Umowa sprzedaży | Interpretacje podatkowe

Umowa sprzedaży | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa sprzedaży. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy sprzedaż opisanej nieruchomości przez Zainteresowaną będącą stroną postepowania oraz jej męża w ramach prowadzonej przez ww. Zainteresowaną działalności gospodarczej będzie objęta podatkiem PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawą opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży jest wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego obowiązująca w chwili zawarcia umowy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawki podatku wynoszą – od umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%, innych praw majątkowych – 1%. W świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przewidzianych dla umowy sprzedaży. Tak jak w przypadku każdej innej umowy sprzedaży obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży on na kupującym, a podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. W związku z tym mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy należy stwierdzić, ze na Kupującym będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy w wysokości 2% wartości rynkowej nabywanej nieruchomości.
2017
15
wrz

Istota:
Czy dostawa Budynków i Budowli wraz z częścią Prawa użytkowania wieczystego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Wydanie Kupującemu przez Sprzedającego Nieruchomości nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od daty zawarcia umowy sprzedaży, jednakże dopiero po zapłacie przez Kupującego całej ceny sprzedaży. Do dnia wydania nieruchomości, zostanie przekazana Kupującemu wszelka posiadana przez niego dokumentacja techniczna, administracyjna i budowlana dotycząca nabytego budynku. Wszelkie koszty związane z Nieruchomością, w tym koszty utrzymania, napraw, podatków, ubezpieczenia oraz dostawy mediów wszelkiego rodzaju, należnych lub dotyczących okresu do dnia zawarcia umowy sprzedaży (wyłączając tę datę), powinny zostać poniesione i uiszczone wyłącznie przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo do wszelkich przychodów z Nieruchomości należnych za okres do dnia poprzedzającego zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości. Wszelkie koszty związane z Nieruchomością, w tym koszty utrzymania, napraw, podatków, ubezpieczeń oraz dostawy mediów wszelkiego rodzaju, należnych lub dotyczących okresu rozpoczynającego się od dnia zawarcia umowy sprzedaży, będą uiszczane i ponoszone przez Kupującego. Kupujący ma prawo do wszelkich przychodów z Nieruchomości za okres rozpoczynający się od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie kwoty wynikające z Nowej IMV będą należne wyłącznie Sprzedającemu, niezależnie od tego za jaki okres przypadają.
2017
30
cze

Istota:
Nabycie nieruchomości.
Fragment:
Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyraźnie wskazują bowiem, iż podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest wartość rynkowa rzeczy i praw z dnia dokonania tej czynności, czyli z dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jedynie w przypadku zmiany umów sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, które powodują zwiększenie podstawy opodatkowania ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje obowiązek w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy). Wnioskodawcy pragną jednak zaznaczyć, iż w przypadku przedmiotowych korekt nie dojdzie do zmiany ani umowy sprzedaży, ani podstawy podatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż Korekty nie będą dokonywane w wyniku zdarzeń, które nastąpią po zawarciu umowy sprzedaży i zostaną wskazane w jej treści. Tak więc, przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie znajdzie zastosowania w przedmiotowym przypadku. W konsekwencji powyższego, cena sprzedaży ustalona w oparciu o wartość rynkową sprzedawanego majątku na dzień sprzedaży (i zapłacona bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży) będzie stanowiła podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jest to bowiem cena rynkowa, wynegocjowana pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. Natomiast, jakakolwiek późniejsza korekta tej ceny Transakcji nie będzie skutkować po stronie Nabywcy powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych względnie nadpłaty w tym podatku.
2017
23
maj

Istota:
Nabycie nieruchomości
Fragment:
Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyraźnie wskazują bowiem, iż podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest wartość rynkowa rzeczy i praw z dnia dokonania tej czynności, czyli z dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jedynie w przypadku zmiany umów sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, które powodują zwiększenie podstawy opodatkowania ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje obowiązek w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy). Wnioskodawcy pragną jednak zaznaczyć, iż w przypadku przedmiotowych korekt nie dojdzie do zmiany ani umowy sprzedaży, ani podstawy podatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż Korekty nie będą dokonywane w wyniku zdarzeń, które nastąpią po zawarciu umowy sprzedaży i zostaną wskazane w jej treści. Tak więc, przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie znajdzie zastosowania w przedmiotowym przypadku. W konsekwencji powyższego, cena sprzedaży ustalona w oparciu o wartość rynkową sprzedawanego majątku na dzień sprzedaży (i zapłacona bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży) będzie stanowiła podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jest to bowiem cena rynkowa, wynegocjowana pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. Natomiast, jakakolwiek późniejsza korekta tej ceny Transakcji nie będzie skutkować po stronie Nabywcy powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych względnie nadpłaty w tym podatku.
2017
23
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości
Fragment:
Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem: -umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, -umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2017
16
maj

Istota:
Czy notariusz prawidłowo określił wartość nabywanej działki doliczając do podstawy opodatkowania wartość wybudowanego przez Wnioskodawcę budynku?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zawarł – jako kupujący – umowę sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży była działka gruntowa wraz z posadowionym na niej budynkiem. Budynek został wybudowany przez Wnioskodawcę w okresie, w którym użytkował działkę na podstawie umowy użyczenia. Budowa została w całości sfinansowana przez Wnioskodawcę ze środków własnych (jego i jego żony) oraz z kredytu bankowego. Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży został obliczony i pobrany przez notariusza. Podatek został naliczony od wartości nieruchomości podanej przez strony umowy jako wartość rynkowa. Wartość ta obejmowała cenę gruntu i cenę budynku, które to wielkości zostały wyodrębnione w umowie sprzedaży. Jak wynika z analizowanych przepisów podstawę opodatkowania – przy umowie sprzedaży – stanowi wartość rynkowa przedmiotu umowy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem zawartej przez Wnioskodawcę umowy sprzedaży była nieruchomość gruntowa wraz z posadowionym budynkiem. Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
2017
10
maj

