Umowa sprzedaży | Interpretacje podatkowe

Umowa sprzedaży | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa sprzedaży. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W stosunku do dostawy: część budynku biurowego, która nie była wynajęta u Sprzedającego lub od której wynajęcia po raz pierwszy przez Sprzedającego na moment planowanej Transakcji minie mniej niż 2 lata; część budynku warsztatowego, która nie była wynajęta u Sprzedającego lub od której wynajęcia po raz pierwszy przez Sprzedającego na moment planowanej Transakcji minie mniej niż 2 lata; część budynku magazynowego, która nie była wynajęta u Sprzedającego lub od której wynajęcia po raz pierwszy przez Sprzedającego na moment planowanej Transakcji minie mniej niż 2 lata; części budynków F2-F5 typu Śniadowo które nie były wynajęte u Sprzedającego lub od których wynajęcia po raz pierwszy przez Sprzedającego na moment planowanej Transakcji minie mniej niż 2 lata; budynek F6 typu Śniadowo; domek letniskowy G2; część budynku BSO, która nie była wynajęta u Sprzedającego lub od której wynajęcia po raz pierwszy przez Sprzedającego na moment planowanej Transakcji minie mniej niż 2 lata; sieć wodno-kanalizacyjna; przyłącze elektryczne-oświetlenie; przyłącze telefoniczne; sieci CO i CW; węzeł cieplny w BSO; grunty o wartości podlegającej uwzględnieniu w podstawie opodatkowania dostawy zwolnionej z VAT ww. obiektów - przy spełnieniu warunków wynikających z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy Strony transakcji będą miały możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i wyboru opodatkowania w odniesieniu do części planowanej dostawy. A zatem, jeżeli Wnioskodawca skorzysta z powyższego prawa, wówczas zastosowanie będzie miało wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.
Fragment:
Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje nabyć na podstawie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości oraz prawa własności Infrastruktury i prawa własności Przynależności. W ramach Transakcji Sprzedający przeniesie za zgodą Skarbu Państwa - Zarządu Mienia Skarbu Państwa na Kupującego także prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy, na mocy której Sprzedający używa dwie sąsiadujące z Nieruchomością działki o numerach 19/2 i 19/3 o łącznej powierzchni 1170 m 2 , z przeznaczeniem na drogę dojścia i dojazdu do Nieruchomości.
2016
17
gru

Istota:
Czy ewentualna rezygnacja ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 10 ww. ustawy spowoduje, że nabywca prawa użytkowania wieczystego będzie obowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy). W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.
2016
10
gru

Istota:
Określenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości będącej własnością osób trzecich, na której Wnioskodawca wybudował budynek mieszkalny.
Fragment:
Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 1 cyt. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży on na kupującym. Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży, w myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 2 ww. ustawy wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Jeżeli jednak podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, to stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.
2016
5
gru

Istota:
Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym, powrotne przeniesienie własności nieruchomości na wspólników Spółki, w tym na Wnioskodawcę, w związku z rozwiązaniem w dniu 10 listopada 2015 r. umowy sprzedaży ze Spółką X, należy uznać za nabycie nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy 5-letni okres, o którym mowa w ww. przepisie, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy sprzedaży ze sp. z o.o. X, czy też od końca roku, w którym nastąpiło pierwotne nabycie gruntu przez wspólników Spółki (2002 r.)?
Fragment:
Z istoty umowy sprzedaży wynika jedynie zobowiązanie do spowodowania, aby własność rzeczy została przeniesiona na nabywcę. Za wykonanie tego zobowiązania sprzedawca będzie odpowiadał według przepisów Kodeksu cywilnego o wykonaniu zobowiązań i skutkach ich niewykonania. Podkreślenia wymaga, że cechą umowy sprzedaży jest także jej konsensualność. W zakresie skutków obligacyjnych umowa sprzedaży dochodzi do skutku mocą samego porozumienia stron (solo consensu), bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności realnych. Tym samym z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli w zakresie zawarcia umowy sprzedaży każda ze stron uzyskuje odpowiednie roszczenie w stosunku do drugiej strony. Przeniesienie własności i wydanie rzeczy, jak również odebranie rzeczy i zapłata ceny są jedynie przejawem wykonania umowy przez strony; nie warunkują natomiast w żadnym wypadku jej ważności lub skuteczności. Zważyć zatem należy, że w przypadku gdy umowa sprzedaży przyjmuje z mocy prawa charakter czynności zobowiązująco-rozporządzającej, przeniesienie własności następuje bezpośrednio w wyniku zawarcia samej umowy. Taki charakter ma właśnie umowa sprzedaży nieruchomości co wynika z przywołanego powyżej art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego.
2016
1
gru

