licencji, autorskie prawa majątkowe, bazy danych, softy do wirtualizacji, itp.) – w zakresie, w jakim wartości niematerialne i prawne wykorzystywane są do świadczenia usług przez Obszar DC i w zakresie, w jakim zbycie będzie możliwe z punktu widzenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa i zawartych umów licencyjnych.

Należy dodać, że w ramach sprzedaży Obszaru DC nie dojdzie do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży nie będą też prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym. Sprzedawane będą wyłącznie rzeczy ruchome.

Dla potrzeb ustalenia skutków w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawca prosi Organ o przyjęcie założenia, że cena poszczególnych rzeczy i praw majątkowych kupowanych przez Wnioskodawcę będzie ceną rynkową.

Celem pełnego wyjaśnienia stanu faktycznego Wnioskodawca informuje również o tym, że obecnie jest akcjonariuszem Zbywcy. Umowa zakupu pakietu akcji Zbywcy została zawarta w dniu 22 grudnia 2016 r. Wnioskodawca nabył pakiet akcji Zbywcy, gdyż – z uwagi na swój profil działalności gospodarczej – był zainteresowany Obszarem DC Zbywcy. Po zakupie części przedsiębiorstwa Wnioskodawca planuje wycofanie się ze spółki Zbywcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy – przyjmując założenie, że zbywany Obszar DC stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa – umowa sprzedaży Obszaru DC podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak, to w jakim zakresie ?
 2. W jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania czynności sprzedaży?
 3. Jakie stawki znajdą zastosowanie przy obliczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych?

Wnioskodawca w zakresie pytania nr 1 stoi na stanowisku, że umowa sprzedaży Obszaru DC, co do zasady, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie podlegać sprzedaż rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład zespołu składników materialnych i niematerialnych związanych z Obszarem DC. Oznacza to, że gdyby przedmiotem transakcji sprzedaży objęte zostały elementy, które nie są ani rzeczą ani prawem majątkowym ich sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przy założeniu, że zespół zbywanych składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, związanych z Obszarem DC stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, transakcja sprzedaży Obszaru DC nie będzie podlegać podatkowi od towarów i usług zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, nie zajdzie zastosowania wyłączenie przewidziane w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tym przepisem nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Katalog czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawiera art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy, podatkowi podlegają między innymi umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Powyższe oznacza, że – co do zasady – zawarcie umowy sprzedaży między Zbywcą a Wnioskodawcą objęte będzie zakresem opodatkowania ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Stosownie do art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio między innymi do sprzedaży praw. Zatem przedmiotami sprzedaży w ujęciu Kodeksu cywilnego oprócz rzeczy mogą być również prawa majątkowe. Prawami majątkowymi są przysługujące danej osobie prawa do korzystania i rozporządzania określoną rzeczą lub prawem ustanowionym na tej rzeczy. Istotną cechą umowy sprzedaży jest zawsze wymiana określonych rzeczy na pieniądze. Zatem cenę w umowie sprzedaży stanowi określona suma pieniężna.

Z uwagi na powyższe należy uznać, że sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, związanych z Obszarem DC, co do zasady, podlegać będzie ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych objęta będzie sprzedaż rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład zespołu składników materialnych i niematerialnych związanych z Obszarem DC. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatnikiem z tytułu dokonania tej czynności będzie kupujący – Wnioskodawca.

Odnosząc się do pytania nr 2 Wnioskodawca stwierdził, powołując art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, że podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych sprzedawanych przez Zbywcę.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy, wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 3 i 4 tejże ustawy, jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa wyżej, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.

Jeżeli cena sprzedaży poszczególnych rzeczy lub praw majątkowych będzie ustalona na zasadach rynkowych, wówczas Wnioskodawca będzie mógł uznać ją za podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jak była o tym mowa istotne jest bowiem to, aby podstawą opodatkowania była wartość rynkowa kupowanych rzeczy i praw majątkowych.

W związku z pytaniem nr 3 Wnioskodawca stwierdził, że stawka podatku od czynności cywilnoprawnych powinna zostać określona indywidualnie dla nabywanych rzeczy i praw majątkowych, pod warunkiem jednak, że w Umowie Sprzedaży ZCP wyodrębniona zostanie wartość rynkowa poszczególnych rzeczy i praw majątkowych. W razie takiego wyodrębnienia, w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych zastosowanie znajdzie stawka 2% podatku od czynności cywilnoprawnych, a sprzedaż praw majątkowych powinna być opodatkowana przy zastosowaniu 1% stawki podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określa stawki podatku, które w przypadku zawarcia umowy sprzedaży wynoszą:

 1. 2% – w przypadku sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
 2. 1% – w przypadku sprzedaży innych praw majątkowych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki – podatek pobiera się według stawki najwyższej od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych.

