Umowa sprzedaży | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa sprzedaży. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
cze

Istota:

Skutki podatkowe przeniesienia prawa własności sieci kanalizacyjnej za wynagrodzeniem.

Fragment:

W umowach stworzonych przez Przedsiębiorstwo (zarówno umowie dzierżawy jak i przedwstępnej umowie sprzedaży” nie ma podanych przepisów prawnych. Umowa dzierżawy mówi o oddaniu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji do korzystania i pobierania pożytków urządzenia kanalizacyjnego, a dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego czynszu. Przedwstępna umowa sprzedaży mówi o tym, że Wnioskodawca - jako sprzedający zobowiązuje się do zawarcia z kupującym umowy sprzedaży („ umowy przyrzeczonej ”), której przedmiotem będzie sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz kupującego urządzenia kanalizacyjnego. W przedwstępnej umowie sprzedaży „ zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, a w tym kodeksu cywilnego ”. Wnioskodawca nie zna treści umowy sprzedaży („ umowy przyrzeczonej ”), którą podpisze (wspólnie z żoną), gdyż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jej nie przedstawiło. Wartość wykupu sieci zostanie pomniejszona o wartość czynszu dzierżawnego. Wartość wykupu sieci (zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży) wyniesie 44 304 zł 20 gr, natomiast Przedsiębiorstwo zobowiązało się wykupić sieć za kwotę 49 000 zł (włączając w to kwotę czynszów dzierżawnych). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „ rzeczy ”, należy więc w tym zakresie odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2018
15
kwi

Istota:

Czy ewentualna rezygnacja ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 10 ww. ustawy spowoduje, że nabywca prawa użytkowania wieczystego będzie obowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy). W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

2018
10
kwi

Istota:

Odpłatne zbycie nieruchomości w związku z wykonaniem postanowień wynikających z zawartej przez spadkodawcę umowy przedwstępnej.

Fragment:

Wnioskodawca, działając w imieniu własnym oraz w imieniu Osoby Fizycznej (jako jej pełnomocnik), zawarł Aneks do Przedwstępnej Umowy Sprzedaży, na mocy którego zmieniono Przedwstępną Umowę Sprzedaży w ten sposób, że Wnioskodawca i Osoba Fizyczna wyrazili zgodę na dokonanie podziału działki nr 51/2, poprzez wydzielenie z niej m. in. działki o numerze 51/9 o obszarze ok. 0,6051 ha. W § 14 ust. 2 Przedwstępnej Umowy Sprzedaży wynika również, że umowa przyrzeczona sprzedaży („ Przyrzeczona Umowa Sprzedaży ”) zostanie zawarta najpóźniej w terminie do końca 31 grudnia 2017 r. W dniu 11 września 2017 r. zostały zmienione postanowienia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży w ten sposób, że termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej Sprzedaży określony w § 14 ust. 2 Przedwstępnej Umowy Sprzedaży, zmieniono z dnia 31 grudnia 2017 r. na dzień 31 maja 2018 r. Tym samym, Przedwstępna Umowa Sprzedaży zawiera wszystkie istotne postanowienia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży (w tym co do formy). W dniu 27 października 2017 r. Osoba Fizyczna zmarła. W dniu 14 grudnia 2017 r. został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia po Osobie Fizycznej. Wnioskodawca jako jedyny spadkobierca po Osobie Fizycznej, został ujawniony w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości jako jedyny właściciel.

2018
23
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zachowania otrzymanego wynagrodzenia w przypadku wydania przez sąd prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania o zasiedzenie nieruchomości gruntowej oraz w zakresie skutków podatkowych otrzymania wynagrodzenia w przypadku prawomocnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze zasiedzenia oraz zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Fragment:

Umowa sprzedaży, będąca niewątpliwie formą odpłatnego zbycia nieruchomości uregulowana została w art. 535 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Tym samym umowa sprzedaży jest umową wzajemną, gdyż świadczenie jednej strony jest z założenia odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. Z istoty umowy sprzedaży wynika jedynie zobowiązanie do spowodowania, aby własność rzeczy została przeniesiona na nabywcę. Za wykonanie tego zobowiązania sprzedawca będzie odpowiadał według przepisów Kodeksu cywilnego o wykonaniu zobowiązań i skutkach ich niewykonania (zob. J. Jezioro, (w:) Gniewek, Komentarz 2010). Podkreślenia wymaga, że cechą umowy sprzedaży jest także jej konsensualność. W zakresie skutków obligacyjnych umowa sprzedaży dochodzi do skutku mocą samego porozumienia stron (solo consensu), bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności realnych. Tym samym z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli w zakresie zawarcia umowy sprzedaży każda ze stron uzyskuje odpowiednie roszczenie w stosunku do drugiej strony.

2018
21
lut

Istota:

Należy stwierdzić, że umowy sprzedaży, na podstawie których Wnioskodawca nabywa maszyny obuwnicze od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących z tytułu tych umów podatnikami podatku od towarów i usług, podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że umowy sprzedaży, na podstawie których Wnioskodawca nabywa maszyny obuwnicze od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących z tytułu tych umów podatnikami podatku od towarów i usług, podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Końcowo, odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy, że w wypadku, gdyby nabyte od osób fizycznych maszyny podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych, to transakcja dostawy zakupionych towarów handlowych byłaby podwójnie opodatkowana, przy nabyciu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a przy dostawie podatkiem od towarów i usług, należy zwrócić uwagę, że w przedstawionej sytuacji mają miejsce dwie odrębne czynności (dwa zdarzenia prawne), tj. umowa sprzedaży (kupna) maszyn obuwniczych na rzecz Wnioskodawcy oraz umowa sprzedaży maszyn przez Wnioskodawcę. Podwójne opodatkowanie oznacza natomiast dwukrotne opodatkowanie tego samego przedmiotu opodatkowania (tej samej czynności prawnej). Nie ma więc racji Wnioskodawca, że w związku z opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży, na podstawie których Wnioskodawca nabywa maszyny obuwnicze miałoby miejsce podwójne opodatkowanie, raz przy zakupie, a drugi przy sprzedaży – są to bowiem dwa oddzielne zdarzenia (czynności prawne).

