0111-KDIB2-2.4014.156.2018.7.SK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału we współwłasności Kamienicy przysługującego Właścicielowi 1 oraz Właścicielom 2 i 3.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 30 sierpnia 2018 r. (data wpływu 30 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym 25 października, 2 listopada 2018 r. oraz 26 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału we współwłasności Kamienicy przysługującego:

 • Właścicielowi 1 – jest prawidłowe,
 • Właścicielom 2 i 3 – nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału we współwłasności Kamienicy przysługującego Właścicielowi 1 oraz Właścicielom 2 i 3. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 października 2018 r. Znak: 0112-KDIL1-2.4012.584.2018.3.JO, 0111-KDIB2-2.4014.156.2018.4.SK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 25 października i 2 listopada 2018 r. Wniosek ponownie wymagał uzupełnienia dlatego też pismem z 9 listopada 2018 r. Znak: 0112-KDIL1-2.4012.584.2018.5.JO, 0111-KDIB2-2.4014.156.2018.6.SK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 26 listopada 2018 r.

We wniosku złożonym przez:

Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

 • Spółka,

Zainteresowanych niebędących stroną postępowania:

 • Właściciel 1,
 • Właściciel 2,
 • Właściciel 3,

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany będący stroną postępowania jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”). Spółka złożyła wniosek o rejestrację jako podatnik VAT czynny, który do dnia złożenia niniejszego wniosku nie został rozpatrzony przez Naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zajmuje się m.in. obrotem nieruchomościami. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza nabyć kamienicę położoną w K. (dalej: „Kamienica”) wraz z gruntem, na którym jest położona (dalej: „Transakcja”). Współwłaścicielami Kamienicy (współwłasność w częściach ułamkowych) są obecnie Zainteresowani niebędący stroną postępowania, tj. trzy osoby fizyczne (Właściciel 1, Właściciel 2 i Właściciel 3; w dalszej części niniejszego wniosku Spółka, Właściciel 1, Właściciel 2 i Właściciel 3 będą zwani łącznie: „Wnioskodawcami”). Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 4 października 1990 r. udział we współwłasności Kamienicy w wysokości 6/12 części został nabyty przez Właściciela 1 oraz jego małżonka do ich majątku wspólnego i był objęty wspólnością ustawową małżeńską. W związku ze śmiercią małżonka Właściciela 1 w dniu 22 czerwca 1991 r. Właścicielowi 1 przypadła współwłasność Kamienicy w 3/12 częściach, zgodnie z przepisami prawa rodzinnego. Pozostałe 3/12 części podlegały dziedziczeniu zgodnie z przepisami z zakresu prawa spadkowego. Na skutek tego dziedziczenia Właściciel 1 nabył dodatkową 1/12 część we współwłasności Kamienicy. Pozostałe części we współwłasności Kamienicy w ramach tego dziedziczenia nabyli: w 1/12 części Właściciel 2 oraz w 1/12 części Właściciel 3. Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 11 lipca 1991 r. Właściciel 1 nabył pozostały udział we współwłasności Kamienicy w wysokości 6/12 części. W tej umowie sprzedaży wartość Kamienicy została określona na 200.000.000 zł (przed denominacją). Obecnie stan współwłasności Kamienicy przedstawia się następująco: Właściciel 1 jest współwłaścicielem w 10/12 częściach; Właściciel 2 jest współwłaścicielem w 1/12 części; Właściciel 3 jest współwłaścicielem w 1/12 części. Transakcja ma polegać na zawarciu umowy sprzedaży Kamienicy pomiędzy Spółką, jako nabywcą, oraz Właścicielem 1, Właścicielem 2 i Właścicielem 3, jako zbywcami. Umowa przedwstępna sprzedaży Kamienicy została zawarta dnia 10 sierpnia 2018 r. Przyrzeczona umowa sprzedaży ma zostać zawarta do dnia 31 sierpnia 2018 r. Obecnie w Kamienicy znajdują się lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe. Prawo własności poszczególnych lokali nie zostało wyodrębnione. W ramach korzystania z przysługującego udziału we współwłasności Kamienicy Właściciel 1, co najmniej od 2004 r., wynajmuje część lokali w Kamienicy w imieniu własnym na rzecz osób trzecich. W odniesieniu do wynajmu lokali użytkowych Właściciel 1 działa jako podatnik VAT w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT i wystawia z tego tytułu faktury VAT. Właściciel 1 nie jest jednakże wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm ). Ze względu na przyjęte zasady opodatkowania w podatku dochodowym Właściciel 1 nie prowadzi ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W czasie korzystania z Kamienicy przez jej obecnych współwłaścicieli w Kamienicy były prowadzone sukcesywnie określone prace budowlane. W okresie ostatnich dwóch lat, licząc do dnia sporządzenia niniejszego wniosku, na zlecenie Właściciela 1 wykonane zostały w Kamienicy prace budowlane polegające na uszczelnieniu instalacji gazowej.

