IPPB2/4514-99/16-3/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, planowany Podział Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Spółki Przejmującej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Informacje ogólne

I. Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) jest spółką z grupy A.. Zgodnie z treścią umowy Spółki Przejmującej, przedmiot jej działalności stanowi m.in. obrót nieruchomościami, wynajmowanie nieruchomości, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, oraz działalność deweloperska na rachunek własny lub osób trzecich. Spółka Przejmująca obecnie nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej.

W ramach planowanej restrukturyzacji spółki A. Polska Sp. z o. o. (dalej „Spółka”), która jest również spółką z grupy A., Spółka Przejmująca ma przejąć (w ramach wydzielenia ze Spółki) jedną z jednostek organizacyjnych Spółki, wyodrębnionych w ramach jej wewnętrznej struktury.

W Spółce od wielu lat funkcjonują dwie wewnętrznie wyodrębnione jednostki organizacyjne (dalej odpowiednio: „A.” oraz „I.”), które stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, co potwierdzają przedstawione poniżej okoliczności.

Jedna z tych jednostek (I.) uchwałą Zarządu Spółki została ponadto dodatkowo formalnie wyodrębniona w ramach Spółki w postaci oddziału (dalej: „Oddział I.”). Obie wyodrębnione w ramach Spółki jednostki realizują niezależne od siebie profile działalności gospodarczej. Zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym Spółki oraz dokumentami statuującymi Oddział I.:

 1. podstawową działalność Działu A. stanowi zarządzanie hipermarketami wraz ze stacjam paliw, prowadzenie hipermarketów wraz ze stacjami paliw, realizacja centrów lub parków handlowych obejmujących hipermarkety oraz galerie handlowe a także działalność holdingowa - dalej "Działalność A.";
 2. działalność Oddziału I. obejmuje działalność w zakresie zarządzania lokalami oraz powierzchniami galerii handlowych, w szczególności przez ich wynajem na rzecz osób trzecich, a także uczestnictwo w projektach budowy obiektów, w tym handlowych, na rzecz osób trzecich, w tym nabywanie i zbywanie nieruchomości, w celu realizacji takich obiektów - dalej: "Działalność I.".

Powyższy podział wynika z odrębnego charakteru prowadzonej działalności w każdym ze wskazanych profili oraz, co ważniejsze, z konieczności zapewnienia odmiennego sposobu zarządzania, logistyki i kontroli dla potrzeb każdego z tych profili.

 1. Wyodrębnienie profili działalności w ramach Spółki

Zgodnie z decyzjami udziałowców, Spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacyjnego zmierzającego do:

 1. dostosowania struktury działalności grupy A. w Polsce do rozwiązań przyjętych przez grupę A. w innych państwach, zakładających odrębne prowadzenie opisanych powyżej rodzajów działalności przez odrębne i niezależne podmioty, oraz
 2. do usystematyzowania realizowanych przez nią poszczególnych profili jej działalności powierzonych wyspecjalizowanym jednostkom

- poprzez formalne rozdzielenie realizowanych obecnie profili działalności Spółki do odrębnych podmiotów (spółek kapitałowych).

W strukturze Spółki funkcjonuje od wielu lat organizacyjne, finansowe i funkcjonalne wyodrębnienie dwóch wewnętrznych jednostek (tj. A. oraz I.) dzielących między siebie realizację poszczególnych profili działalności gospodarczej Spółki (tj. Działalność I. oraz Działalności A.).

