IPPB2/4514-379/15-4/AF | Interpretacja indywidualna

Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę Przekształconą będzie stanowić zmianę umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC, tj. czy przekształcenie to będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/4514-379/15-4/AFinterpretacja indywidualna
 1. majątek
 2. przekształcanie
 3. spółka jawna
 4. spółka komandytowa
 5. spółka osobowa
 6. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 7. umowa spółki
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu 2 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 listopada 2015 r. (data nadania 13 listopada 2015 r., data wpływu 16 listopada 2015 r.) na wezwanie z dnia 26 października 2015 r. (data doręczenia 9 listopada 2015 r.) Nr IPPB2/4514-379/15-2/AF o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną lub komandytową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną lub komandytową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

T. Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości może dojść do przekształcenia jego działalności w inną spółkę prawa handlowego, a dokładnie w spółkę jawną lub komandytową (dalej: Spółka Przekształcona). Takie przekształcenie nastąpi zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH).

Stosownie do art. 553 § 1 KSH, po przekształceniu Spółce Przekształconej będą przysługiwały wszystkie prawa i obowiązki Wnioskodawcy. Spółka Przekształcona wejdzie w posiadanie całego majątku Wnioskodawcy. Majątek ten będzie odzwierciedlony w wysokości wkładów wniesionych do Spółki Przekształconej ustalonych na dzień przekształcenia. Tym samym, całość majątku wniesionego do Spółki Przekształconej będzie równa wniesionym wkładom. Dodatkowo, na dzień przekształcenia do Spółki Przekształconej nie zostaną wniesione żadne nowe wkłady.

Przewidywane jest, że na moment przekształcenia, w skład majątku Wnioskodawcy będzie wchodził wyłącznie majątek mający odzwierciedlenie w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, co oznacza, że nie będzie on na dzień przekształcenia posiadał innego majątku, mającego odzwierciedlenie w kapitale zapasowym, rezerwowym czy zysku z lat ubiegłych/roku bieżącego.

Pismem z dnia 26 października 2015 r. Nr IPPB2/4514-379/15-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, czy majątek spółki jawnej lub komandytowej będzie przewyższał wartość kapitału zakładowego spółki z o.o. opodatkowanego wcześniej (kiedykolwiek) podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, wskazując, że Spółka utrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, zgodnie z którym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym miało miejsce zdarzenie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC, tj. majątek spółki osobowej nie ulegnie zwiększeniu względem kapitału zakładowego spółki kapitałowej (nie ulegnie zwiększeniu podstawa opodatkowania). Dlatego też, w ocenie Spółki, takie przekształcenie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Spółka wskazała, iż przedmiotem Wniosku było pytanie, czy przedstawione we Wniosku zdarzenie przyszłe (przekształcenie Spółki w spółkę jawną lub komandytową) będzie stanowić zmianę umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC, tj. czy przekształcenie to będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

We Wniosku Spółka przedstawiła swoje stanowisko, zgodnie z którym w jej ocenie „(...) przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę Przekształconą nie będzie stanowić zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC. Innymi słowy, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego przekształcenie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Spółka zajęła takie stanowisko na podstawie przedstawionego we Wniosku zdarzenia przyszłego, w którym to Spółka wskazała m.in. że:

 • Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości może dojść do przekształcenia jego działalności w spółkę jawną lub komandytową;
 • Spółka Przekształcona wejdzie w posiadanie całego majątku Wnioskodawcy. Majątek ten będzie odzwierciedlony w wysokości wkładów wniesionych do Spółki Przekształconej ustalonych na dzień przekształcenia. Tym samym, całość majątku wniesionego do Spółki Przekształconej będzie równa wniesionym wkładom. Dodatkowo, na dzień przekształcenia do Spółki Przekształconej nie zostaną wniesione żadne nowe wkłady.
 • Zgodnie z przewidywaniami, na moment przekształcenia, w skład majątku Wnioskodawcy będzie wchodził wyłącznie majątek mający odzwierciedlenie w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, co oznacza, że nie będzie on na dzień przekształcenia posiadał innego majątku, mającego odzwierciedlenie w kapitale zapasowym, rezerwowym czy zysku z lat ubiegłych/roku bieżącego.

Swoje stanowisko Spółka uzasadniła poprzez przytoczenie przepisów prawa mających w jej ocenie zastosowanie w niniejszej sprawie, tj. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k, art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 1 ust. 3 pkt 3, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy o PCC.

Zdaniem Spółki, przywołane przepisy ustawy o PCC należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli wskazana podstawa opodatkowania, tj. wszystkie wkłady w spółce osobowej versus kapitał zakładowy spółki kapitałowej nie zwiększy się, to tym samym nie będzie spełniony warunek konieczny dla podlegania opodatkowaniu wskazany w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC.