Wykonanie tych prac było następstwem negatywnej oceny stanu technicznego sieci gazowej dokonanej przez podmiot nadzorujący. Prace te zostały zakończone w lipcu 2018 r., a ich wartość wyniosła ok. 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych brutto). Usługi z tytułu prowadzonych prac budowlanych zostały udokumentowane stosowną fakturą VAT, a wynikający z niej podatek VAT naliczony został odliczony przez Właściciela 1 od podatku należnego i uwzględniony w deklaracjach z zakresu podatku VAT złożonych przez Właściciela 1. W związku z Transakcją, w oparciu o postanowienia art. 678 Kodeksu cywilnego, Spółka wstąpi z mocy prawa w miejsce Właściciela 1, jako wynajmującego, we wszystkie stosunki najmu wynikające z umów najmu zawartych przez Właściciela 1 z osobami trzecimi, a dotyczących lokali znajdujących się w Kamienicy. W związku z powyższym Spółka przejmie środki pieniężne uiszczone przez najemców lokali na rzecz Właściciela 1 tytułem kaucji wynikających ze stosunków najmu. Co do zasady, żadne inne składniki majątkowe w ramach Transakcji nie przejdą na Spółkę, w tym nie przejdą na Spółkę żadne inne umowy, w tym żadne inne umowy związane ze znajdującymi się w Kamienicy lokalami będącymi przedmiotem najmu. Poza przejęciem przez Spółkę środków pieniężnych wpłaconych tytułem kaucji przez najemców lokali, Transakcja nie będzie skutkować przeniesieniem na Spółkę jakichkolwiek należności Właściciela 1, w tym w szczególności z tytułu zawartych przez niego umów najmu, środków pieniężnych Właściciela 1 zdeponowanych na należących do niego rachunkach bankowych itp. Transakcja, co do zasady, nie będzie się też wiązać z przeniesieniem na Spółkę jakichkolwiek zobowiązań Właściciela 1, poza zobowiązaniami wynikającymi ze stosunków najmu przechodzącymi na nabywcę przedmiotu najmu z mocy art. 678 Kodeksu cywilnego. Po nabyciu Kamienicy Spółka zamierza zawrzeć nowe umowy z dostawcami mediów do Kamienicy. Nie można jednak wykluczyć, że w zakresie dostawy wszystkich lub niektórych mediów do Kamienicy nastąpi cesja na rzecz Spółki praw i obowiązków wynikających z istniejących umów zawartych z odpowiednimi dostawcami mediów przez Właściciela 1. Nie jest wykluczone, że po nabyciu Kamienicy przez Spółkę usługi związane z jej administrowaniem zostaną powierzone temu samemu podmiotowi, który obecnie świadczy te usługi na rzecz Właściciela 1, niemniej jednak – jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce – nastąpi to na podstawie nowej umowy zawartej pomiędzy Spółką a tym podmiotem już po dacie Transakcji. W ramach Transakcji na Spółkę przejdą wszelkie prawa i roszczenia odszkodowawcze, kontraktowe oraz z tytułu wad lub usterek, które przysługują Właścicielowi 1 w odniesieniu do Kamienicy, poszczególnych instalacji, prac i robót dotyczących Kamienicy (w szczególności w zakresie rękojmi, gwarancji, skutków naruszenia zobowiązania, w tym z tytułu gwarancji udzielonej na uszczelnienia instalacji gazowej. Właściciel 2 i Właściciel 3 nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościami, w tym nie prowadzą działalności w zakresie najmu lokali mieszkalnych i/lub użytkowych, w tym nie wynajmują lokali położonych w Kamienicy. Spółka i Właściciel 1 nie złożą oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT.