Głównym celem podziału Spółki jest wyodrębnienie do odrębnej spółki Działalności I. w zakresie zarządzania lokalami oraz powierzchniami galerii handlowych, w szczególności przez ich wynajem na rzecz osób trzecich, a także realizowania projektów budowy obiektów, w tym handlowych, na rzecz osób trzecich (obejmujące m.in. nabywanie i zbywanie nieruchomości w celu realizacji takich obiektów). Ma to uzasadnienie w strukturze biznesowej grupy A. oraz w odseparowaniu od siebie wzajemnie ryzyk prawnych i gospodarczych związanych z prowadzeniem poszczególnych działalności i powiązaniu tychże ryzyk odpowiednio wyłącznie z tymi działalnościami. Ponadto, działalność obejmująca eksploatację hipermarketów oraz wynajmowanie i zarządzanie powierzchniami galerii handlowych prowadzona będzie przez odrębne podmioty, w celu dostosowania działalności do rozwiązań przyjętych przez grupę A. w innych państwach europejskich. Dotychczasowa struktura działalności podyktowana była przyczynami historycznymi, niemniej jednak postanowiono, że również w Polsce powinna być ona zunifikowana i dostosowana do rozwiązań i standardów stosowanych przez grupę w innych krajach europejskich. Jednocześnie należy podkreślić, że planowany podział Spółki nie jest motywowany w żaden sposób chęcią uniknięcia lub uchylania się od opodatkowania.

Poniżej Spółka Przejmująca prezentuje szczegółowo zasady dotyczące przedmiotowego wyodrębnienia.

2.1 Wyodrębnienie organizacyjne

W 2012 r. Uchwałą Zarządu Spółki w ramach Spółki został formalnie wyodrębniony Oddział I.. Oddział ten został utworzony na bazie funkcjonującej uprzednio od wielu lat w wewnętrznej strukturze Spółki jednostki organizacyjnej, niesformalizowanej jako oddział spółki prawa handlowego, w której koncentrowała się Działalność I.. Utworzenie Oddziału I. stanowiło formalne usankcjonowanie faktycznej sytuacji związanej z wewnętrzną organizacją Spółki.

W efekcie utworzenia Oddziału I., aktualnie w Spółce funkcjonują dwie formalnie wyodrębnione wewnętrzne jednostki:

 1. jednostka "macierzysta" - A. (Dział A.); oraz
 2. wyodrębniona jednostka - w postaci Oddziału I..

Do każdej z dwóch wewnętrznych jednostek Spółki zostały alokowane związane z nią funkcjonalnie składniki materialne i niematerialne, a także stosowne należności i zobowiązania Spółki.

W tym zakresie do A., zostały przypisane (alokowane), w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, wszelkie składniki majątkowe i personalne oraz prawa i zobowiązania Spółki, które są w całości lub w odpowiedniej części związane z Działalnością A., tj. w szczególności z zarządzaniem hipermarketami wraz ze stacjami paliw, realizacją centrów lub parków handlowych obejmujących hipermarkety oraz galerie handlowe a także działalnością holdingową (niezwiązaną z projektami, w których uczestniczy Oddział immochan), w tym w szczególności:

 • nieruchomości służące wyłącznie Działalności A. (w tym przeznaczone wyłącznie do przyszłej działalności inwestycyjnej A. - np. nieruchomości przeznaczone pod realizację stacji paliw, własnych myjni samochodowych Spółki);
 • udziały w nieruchomościach służących zarówno Działalności A., jak również Działalności I., tj. nieruchomości zabudowane budynkami centrów handlowo-usługowych (zawierające m.in. lokale galerii handlowej i hipermarketu) oraz infrastruktura, z której korzystają klienci hipermarketu i galerii handlowej (w tym parkingi, tereny zielone, drogi, urządzenia), a ponadto nieruchomości, na których trwa proces inwestycyjny związany z budową centrów handlowo-usługowych (które będą wykorzystywane dla potrzeb Działalności A., jak również Działalności I.) - w części związanej z Działalnością A.;
 • prawa pierwokupu i odkupu w stosunku do nieruchomości związanych z Działalnością A.;
 • rzeczy ruchome związane w całości lub w części z Działalnością A. (przykładowo: środki trwał związane Z działalnością hipermarketów, części wspólnych centrów i parków handlowych oraz stacji benzynowych w całości lub jako udziały w środkach trwałych);
 • wartości niematerialne i prawne (m.in. zastrzeżone znaki towarowe, licencje, prawa autorskie, domeny internetowe) związane z Działalnością A.;
 • odrębne rachunki bankowe związane z Działalnością A.;
 • środki pieniężne na rachunkach bankowych A., związane z Działalnością A.;
 • akcje, udziały i prawa w innych spółkach i podmiotach zależnych od Spółki (związane z funkcją holdingową wchodzącą w zakres Działalności A.);
 • prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z umów dotyczących Działalności A. (m.in. umowy handlowe, umowy najmu, umowy dotyczące mediów związane z Działalnością A.);
 • prawa, roszczenia i zobowiązania związane z Działalnością A. będące przedmiotem postępowań sądowych, administracyjnych i arbitrażowych;
 • wszelkie decyzje administracyjne, zezwolenia oraz koncesje dotyczących Działalności A.;
 • pracownicy realizujący zadania związane z Działalnością A., dla których bezpośrednio Spółka jest zakładem pracy;
 • pracownicy administracyjni, obsługujący obie jednostki wewnętrzne Spółki (pracownicy działu personalno-kadrowego, księgowości, działu development.).

