0111-KDIB4.4014.27.2018.1.AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Należy stwierdzić, że umowy sprzedaży, na podstawie których Wnioskodawca nabywa maszyny obuwnicze od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących z tytułu tych umów podatnikami podatku od towarów i usług, podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2018 r. (data wpływu – 18 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości wyłączenia z opodatkowania umów sprzedaży – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości wyłączenia z opodatkowania umów sprzedaży.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z PKD 33.12.Z, polegającą na remontach i przywróceniu własności użytkowych maszyn obuwniczych. Maszyny wymagające remontu Wnioskodawca kupuje w dużym zakresie od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Maszyny u zbywców nie mają walorów użytkowych ze względu na ich zły stan techniczny. Po dokonaniu niezbędnych napraw Wnioskodawca sprzedaje je podmiotom gospodarczym. Bardzo często nakłady na naprawę znacznie przewyższają wartość zakupionej maszyny, niekiedy nawet wielokrotnie.

Zakupione maszyny są dla Wnioskodawcy towarem handlowym. Ponieważ Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, maszyny po wyremontowaniu sprzedaje z należnym podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę od osób fizycznych maszyn jako towarów handlowych, w myśl art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawca jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie maszyn jako towarów handlowych od osób fizycznych – opodatkowane po sprzedaży podatkiem od towarów i usług – nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W opinii Wnioskodawcy, w wypadku gdyby nabyte od osób fizycznych maszyny podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych, to transakcja dostawy zakupionych towarów handlowych byłaby podwójnie opodatkowana, przy nabyciu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a przy dostawie podatkiem od towarów i usług.

Ze względu na to, że w momencie nabycia towarów od osób fizycznych u Wnioskodawcy powstaje obowiązek w podatku od towarów i usług przy ich dostawie – zdaniem Wnioskodawcy – spełnia on warunki przytoczonego art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150), podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. W myśl art. 6 ust. 2 ustawy od czynności cywilnoprawnych, wartość rynkową przedmiotu czynności określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2% (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy).

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na remontach i przywróceniu własności użytkowych maszyn obuwniczych. Maszyny wymagające remontu Wnioskodawca kupuje w dużym zakresie od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ponieważ Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, maszyny po wyremontowaniu sprzedaje z należnym podatkiem od towarów i usług.

W ocenie Wnioskodawcy, ze względu na to, że w momencie nabycia towarów od osób fizycznych u Wnioskodawcy powstaje obowiązek w podatku od towarów i usług przy ich dostawie, spełnia on warunki przytoczonego art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednoznacznie wynika, iż wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ma miejsce wówczas, gdy z tytułu danej czynności cywilnoprawnej (czyli w analizowanej sytuacji będzie to czynność nabycia od osób fizycznych – zakup) jedna ze stron czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. W opisanym stanie faktycznym ani Wnioskodawca jako kupujący, ani sprzedający (osoby fizyczne) nie są z tytułu umowy sprzedaży maszyn obuwniczych Wnioskodawcy ani podatnikami podatku od towarów i usług, ani zwolnieni z opodatkowania tym podatkiem. Sprzedający nie są bowiem czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, natomiast Wnioskodawca nabywa status podatnika podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży naprawionych maszyn obuwniczych a nie z tytułu umowy kupna tych maszyn.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że umowy sprzedaży, na podstawie których Wnioskodawca nabywa maszyny obuwnicze od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących z tytułu tych umów podatnikami podatku od towarów i usług, podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Końcowo, odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy, że w wypadku, gdyby nabyte od osób fizycznych maszyny podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych, to transakcja dostawy zakupionych towarów handlowych byłaby podwójnie opodatkowana, przy nabyciu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a przy dostawie podatkiem od towarów i usług, należy zwrócić uwagę, że w przedstawionej sytuacji mają miejsce dwie odrębne czynności (dwa zdarzenia prawne), tj. umowa sprzedaży (kupna) maszyn obuwniczych na rzecz Wnioskodawcy oraz umowa sprzedaży maszyn przez Wnioskodawcę. Podwójne opodatkowanie oznacza natomiast dwukrotne opodatkowanie tego samego przedmiotu opodatkowania (tej samej czynności prawnej). Nie ma więc racji Wnioskodawca, że w związku z opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży, na podstawie których Wnioskodawca nabywa maszyny obuwnicze miałoby miejsce podwójne opodatkowanie, raz przy zakupie, a drugi przy sprzedaży – są to bowiem dwa oddzielne zdarzenia (czynności prawne).

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie pokrywał się z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.