IPPB2/4514-265/15-2/MG | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy zagranicznej spółki osobowej i wniesienia do tej spółki wkładu w postaci akcji lub udziałów polskich spółek prawa handlowego
IPPB2/4514-265/15-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. umowa spółki
 3. wkłady niepieniężne
 4. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy zagranicznej spółki osobowej i wniesienia do tej spółki wkładu w postaci akcji lub udziałów polskich spółek prawa handlowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy zagranicznej spółki osobowej i wniesienia do tej spółki wkładu w postaci akcji lub udziałów polskich spółek prawa handlowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „Fundusz” lub „Wnioskodawca”) jest zamkniętym funduszem inwestycyjnym z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: „ustawa o funduszach inwestycyjnych”). Zasady działalności Wnioskodawcy zostały ustalone w statucie nadanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dalej: „Towarzystwo”), zgodnie z którym Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, a wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe oraz inne prawa. Towarzystwo utworzyło, odpłatnie zarządza oraz reprezentuje Wnioskodawcę.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółek prawa handlowego z siedzibą na terytorium Polski.

W ramach realizacji polityki inwestycyjnej, Fundusz rozważa inwestycję, zgodnie z art. 28 w zw. z art. 145 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w jednostki udziałowe (parts dinteréts, interest shares, participation units) spółki osobowej prawa luksemburskiego - sociéteé en commandite speciale (dalej: „SCSp”), ucieleśniające prawa majątkowe i prawo głosu członka (wspólnika), związane z wniesionym wkładem i jego udziałem w spółce SCSp. W tym celu, Fundusz zamierza zawiązać spółkę osobową prawa luksemburskiego - société en commandite speciale (SCSp), a następnie zamierza wnieść do tej SCSp wkład niepieniężny w postaci akcji (udziałów) jakie nabył w spółkach prawa handlowego z siedzibą w Polsce w zamian za własnościowe papiery wartościowe wyemitowane przez tę SCSp.

SCSp jest spółką regulowaną przepisami luksemburskiego kodeksu spółek handlowych z dnia 19 sierpnia 1915 r. oraz w określonych przypadkach przepisami inkorporującymi do luksemburskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

SCSp jest spółką osobową, która nie została wyposażona w osobowość prawną, niemniej jednak podlega rejestracji we właściwym rejestrze przedsiębiorców (wraz z nadaniem numeru rejestracyjnego). W celu utworzenia spółki SCSp, umowa spółki musi być zawarta przez co najmniej jednego wspólnika każdego rodzaju (tj. SCSp może być utworzona przez co najmniej dwóch wspólników), z których jeden:

 • unlimited partner (associé commandité) jest wspólnikiem, który ponosi nieograniczoną i solidarną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania spółki oraz może reprezentować i prowadzić sprawy spółki; zaś drugi
 • limited partner (associé commanditaire) jest wspólnikiem, który ponosi ograniczoną (do wysokości wniesionego wkładu) odpowiedzialność za zobowiązania spółki i nie może jej reprezentować wobec osób trzecich.
 • SCSp jest transparentna dla celów podatku dochodowego w Luksemburgu i będzie miała siedzibę oraz zarząd na terytorium Luksemburga.

W wyniku powyższych zdarzeń, Fundusz może uzyskiwać od SCSp płatności z różnych tytułów, przede wszystkim z udziału w zysku tej spółki. Zyski z SCSp nie będą uznawane w Luksemburgu za dywidendy dla celów podatkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z przedstawioną strukturą inwestycji, przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w SCSp będą opodatkowane w Polsce na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o CIT, jako przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Funduszu, zgodnie z którym wszystkie przychody Funduszu, niezależnie od ich charakteru, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, a w szczególności takiemu zwolnieniu podlegają: (i) przychody zagranicznej spółki osobowej, niepodlegającej opodatkowaniu od całości swoich dochodów zgodnie z właściwym prawem państwa siedziby lub zarządu, której akcjonariuszem będzie Fundusz, uzyskane w związku z jej udziałem w polskiej spółce osobowej, (ii) przychody odpowiadające nominalnej wartości własnościowych papierów wartościowych inkorporujących prawa wspólnika w zagranicznej spółce osobowej (akcji) otrzymanych przez Fundusz w zagranicznej spółce osobowej w zamian za akcje polskiej spółki osobowej lub inne składniki majątku, w tym w szczególności prawa i obowiązki w tej polskiej spółce osobowej, oraz (iii) dochody (przychody) osiągane przez Fundusz z udziału w zyskach osób prawnych (jeśli takie wystąpią), otrzymanych przez Fundusz za pośrednictwem niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym zagranicznej spółki osobowej...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zawarcie umowy zagranicznej spółki osobowej SCSp i wniesienie do tej spółki wkładu w postaci akcji lub udziałów polskich spółek prawa handlowego w zamian za jednostki udziałowe (parts dintéréts, interest shares, participation units) spółki osobowej SCSp, ucieleśniające prawa majątkowe i prawo głosu członka (wspólnika), związane z wniesionym wkładem i jego udziałem w spółce SCSp, stanowi czynność cywilnoprawną nie podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych...