Z kolei do Oddziału I. zostały alokowane, w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, wszelkie składniki majątkowe oraz prawa i zobowiązania, które są w całości lub w odpowiedniej części związane z Działalnością I., tj. w zakresie zarządzania lokalami oraz powierzchniami galerii handlowych, jak również ich wynajmem na rzecz osób trzecich, a także uczestnictwem w projektach budowy obiektów (także handlowych) na rzecz osób trzecich, w tym w szczególności:

 • nieruchomości służące wyłącznie Działalności I. (w tym przeznaczone wyłącznie pod przyszłą działalność inwestycyjną I. - np. nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji na rzecz osób trzecich);-
 • udziały w nieruchomościach służących zarówno Działalności A., jak również Działalności I., tj. nieruchomości zabudowane budynkami centrów handlowo-usługowych (zawierające m.in. lokale galerii handlowej i hipermarketu) oraz infrastruktura, z której korzystają klienci hipermarketu i galerii handlowej (w tym parkingi, tereny zielone, drogi, urządzenia), a ponadto nieruchomości, na których trwa proces inwestycyjny związany z budową centrów handlowo-usługowych (które będą wykorzystywane dla potrzeb Działalności A., jak również Działalności I.) - w części związanej z Działalnością I.;
 • prawa pierwokupu i odkupu w stosunku do nieruchomości związanych z Działalnością I.;
 • rzeczy ruchome związane w całości lub w części z Działalnością I. (w tym środki trwałe stanowiące rzeczy ruchome oraz pozostałe rzeczy ruchome, w całości lub jako udziały w tych rzeczach ruchomych);
 • wartości niematerialne i prawne (m.in. zastrzeżone znaki towarowe, licencje, prawa autorskie, domeny internetowe) związane z Działalnością I.;
 • odrębne rachunki bankowe związane z Działalnością I.;
 • środki pieniężne na rachunkach bankowych I., związane z Działalnością I.;
 • prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z umów dotyczących Działalności I. (w szczególności wszystkie prawa i zobowiązania Spółki wynikające z umów najmu, dzierżawy i wszystkich innych umów dotyczących korzystania przez osoby trzecie z powierzchni galerii handlowych lub innych powierzchni w ramach parków handlowych związanych z działalnością Oddziału I.) wraz z wszelkimi zabezpieczeniami (w tym m.in. prawami z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, umów poręczenia, kaucji);
 • prawa, roszczenia i zobowiązania związane z Działalnością I. będące przedmiotem postępowań sądowych, administracyjnych i arbitrażowych;
 • wszelkie umowy regulujące świadczenie usług ciągłych bądź okresowych dotyczących Działalności I.;
 • wszelkie decyzje administracyjne, zezwolenia oraz koncesje dotyczących Działalności I.;
 • prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy z pracownikami, dla których Oddział I. jest odrębnym od Spółki zakładem pracy (w rozumieniu przepisów z zakresu prawa pracy).