Przywołując opis zdarzenia przyszłego pominięto tę jego część, która została zawarta w uzupełnieniu wniosku, gdyż dotyczy ona wyłącznie zagadnienia w przedmiocie podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Transakcja będzie podlegała w całości opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy zastosowaniu stawki w wysokości 2% wartości rynkowej Kamienicy określonej zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 6 ust. 2 Ustawy o PCC? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Zainteresowanych, Transakcja, jako umowa sprzedaży, będzie w całości podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC. W związku z tym, że przedmiotem Transakcji będzie nieruchomość, zastosowanie znajdzie stawka podatkowa 2%, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o PCC. Podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa Kamienicy ustalona zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 6 ust. 2 Ustawy o PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) [winno być: art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a)] Ustawy o PCC opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”) podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych. Natomiast w świetle art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Natomiast w świetle art. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy o PCC, nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach.

W rezultacie, w przypadku zastosowania do Transakcji zwolnienia z opodatkowania VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT i braku złożenia przez Spółkę i Właściciela 1 oświadczenia o rezygnacji z tego zwolnienia, Transakcja – w części dotyczącej udziału Właściciela 1 we współwłasności Kamienicy – będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Jednocześnie Transakcja w części odnoszącej się do udziałów we współwłasności Kamienicy przysługujących Właścicielowi 2 i Właścicielowi 3 również będzie podlegać opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 pkt 1 lit. a) [winno być: art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a)] w zw. z art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o PCC, w odniesieniu do całej Transakcji stawka podatku będzie wynosiła 2%. Natomiast w świetle art. 6 ust. 2 Ustawy o PCC podstawą opodatkowania powinna być wartość rynkowa ww. udziałów we współwłasności Kamienicy ustalona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Zobowiązana do uiszczenia podatku będzie Spółka jako nabywca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest częściowo prawidłowe, a częściowo nieprawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku dotyczącym podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja indywidualna z 29 listopada 2018 r., Znak: 0112-KDIL1-2.4012.584.2018.6.JO.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
 2. innych praw majątkowych – 1%.

Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ww. ustawy – nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży, a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Zainteresowany będący stroną postępowania zamierza nabyć kamienicę położoną w K. (dalej: „Kamienica”) wraz z gruntem, na którym jest położona (dalej: „Transakcja”). Współwłaścicielami Kamienicy w częściach ułamkowych są obecnie trzy osoby fizyczne: Właściciel 1, Właściciel 2 i Właściciel 3. Stan współwłasności Kamienicy przedstawia się następująco: Właściciel 1 jest współwłaścicielem w 10/12 częściach; Właściciel 2 jest współwłaścicielem w 1/12 części; Właściciel 3 jest współwłaścicielem w 1/12 części. Transakcja ma polegać na zawarciu umowy sprzedaży Kamienicy pomiędzy Spółką, jako nabywcą oraz Właścicielem 1, Właścicielem 2 i Właścicielem 3, jako zbywcami. Umowa przedwstępna sprzedaży Kamienicy została zawarta 10 sierpnia 2018 r. Przyrzeczona umowa sprzedaży ma zostać zawarta do 31 sierpnia 2018 r. Obecnie w Kamienicy znajdują się lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe. W ramach korzystania z przysługującego udziału we współwłasności Kamienicy – Właściciel 1 co najmniej od 2004 r., wynajmuje część lokali w Kamienicy w imieniu własnym na rzecz osób trzecich. Właściciel 2 i Właściciel 3 nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościami, w tym nie prowadzą działalności w zakresie najmu lokali mieszkalnych i/lub użytkowych, w tym nie wynajmują lokali położonych w Kamienicy. Zainteresowany będący stroną postępowania i Właściciel 1 nie złożą oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT.

