2461-IBPB-2-1.4514.486.2016.2.ASz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy ewentualna rezygnacja ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 10 ww. ustawy spowoduje, że nabywca prawa użytkowania wieczystego będzie obowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z 12 sierpnia 2016 r. (data wpływu do Organu – 18 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym 24 i 28 października 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2016 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 20 października 2016 r. znak: 2461.IBPB-2-1.4514.486.16.1.ASz wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 24 października 2016 r. (data wpływu opłaty) oraz 28 października 2016 r. (data wpływu pisma).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Warunkową umową sprzedaży z 11 maja 2016 r. Syndyk Spółki w upadłości likwidacyjnej − (dalej: Spółka − Zainteresowany będący stroną postępowania) sprzedał Spółce X (Zainteresowany niebędący stroną postępowania):

 • udział wynoszący 3/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym 16/8,
 • udział wynoszący 13/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym 16/14,
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki o nr ewidencyjnych 16/15 oraz 16/16.

Cena sprzedaży powiększona została o podatek od towarów i usług.

Ww. prawa Spółka nabyła na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody z 15 września 1994 r., a także umowy sprzedaży z 6 lipca 1995 r.

Działka o nr ewidencyjnym 16/8 objęta jest księgą wieczystą Nr (...).

Działki o nr ewidencyjnych 16/14, 16/15 oraz 16/16 objęte są księgą wieczystą Nr (...).

Działka o nr ewidencyjnym 16/8 jest niezabudowana, oznaczona w rejestrze gruntów jako droga i wykorzystywana jako droga wewnętrzna. Działka o nr ewidencyjnym 16/14 jest niezabudowana, oznaczona w rejestrze gruntów jako droga i wykorzystywana jako droga wewnętrzna.

Działki o nr ewidencyjnych 16/15 i 16/16 są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako zurbanizowane tereny niezabudowane, aczkolwiek działki te są utwardzone powierzchnią asfaltową, płytami betonowymi i ogrodzone, a wykorzystywane jako place do składowania materiałów i wyrobów.

Drogi wewnętrzne zostały przyjęte w Spółce do użytkowania w dniu 6 lipca 1995 r.

Umowa została zawarta pod warunkiem nieskorzystania przez Burmistrza z prawa pierwokupu.

Z uwagi na to, że Burmistrz prawa pierwokupu nie wykonał, umową z 31 maja 2016 r. doszło do przeniesienia ww. praw.

Warunkową umową sprzedaży z 11 maja 2016 r. Syndyk Spółki sprzedał Spółce X:

 • udział wynoszący 1/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym 16/8,
 • udział wynoszący 1/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym 16/19.

Cena sprzedaży powiększona została o podatek od towarów i usług.

Ww. prawa Spółka nabyła na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody z 15 września 1994 r., a także umowy sprzedaży z 6 lipca 1995 r.

Działka o nr ewidencyjnym 16/8 objęta jest księgą wieczystą Nr (...).

Działka o nr ewidencyjnym 16/19 objęta jest księgą wieczystą Nr (...).

Działka o nr ewidencyjnym 16/8 jest niezabudowana, oznaczona w rejestrze gruntów jako droga i wykorzystywana jako droga wewnętrzna.

Działka o nr ewidencyjnym 16/19 jest niezabudowana, oznaczona w rejestrze gruntów jako droga i wykorzystywana jako droga wewnętrzna.

Drogi wewnętrzne zostały przyjęte w Spółce do użytkowania w dniu 6 lipca 1995 r.

Umowa została zawarta pod warunkiem nieskorzystania przez Burmistrza z prawa pierwokupu.

Z uwagi na to, że Burmistrz prawa pierwokupu nie wykonał, umową z 31 maja 2016 r. doszło do przeniesienia ww. praw.

Umową sprzedaży z 31 maja 2016 r. Syndyk Spółki sprzedał Spółce X prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym 16/21 wraz z prawem własności budynku stacji transformatorowej.

Cena sprzedaży powiększona została o podatek od towarów i usług.

Ww. prawa Spółka nabyła na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody z 15 września 1994 r., a także umowy sprzedaży z 6 lipca 1995 r.

Działka o nr ewidencyjnym 16/21 objęta jest księgą wieczystą Nr (...).

Działka o nr ewidencyjnym 16/21 jest zabudowana budynkiem stacji transformatorowej, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.

Budynek stacji transformatorowej został przyjęty w Spółce do użytkowania w dniu 1 stycznia 1995 r.

Przedwstępną umową sprzedaży z 11 maja 2016 r. Syndyk Spółki zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Spółki X:

 • prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnych 16/27 wraz z prawem własności budynku produkcyjno-biurowego oraz budynku warsztatowego,
 • udziału wynoszącego 13/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym 16/8,
 • udziału wynoszącego 27/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym 16/19,
 • udziału wynoszącego 63/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym 16/14.

W umowie zastrzeżono, że cena sprzedaży powiększona zostanie o podatek od towarów i usług.

Ww. prawa Spółka nabyła na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody z 15 września 1994 r., a także umowy sprzedaży z 6 lipca 1995 r.

Działka o nr ewidencyjnym 16/27 objęta jest księgą wieczystą Nr (...).