Organy podatkowe podkreślają, że umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinna wymieniać składniki, których własność w wyniku umowy zostanie przeniesiona.

Jeżeli zatem w Umowie Sprzedaży ZCP zostaną wskazane poszczególne składniki majątkowe stanowiące przedmiot sprzedaży (w tym sprzedawane rzeczy i prawa majątkowe) i zostanie określona ich wartość rynkowa, będzie możliwe ustalenie podstawy opodatkowania i obliczenie wysokości podatku odrębnie dla poszczególnych składników (odrębnie dla rzeczy i odrębnie dla praw majątkowych). W razie takiego wyodrębnienia, w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych zastosowanie znajdzie stawka 2% podatku od czynności cywilnoprawnych, a sprzedaż praw majątkowych będzie opodatkowana przy zastosowaniu 1% stawki podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przytoczył interpretacje indywidualne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do uregulowań zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), uznano za element własnego stanowiska niepodlegający ocenie w ramach wydawanej interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W przepisach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych brak jest definicji przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dlatego też należy sięgnąć do rozwiązań prawnych uregulowanych w przepisach ogólnych. Niewątpliwie zatem należy posłużyć się definicją „przedsiębiorstwa” zawartą w przepisie art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459). Na mocy tego przepisu przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 552 Kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką akcyjną działającą w branży informatycznej. Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług z zakresu Data Center (w tym świadczenie usług kolokacji, przetwarzania danych, udostępniania/dzierżawy serwerów, usług chmury etc.). Wnioskodawca planuje nabycie części przedsiębiorstwa („Obszar DC”) od innej spółki akcyjnej („Zbywcy”). Przedmiotem nabycia mają być wszelkie składniki majątkowe materialne i niematerialne, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z Obszarem DC. Wnioskodawca wskazał, iż zespół zbywanych składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, związanych z Obszarem DC stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tym samym transakcja sprzedaży Obszaru DC nie będzie podlegać podatkowi od towarów i usług zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przyjmując zatem za Wnioskodawcą, iż przedstawiona we wniosku transakcja nie będzie objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nie znajdzie do niej zastosowanie powołany wyżej art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opisana we wniosku czynność podlegać będzie zatem opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

W myśl art. 6 ust. 2 wartość rynkową przedmiotu czynności określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Jeżeli natomiast stosownie do art. 6 ust. 3 ww. ustawy – podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Natomiast w przypadku, gdy podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik (art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawą opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży jest zawsze wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego obowiązująca w chwili zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawki podatku wynoszą – od umowy sprzedaży:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
 2. innych praw majątkowych – 1%.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 tejże ustawy podatek pobiera się według stawki najwyższej, jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki – od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych.

Umowa sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych powinna wymieniać składniki, których własność w wyniku umowy zostanie przeniesiona. Jest to uzasadnione z jednej strony brzmieniem zawartego w Kodeksie cywilnym przepisu dotyczącego zasad wykonywania zobowiązań, tj. art. 459 Kodeksu cywilnego, przewidującego obowiązek przedstawienia spisu rzeczy wchodzących w skład zbioru przez zobowiązanego do jego wydania. Z drugiej natomiast strony będzie to determinowane możliwymi konsekwencjami podatkowymi, jakie nastąpią w razie niedopełnienia tego obowiązku. Strony czynności cywilnoprawnej dotyczącej sprzedaży składników materialnych i niematerialnych powinny zatem wymienić wchodzące w skład sprzedaży rzeczy i prawa majątkowe, jednocześnie podając ich wartość rynkową, co pozwoli z kolei ustalić przy zastosowaniu odpowiednich stawek, wysokość podatku.

W sytuacji, gdy strony czynności wyodrębnią w zawartej umowie sprzedaży wartość poszczególnych składników materialnych i niematerialnych, do których mają zastosowanie różne stawki (a z treści wniosku wynika, iż takie wyodrębnienie składników zostanie zawarte w treści załącznika do umowy) to wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych będzie stanowiła suma podatku obliczonego od wartości rynkowej, w stawce właściwej dla poszczególnych składników.

A zatem, skoro, jak wskazuje Wnioskodawca, sprzedaż obszaru Data Center będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z uwagi na fakt, że w skład zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzą prawa majątkowe oraz rzeczy, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych powinna zostać ustalona dla poszczególnych składników wchodzących w jego skład stosownie do regulacji zawartej w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, będzie stanowiła wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego ustalona zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.