Istota:
Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym, powrotne przeniesienie własności nieruchomości na wspólników Spółki, w tym na Wnioskodawcę, w związku z rozwiązaniem w dniu 10 listopada 2015 r. umowy sprzedaży ze Spółką X, należy uznać za nabycie nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy 5-letni okres, o którym mowa w ww. przepisie, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy sprzedaży ze sp. z o.o. X, czy też od końca roku, w którym nastąpiło pierwotne nabycie gruntu przez wspólników Spółki (2002 r.)?
Fragment:
Z istoty umowy sprzedaży wynika jedynie zobowiązanie do spowodowania, aby własność rzeczy została przeniesiona na nabywcę. Za wykonanie tego zobowiązania sprzedawca będzie odpowiadał według przepisów Kodeksu cywilnego o wykonaniu zobowiązań i skutkach ich niewykonania. Podkreślenia wymaga, że cechą umowy sprzedaży jest także jej konsensualność. W zakresie skutków obligacyjnych umowa sprzedaży dochodzi do skutku mocą samego porozumienia stron (solo consensu), bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności realnych. Tym samym z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli w zakresie zawarcia umowy sprzedaży każda ze stron uzyskuje odpowiednie roszczenie w stosunku do drugiej strony. Przeniesienie własności i wydanie rzeczy, jak również odebranie rzeczy i zapłata ceny są jedynie przejawem wykonania umowy przez strony; nie warunkują natomiast w żadnym wypadku jej ważności lub skuteczności. Zważyć zatem należy, że w przypadku gdy umowa sprzedaży przyjmuje z mocy prawa charakter czynności zobowiązująco-rozporządzającej, przeniesienie własności następuje bezpośrednio w wyniku zawarcia samej umowy. Taki charakter ma właśnie umowa sprzedaży nieruchomości co wynika z przywołanego powyżej art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego.
2016
1
gru

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na rzecz Nabywcy Przedmiotu Transakcji powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką Zależną a Nabywcą, na podstawie której dojdzie do realizacji Transakcji (wydania Przedmiotu Transakcji Nabywcy), nie później niż w momencie zapłaty Wynagrodzenia lub wystawienia faktury VAT z tytułu zawarcia Transakcji i przychód ten powinien zostać uwzględniony w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) PGK jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta w okresie funkcjonowania PGK?
Fragment:
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na rzecz Nabywcy Przedmiotu Transakcji powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką Zależną a Nabywcą, na podstawie której dojdzie do realizacji Transakcji (wydania Przedmiotu Transakcji Nabywcy), nie później niż w momencie zapłaty Wynagrodzenia lub wystawienia faktury VAT z tytułu zawarcia Transakcji i przychód ten powinien zostać uwzględniony w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) PGK jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta w okresie funkcjonowania PGK? Zdaniem Wnioskodawcy, przychód podatkowy z tytułu sprzedaży na rzecz Nabywcy Przedmiotu Transakcji powstanie w momencie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką Zależną a Nabywcą, na podstawie której dojdzie do realizacji Transakcji (wydania Przedmiotu Transakcji Nabywcy), nie później niż w momencie zapłaty Wynagrodzenia lub wystawienia faktury VAT z tytułu zawarcia Transakcji i przychód ten powinien zostać uwzględniony w wyniku podatkowym (dochodzie lub stracie) PGK jeśli umowa sprzedaży zostanie zawarta w okresie funkcjonowania PGK. Podniesiono, że zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z póz. zm.; dalej: Ustawa CIT): Podatnikami CIT mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej w ustawie "podatkowymi grupami kapitałowymi" (art. la ust. 1).
2016
30
lis