W przypadku nieruchomości wykorzystywanych w działalności wspólnie przez obie jednostki (A. i Oddział I.), korzystanie z nich odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:.

 1. Oddział I. jest wyłącznie uprawniony do korzystania z powierzchni galerii handlowych, w szczególności do zawierania umów najmu, oraz do pobierania wszelkich przynoszonych przez nie pożytków, jak również zobowiązany do ponoszenia wszelkich związanych z nimi kosztów,
 2. A. jest wyłącznie uprawniona do korzystania z powierzchni hipermarketów A. i stacji paliw (istniejących lub planowanych) oraz do pobierania wszelkich przynoszonych przez nie pożytków, jak również zobowiązana do ponoszenia wszelkich związanych z nimi kosztów.

W przypadkach, w których z powodu stanowiska kontrahenta Spółki lub z innych przyczyn, obowiązuje jedna umowa dotycząca obu działalności, koszty i przychody alokowane są w odpowiednich częściach do obu jednostek.

Obie jednostki wyodrębnione wewnątrz Spółki są odrębnie zarządzane. W tym zakresie kierownictwo nad Oddziałem I. zostało powierzone osobie, dla której w Spółce ustanowiono prokurę oddziałową.

Zarówno A., jak również Oddział I. mają odrębne zaplecza (infrastrukturę) administracyjno-biurowe (siedziba Oddziału I. jest zlokalizowana w innym budynku niż siedziba Spółki).

W Spółce obowiązuje Regulamin Wewnętrzny, uwzględniający formalną odrębność obu jednostek, tj. A. i Oddziału I..

2.2 Wyodrębnienie finansowe

Wewnętrznie wyodrębnione jednostki Spółki (A. i Oddział I.), charakteryzują się znacznym poziomem wydzielenia finansowego. Oddział I. funkcjonuje jako oddział samobilansujący się.

Prowadzona w Spółce ewidencja księgowa umożliwia identyfikację i rejestrację przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań dotyczących A. oraz Oddziału I., co daje podstawy do określenia wyników finansowych oraz sporządzenia odrębnych bilansów i rachunków zysków i strat obu jednostek (należy podkreślić, że możliwość odrębnego ustalenia stosownych danych księgowych obu jednostek istniała od kilku lat przed formalnym utworzeniem Oddziału I.).

Dzięki przyjętemu w Spółce systemowi rejestrowania operacji gospodarczych, są one odpowiednio przyporządkowane do danej jednostki (A. albo Oddziału I.) już na etapie wprowadzania ich do ksiąg. Przyjęty system rejestracji operacji gospodarczych umożliwia Spółce sporządzenie odrębnych zestawień przychodów i kosztów działalności oraz odpowiedniej alokacji poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań do A. oraz do Oddziału I..

Ponadto obie jednostki posiadają własne odrębne rachunki bankowe, na które wpływają należności danej jednostki i z których są realizowane zobowiązania dotyczące wyłącznie danej jednostki. Wyodrębnione rachunki umożliwiają tym samym faktyczne prowadzenie odrębnych rozliczeń finansowych dla każdej z jednostek.

2.3 Wyodrębnienie funkcjonalne

Obie jednostki wewnętrznie wyodrębnione w ramach struktury Spółki (A. i Oddział I.) charakteryzuje znaczny poziom niezależności i samodzielności funkcjonalnej. Zadania realizowane samodzielnie przez każdą z jednostek nie pokrywają się co do ich przedmiotu oraz opierają się na odrębnych składnikach majątkowych (lub udziałach w tych składnikach) i personalnych. W związku z tym, jest możliwe kontynuowanie działalności prowadzonej przez każdą z wyodrębnionych jednostek Spółki w niezmienionym zakresie w ramach dwóch odrębnych podmiotów.

Z zastrzeżeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa, możliwość ta istnieje bez konieczności podejmowania istotnych dodatkowych działań dla zapewnienia jednostkom tego rodzaju samodzielności (takich jak zatrudnianie dodatkowego personelu, dodatkowego zakupu istotnych aktywów, pozyskania nowych źródeł finansowania, zmiany lokalizacji itp.).