Interpretacja indywidualna została wydana w zakresie pytania Nr 3 w odniesieniu do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W odniesieniu do pytania Nr 1 i 2 w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, zawarcie umowy zagranicznej spółki osobowej SCSp i wniesienie do tej spółki wkładu w postaci akcji polskich spółek prawa handlowego w zamian za jednostki udziałowe (parts dintéréts, interest shares, participation units) spółki osobowej SCSp, ucieleśniające prawa majątkowe i prawo głosu członka (wspólnika), związane z wniesionym wkładem i jego udziałem w spółce SCSp, stanowi czynność cywilnoprawną nie podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

 1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: „ustawa o PCC”), opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie wymienione w ust. 1 pkt 1 czynności cywilnoprawne, czyli:
  1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  3. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  4. umowy dożywocia,
  5. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  6. ustanowienie hipoteki,
  7. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  8. umowy depozytu nieprawidłowego,
  9. umowy spółki;
  10. zmiany powyższych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania PCC i orzeczenia sądów oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione powyżej.
 2. Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o PCC czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 5, jeżeli ich przedmiotem są:
  1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 5 ustawy o PCC, umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:
  1. w przypadku spółki osobowej: siedziba tej spółki;
  2. w przypadku spółki kapitałowej: (i) rzeczywisty ośrodek zarządzania albo (ii) siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.
 4. Zgodnie z literalną i powszechnie akceptowaną interpretacją ustawy o PCC, katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest katalogiem zamkniętym, a w rezultacie dokonanie czynności niewymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie tego podatku.
 5. Zawarcie umowy zagranicznej spółki osobowej SCSp, wniesienie do tej spółki wkładu w postaci akcji lub udziałów polskich spółek prawa handlowego w zamian za jednostki udziałowe (parts dintéréts, interest shares, participation units) spółki osobowej SCSp, ucieleśniające prawa majątkowe i prawo głosu członka (wspólnika), związane z wniesionym wkładem i jego udziałem w spółce SCSp, stanowi czynność cywilnoprawną nie podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych, nie stanowi bowiem dla tej spółki żadnej z czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ustawy o PCC, w tym w szczególności nabycie w ramach wkładu niepieniężnego akcji polskiej spółki prawa handlowego nie stanowiło umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k w zw. z pkt 2 tej ustawy, albowiem SCSp posiada siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Jak wyżej wskazano, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 k) i pkt 2 ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. W myśl art. 1 ust. 5 pkt 1) ustawy o PCC, umowa spółki osobowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się siedziba tej spółki.
 7. W przedstawionym stanie faktycznym siedziba SCSp w momencie wniesienia aportu nie będzie znajdowała się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie znajduje potwierdzenie w interpretacjach Ministra Finansów, w tym m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 października 2012 roku, znak IPPB2/436-319/12-4/AF, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym „(...) nabycie w ramach wkładu niepieniężnego tych udziałów nie stanowi zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k w zw. z pkt 2 tej ustawy, albowiem spółka ta posiada siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 k) i pkt 2 ustawy o podatku pcc podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem pcc, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. W myśl art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się: rzeczywisty ośrodek zarządzania albo siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego. W przedstawionym stanie faktycznym ani siedziba Spółki B. ani jej rzeczywisty ośrodek zarządzania, w momencie wniesienia aportu nie będzie znajdował się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W analizowanym stanie faktycznym, co prawda, wnioskodawca był niemiecką spółką kapitałową, do której wniesione zostały - w zamian za jej udziały - udziały w polskiej spółce kapitałowej, nie zmienia to jednak faktu, że ta sama zasada miałaby zastosowanie w stanie faktycznym niniejszej sprawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, że orzeczenie to nie jest wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami - nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.