Istota:
Transakcja sprzedaży składników materialnych i niematerialnych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z uwagi na fakt, że w skład zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzą prawa majątkowe oraz rzeczy, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych powinna zostać ustalona dla poszczególnych składników wchodzących w jego skład stosownie do regulacji zawartej w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, będzie stanowiła wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego ustalona zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Jak bowiem wynika z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zaś zespół składników majątku będących przedmiotem umowy sprzedaży będzie spełniał definicję przedsiębiorstwa. W konsekwencji, wobec braku opodatkowania lub zwolnienia z VAT umowy sprzedaży, która ma zostać zawarta pomiędzy Wnioskodawcami, zwolnienie z podatku PCC przewidziane w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC nie będzie miało zastosowania do omawianej Transakcji. Powyższe oznacza, iż planowana umowa sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu PCC. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne, w tym umowy sprzedaży podlegają (...)
2017
10
maj

Istota:
Czy – przyjmując założenie, że zbywany Obszar DC stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa – umowa sprzedaży Obszaru DC podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a jeśli tak, to w jakim zakresie ?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy, podatkowi podlegają między innymi umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Powyższe oznacza, że – co do zasady – zawarcie umowy sprzedaży między Zbywcą a Wnioskodawcą objęte będzie zakresem opodatkowania ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Stosownie do art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio między innymi do sprzedaży praw. Zatem przedmiotami sprzedaży w ujęciu Kodeksu cywilnego oprócz rzeczy mogą być również prawa majątkowe. Prawami majątkowymi są przysługujące danej osobie prawa do korzystania i rozporządzania określoną rzeczą lub prawem ustanowionym na tej rzeczy. Istotną cechą umowy sprzedaży jest zawsze wymiana określonych rzeczy na pieniądze. Zatem cenę w umowie sprzedaży stanowi określona suma pieniężna. Z uwagi na powyższe należy uznać, że sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, związanych z Obszarem DC, co do zasady, podlegać będzie ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia transakcji sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych
Fragment:
Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż w przypadku zakupu składników majątku od Sprzedawcy przez Nabywcę, podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wartość rynkowa sprzedawanych składników majątkowych ustalona przez strony Transakcji na dzień dokonania Transakcji, która będzie zapłacona w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Jednocześnie, jakakolwiek późniejsza korekta ceny sprzedaży nie będzie rodziła obowiązku podatkowego w zakresie PCC. Przepisy ustawy o PCC wyraźnie wskazują bowiem, iż podstawą opodatkowania PCC jest wartość rynkowa rzeczy i praw z dnia dokonania tej czynności, czyli z dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jedynie w przypadku zmiany umów sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, które powodują zwiększenie podstawy opodatkowania ustawa o PCC przewiduje obowiązek w zakresie PCC (zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC). Wnioskodawcy pragną jednak zaznaczyć, iż w przypadku przedmiotowych korekt nie dojdzie do zmiany ani umowy sprzedaży, ani podstawy opodatkowania PCC, gdyż Korekty nie będą dokonywane w wyniku zdarzeń, które nastąpią po zawarciu umowy sprzedaży i zostaną wskazane w jej treści. Tak więc, przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC nie znajdzie zastosowania w przedmiotowym przypadku. W konsekwencji powyższego, cena sprzedaży ustalona w oparciu o wartość rynkową sprzedawanego majątku na dzień sprzedaży (i zapłacona bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży) będzie stanowiła podstawę opodatkowania PCC. Jest to bowiem cena rynkowa, wynegocjowana pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.
2017
23
lut

Istota:
Czy nabycie przez Spółkę Akcji dokonane przy udziale Domu Maklerskiego będzie podlegało zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r,, poz. 223, dalej zwana: „Ustawa o PCC”)?
Fragment:
Jak bowiem wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Dom Maklerski zawrze z Wnioskodawcą Umowę Pośrednictwa, na mocy której Dom Maklerski będzie za wynagrodzeniem świadczyć na rzecz Wnioskodawcy usługę polegającą na zawarciu umowy sprzedaży akcji w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), oraz dodatkowe usługi służące wykonaniu głównego zlecenia, tj. zawarcia umowy sprzedaży akcji. Dodatkowe czynności Domu Maklerskiego związane z wykonaniem głównego zlecenia mają polegać m.in. na: zebraniu/odbiorze od Sprzedających i Wnioskodawcy wszelkich dokumentów związanych z umową sprzedaży Akcji, a następnie dostarczeniu tych materiałów do drugiej strony transakcji, zarówno z okresie pomiędzy podpisaniem umowy SPA a Zamknięciem, jak i na samym Zamknięciu transakcji, pośrednictwa w przekazaniu Sprzedającym ceny nabycia, przekazaniu dokumentów Akcji na rzecz Wnioskodawcy, zawarciu oddzielnej umowy depozytowej ze Sprzedającymi w celu zdeponowania dokumentów Akcji, wystawieniu potwierdzenia dokonania transakcji, świadczeniu innych czynności, zgodnie z zakresem opisanym w Umowie Pośrednictwa. Innymi słowy, Dom Maklerski będzie zaangażowany we wszelkie czynności związane z zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży i przeniesienia udziałów, a podczas Zamknięcia podpisze w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy umowę STA. W związku z tym, Dom Maklerski będzie występować w roli łącznika między Wnioskodawcą a Sprzedawcą, czyli działającego za wynagrodzeniem podmiotu pośredniczącego pomiędzy Wnioskodawcą a Sprzedawcą w celu zawarcia przez nich umowy sprzedaży akcji.
2017
22
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.