Niezależnie od powyższego, Spółka uważa, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega każde przekształcenie, które powoduje zwiększenie majątku spółki osobowej. A contrario do powyższego, jeżeli w wyniku przekształcenia majątek spółki osobowej nie zwiększy się (nie zwiększy się podstawa opodatkowania), to takie przekształcenie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, co Spółka wskazała we wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast zgodnie z art. 14g § 1 Ordynacji podatkowej, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów określonych w art. 14b § 3 pozostawia się bez rozpatrzenia.

Spółka uważa, że we Wniosku wyczerpująco przedstawiła zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia przyszłego. W ocenie Spółki, pytanie zawarte w Wezwaniu jest nieistotne z punktu widzenia zadanego przezeń pytania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę Przekształconą będzie stanowić zmianę umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC, tj. czy przekształcenie to będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę Przekształconą nie będzie stanowić zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC. Innymi słowy, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego przekształcenie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Na wstępie Wnioskodawca pragnie zauważyć, że zgodnie z zasadą numerus clausus, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają jedynie te czynności, które Ustawodawca umieścił w zamkniętym katalogu. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych został zawarty w art. 1 ustawy o PCC.

I tak, stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o PCC, podatkowi podlegają umowy spółki. Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC, podatkowi podlegają zmiany umów spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC stanowi, że za zmianę umowy spółki uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższa norma powinna uwzględniać również przepisy dotyczące podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy o PCC podstawę opodatkowania przy przekształceniu lub łączeniu spółek stanowi wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

W planowanym zdarzeniu przyszłym, Spółka Przekształcona przyjmie formę spółki jawnej lub spółki komandytowej. Na gruncie ustawy o PCC, stosownie do art. 1a pkt 1 ustawy o PCC, zarówno spółka jawna jak i spółka komandytowa stanowią spółki osobowe.

Jak zostało przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, planowane przekształcenie nie będzie w żaden sposób wiązać się ze zwiększeniem majątku Spółki Przekształconej w stosunku do majątku Wnioskodawcy. W szczególności wartość wkładów wspólników określona w umowie spółki Spółki Przekształconej odpowiadać będzie wartości kapitału zakładowego wynikającej z umowy spółki Wnioskodawcy. Jednocześnie wartość kapitałów własnych w Spółce Przekształconej będzie odpowiadać wartości kapitałów własnych Wnioskodawcy. Ponadto, Wnioskodawca na dzień przekształcenia nie będzie posiadał zysków zatrzymanych (z poprzednich lat) ani też zysków bieżących. Dodatkowo, majątek Spółki Przekształconej nie ulegnie zwiększeniu na skutek wniesienia dodatkowych składników majątkowych, gdyż do Spółki Przekształconej nie zostaną wniesione żadne nowe wkłady.

Mając na uwadze przepis art. 1 ust. 3 pkt 3 oraz art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy o PCC, Ustawodawca zakresem opodatkowania objął takie przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową, które powoduje zwiększenie podstawy opodatkowania, tj. przekształcenie, w efekcie którego wartość wszystkich wkładów do spółki osobowej będzie większa niż dotychczasowa podstawa opodatkowania, czyli wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, przywołane przepisy ustawy o PCC należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli wskazana podstawa opodatkowania, tj. wszystkie wkłady w Spółce Przekształconej versus kapitał zakładowy Wnioskodawcy, nie zwiększy się, to tym samym nie będzie spełniony warunek konieczny dla podlegania opodatkowaniu wskazany w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC.

Natomiast opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega każde przekształcenie, które powoduje zwiększenie majątku spółki osobowej. A contrario do powyższego, jeżeli w wyniku przekształcenia majątek spółki osobowej nie zwiększy się (nie zwiększy się podstawa opodatkowania), to takie przekształcenie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca uważa, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie będzie miało miejsca zdarzenie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC, tj. majątek Spółki Przekształconej nie ulegnie zwiększeniu względem kapitału zakładowego Wnioskodawcy (nie ulegnie zwiększeniu podstawa opodatkowania). Dlatego też, w ocenie Wnioskodawcy, przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę Przekształconą nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626 późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Stosownie do art. 1a pkt 1 ww. ustawy użyte w tej ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Podstawę opodatkowania w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi - przy przekształceniu lub łączeniu spółek - wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

Stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i wynosi 0,5% podstawy opodatkowania.

W związku z powyższym zmiany umowy spółki – rozumiane również, zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy, jako przekształcenie spółek – jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stwierdzić zatem należy, że w świetle powołanych przepisów opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki w rozumieniu przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli efektem przekształcenia lub połączenia spółek będzie zwiększenie całokształtu majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego (w przypadku spółki kapitałowej).

Odnosząc się do powyższego, należy wskazać, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest tylko taka zmiana umowy spółki, dotycząca przekształcenia spółki kapitałowej w osobową, w związku z którą dojdzie do zwiększenia majątku spółki osobowej.

Dokonując oceny podlegania opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zmian umowy spółki, związanych z przekształceniami spółek nie można jednak ograniczać się jedynie do treści przepisu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i jego wykładni literalnej, lecz należy uwzględnić wszystkie przepisy, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do takich zmian umowy, a zwłaszcza ww. art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, określający podstawę opodatkowania.