2018
3
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży

Fragment:

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowy sprzedaży podlegają generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym. Należy jednak wskazać, iż w świetle cytowanego wyżej art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy znajdujących się za granicą w chwili dokonania czynności podlegają temu podatkowi, jeżeli spełnione są łącznie warunki: nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jako, że z opisu stanu faktycznego wynika, że, zdaniem Wnioskodawcy, zawierane umowy sprzedaży nie podlegały prawu polskiemu, to dla oceny miejsca dokonania czynności zastosowanie ma przepis art. 70 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.), zgodnie z którym umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej – w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.

2018
2
lut

Istota:

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, Transakcja zbycia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład przedmiotu Transakcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak, to która ze stron Transakcji będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Ze zdarzenia przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje zbyć za wynagrodzeniem na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zespół składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, wykorzystywanych przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy wyżej opisana transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opisana we wniosku umowa sprzedaży stanowić będzie sprzedaż przedsiębiorstwa, w związku z tym nie będzie objęta podatkiem od towarów i usług – co zostało potwierdzone interpretacją indywidualną wydaną 19 stycznia 2018 r., znak: 0111-KDIB3-2.4012.771.2017.1.ASZ, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że: „ (...) należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku mający być przedmiotem sprzedaży majątek Wnioskodawcy, mimo wskazanych wyłączeń, będzie stanowił przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego. (...) planowana sprzedaż będzie czynnością wyłączoną spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy ”.

2017
15
wrz

Istota:

Czy sprzedaż opisanej nieruchomości przez Zainteresowaną będącą stroną postepowania oraz jej męża w ramach prowadzonej przez ww. Zainteresowaną działalności gospodarczej będzie objęta podatkiem PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawą opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży jest wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego obowiązująca w chwili zawarcia umowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawki podatku wynoszą – od umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%, innych praw majątkowych – 1%. W świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przewidzianych dla umowy sprzedaży. Tak jak w przypadku każdej innej umowy sprzedaży obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży on na kupującym, a podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. W związku z tym mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy należy stwierdzić, ze na Kupującym będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy w wysokości 2% wartości rynkowej nabywanej nieruchomości.

2017
30
cze

Istota:

Czy dostawa Budynków i Budowli wraz z częścią Prawa użytkowania wieczystego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Wydanie Kupującemu przez Sprzedającego Nieruchomości nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od daty zawarcia umowy sprzedaży, jednakże dopiero po zapłacie przez Kupującego całej ceny sprzedaży. Do dnia wydania nieruchomości, zostanie przekazana Kupującemu wszelka posiadana przez niego dokumentacja techniczna, administracyjna i budowlana dotycząca nabytego budynku. Wszelkie koszty związane z Nieruchomością, w tym koszty utrzymania, napraw, podatków, ubezpieczenia oraz dostawy mediów wszelkiego rodzaju, należnych lub dotyczących okresu do dnia zawarcia umowy sprzedaży (wyłączając tę datę), powinny zostać poniesione i uiszczone wyłącznie przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo do wszelkich przychodów z Nieruchomości należnych za okres do dnia poprzedzającego zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości. Wszelkie koszty związane z Nieruchomością, w tym koszty utrzymania, napraw, podatków, ubezpieczeń oraz dostawy mediów wszelkiego rodzaju, należnych lub dotyczących okresu rozpoczynającego się od dnia zawarcia umowy sprzedaży, będą uiszczane i ponoszone przez Kupującego. Kupujący ma prawo do wszelkich przychodów z Nieruchomości za okres rozpoczynający się od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie kwoty wynikające z Nowej IMV będą należne wyłącznie Sprzedającemu, niezależnie od tego za jaki okres przypadają.

2017
23
maj

Istota:

Nabycie nieruchomości.

Fragment:

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyraźnie wskazują bowiem, iż podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest wartość rynkowa rzeczy i praw z dnia dokonania tej czynności, czyli z dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jedynie w przypadku zmiany umów sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, które powodują zwiększenie podstawy opodatkowania ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje obowiązek w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy). Wnioskodawcy pragną jednak zaznaczyć, iż w przypadku przedmiotowych korekt nie dojdzie do zmiany ani umowy sprzedaży, ani podstawy podatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż Korekty nie będą dokonywane w wyniku zdarzeń, które nastąpią po zawarciu umowy sprzedaży i zostaną wskazane w jej treści. Tak więc, przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie znajdzie zastosowania w przedmiotowym przypadku. W konsekwencji powyższego, cena sprzedaży ustalona w oparciu o wartość rynkową sprzedawanego majątku na dzień sprzedaży (i zapłacona bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży) będzie stanowiła podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jest to bowiem cena rynkowa, wynegocjowana pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. Natomiast, jakakolwiek późniejsza korekta tej ceny Transakcji nie będzie skutkować po stronie Nabywcy powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych względnie nadpłaty w tym podatku.