ITPB2/4514-29/15/TJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Obowiązek podatkowy w związku z wniesieniem wkładu do spółki jawnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 25 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego w związku z wniesieniem wkładu do spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego w związku z wniesieniem wkładu do spółki jawnej.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pan M. E., Pan W. E. oraz Wnioskodawczyni – jako osoby fizyczne – są wspólnikami E. Spółka z o. o. Każda z tych osób posiada udziały w ilości 32 o wartości 44 800 zł. Czwartym z udziałowców w E. Sp. z o.o. jest spółka osobowa w postaci E. Spółka jawna H. i K. E. – spółka posiada 15627 udziałów o wartości 21 877 800 zł. Jedynymi wspólnikami E. Spółka jawna H. i K. E. są H. E. i K. E. – rodzice trzech ww. wspólników E. Sp. z o.o. Każdy ze wspólników E. Spółka jawna H. i K. E. uczestniczy w zyskach i stratach spółki w takim samym wymiarze tj. 50%. Pani K. E. wniosła do spółki 5 zł oraz pracę na rzecz spółki, zaś H. E. wniósł do spółki 5 zł, pracę na rzecz spółki oraz prawo nieodpłatnego użytkowania przez spółkę pomieszczeń i placu, których łączna wartość wynosi 34 000 zł. Pan M. E., Pan W. E. oraz Wnioskodawczyni – jako osoby fizyczne – zamierzają w przyszłości przystąpić do E. Spółka jawna H. i K. E. jako jej wspólnicy, wnosząc do spółki jako wkład po 1000 zł. W związku z przystąpieniem nowych wspólników do spółki, zostanie zmieniona dotychczasowa umowa tej spółki. W opisywanej sytuacji E. Spółka jawna H. i K. E. liczyć będzie pięciu wspólników. Po przystąpieniu wspólnicy będą uczestniczyć w zyskach i stratach Spółki jawnej w następujący sposób: H. E – 5%, K. E. 5%, M. E. 30%, W. E. 30% oraz M. B. 30%. W przedmiotowej spółce żaden ze wspólników nie będzie wyłączony od prowadzenia jej spraw ani od jej reprezentowania. Za prowadzenie spraw spółki Wnioskodawczyni nie będzie pobierać wynagrodzenia. Obecna umowa E. Spółka jawna H. i K. E. przewiduje możliwość przystępowania nowych wspólników.

Wobec powyższego opisu zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu przystąpienia Wnioskodawczyni do Spółki jawnej, po stronie przystępujących wspólników pojawi się przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy z tytułu przystąpienia Wnioskodawczyni do Spółki jawnej, powstanie obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na zadane pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni – w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych – w podanym stanie faktycznym powstanie obowiązek podatkowy po stronie spółki E. Spółka jawna H. i K. E. Podlegającą podatkowi czynnością cywilnoprawną będzie w tym przypadku umowa spółki, poprzez zmianę umowy spółki, co wynika z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak wynika z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy przez zmianę umowy spółki osobowej rozumie się m.in. wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki. Zgodnie z art. 4 pkt 9, obowiązek podatkowy będzie w tym wypadku spoczywał na spółce E. Spółka jawna H. i K. E., jako że wspólnicy będą podatnikami w przypadku zmiany umowy, jedynie w przypadku umowy spółki cywilnej. Wreszcie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy podstawą opodatkowania będzie wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej. W rezultacie, w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, w niniejszym przypadku powstanie obowiązek podatkowy po stronie E. Spółka jawna H. i K. E. w wysokości 0,5% od 3000 zł będących sumą wkładów dokonanych przez osoby wstępujące do spółki jako nowi wspólnicy Spółki jawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626) podatkowi temu podlegają:

 1. następujące czynności cywilnoprawne:
  1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  3. (uchylona),
  4. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  5. umowy dożywocia,
  6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  7. (uchylona),
  8. ustanowienie hipoteki,
  9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  10. umowy depozytu nieprawidłowego,
  11. umowy spółki;
 2. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
 3. orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni wraz z rodzeństwem zamierza w przyszłości przystąpić do Spółki jawnej, w której wspólnikami są Jej rodzice. Każdy z nowo przystępujących wspólników zamierza wnieść do Spółki wkład pieniężny w wysokości 1000 zł każdy.

W związku z powyższym wskazać należy, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych za zmianę umowy przy spółce osobowej uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Obowiązek z tego tytułu powstanie stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z chwilą dokonania czynności prawnej, a w myśl art. 4 pkt 9 ciążył on będzie na spółce. Podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

W świetle powyższych przepisów zgodzić się należy z Wnioskodawczynią, że w opisanej we wniosku sytuacji, na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych powstanie obowiązek podatkowy z tytułu zmiany umowy spółki osobowej (spółki jawnej) związany z wniesieniem wkładu pieniężnego do tej spółki, który ciążył będzie na tej spółce.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.