Każda z jednostek wyodrębnionych w ramach Spółki zachowuje przymiot funkcjonalnego zorganizowania - pozwalający im na samodzielne realizowanie działań jako niezależnym przedsiębiorstwom, mimo wspólnego realizowania dla obu części pewnych drugorzędnych z perspektywy biznesowej funkcji (np. administracyjnych - związanych z utrzymywaniem w ramach zasobów jednostki A. wspólnego dla obu jednostek działu personalnego /HR/, księgowości, development - w celu uniknięcia niepotrzebnego dublowania kosztów administracyjnych Spółki w tym zakresie). Status niezależności funkcjonalnej każdej z jednostek zostanie zachowany również po planowanym Podziale Spółki (wspólne do tego momentu funkcje administracyjne realizowane dla obu jednostek zostaną wówczas rozdzielone, poprzez pozyskanie i zapewnienie stosownych świadczeń w zakresie HR, księgowości oraz development dla potrzeb przejętej Działalności I. przez Spółkę Przejmującą).

Ponadto do każdej z jednostek, został przypisany zespół majątkowy i personalny funkcjonalnie spójny z profilami działalności realizowanymi przez daną jednostkę.

Podsumowując powyższe uwagi, w ocenie Spółki Przejmującej należy uznać, że każda z jednostek wewnętrznych Spółki (tj. A. oraz Oddział I.) jest w ramach Spółki wyodrębniona na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej oraz funkcjonalnej. Tym samym zarówno (i) zespół składników majątkowych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który na skutek podziału pozostanie w Spółce dzielonej (jednostka A.), jak również (ii) zespół składników majątkowych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą (Oddział I.) - na gruncie przepisów podatkowych powinny być klasyfikowane jako ZCP.

 1. Planowany podział Spółki

Kolejny planowany etap restrukturyzacji Spółki (po przeprowadzonym utworzeniu Oddziału I.) zakłada dokonanie jej podziału. Podział ten zostanie przeprowadzony poprzez wydzielenie Oddziału I. z istniejącej Spółki do Spółki Przejmującej, a pozostawienie jednostki A. w dzielonej Spółce. W sensie prawnym, planowane wydzielenie nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”), czyli w ramach tzw. podziału przez wydzielenie (dalej: „Podział” albo „Wydzielenie”).

Na skutek Podziału dotychczasowi udziałowcy Spółki staną się udziałowcami Spółki Przejmującej. W związku z planowanym Podziałem, z dniem wydzielenia Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki, które określone zostaną w planie Podziału. Zostaną na nią przeniesione opisane powyżej aktywa, należności, jak również zobowiązania Spółki przypisane do Oddziału I. (zgodnie z funkcjonującymi obecnie zasadami wyodrębnienia obu jednostek w ramach Spółki).

Ponadto, Spółka Przejmująca stanie się pracodawcą przypisanych do Oddziału I. pracowników na podstawie regulacji art. 231 kodeksu pracy. Natomiast wszelkie opisane powyżej elementy związane z działalnością A. (składające się na jednostkę A.) pozostaną w dzielonej Spółce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, na skutek planowanego Podziału Spółki po stronie Spółki Przejmującej nie dojdzie do powstania przychodu bądź dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, w przypadku uzyskania składników majątkowych wchodzących w skład Oddziału I. przez Spółkę Przejmującą na skutek planowanego Podziału Spółki, po stronie Spółki Przejmującej powstanie obowiązek kontynuowania korekty podatku naliczonego VAT...
 3. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, planowany Podział Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Spółki Przejmującej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z przepisami Ustawy o PCC, opodatkowanie tym podatkiem dotyczy wyłącznie czynności cywilnoprawnych objętych zamkniętym katalogiem wskazanym w art. 1 tej ustawy.