Działka o nr ewidencyjnym 16/8 objęta jest księgą wieczystą Nr (...).

Działka o nr ewidencyjnym 16/19 objęta jest księgą wieczystą Nr (...).

Działka o nr ewidencyjnym 16/14 objęta jest księgą wieczystą Nr (...).

Działka o nr ewidencyjnym 16/27 jest zabudowana budynkiem produkcyjno-biurowym oraz budynkiem warsztatowym, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności. Budynek produkcyjno-biurowy oraz budynek warsztatowy zostały przyjęte w Spółce do użytkowania w dniu 6 lipca 1995 r.

Działki o nr ewidencyjnych 16/8, 16/14 oraz 16/19 są niezabudowane, oznaczone w rejestrze gruntów jako droga i wykorzystywane jako drogi wewnętrzne.

Drogi wewnętrzne zostały przyjęte w Spółce do użytkowania w dniu 6 lipca 1995 r.

Syndyk Spółki zamierza w przyszłości dokonać sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki o nr ewidencyjnych 16/13, 16/17, 16/20, 16/28 wraz z prawem własności budynków na tej działce posadowionych. Ww. prawa Spółka nabyła na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody z 15 września 1994 r. a także umowy sprzedaży z 6 lipca 1995 r.

Działki o nr ewidencyjnych 16/13, 16/17, 16/20, 16/28 objęte są księgą wieczystą Nr (...).

Działki o nr ewidencyjnych 16/13, 16/17, 16/20, 16/28 są zabudowane budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, biurowymi i innymi budynkami pomocniczymi, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności. Budynki te zostały przyjęte w Spółce do użytkowania w dniu 6 lipca 1995 r.

Syndyk Spółki zamierza w przyszłości dokonać sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym 16/23. Ww. prawo Spółka nabyła na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody z 15 września 1994 r. a także umowy sprzedaży z 6 lipca 1995 r.

Działka o nr ewidencyjnym 16/23 objęta jest księgą wieczystą Nr (...).

Działka o nr ewidencyjnym 16/23 jest niezabudowana, oznaczona w rejestrze gruntów jako droga i wykorzystywana jako droga wewnętrzna. Drogi wewnętrzne, w tym ww. droga wewnętrzna, zostały przyjęte w Spółce do użytkowania w dniu 6 lipca 1995 r.

Wymienione w stanie faktycznym niniejszego wniosku prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków Spółka (wówczas jako Spółka Y) nabyła na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody z 15 września 1994 r., a także umowy sprzedaży z 6 lipca 1995 r.

Na nabytym gruncie, od momentu jego przejęcia przez Spółkę, nie wybudowano żadnych dodatkowych budynków.

Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie ww. budynków, jednak Syndyk Spółki nie jest w stanie określić, czy wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tych budynków.

Wskazany w stanie faktycznym niniejszego wniosku grunt oraz budynki na nim posadowione były przez Spółkę wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Żadna z działek wymienionych w stanie faktycznym niniejszego wniosku nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Względem tych działek nie były również wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie dotyczy ich jakakolwiek decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Upadłość Spółki została ogłoszona przez Sąd Rejonowy postanowieniem z 1 lipca 2009 r.

Po ogłoszeniu upadłości, wszystkie budynki należące do Spółki (poza stacją transformatorową) zostały wydzierżawione przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą.

Dzierżawcy ponosili wydatki na ulepszenie ww. budynków, jednak Syndyk Spółki nie jest w stanie określić, czy wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tych budynków.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że rezygnacja ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje, że czynność sprzedaży prawa wieczystego użytkowania będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy ewentualna rezygnacja ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 10 ww. ustawy spowoduje, że nabywca prawa użytkowania wieczystego będzie obowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualna rezygnacja ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 10 ww. ustawy spowoduje, że nabywca prawa użytkowania wieczystego będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazał, że z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że jeżeli z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, choćby jedna ze stron obowiązana jest do zapłaty podatku od towarów i usług, wówczas transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli natomiast transakcja taka będzie zwolniona z podatku od towarów i usług, na kupującym będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym. W zakresie stanu faktycznego wydano odrębne rozstrzygnięcie, znak: 2461.IBPB-2-1.4514.598.16.1.ASz.

W pozostałym zakresie wniosku właściwym do rozpatrzenia sprawy jest Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. prawo użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży − wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza w przyszłości dokonać sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Wnioskodawca wskazał, że rezygnacja ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje, że czynność sprzedaży prawa wieczystego użytkowania będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca uważa, że ewentualna rezygnacja ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 10 ww. ustawy spowoduje, że nabywca prawa użytkowania wieczystego będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak wskazano powyżej w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, zwolnienie od podatku od towarów i usług nie wywołuje wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli zatem istotnie, rezygnacja ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje, że czynność sprzedaży prawa wieczystego użytkowania będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to wówczas będzie miało zastosowanie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa we wskazanym art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym ww. transakcja zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu nie będzie podlegała opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych. Transakcja taka podlegałaby opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych gdyby miało miejsce zwolnienie z opodatkowania.

Z uwagi na fakt, że zdaniem Wnioskodawcy ewentualna rezygnacja ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 10 ww. ustawy spowoduje, że nabywca prawa użytkowania wieczystego będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach– art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.