Istota:
Reasumuj1c nale?y stwierdzia, ?e je?eli w istocie przedstawiona we wniosku sprzeda? Nieruchomooci, bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, powy?sza czynnooa zostanie wy31czona z opodatkowania podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych.
Fragment:
Kwestia ta w przypadku Spó3ki wp3ywaa bedzie równie? na ewentualne powstanie prawa do odliczenia VAT, je?eli Sprzedaj1cy zostan1 uznani za podatników VAT. W jednym ze swych orzeczen Naczelny S1d Administracyjny wyjaoni3, ?e podatnikowi VAT z mocy ustawy o VAT przys3uguje uprawnienie do odliczenia podatku – co ma niew1tpliwie wp3yw na wysokooa zobowi1zania podatkowego – a zatem ma on prawo do zadawania pytan dotycz1cych tego podatku. Sam fakt, ?e kontrahenci skar?1cego nie s1 treoci1 takiej interpretacji zwi1zani nie mo?e owiadczya o tym, ?e skar?1cy mo?e bya przez organ podatkowy traktowany jako nie maj1cy statusu zainteresowanego w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej (szerzej: wyrok Naczelnego S1du Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. akt I FSK 1572/12). Maj1c na uwadze powy?sze nale?y stwierdzia, ?e problem opodatkowania VAT sprzeda?y Nieruchomooci dotyczy bezpoorednio sfery praw i obowi1zków podatkowych zarówno Sprzedawców jak i Wnioskodawcy. Jak wspomniano powy?ej, z perspektywy PCC to czy Sprzedawcy maj1 opodatkowaa VAT sprzeda? Nieruchomooci ma wp3yw na sposób opodatkowania lub te? nie tej transakcji na gruncie ustawy o PCC, gdy? w przypadku podlegania opodatkowaniu PCC transakcji nabycia Nieruchomooci od Sprzedawców to na Spó3ce, zgodnie z zasad1 wyra?on1 w art. 2 ust. 4 ustawy o PCC, ci1?y3by obowi1zek uiszczenia PCC wed3ug stawki 2%, a Sprzedawcy pewni byliby swojej prawnopodatkowej sytuacji na gruncie ustawy o VAT.
2016
28
lis

Istota:
A zatem, je?eli w istocie powy?sza czynnooa zostanie objeta zakresem podatku od towarów i us3ug, w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie wy31czenie zawarte w art. 2 pkt 4 Ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych.
Fragment:
Wszystkie wskazane we wniosku Budowle by3y oddane do u?ytkowania w wykonaniu czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu, tj. by3y przedmiotem umowy o wspó3pracy z dnia 1 lipca 2010 r., w ramach której Sprzedaj1cy wynaj13 podmiotowi trzeciemu Budynek wraz z ca3ooci1 infrastruktury znajduj1cej sie na Nieruchomooci. Niemniej Spó3ka pragnie wskazaa, ?e Budowle nie s1 wprost wymienione w powy?szej umowie o wspó3pracy. Drogi znajduj1ce sie na dzia3kach 1/112, 1/113 i 1/114 stanowi1 w3asnooa Sprzedaj1cego i bed1 tak?e przedmiotem transakcji. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania W zwi1zku z przedstawionym powy?ej zdarzeniem przysz3ym, Spó3ka pragnie uzyskaa odpowiedY na nastepuj1ce pytania: Czy w zakresie, w jakim Transakcja bedzie opodatkowana VAT wed3ug w3aociwej stawki, Wnioskodawcy bedzie przys3ugiwaa prawo do obni?enia kwoty podatku VAT nale?nego o kwote podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT wynikaj1cego z prawid3owo wystawionej faktury z tytu3u zakupu przedmiotowej Nieruchomooci lub prawo do zwrotu nadwy?ki VAT naliczonego nad nale?nym na rachunek bankowy zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT? Czy planowana Transakcja nie bedzie opodatkowana PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC? Niniejsza interpretacja dotyczy wy31cznie podatku od czynnooci cywilnoprawnych.
2016
28
lis