W związku z opisaną sytuacją należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy opisana we wniosku umowa sprzedaży podlega regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 listopada 2018 r. Znak: 0112-KDIL1-2.4012.584.2018.5.JO, wydanej dla Zainteresowanych w zakresie podatku od towarów i usług, wskazano, że: „(...) Transakcja w odniesieniu do udziału we współwłasności Kamienicy przysługującego Właścicielowi 1 będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. (...) Transakcja sprzedaży w odniesieniu do udziałów we współwłasności Kamienicy przysługujących Właścicielowi 2 i Właścicielowi 3 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

A zatem, skoro Transakcja sprzedaży w odniesieniu do udziału we współwłasności Kamienicy przysługującego Właścicielowi 1 będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, a Zainteresowani – jak wskazali we wniosku – nie złożą oświadczenia o rezygnacji z tego zwolnienia, to powyższa czynność zgodnie z uregulowaniem zawartym art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa sprzedaży w odniesieniu do udziału we współwłasności Kamienicy przysługującego Właścicielowi 1 będzie więc podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Nabywcy będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. transakcji w odniesieniu do udziału Właściciela 1 we współwłasności nieruchomości (Kamienicy). Podstawę opodatkowania zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowić będzie wartość rynkowa nabytego udziału w nieruchomości (Kamienicy), którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy. Stawka podatku zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, wynosić będzie 2% podstawy opodatkowania.

Odnosząc się natomiast do sprzedaży udziałów we współwłasności Kamienicy przysługujących Właścicielowi 2 i Właścicielowi 3 oraz uznania, że Transakcja sprzedaży w odniesieniu do udziałów we współwłasności Kamienicy przysługujących Właścicielowi 2 i Właścicielowi 3 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stwierdzić należy, że do tej części umowy sprzedaży może znaleźć zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku, z tytułu sprzedaży udziałów we współwłasności Kamienicy przysługujących Właścicielowi 2 i Właścicielowi 3, nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z czym na Nabywcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu zawarcia ww. transakcji w części dotyczącej sprzedaży udziałów we współwłasności Kamienicy przysługujących Właścicielowi 2 i Właścicielowi 3.

W tym miejscu raz jeszcze wyjaśnić należy, że w przypadku zastosowania wyłączenia z opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, której przedmiot stanowi m.in. nieruchomość, decydujące znaczenie ma fakt, aby w wyniku zawarcia tej umowy doszło do faktycznego (efektywnego) opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tj. w określonej stawce). Przy umowie sprzedaży wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stosuje się bowiem – w odniesieniu do nieruchomości – tylko w zakresie, w jakim jest ona opodatkowana podatkiem od towarów i usług (i nie jest z tego podatku zwolniona, co wprost wynika z treści art. 2 pkt 4 lit. a) oraz lit. b) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Nadmienić przy tym należy, że w przypadku braku efektywnego (tj. według określonej stawki) opodatkowania podatkiem od towarów i usług umowy sprzedaży nieruchomości, a więc w razie objęcia takiej transakcji zwolnieniem z tego podatku – wyłączenie z podatku od czynności cywilnoprawnych nie znajdzie zastosowania.

Mając powyższe na względzie nie sposób zatem zgodzić się z twierdzeniem Zainteresowanych, że Transakcja jako umowa sprzedaży będzie w całości podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału we współwłasności Kamienicy przysługującego:

 • Właścicielowi 1 – jest prawidłowe,
 • Właścicielom 2 i 3 – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.