Z przepisu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że zmianą umowy spółki jest takie przekształcenie spółki, z którym związane jest w rezultacie tego przekształcenia zwiększenie majątku spółki osobowej. Natomiast podstawą opodatkowania jest wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia, przy czym - stosownie do art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - zwolnieniu podlega jedynie część wkładu odpowiadająca opodatkowanemu uprzednio kapitałowi zakładowemu. Przepis art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych realizuje zasadę jednokrotnego opodatkowania, przy czym w spółce osobowej zwolnienie dotyczy takich wkładów, które przed przekształceniem spółki były już kiedykolwiek opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych (w ramach umowy spółki lub jej zamiany), a zatem niekoniecznie w spółce przekształcanej.

Tak więc obowiązek podlegania opodatkowaniu tym podatkiem, jak również podstawę opodatkowania ustawodawca – w przypadku spółki osobowej - wiąże ogólnie z wkładami do spółki. Podstawą opodatkowania będzie zatem suma wszystkich wkładów w spółce osobowej - zarówno tworzących kapitał zakładowy, jak i pozostałych - o jaką ulega zwiększeniu majątek spółki. Taki wniosek wynika z interpretacji art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w powiązaniu z treścią punktu 1 i 2 tego samego ustępu art. 1, pkt 1 odnosi się wyłącznie do spółek osobowych, a pkt 2 wyłącznie do spółek kapitałowych. Natomiast pkt 3, dotyczący przekształcenia lub łączenia spółek dotyczy zarówno wkładu jak i kapitału zakładowego. Uregulowania te upoważniają przyjęcie, że jeżeli w wyniku porównania wielkości kapitału zakładowego w spółce kapitałowej przekształcanej z wielkością wkładów, rozumianych szeroko - zarówno jako kapitał zakładowy jak i wkłady w powstałej w wyniku przekształcenia spółce osobowej - przewyższają wartość kapitału zakładowego w przekształcanej spółce, powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Porównując bowiem majątki spółek przekształcanej i przekształconej należy brać pod uwagę w przypadku spółki osobowej – jej cały majątek, natomiast w przypadku spółki kapitałowej – jedynie wysokość jej kapitału zakładowego.

Zatem dla ustalenia, czy zmiana umowy spółki, polegająca na przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych niezbędna jest ocena, czy w wyniku tej zmiany doszło do zwiększenia majątku spółki osobowej i co w efekcie stanowi jej majątek. Podstawą opodatkowania będzie zatem suma wszystkich wkładów do spółki osobowej – zarówno tworzących kapitał zakładowy jak i pozostałych.

Należy bowiem podkreślić, że obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych rodzi każde powiększenie ogólnie pojmowanego majątku spółki, jeśli jest związane z częścią majątku stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem. Warunek opodatkowania, jakim jest zwiększenie majątku spółki – w przypadku przekształcenia spółek, należy rozpatrywać w kontekście ogólnego warunku opodatkowania umów spółki, którym jest zwiększenie podstawy opodatkowania. To z kolei, przy badaniu, czy doszło do koniecznego zwiększenia majątku spółki, każe uwzględnić takie elementy, które mają wpływ na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie można bowiem przyjąć, że w razie przekształcenia spółki o opodatkowaniu mógłby decydować taki przyrost szeroko rozumianego majątku spółki, który w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie powodowałby zwiększenia podstawy opodatkowania. Ratio legis art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych każe również przyjąć, że każde powiększenie ogólnie pojmowanego majątku spółki, związane z tą częścią majątku, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, rodzi obowiązek podatkowy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości może dojść do przekształcenia jego działalności w inną spółkę prawa handlowego, a dokładnie w spółkę jawną lub komandytową (dalej: Spółka Przekształcona). Takie przekształcenie nastąpi zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH). Stosownie do art. 553 § 1 KSH, po przekształceniu Spółce Przekształconej będą przysługiwały wszystkie prawa i obowiązki Wnioskodawcy. Spółka Przekształcona wejdzie w posiadanie całego majątku Wnioskodawcy. Majątek ten będzie odzwierciedlony w wysokości wkładów wniesionych do Spółki Przekształconej ustalonych na dzień przekształcenia. Tym samym, całość majątku wniesionego do Spółki Przekształconej będzie równa wniesionym wkładom. Dodatkowo, na dzień przekształcenia do Spółki Przekształconej nie zostaną wniesione żadne nowe wkłady. Przewidywane jest, że na moment przekształcenia, w skład majątku Wnioskodawcy będzie wchodził wyłącznie majątek mający odzwierciedlenie w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, co oznacza, że nie będzie on na dzień przekształcenia posiadał innego majątku, mającego odzwierciedlenie w kapitale zapasowym, rezerwowym czy zysku z lat ubiegłych/roku bieżącego.

Przyjmując za Wnioskodawcą, iż na majątek spółki przekształconej będzie wchodził wyłącznie majątek mający odzwierciedlenie w kapitale zakładowym Wnioskodawcy należy stwierdzić, że czynność przekształcenia nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.