Do zakresu czynności objętych wspomnianym katalogiem ustawodawca nie zaliczył czynności w postaci podziałów spółek prawa handlowego. Tym samym planowany Podział, w ocenie Spółki Przejmującej nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Prawidłowość stanowiska Spółki Przejmującej w zakresie braku opodatkowania PCC w przypadku podziałów przez wydzielenie potwierdzają również organy podatkowe.

Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. (sygn. IPPB2/4514-91/15-2/MZ), organ stwierdził m.in., że:

„(...) opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że czynność podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.”

Mając na względzie powyższe, Spółka Przejmująca wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 223) opodatkowaniu podlegają umowy spółki, a także, co wynika z pkt 2 powołanego przepisu, ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 cyt. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału spółki kapitałowej;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego

- także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

Z kolei zgodnie z art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że I. Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) jest spółką z grupy A.. Zgodnie z treścią umowy Spółki Przejmującej, przedmiot jej działalności stanowi m.in. obrót nieruchomościami, wynajmowanie nieruchomości, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, oraz działalność deweloperska na rachunek własny lub osób trzecich. Spółka Przejmująca obecnie nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej. W ramach planowanej restrukturyzacji spółki A. Polska Sp. z o.o. (dalej „Spółka”), która jest również spółką z grupy A., Spółka Przejmująca ma przejąć (w ramach wydzielenia ze Spółki) jedną z jednostek organizacyjnych Spółki, wyodrębnionych w ramach jej wewnętrznej struktury. W Spółce od wielu lat funkcjonują dwie wewnętrznie wyodrębnione jednostki organizacyjne (dalej odpowiednio: „A.” oraz „I.”), które stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, co potwierdzają przedstawione poniżej okoliczności. Kolejny planowany etap restrukturyzacji Spółki (po przeprowadzonym utworzeniu Oddziału I.) zakłada dokonanie jej podziału. Podział ten zostanie przeprowadzony poprzez wydzielenie Oddziału I. z istniejącej Spółki do Spółki Przejmującej, a pozostawienie jednostki A. w dzielonej Spółce. W sensie prawnym, planowane wydzielenie nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”), czyli w ramach tzw. podziału przez wydzielenie (dalej: „Podział” albo „Wydzielenie”). Na skutek Podziału dotychczasowi udziałowcy Spółki staną się udziałowcami Spółki Przejmującej. W związku z planowanym Podziałem, z dniem wydzielenia Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki, które określone zostaną w planie Podziału. Zostaną na nią przeniesione opisane powyżej aktywa, należności, jak również zobowiązania Spółki przypisane do Oddziału I. (zgodnie z funkcjonującymi obecnie zasadami wyodrębnienia obu jednostek w ramach Spółki). Ponadto, Spółka Przejmująca stanie się pracodawcą przypisanych do Oddziału I. pracowników na podstawie regulacji art. 231 kodeksu pracy. Natomiast wszelkie opisane powyżej elementy związane z działalnością A. (składające się na jednostkę A.) pozostaną w dzielonej Spółce. Jedna z tych jednostek (I.) uchwałą Zarządu Spółki została ponadto dodatkowo formalnie wyodrębniona w ramach Spółki w postaci oddziału (dalej: „Oddział I.”). Obie wyodrębnione w ramach Spółki jednostki realizują niezależne od siebie profile działalności gospodarczej.

Wobec powyższego wskazać należy, że przy ustalaniu przedmiotu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności wprost wskazane w określającym przedmiot opodatkowania art. 1 ustawy.

Zgodnie natomiast z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Jak wynika z zacytowanych wyżej przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wśród czynności, które w świetle tej ustawy traktowane są jako zmiana umowy spółki, nie została wymieniona czynność podziału spółki. Zgodnie natomiast z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych pod pojęciem podziału spółki rozumieć należy również wydzielenie części majątku i przeniesienie go do majątku już istniejącej spółki – w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy. Powyższe oznacza, że w niniejszej sprawie czynność podziału Spółki i wniesienie wydzielonej części majątku do Spółki Przejmującej pozostaje poza zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wobec tego nie implikuje on obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rezultacie, w opisanej sprawie, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.