Istota:
Czy w zwiazku z powyzszym zakup Nieruchomosci 1 nie podlegal opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych (PCC)?
Fragment:
W odniesieniu do Nieruchomosci 2: Czy sprzedaz udzialow Sprzedajacego 1 bedzie podlegala opodatkowaniu VAT-em... Czy sprzedaz udzialow Sprzedajacego 2 bedzie podlegala opodatkowaniu VAT-em... Czy sprzedaz udzialow Sprzedajacego 3 bedzie podlegala opodatkowaniu VAT-em... Czy sprzedaz udzialow Sprzedajacego 4 bedzie podlegala opodatkowaniu VAT-em... Czy sprzedaz udzialow Sprzedajacego 5 bedzie podlegala opodatkowaniu VAT-em... Czy sprzedaz udzialow Sprzedajacego 6 bedzie podlegala opodatkowaniu VAT-em... Czy sprzedaz udzialow Sprzedajacego 7 bedzie podlegala opodatkowaniu VAT-em... Czy w zwiazku z powyzszym D. S.A. bedzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego z faktury wystawionych przez Sprzedajacych 1 - 7 z tytulu sprzedazy przyslugujacych im udzialow w Nieruchomosci 2... Czy w zwiazku z powyzszym zakup Nieruchomosci 2 nie podlegal opodatkowaniu PCC... W odniesieniu do Nieruchomosci 3: Czy sprzedaz udzialow Sprzedajacego 3 nie bedzie podlegac opodatkowaniu VAT-em... Czy sprzedaz udzialow Sprzedajacego 4 nie bedzie podlegac opodatkowaniu VAT-em... Czy sprzedaz udzialow Sprzedajacego 6 nie bedzie podlegac opodatkowaniu VAT-em... Czy sprzedaz udzialow Sprzedajacego 7 nie bedzie podlegac opodatkowaniu VAT-em... Czy sprzedaz udzialow Sprzedajacego 8 nie bedzie podlegac opodatkowaniu VAT-em...
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zwrotu nieruchomości sprzedającemu oraz odstąpienia przez sprzedającego od umowy
Fragment:
Umowa sprzedaży w ujęciu przepisów Kodeksu jest umową dwustronnie zobowiązującą. W związku z zawarciem umowy sprzedaży sprzedawca staje się zobowiązany do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz do wydania przedmiotu sprzedaży kupującemu. Z kolei treścią zobowiązania kupującego jest zapłacenie ceny oraz odebranie rzeczy. Tym samym umowa sprzedaży jest umową wzajemną, gdyż świadczenie jednej strony jest z założenia odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. Z istoty umowy sprzedaży wynika jedynie zobowiązanie do spowodowania, aby własność rzeczy została przeniesiona na nabywcę. Za wykonanie tego zobowiązania sprzedawca będzie odpowiadał według przepisów Kodeksu cywilnego o wykonaniu zobowiązań i skutkach ich niewykonania (zob. J. Jezioro, [w:] Gniewek, Komentarz 2010). Podkreślenia wymaga, że cechą umowy sprzedaży jest także jej konsensualność. W zakresie skutków obligacyjnych umowa sprzedaży dochodzi do skutku mocą samego porozumienia stron (solo consensu), bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności realnych. Tym samym z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli w zakresie zawarcia umowy sprzedaży każda ze stron uzyskuje odpowiednie roszczenie w stosunku do drugiej strony.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.